Guvernul României

Hotărârea nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor

Modificări (3), Referințe (16), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 aprilie 2002 până la 30 noiembrie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 278/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activităților de incinerare și coincinerare și a măsurilor de control și urmărire a instalațiilor de incinerare și coincinerare.

(2) Reglementarea activității de incinerare și coincinerare are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafață și subterane, și a oricăror riscuri pentru sănătatea populației.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se aplică tuturor instalațiilor de incinerare și coincinerare.

Art. 3. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru instalațiile care tratează doar următoarele deșeuri:

a) deșeuri vegetale din agricultură și forestiere;

b) deșeuri vegetale din industria alimentară, dacă se recuperează căldura generată;

c) deșeuri fibroase din producția de celuloză virgină și producția de hârtie din celuloză, dacă sunt coincinerate la locul de producție și căldura generată este recuperată, cu excepția celor care folosesc în tehnologia de albire derivați ai clorului;

d) deșeuri de lemn, cu excepția deșeurilor de lemn care pot conține compuși organici halogenați sau metale grele în urma tratării cu conservanți pentru lemn sau a vopsirii, și care includ în special deșeuri de lemn provenite de la deșeuri de construcții sau demolări;

e) deșeuri de plută;

f) deșeuri radioactive;

g) cadavre de animale; Modificări (1)

h) deșeuri rezultate din explorarea și exploatarea petrolului și a gazelor în instalații marine, incinerate la bordul instalației;

i) deșeuri sub 50 de tone pe an, pentru instalații experimentale folosite pentru cercetare, proiectare și testare în vederea îmbunătățirii procesului de incinerare.

Art. 4. -

Semnificația termenilor utilizați în înțelesul prezentei hotărâri este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Condițiile de lucru și regimul de funcționare pentru instalațiile de incinerare și coincinerare, precum și controlul și monitorizarea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2 "Norme tehnice privind exploatarea, urmărirea și controlul instalațiilor și proceselor de incinerare și coincinerare a deșeurilor". Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Prevederile privind stabilirea valorilor limită de emisie a poluanților în aer și apă și modul de calcul al acestor valori, precum și tehnica de măsurare sunt prevăzute în anexa nr. 3 "Factori de echivalență pentru dibenzo-p-dioxine și dibenzofurani", anexa nr. 4 "Determinarea valorilor limită de emisie în aer pentru coincinerarea deșeurilor", anexa nr. 5 "Tehnici de măsurare", anexa nr. 6 "Valori limită de emisie pentru poluanții din apele uzate de la spălarea gazelor de ardere la deversarea din instalația de incinerare sau coincinerare", anexa nr. 7 "Valori limită pentru emisii de aer" și în anexa nr. 8 "Formula de calcul al concentrației de emisie la procentul standard al concentrației de oxigen".

CAPITOLUL II Autorizarea activității de incinerare și coincinerare

Art. 6. -

(1) Procedura specifică de autorizare pentru activitățile de incinerare și coincinerare a deșeurilor se elaborează de autoritatea centrală pentru protecția mediului și se aprobă prin ordin al ministrului acestei autorități în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

(2) Sunt exceptate de la cerința autorizării specifice activitățile de valorificare și eliminare a deșeurilor care se încadrează în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001.

Art. 7. -

Documentația care se înaintează autorității competente pentru protecția mediului, la solicitarea acordului sau a autorizației de mediu pentru o instalație de incinerare sau coincinerare, trebuie să garanteze că instalația este proiectată, realizată, echipată și funcționează astfel încât să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Acordul sau autorizația de mediu emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru o instalație de incinerare sau coincinerare trebuie să conțină: Modificări (1)

a) lista categoriilor de deșeuri, conform Hotărârii Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor, care pot fi tratate;

b) capacitatea nominală de incinerare sau coincinerare a deșeurilor pentru acea instalație (t/h, respectiv MWth);

c) procedurile de prelevare a probelor și de măsurare folosite pentru a satisface obligațiile impuse pentru măsurătorile periodice pentru fiecare poluant al aerului și apei;

d) valorile limită admise pentru concentrațiile de poluanți emiși în aer sau apă în urma proceselor de incinerare sau coincinerare.

