Guvernul României

Hotărârea nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor

Modificări (3), Referințe (16), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 aprilie 2002 până la 30 noiembrie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 278/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activităților de incinerare și coincinerare și a măsurilor de control și urmărire a instalațiilor de incinerare și coincinerare.

(2) Reglementarea activității de incinerare și coincinerare are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafață și subterane, și a oricăror riscuri pentru sănătatea populației.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se aplică tuturor instalațiilor de incinerare și coincinerare.

Art. 3. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru instalațiile care tratează doar următoarele deșeuri:

a) deșeuri vegetale din agricultură și forestiere;

b) deșeuri vegetale din industria alimentară, dacă se recuperează căldura generată;

c) deșeuri fibroase din producția de celuloză virgină și producția de hârtie din celuloză, dacă sunt coincinerate la locul de producție și căldura generată este recuperată, cu excepția celor care folosesc în tehnologia de albire derivați ai clorului;

d) deșeuri de lemn, cu excepția deșeurilor de lemn care pot conține compuși organici halogenați sau metale grele în urma tratării cu conservanți pentru lemn sau a vopsirii, și care includ în special deșeuri de lemn provenite de la deșeuri de construcții sau demolări;

e) deșeuri de plută;

f) deșeuri radioactive;

g) cadavre de animale; Modificări (1)

h) deșeuri rezultate din explorarea și exploatarea petrolului și a gazelor în instalații marine, incinerate la bordul instalației;

i) deșeuri sub 50 de tone pe an, pentru instalații experimentale folosite pentru cercetare, proiectare și testare în vederea îmbunătățirii procesului de incinerare.

Art. 4. -

Semnificația termenilor utilizați în înțelesul prezentei hotărâri este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 5. - Practică judiciară (1)

(1) Condițiile de lucru și regimul de funcționare pentru instalațiile de incinerare și coincinerare, precum și controlul și monitorizarea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2 "Norme tehnice privind exploatarea, urmărirea și controlul instalațiilor și proceselor de incinerare și coincinerare a deșeurilor". Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) Prevederile privind stabilirea valorilor limită de emisie a poluanților în aer și apă și modul de calcul al acestor valori, precum și tehnica de măsurare sunt prevăzute în anexa nr. 3 "Factori de echivalență pentru dibenzo-p-dioxine și dibenzofurani", anexa nr. 4 "Determinarea valorilor limită de emisie în aer pentru coincinerarea deșeurilor", anexa nr. 5 "Tehnici de măsurare", anexa nr. 6 "Valori limită de emisie pentru poluanții din apele uzate de la spălarea gazelor de ardere la deversarea din instalația de incinerare sau coincinerare", anexa nr. 7 "Valori limită pentru emisii de aer" și în anexa nr. 8 "Formula de calcul al concentrației de emisie la procentul standard al concentrației de oxigen".

CAPITOLUL II Autorizarea activității de incinerare și coincinerare

Art. 6. -

(1) Procedura specifică de autorizare pentru activitățile de incinerare și coincinerare a deșeurilor se elaborează de autoritatea centrală pentru protecția mediului și se aprobă prin ordin al ministrului acestei autorități în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

(2) Sunt exceptate de la cerința autorizării specifice activitățile de valorificare și eliminare a deșeurilor care se încadrează în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001.

Art. 7. -

Documentația care se înaintează autorității competente pentru protecția mediului, la solicitarea acordului sau a autorizației de mediu pentru o instalație de incinerare sau coincinerare, trebuie să garanteze că instalația este proiectată, realizată, echipată și funcționează astfel încât să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Acordul sau autorizația de mediu emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru o instalație de incinerare sau coincinerare trebuie să conțină: Modificări (1)

a) lista categoriilor de deșeuri, conform Hotărârii Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor, care pot fi tratate;

b) capacitatea nominală de incinerare sau coincinerare a deșeurilor pentru acea instalație (t/h, respectiv MWth);

c) procedurile de prelevare a probelor și de măsurare folosite pentru a satisface obligațiile impuse pentru măsurătorile periodice pentru fiecare poluant al aerului și apei;

d) valorile limită admise pentru concentrațiile de poluanți emiși în aer sau apă în urma proceselor de incinerare sau coincinerare.

(2) Acordul sau autorizația de mediu se emite dacă documentația prezentată în acest scop arată că tehnicile de măsurare propuse pentru emisiile de poluanți în aer sunt conform prevederilor anexei nr. 5. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Acordul sau autorizația de mediu eliberată de autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru o instalație de incinerare sau coincinerare care incinerează deșeuri periculoase, în afară de cerințele prevăzute la art. 8, trebuie să conțină:

a) cantitățile pe diferite categorii de deșeuri periculoase care pot fi tratate și/sau folosite;

b) debitele masice minime și maxime din aceste deșeuri periculoase, puterile calorice minime și maxime ale deșeurilor și conținutul maxim de poluanți, cum ar fi PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele.

