Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1445/1293/2269/2013 pentru completarea Procedurilor și modalităților de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și comerțului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.445/1.293/2.269

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Economiei

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, republicată;

- Hotărârii Guvernului nr. 202/1995 privind administrarea acordurilor comerciale și de plăți, precum și organizarea și funcționarea comisiei interdepartamentale instituite prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1994, cu modificările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 și art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, ministrul delegat pentru buget, ministrul afacerilor externe și ministrul economiei emit următorul ordin:

Art. I. -

După punctul 17 de la capitolul III "Administrarea operațiunilor financiare decurgând din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională" din Procedurile și modalitățile de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și comerțului nr. 1.081/M-1/690/480/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 30 august 2005, se introduc două noi puncte, punctele 18 și 19, cu următorul cuprins:

"

18. Creanțele fiscale evidențiate în conturile bilanțiere ale contabilității publice, rezultate din operațiuni comerciale cu decontare în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrul comerțului, pentru care nu există nici succesori de drept ai acestora care să preia drepturile și obligațiile, se scad din evidențele contabile ale Ministerului Finanțelor Publice în baza unei note aprobate de către ministrul finanțelor publice.

Nota se întocmește de către Direcția generală de trezorerie și datorie publică numai după scăderea creanțelor fiscale din evidența analitică pe plătitori de către organele fiscale competente și după primirea documentelor care atestă această operațiune și se avizează de către Direcția generală juridică din Ministerul Finanțelor Publice.

19. Creanțele fiscale evidențiate în conturile bilanțiere ale contabilității publice, rezultate din operațiuni comerciale cu decontare în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, datorate de debitori, persoane juridice și care au fost anulate în instanță, prin hotărâri definitive și irevocabile, se scad din evidențele contabile ale Ministerului Finanțelor Publice, în baza unei note aprobate de către ministrul finanțelor publice.

Nota se întocmește de către Direcția generală de trezorerie și datorie publică pe baza documentelor puse la dispoziție de către Direcția generală juridică și se avizează de către această direcție."

Art. II. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și comerțului nr. 1.081/M-1/690/480/2005 privind aprobarea Procedurilor și modalităților de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 30 august 2005, cu completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor
publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Ministrul economiei,
Andrei Dominic Gerea
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
;
se încarcă...