(2) Acordul sau autorizația de mediu se emite dacă documentația prezentată în acest scop arată că tehnicile de măsurare propuse pentru emisiile de poluanți în aer sunt conform prevederilor anexei nr. 5. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Acordul sau autorizația de mediu eliberată de autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru o instalație de incinerare sau coincinerare care incinerează deșeuri periculoase, în afară de cerințele prevăzute la art. 8, trebuie să conțină:

a) cantitățile pe diferite categorii de deșeuri periculoase care pot fi tratate și/sau folosite;

b) debitele masice minime și maxime din aceste deșeuri periculoase, puterile calorice minime și maxime ale deșeurilor și conținutul maxim de poluanți, cum ar fi PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele.

Art. 10. -

Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește în autorizația de mediu perioada maximă admisă pentru orice opriri ale dispozitivelor de purificare sau de măsurare, timp în care concentrațiile din emisiile în aer și apa uzată epurată, referitoare la substanțele reglementate, pot depăși valorile limită admise.

Art. 11. -

(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește, după caz, necesitatea introducerii unor valori limită de emisie pentru hidrocarburi aromatice policiclice sau pentru alți poluanți.

(2) Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește perioadele de măsurare acolo unde au fost precizate valori limită de emisie pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau pentru alți poluanți.

Art. 12. -

Amplasarea punctelor de prelevare a probelor sau de măsurare se realizează de comun acord cu autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Art. 13. -

Autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește, imediat ce sunt disponibile tehnicile adecvate de măsurare, data de la care se efectuează măsurători continue ale valorilor emisiilor pentru dioxine și metale grele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.

Art. 14. -

Autoritatea competentă pentru protecția mediului impune, la emiterea acordului și/sau a autorizației de mediu pentru o instalație de incinerare sau coincinerare, instituirea unui sistem de control și monitorizare, precum și păstrarea minimum 5 ani a registrului cu evidența deșeurilor incinerate sau coincinerate.

CAPITOLUL III Accesul publicului la informație

Art. 15. - Modificări (1)

Autoritatea competentă pentru protecția mediului are obligația să asigure accesul publicului la informație în cadrul procedurii pentru autorizarea acestor activități, înainte și după ce această autoritate ia o decizie, potrivit procedurilor legislației specifice.

Art. 16. - Modificări (1)

Raportul anual al operatorului către autoritatea competentă pentru protecția mediului, asupra funcționării și monitorizării instalațiilor de incinerare sau coincinerare cu o capacitate nominală de două tone pe oră sau mai mare, se pune în mod obligatoriu la dispoziție publicului. Acest raport, ca o condiție minimă, prezintă desfășurarea procesului de incinerare sau coincinerare și emisiile în aer și apă comparativ cu cerințele privind valorile limită de emisie prevăzute în autorizația de mediu.

Art. 17. -

Autoritatea competentă pentru protecția mediului întocmește lista cu instalațiile de incinerare sau coincinerare având o capacitate nominală sub două tone pe oră, care este pusă la dispoziție publicului.

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 18. - Modificări (1)

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

1. cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei transportatorii, pentru încălcarea prevederilor cap. 5 pct. 5.2 și 5.3 din anexa nr. 2, privind efectuarea de către transportatori a transporturilor de reziduuri periculoase;

2. cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 16 privind prezentarea de către operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare a raportului anual la autoritatea competentă pentru protecția mediului și refuzul de a asigura accesul publicului la informațiile de interes public din acel raport;

3. cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare, pentru:

a) neîndeplinirea prevederilor art. 14 privind instituirea sistemului de control și monitorizare și de suportare a costurilor acestuia;

b) neîndeplinirea prevederilor cap. 6 pct. 6.3 din anexa nr. 2, referitoare la instalarea și funcționarea corespunzătoare a echipamentului de monitorizare;

4. cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea de către operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare a prevederilor cap. 1 pct. 1.2, 1.3 și pct. 1.4 din anexa nr. 2, referitoare la recepția deșeurilor;

5. cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei operatorii instalațiilor de incinerare și coincinerare, pentru:

a) neîndeplinirea prevederilor art. 14 referitoare la obligația de păstrare a registrului cu evidența deșeurilor incinerate sau coincinerate;

b) neîndeplinirea obligației prevăzute la cap. 7 pct. 7.9 din anexa nr. 2, referitoare la înregistrarea și prelucrarea tuturor măsurătorilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la etapele aplicării prezentei hotărâri.

Art. 19. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 18 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorității competente pentru protecția mediului, precum și din cadrul altor autorități centrale sau locale, conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Modificări (1)

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Pentru instalațiile noi, care nu se regăsesc în definițiile prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 9 "instalație de incinerare existentă" și pct. 10 "instalație de coincinerare existentă", cerințele prezentei hotărâri se aplică în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Fără a încălca prevederile specifice din anexele nr. 6 și 7, prevederile se aplică integral instalațiilor de incinerare existente, începând cu data de 1 ianuarie 2007, avându-se în vedere următoarele:

a) în primul an, 2002, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se respectă prevederile cap. 2 pct. 2.1 din anexa nr. 2 și se înaintează spre aprobare autorității competente pentru protecția mediului programul pentru conformare avut în vedere de către operatorul instalației;

b) în perioada 31 decembrie 2002 - 31 decembrie 2006 se îmbunătățește tehnologia și se asigură dotarea cu un sistem de monitorizare a emisiilor astfel încât să fie îndeplinite cerințele anuale, în conformitate cu programul pentru conformare aprobat de autoritatea competentă pentru protecția mediului și cu cerințele prevăzute la cap. 2, 6 și 7 din anexa nr. 2 și în anexele nr. 6 și 7.

(3) Fără a încălca prevederile specifice din anexele nr. 4, 6 și 7, prevederile prezentei hotărâri se aplică integral instalațiilor de coincinerare existente, avându-se în vedere următoarele:

a) în primul an, 2002, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se îndeplinesc condițiile specificate la cap. 2 pct. 2.2 din anexa nr. 2, se monitorizează temperatura gazelor de ardere după ultima injecție de aer și se înaintează spre aprobare autorității competente pentru protecția mediului programul pentru conformare avut în vedere de către operatorul instalației;

b) în următorii 4 ani, de la 31 decembrie 2002 și până la 31 decembrie 2006, se îmbunătățește tehnologia astfel încât să fie îndeplinite cerințele anuale, pentru această perioadă, ale programului propriu pentru conformare, aprobat pentru instalația respectivă, instalația trebuind să respecte în totalitate și prevederile cap. 2 din anexa nr. 2 și valorile limită de emisii totale din anexa nr. 4, tabelul II.1.1 coloana (a) și tabelul II.1.2 coloana (a);

c) în perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008 se asigură dotarea cu un sistem de monitorizare a emisiilor, prevăzut în programul pentru conformare aprobat și în conformitate cu cerințele prevăzute la cap. 2, 6 și 7 din anexa nr. 2, și se respectă valorile limită la emisii totale din anexa nr. 4, tabelul II.1.1 coloana (b) și tabelul II.1.2 coloana (b);

d) începând cu data de 1 ianuarie 2009 se asigură respectarea integrală a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 "Norme de limitare a emisiilor pentru uzinele de incinerare a deșeurilor" la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 22. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu
p. Ministrul sănătății și familiei,
Radu Deac,
secretar de stat
p. Ministrul industriei și resurselor,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 14 februarie 2002.

Nr. 128.

ANEXA Nr. 1

SEMNIFICAȚIA TERMENILOR UTILIZAȚI

1. autoritate competentă pentru protecția mediului este, după caz, autoritatea centrală pentru protecția mediului sau autoritatea teritorială pentru protecția mediului care are stabilite competențele referitoare la instalațiile de incinerare în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...