Art. 10. -

Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește în autorizația de mediu perioada maximă admisă pentru orice opriri ale dispozitivelor de purificare sau de măsurare, timp în care concentrațiile din emisiile în aer și apa uzată epurată, referitoare la substanțele reglementate, pot depăși valorile limită admise.

Art. 11. -

(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește, după caz, necesitatea introducerii unor valori limită de emisie pentru hidrocarburi aromatice policiclice sau pentru alți poluanți.

(2) Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește perioadele de măsurare acolo unde au fost precizate valori limită de emisie pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau pentru alți poluanți.

Art. 12. -

Amplasarea punctelor de prelevare a probelor sau de măsurare se realizează de comun acord cu autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Art. 13. -

Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește, imediat ce sunt disponibile tehnicile adecvate de măsurare, data de la care se efectuează măsurători continue ale valorilor emisiilor pentru dioxine și metale grele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.

Art. 14. -

Autoritatea competentă pentru protecția mediului impune, la emiterea acordului și/sau a autorizației de mediu pentru o instalație de incinerare sau coincinerare, instituirea unui sistem de control și monitorizare, precum și păstrarea minimum 5 ani a registrului cu evidența deșeurilor incinerate sau coincinerate.

CAPITOLUL III Accesul publicului la informație

Art. 15. - Modificări (1)

Autoritatea competentă pentru protecția mediului are obligația să asigure accesul publicului la informație în cadrul procedurii pentru autorizarea acestor activități, înainte și după ce această autoritate ia o decizie, potrivit procedurilor legislației specifice.

Art. 16. - Modificări (1)

Raportul anual al operatorului către autoritatea competentă pentru protecția mediului, asupra funcționării și monitorizării instalațiilor de incinerare sau coincinerare cu o capacitate nominală de două tone pe oră sau mai mare, se pune în mod obligatoriu la dispoziție publicului. Acest raport, ca o condiție minimă, prezintă desfășurarea procesului de incinerare sau coincinerare și emisiile în aer și apă comparativ cu cerințele privind valorile limită de emisie prevăzute în autorizația de mediu.

Art. 17. -

Autoritatea competentă pentru protecția mediului întocmește lista cu instalațiile de incinerare sau coincinerare având o capacitate nominală sub două tone pe oră, care este pusă la dispoziție publicului.

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 18. - Modificări (1)

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

1. cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei transportatorii, pentru încălcarea prevederilor cap. 5 pct. 5.2 și 5.3 din anexa nr. 2, privind efectuarea de către transportatori a transporturilor de reziduuri periculoase;

2. cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 16 privind prezentarea de către operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare a raportului anual la autoritatea competentă pentru protecția mediului și refuzul de a asigura accesul publicului la informațiile de interes public din acel raport;

3. cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare, pentru:

a) neîndeplinirea prevederilor art. 14 privind instituirea sistemului de control și monitorizare și de suportare a costurilor acestuia;

b) neîndeplinirea prevederilor cap. 6 pct. 6.3 din anexa nr. 2, referitoare la instalarea și funcționarea corespunzătoare a echipamentului de monitorizare;

4. cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea de către operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare a prevederilor cap. 1 pct. 1.2, 1.3 și pct. 1.4 din anexa nr. 2, referitoare la recepția deșeurilor;

5. cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare, pentru:

a) neîndeplinirea prevederilor art. 14 referitoare la obligația de păstrare a registrului cu evidența deșeurilor incinerate sau coincinerate;

b) neîndeplinirea obligației prevăzute la cap. 7 pct. 7.9 din anexa nr. 2, referitoare la înregistrarea și prelucrarea tuturor măsurătorilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la etapele aplicării prezentei hotărâri.

Art. 19. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 18 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorității competente pentru protecția mediului, precum și din cadrul altor autorități centrale sau locale, conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Modificări (1)

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Pentru instalațiile noi, care nu se regăsesc în definițiile prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 9 "instalație de incinerare existentă" și pct. 10 "instalație de coincinerare existentă", cerințele prezentei hotărâri se aplică în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Fără a încălca prevederile specifice din anexele nr. 6 și 7, prevederile se aplică integral instalațiilor de incinerare existente, începând cu data de 1 ianuarie 2007, avându-se în vedere următoarele:

a) în primul an, 2002, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se respectă prevederile cap. 2 pct. 2.1 din anexa nr. 2 și se înaintează spre aprobare autorității competente pentru protecția mediului programul pentru conformare avut în vedere de către operatorul instalației;

b) în perioada 31 decembrie 2002 - 31 decembrie 2006 se îmbunătățește tehnologia și se asigură dotarea cu un sistem de monitorizare a emisiilor astfel încât să fie îndeplinite cerințele anuale, în conformitate cu programul pentru conformare aprobat de autoritatea competentă pentru protecția mediului și cu cerințele prevăzute la cap. 2, 6 și 7 din anexa nr. 2 și în anexele nr. 6 și 7.

(3) Fără a încălca prevederile specifice din anexele nr. 4, 6 și 7, prevederile prezentei hotărâri se aplică integral instalațiilor de coincinerare existente, avându-se în vedere următoarele:

a) în primul an, 2002, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se îndeplinesc condițiile specificate la cap. 2 pct. 2.2 din anexa nr. 2, se monitorizează temperatura gazelor de ardere după ultima injecție de aer și se înaintează spre aprobare autorității competente pentru protecția mediului programul pentru conformare avut în vedere de către operatorul instalației;

b) în următorii 4 ani, de la 31 decembrie 2002 și până la 31 decembrie 2006, se îmbunătățește tehnologia astfel încât să fie îndeplinite cerințele anuale, pentru această perioadă, ale programului propriu pentru conformare, aprobat pentru instalația respectivă, instalația trebuind să respecte în totalitate și prevederile cap. 2 din anexa nr. 2 și valorile limită de emisii totale din anexa nr. 4, tabelul II.1.1 coloana (a) și tabelul II.1.2 coloana (a);

c) în perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008 se asigură dotarea cu un sistem de monitorizare a emisiilor, prevăzut în programul pentru conformare aprobat și în conformitate cu cerințele prevăzute la cap. 2, 6 și 7 din anexa nr. 2, și se respectă valorile limită la emisii totale din anexa nr. 4, tabelul II.1.1 coloana (b) și tabelul II.1.2 coloana (b);

d) începând cu data de 1 ianuarie 2009 se asigură respectarea integrală a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 "Norme de limitare a emisiilor pentru uzinele de incinerare a deșeurilor" la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 22. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu
p. Ministrul sănătății și familiei,
Radu Deac,
secretar de stat
p. Ministrul industriei și resurselor,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 14 februarie 2002.

Nr. 128.

ANEXA Nr. 1

SEMNIFICAȚIA TERMENILOR UTILIZAȚI

1. autoritate competentă pentru protecția mediului este, după caz, autoritatea centrală pentru protecția mediului sau autoritatea teritorială pentru protecția mediului care are stabilite competențele referitoare la instalațiile de incinerare în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;

2. capacitate nominală - suma capacităților cuptoarelor din care se compune instalația de incinerare sau de coincinerare, specificată de constructor și confirmată de operator, ținându-se seama în special de puterea calorică a fiecărui tip de deșeu, exprimată prin cantitatea de deșeuri incinerate pe oră;

3. deșeuri municipale mixte - deșeuri menajere și comerciale, industriale și din instituții, care, din cauza naturii și compoziției, sunt similare cu deșeurile menajere, dar excluzând fracțiile indicate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor, sub numărul 20 01 care sunt colectate separat la sursă, și excluzând alte deșeuri indicate sub numărul 20 02 din aceeași anexă; Modificări (1)

4. deșeuri periculoase - orice deșeu solid sau lichid, așa cum este definit în anexa nr. IA la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001. Pentru următoarele deșeuri periculoase cerințele specifice pentru deșeuri periculoase din prezenta hotărâre nu se aplică:

a) deșeuri lichide combustibile, inclusiv uleiuri uzate, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, cu condiția să respecte următoarele criterii:

- conținutul gravimetric de hidrocarburi aromatice policlorurate, de exemplu bifenili policlorurați (PCB) sau fenol pentaclorurat (PCP), este mai mic decât concentrațiile stabilite în legislația națională relevantă;

- aceste deșeuri nu sunt periculoase, deoarece conțin alți componenți enumerați în anexele nr. I D și I E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, în cantități sau concentrații care nu permit atingerea obiectivelor stabilite la art. 5 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;

- puterea calorică netă se ridică la minimum 30 MJ/kg;

b) orice deșeuri lichide combustibile care nu pot genera în gazele de ardere rezultate direct din combustia lor unele emisii diferite de cele rezultate din combustia motorinei sau o concentrație mai mare a emisiilor decât cele rezultate din combustia motorinei, definite potrivit prezentei anexe; Modificări (1)

5. dioxine și furani - toate dioxinele dibenzo-p-policlorurate și dibenzofuranii enumerați în anexa nr. 3;

6. emisie - degajarea directă sau indirectă din instalație de substanțe, vibrații, căldură sau zgomote din surse individuale ori difuze, în aer, apă sau sol;

7. instalație de coincinerare - orice instalație fixă sau mobilă, al cărei scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale, care folosește deșeuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau în care deșeurile sunt tratate termic pentru eliminare. Modificări (1)

În cazul în care coincinerarea are loc astfel încât scopul principal al instalației nu este generarea de energie sau producerea de produse materiale, ci tratarea termică a deșeurilor, instalația este considerată instalație de incinerare, conform definiției prezentate la pct. 8. Această definiție se referă la amplasament și la întreaga instalație, incluzând toate liniile de coincinerare, recepție a deșeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deșeuri, combustibil și aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere și a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coșul de fum; dispozitivele și sistemele de control al coincinerării, de înregistrare și urmărire a condițiilor de coincinerare;

8. instalație de incinerare - orice unitate tehnică staționară sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate. Aceasta include incinerarea prin oxidarea deșeurilor, precum și piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Această definiție se referă la amplasament și la întreaga instalație, incluzând toate liniile de incinerare, recepție a deșeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deșeuri-combustibil-aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere și a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coșul de fum; dispozitivele și sistemele de control al operațiunilor de control al incinerării, de înregistrare și urmărire a condițiilor de incinerare; Modificări (1)

9. instalație de incinerare existentă - o instalație de incinerare care funcționează și deține autorizație de mediu emisă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau care este înregistrată pentru obținerea autorizației de mediu, cu condiția ca instalația să fie pusă în funcțiune cel târziu la 31 decembrie 2002, iar pentru instalațiile ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin hotărâri ale Guvernului până la data de 31 decembrie 2001, termenul limită de punere în funcțiune este 31 decembrie 2004; Modificări (1)

10. instalație de coincinerare existentă - o instalație de coincinerare care funcționează și deține autorizație de mediu emisă înainte de data de 31 decembrie 2004 sau care este înregistrată pentru coincinerare și deține acord de mediu emis înainte de data de 31 decembrie 2004, cu condiția ca instalația să fie pusă în funcțiune până la data de 31 decembrie 2005, sau este subiectul cererii acordului de mediu înainte de data de 31 decembrie 2004, cu condiția ca instalația să fie pusă în funcțiune până la data de 31 decembrie 2006;

11. operator - orice persoană fizică sau juridică ce exploatează sau controlează instalația ori căreia i s-a delegat puterea economică decizională pentru funcționarea tehnică a instalației;

12. reziduu - orice material lichid sau solid, inclusiv cenușa de vatră și zgura; cenuși volante și praf de cazan; produși solizi de reacție de la tratarea gazelor; nămol de la tratarea apelor uzate; catalizatori consumați și cărbune activ epuizat, definit ca deșeu în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, care este generat prin procesul de incinerare sau coincinerare, tratarea gazului de ardere și a apei uzate sau din alte procese ale instalației de incinerare ori coincinerare;

13. valori limită de emisie - masa exprimată în termenii parametrilor specifici, concentrația și/sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depășit în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

ANEXA Nr. 2

NORME TEHNICE
privind exploatarea, urmărirea și controlul instalațiilor și
proceselor de incinerare și coincinerare a deșeurilor
Modificări (3)

ANEXA Nr. 3

FACTORI DE ECHIVALENȚĂ
pentru dibenzo-p-dioxine și dibenzofurani

Pentru determinarea echivalentului toxic (TE) al dioxinelor și furanilor, concentrațiile gravimetrice ale următoarelor dioxine și furani vor fi multiplicate cu următorii factori de echivalență, înainte de însumare:

Factor de echivalență toxică
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodioxină (TCDD) 1
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodioxină (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 - hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8 - hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 - hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - heptaclorodibenzodioxină (HpCDD) 0,01
- octaclorodibenzodioxină (OCDD) 0,001
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofuran (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - heptaclordibenzofuran (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9 - heptaclordibenzofuran (HpCDF) 0,01
- octaclordibenzofuran (OCDF) 0,001

ANEXA Nr. 4

DETERMINAREA
valorilor limită de emisie în aer pentru coincinerarea deșeurilor

I. Următoarea formulă (regulă de amestec) se aplică atunci când o anumită valoare limită totală "C" nu a fost stabilită într-un tabel din această anexă.

Valoarea limită pentru fiecare poluant relevant și pentru monoxid de carbon în gazul de ardere de la o instalație de coincinerare se calculează astfel:

(V(deșeuri) x C(deșeuri) + V(proc) x C(proc))
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ = C,
      (V(deșeuri) + V(proc))

în care:

V(deșeuri): volumul de gaze de ardere rezultate exclusiv din incinerarea deșeurilor, determinat pe baza deșeurilor cu cea mai mică putere calorică specificată în autorizație și recalculat la condițiile date în prezenta hotărâre.

În cazul în care căldura rezultată de la incinerarea deșeurilor periculoase reprezintă sub 10% din căldura totală degajată de instalație, atunci V(deșeuri) trebuie calculat pe baza unei cantități presupuse de deșeuri care, fiind incinerate, ar degaja 10% din căldura totală, la o cantitate de căldură degajată totală constantă.

C(deșeuri): valorile limită de emisie stabilite pentru instalațiile cu destinația de incinerare a deșeurilor în anexa nr. 7, pentru poluanți relevanți și monoxid de carbon.

V(proc): volumul gazelor de ardere rezultate din proces, inclusiv din arderea combustibililor autorizați, folosiți în mod normal în instalație (excluzând deșeurile), determinat pe baza conținutului de oxigen la care trebuie recalculate emisiile, așa cum este stabilit în reglementările naționale. În absența reglementărilor pentru acest tip de instalații trebuie folosit conținutul real de oxigen din gazul de ardere, fără a fi diluat prin adăugarea de aer care nu este necesar procesului. Recalcularea pentru celelalte condiții este dată în prezenta hotărâre.

C(proc): valori limită de emisie, astfel cum sunt stabilite în tabelele din această anexă pentru anumite sectoare industriale sau, în cazul absenței unui asemenea tabel sau a unei asemenea valori, valorile limită de emisie ale poluanților relevanți și ale monoxidului de carbon în gazele de coș ale instalațiilor care sunt în conformitate cu legislația națională, reglementările și prevederile administrative pentru asemenea instalații, la arderea unor combustibili normali autorizați (excluzând deșeurile). În absența acestor măsuri se folosesc valorile limită de emisie stabilite în autorizație. În absența unei asemenea autorizații se folosesc valorile reale ale concentrației gravimetrice.

C = valori limită ale emisiilor totale și conținutul de oxigen, așa cum sunt stabilite în tabelele acestei anexe pentru anumite sectoare industriale și anumiți poluanți sau, în cazul absenței unui asemenea tabel ori valori, valorile limită de emisii totale pentru monoxid de carbon (CO) și anumiți poluanți, care înlocuiesc valorile limită de emisie, așa cum sunt stabilite în anexele specifice la prezenta hotărâre. Conținutul total de oxigen care trebuie să înlocuiască conținutul de oxigen pentru standardizare este calculat pe baza conținutului de mai sus, respectându-se volumele parțiale.

Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate stabili reguli pentru excepțiile specificate în această anexă.

II.1. Prevederi speciale pentru cuptoare de ciment cu coincinerare de deșeuri

Valorile medii zilnice pentru parametrii care se măsoară continuu, perioadele de prelevare de probe și alte cerințe legate de măsurare respectă prevederile cap. 3 din anexa nr. 2. Toate valorile sunt în mg/m3 (pentru dioxine și furani în ng/m3). Măsurătorile la jumătate de oră sunt necesare doar pentru a se calcula valorile medii zilnice.

Rezultatele măsurătorilor făcute pentru a se verifica respectarea valorilor limită de emisie trebuie recalculate la următoarele condiții: temperatura 273 K, presiunea 101,3 kPa, 10% oxigen, gaz uscat.

II.1.1. C - Valori limită de emisii totale

Poluanți C (mg/Nm3)
(a) (b) (c)
31 decembrie 2002 - 31 decembrie 2006 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008 începând cu 1 ianuarie 2009
Pulberi totale 50 40 30
HCl Valoare real măsurată 50% din valoarea real măsurată, dar nu mai mult de 15 10
HF Valoare real măsurată dar nu mai mult de 1,5 50% din valoarea real măsurată, 1
NO(x) pentru instalații existente 1.000 900 800
500*) 500*) 500*)
NO(x) pentru instalații noi
Cd+Tl 0,05 0,05 0,05
Hg 0,05 0,05 0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ Mn+Ni+V 0,5 0,5 0,5
Dioxine și furani 0,1 ng/Nm3 0,1 ng/Nm3 0,1 ng/Nm3
Modificări (1)

*) Pentru aplicarea valorilor limită de emisie ale NO(x) cuptoarele de ciment în funcțiune și care dispun de o autorizație conform reglementărilor legale existente și încep coincinerarea deșeurilor după data menționată în anexa nr. 1 la pct. 10 nu sunt considerate instalații noi. Modificări (1)

Până la data de 31 decembrie 2008 se pot autoriza de către autoritatea competentă pentru protecția mediului excepții pentru NO(x) pentru instalațiile existente de ciment cu proces umed sau cuptoare de ciment care ard mai puțin de 3 tone deșeuri pe oră, cu condiția ca autorizația să prevadă o valoare limită de emisie totală la NO(x) sub 1.200 mg/Nm3.

Până la data de 31 decembrie 2008 se pot autoriza excepții pentru pulberi totale de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, pentru cuptoare de ciment care ard sub 3 tone de deșeuri pe oră, cu condiția ca valoarea limită de emisie totală la pulberi, trecută în autorizație, să fie sub 50 mg/Nm3.

II.1.2. C - Valori limită de emisii totale pentru bioxid de sulf (SO2) și carbon organic total (TOC):

Poluanți C (mg/Nm3)
(a) (b) (c)
31 decembrie 2002 - 31 decembrie 2006 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008 începând cu 1 ianuarie 2009
SO2 Valoare real măsurată 50% din valoarea real măsurată, dar nu mai mult de 70 50
TOC Valoare real măsurată 50% din valoarea real măsurată, dar nu mai mult de 15 10
Modificări (1)

Excepțiile pot fi autorizate de către autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazurile în care carbonul organic total (TOC) și bioxidul de sulf (SO2) nu rezultă din coincinerarea deșeurilor.

II.1.3. Valoare limită de emisie pentru monoxidul de carbon (CO):

Valorile limită de emisie pentru monoxidul de carbon pot fi stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului, dar nu mai mari de 500 mg/Nm3. Modificări (1)

II.2. Prevederi speciale pentru instalații de combustie care coincinerează deșeuri

II.2.1. Valori medii zilnice

Pentru instalații mari de ardere, unde este cazul, dacă sunt stabilite valori limită de emisie mai stricte, în conformitate cu legislația viitoare de mediu, cea din urmă va înlocui pentru instalațiile și poluanții implicați valorile limită de emisie stabilite în următoarele tabele (C(proc)). În acel caz următoarele tabele trebuie adaptate la acele valori limită de emisie mai stricte, în concordanță cu acele prevederi.

Valorile medii de jumătate de oră se vor folosi doar pentru a se calcula valorile medii zilnice.

C(proc):

C(proc) pentru combustibili solizi, exprimat în mg/Nm3 (conținut O2 6%): Modificări (1)

Poluanți < 50 MWth 50-100 MWth 100-300MWth >300 MWth
SO2 caz general 850 850-200 (descreștere liniară de la 100 la 300 MWth) 200
Combustibili indigeni sau o rată de desulfurare = 90% sau o rată de desulfurare = 92% sau o rată de desulfurare = 95%
NO(x) 400 300 200
Pulberi 50 150 130 130

Până la data de 1 ianuarie 2007 și fără a prejudicia alte acte normative relevante, valorile limită de emisie pentru NO(x) nu se aplică la instalațiile care coincinerează doar deșeuri periculoase.

Până la data de 1 ianuarie 2008 autoritățile competente pentru protecția mediului pot autoriza excepții pentru NO(x) și SO2 la instalații existente de coincinerare între 100 și 300 MWth, folosind tehnologia în pat fluidizat și arzând combustibili solizi, cu condiția ca autorizația să prevadă o valoare C(proc) până la 350 mg/Nm3 pentru NO(x) și până la 850-400 mg/Nm3 (descreștere liniară de la 100 la 300 MWth) pentru SO2.

C(proc) pentru biomasă, exprimat în mg/Nm3 (conținut O2 6%):

Biomasa: produse constând în orice materie integral sau parțial vegetală din agricultură sau silvicultură, care pot fi folosite în scopul recuperării conținutului lor energetic ca și deșeurile enumerate la art. 5 alin. (1) lit. a)-e). Modificări (1)

Poluanți < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth >300 MWth
SO2 200 200 200
NO(x) 350 300 300
Pulberi 50 150 130 130

Până la data de 1 ianuarie 2008 se pot autoriza de către autoritățile competente pentru protecția mediului excepții pentru NO(x) la instalațiile existente de coincinerare între 100 și 300 MWth, folosind tehnologia în pat fluidizat și arzând biomasa, cu condiția ca autorizația să prevadă o valoare C(proc) până la 350 mg/Nm3.

C(proc) pentru combustibili lichizi, exprimat în mg/Nm3 (conținut O2 3%):

Poluanți < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth >300 MWth
SO2 850 850-200 (descreștere liniară de la 100 la 300 MWth) 200
NO(x) 400 300 200
Pulberi 50 50 30 30

II.2.2. C - Valori totale limită de emisie:

C exprimat în mg/Nm3 (conținut O2 6%). Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 30 de minute și maximum 8 ore:

Poluanți C
Cd+Tl 0,05
Hg 0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5

C exprimat în ng/Nm3 (conținut O2 6%). Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 6 ore și maximum 8 ore:

Poluanți C
Dioxine și furani 0,1

II.3. Prevederi speciale pentru alte sectoare industriale care coincinerează deșeuri, netratate la pct. II.1 sau II.2

II.3.1. C - Valori totale limită de emisie:

C exprimat în ng/Nm3. Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 6 ore și maximum 8 ore:

Poluanți C
Dioxine și furani 0,1

C exprimat în mg/Nm3. Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 30 de minute și maximum 8 ore:

Poluanți C
Cd+Tl 0,05
Hg 0,05

ANEXA Nr. 5

TEHNICI DE MĂSURARE

1. Măsurătorile pentru determinarea concentrației substanțelor poluante ale aerului și apei trebuie să fie reprezentative.

2. Prelevarea probelor și analiza tuturor poluanților, inclusiv a dioxinelor și furanilor, precum și metodele de măsură de referință pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunității Europene CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naționale sau internaționale care vor asigura furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

3. La nivelul valorii limită de emisie zilnică valorile intervalelor de încredere de 95% ale unui singur rezultat măsurat nu vor depăși următoarele procente din valorile limită de emisie:

monoxid de carbon: 10%
bioxid de sulf: 20%
bioxid de azot: 20%
pulberi totale: 30%
carbon organic total: 30%
acid clorhidric: 40%
acid fluorhidric: 40%

ANEXA Nr. 6

VALORI LIMITĂ DE EMISIE
pentru poluanții din apele uzate de l a spălarea gazelor de ardere la deversarea din instalația de in cinerare sau coincinerare
Nr. crt. Substanțe poluante Valori limită de emisie, exprimate în concentrații gravimetrice pentru probe nefiltrate
1. Materii solide totale în suspensie 95% 100%
30 mg/l 45 mg/l
2. Mercur și compușii săi, măsurați ca mercur (Hg) 0,03 mg/l
3. Cadmiu și compușii săi, măsurați ca cadmiu (Cd) 0,05 mg/l
4. Taliu și compușii săi, măsurați ca taliu (Tl) 0,05 mg/l
5. Arsen și compușii săi, măsurați ca arsen (As) 0,15 mg/l
6. Plumb și compușii săi, măsurați ca plumb (Pb) 0,2 mg/l
7. Crom și compușii săi, măsurați ca crom (Cr) 0,5 mg/l
8. Cupru și compușii săi, măsurați ca cupru (Cu) 0,5 mg/l
9. Nichel și compușii săi, măsurați ca nichel (Ni) 0,5 mg/l
10. Zinc și compușii săi, măsurați ca zinc (Zn) 1,5 mg/l
11. Dioxine și furani, definiți ca sumă a dioxinelor și furanilor individuali, evaluați în conformitate cu anexa nr. 3 0,3 ng/l

Până la data de 1 ianuarie 2008 autoritatea competentă pentru protecția mediului poate autoriza excepții pentru materii solide totale în suspensie la instalațiile existente de incinerare, cu condiția ca autorizația să prevadă ca 80% din valorile măsurate să nu depășească 30 mg/l și nici una dintre ele să nu depășească 45 mg/l.

Valorile limită pentru indicatorii normați din apele uzate rezultate de la spălarea gazelor de ardere trebuie să respecte valorile din NTPA-001/1997 sau NTPA-002/1997, după caz, dacă acestea sunt mai mici decât cele prevăzute mai sus.

Valori normate pentru alți indicatori care nu există în tabel se stabilesc prin norme speciale de către autoritatea centrală pentru protecția mediului.

ANEXA Nr. 7

VALORI LIMITĂ PENTRU EMISII ÎN AER

a) Valori medii zilnice

Pulberi totale 10 mg/m3
Substanțe organice gazoase sau în stare de vapori, exprimate sub formă de carbon organic total 10 mg/m3
Acid clorhidric (HCl) 10 mg/m3
Acid fluorhidric (HF) 1 mg/m3
Bioxid de sulf (SO2) 50 mg/m3
Monoxid de azot (NO) și bioxid de azot (NO2), exprimați ca bioxid de azot pentru instalațiile de incinerare existente cu o capacitate nominală de peste 6 tone pe oră sau pentru instalațiile de incinerare noi 200 mg/m3*)
Monoxid de azot (NO) și bioxid de azot (NO2), exprimați ca bioxid de azot pentru instalațiile de incinerare existente cu o capacitate nominală până la 6 tone pe oră inclusiv 400 mg/m3*)

*) Până la data de 1 ianuarie 2007 și fără a prejudicia legislația națională relevantă valoarea limitei de emisie pentru NO(x) nu se aplică pentru instalațiile care incinerează doar deșeuri periculoase.

Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate autoriza excepții pentru NO(x) la instalațiile existente de incinerare:

- cu o capacitate nominală de până la 6 tone pe oră inclusiv, cu condiția ca autorizația să prevadă că valorile medii zilnice nu depășesc 500 mg/m3 și aceasta până la data de 1 ianuarie 2008;

- cu o capacitate nominală de peste 6 tone pe oră, dar până la 16 tone pe oră inclusiv, cu condiția ca autorizația să prevadă ca valorile medii zilnice să nu depășească 400 mg/m3 și aceasta până la data de 1 ianuarie 2010;

- cu o capacitate nominală de peste 16 tone pe oră, dar sub 25 tone pe oră inclusiv, și care nu produc deversări de apă, cu condiția ca autorizația să prevadă ca valorile medii zilnice să nu depășească 400 mg/m3 și aceasta până la data de 1 ianuarie 2008.

Până la data de 1 ianuarie 2008 excepțiile pentru pulberi pot fi autorizate de autoritatea competentă pentru protecția mediului la instalațiile existente de incinerare, cu condiția ca autorizația să prevadă ca valorile medii zilnice să nu depășească 20 mg/m3.

b) Valori medii la jumătate de oră

(100%) A (97%) B
Pulberi totale 30 mg/m3 10 mg/m3
Substanțe organice gazoase și sub formă de vapori, exprimate sub formă de carbon organic total 20 mg/m3 10 mg/m3
Acid clorhidric (HCl) 60 mg/m3 10 mg/m3
Acid fluorhidric (HF) 4 mg/m3 2 mg/m3
Bioxid de sulf (SO2) 200 mg/m3 50 mg/m3
Monoxid de azot (NO) și bioxid de azot (NO2), măsurați ca bioxid de azot pentru instalațiile de incinerare existente cu o capacitate nominală de peste 6 tone pe oră sau pentru instalațiile de incinerare noi 400 mg/m3*) 200 mg/m3*)

*) Până la data de 1 ianuarie 2007 și fără a prejudicia legislația națională relevantă valoarea limitei de emisie pentru NO(x) nu se aplică pentru instalațiile care incinerează doar deșeuri periculoase.

Până la data de 1 ianuarie 2010 excepțiile pentru NO(x) pot fi autorizate de autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru instalațiile existente de incinerare cu o capacitate nominală între 6 și 16 tone pe oră, cu condiția ca valorile medii la jumătate de oră să nu depășească 600 mg/m3 pentru col. A sau cel mult 400 mg/m3 pentru col. B.

c) Toate valorile medii se referă la o perioadă de prelevare de minimum 30 de minute și maximum 8 ore

Cadmiu și compușii săi, exprimați ca cadmiu (Cd) total 0,05 mg/m3 total 0,1 mg/m3*)
Taliu și compușii săi exprimați ca taliu (TI)
Mercur și compușii săi, exprimați ca mercur (Hg) 0,05 mg/m3 0,1 mg/m3*)
Antimoniu și compușii săi, exprimați ca antimoniu (Sb) total 0,5 mg/m3 total 1 mg/m3*)
Arseniu și compușii săi, exprimați ca arseniu (As)
Plumb și compușii săi, exprimați ca plumb (Pb)
Crom și compușii săi, exprimați ca crom (Cr)
Cobalt și compușii săi, exprimați ca cobalt (Co)
Cupru și compușii săi, exprimați ca cupru (Cu)
Mangan și compușii săi, exprimați ca mangan (Mn)
Nichel și compușii săi, exprimați ca nichel (Ni)
Vanadiu și compușii săi, exprimați ca vanadiu (V)

*) Valorile medii valabile până la data de 1 ianuarie 2007 pentru instalațiile existente, a căror aprobare de funcționare a fost acordată înainte de data de 31 decembrie 2002 și care incinerează exclusiv deșeuri periculoase. Modificări (1)

Aceste valori medii acoperă, de asemenea, formele gazoase și în stare de vapori ale emisiilor relevante de metale grele, precum și combinațiile lor.

d) Valorile medii vor fi măsurate pe o perioadă de prelevare de minimum 6 ore și maximum 8 ore. Valoarea limită de emisie este valabilă pentru o concentrație totală de dioxine și furani, calculată folosindu-se noțiunea de echivalent toxic în conformitate cu anexa nr. 3.

Dioxine și furani 0,1 ng/m3

e) Următoarele valori limită de emisie pentru concentrațiile de monoxid de carbon (CO) nu vor fi depășite în gazele de combustie (cu excepția fazei de pornire și oprire):

- 50 mg/m3 în gaz de combustie determinat ca valoare zilnică medie;

- 150 mg/m3 în gaz de combustie la minimum 95% din toate măsurătorile (determinate ca valori medii de 10 minute) sau 100 mg/m3 în gaz de combustie din toate măsurătorile (determinate ca valori medii la jumătate de oră, luate pe o durată de 24 de ore).

Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate autoriza excepții pentru instalații de incinerare folosind tehnologia patului fluidizat, cu condiția ca autorizația să prevadă o valoare limită de emisie pentru monoxidul de carbon (CO) de maximum 100 mg/m3 ca valoare medie orară.

f) Autoritatea centrală pentru protecția mediului poate stabili reguli pentru excepții oferite la aceste valori.

ANEXA Nr. 8

FORMULA DE CALCUL
al concentrației de emisie la procentul standard al
concentrației de oxigen

    (21 - O(S))
E(S) = ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ x E(M),
    (21 - O(M))

în care:

E(S) = concentrația de emisie calculată la procentul standard al concentrației de oxigen;

E(M) = concentrația de emisie măsurată;

O(S) = concentrația standard de oxigen;

O(M) = concentrația de oxigen măsurată.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...