Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Metodologia depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, din 17.07.2020

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 17 iulie 2020.

În vigoare de la 17 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Prezenta metodologie reglementează procedura întocmirii și depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură și a listelor de susținători pentru alegerile locale din anul 2020, precum și documentele pe care trebuie să le conțină și să însoțească dosarele de candidatură pentru consiliile locale, primari, consiliile județene și președinții consiliilor județene.

Art. 2. -

(1) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți depun dosare de candidatură la birourile electorale de circumscripție competente, pe suport hârtie și/sau pe suport informatic.

(2) Prin suport informatic se înțelege, în sensul prezentei metodologii, orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.

(3) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți pot utiliza metodele de depunere prevăzute la alin. (1) în mod concomitent.

Art. 3. -

Se aprobă modelele următoarelor documente ce vor fi utilizate la alegerile locale din anul 2020:

a) modelul listei de candidați, prevăzut în anexa nr. 1;

b) modelul propunerii de candidatură, prevăzut în anexa nr. 2;

c) modelul declarației de acceptare a candidaturii, prevăzut în anexa nr. 3;

d) modelul declarației de renunțare la candidatură, prevăzut în anexa nr. 4;

e) modelul formularului ce însoțește documentele de candidatură depuse pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 5;

f) modelul opisului centralizator al listelor de susținători, prevăzut în anexa nr. 6;

g) modelul listei de susținători, prevăzut în anexa nr. 7;

h) modelul opisului documentelor de candidatură, prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 4. -

(1) În cuprinsul declarației de avere, al declarației de interese și al declarației pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia care se depun la birourile electorale de circumscripție potrivit prezentei metodologii, trimiterile la infracțiunea de fals în declarații se referă la prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cuprinsul declarației de avere care se depune la birourile electorale de circumscripție potrivit prezentei metodologii, trimiterile la prevederile art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi efectuate la dispozițiile art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) La rubrica "având funcția de. . ." din formularele declarațiilor de avere și de interese, candidații vor menționa calitatea de candidat la una dintre funcțiile de primar, consilier local, consilier județean sau președinte al consiliului județean.

Art. 5. -

(1) Pentru depunerea candidaturilor la birourile electorale de circumscripție pe suport hârtie se constituie patru dosare.

(2) Primul și al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:

a) un exemplar original al listei de candidați, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, sau un exemplar original al propunerii de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, după caz;

b) copiile actelor de identitate ale candidaților;

c) exemplarele originale ale declarațiilor de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

d) exemplarele originale ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, conform modelelor prevăzute de anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;

e) exemplarele originale ale declarațiilor pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Al treilea și al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile documentelor prevăzute la alin. (2).

(4) Fiecare dosar dintre cele prevăzute la alin. (2) și (3) va fi însoțit de un opis al documentelor existente în acesta.

(5) Prin exemplar original se înțelege documentul tehnoredactat computerizat și listat, documentul dactilografiat sau formularul completat olograf, semnat și datat olograf de către persoanele îndreptățite să îl semneze și să îl dateze.

(6) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către biroul electoral de circumscripție.

(7) Dosarele prevăzute la alin. (3), certificate de către biroul electoral de circumscripție prin semnătura președintelui acestuia și prin aplicarea ștampilei pe propunerile de candidatură și/sau listele de candidați, după caz, se restituie depunătorului; unul dintre dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.

Art. 6. -

În cazul candidaturilor cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene decât România se aplică prevederile art. 56 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) În cazul depunerii dosarelor de candidatură pe suport informatic, acestea trebuie să conțină:

a) pentru consiliul local și consiliul județean, lista de candidați, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formațiunii politice, după caz;

b) pentru primar și președintele consiliului județean, propunerea de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, semnată de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formațiunii politice, după caz;

c) copiile actelor de identitate ale candidaților;

d) declarațiile de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, semnate de către candidați cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat;

e) declarațiile de avere și declarațiile de interese, conform modelelor prevăzute de anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, semnate de către candidați cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat;

f) declarațiile pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, semnate de către candidați cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat.

(2) Dosarele de candidatură pe suport informatic se depun în două exemplare, un exemplar original și o copie, care vor fi însoțite de un formular, în două exemplare originale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnat și datat olograf de către persoana desemnată să depună candidaturile de către conducerea partidului, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidaturile, respectiv de către candidatul independent.

(3) La depunerea dosarelor de candidatură conform alin. (1), personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție va verifica funcționalitatea suportului informatic și fișierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripție și va aplica un număr de înregistrare pe două dintre exemplarele formularului prevăzut la alin. (2); un exemplar se păstrează de către biroul electoral de circumscripție și un exemplar se restituie depunătorului.

(4) Eventualele neconcordanțe ale informațiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în formularul prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în formularul prevăzut la alin. (2).

(5) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție asigură imprimarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), pe care le predă președintelui biroului electoral de circumscripție în vederea certificării acestora, respectiv a afișării lor la sediul biroului electoral de circumscripție, conform art. 52 alin. (6) și (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Suporturile informatice ce conțin dosarele de candidatură se păstrează de către birourile electorale de circumscripție, urmând a fi arhivate în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

Art. 8. -

Declarația de renunțare la candidatură se depune la biroul electoral de circumscripție la care a fost depus dosarul de candidatură.

Art. 9. -

Documentele de candidatură prevăzute la art. 7 vor fi descărcate și salvate pe terminalele informatice utilizate de birourile electorale de circumscripție, acestea urmând a fi predate, pe suport informatic și pe suport hârtie, judecătoriilor, tribunalelor și/sau secretarilor unităților administrativ-teritoriale, conform legii.

Art. 10. -

(1) Datele susținătorilor și semnăturile acestora pot fi colectate pe suport hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând orice platformă electronică care permite prelucrarea datelor personale cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

(2) Listele de susținători întocmite în format electronic pot fi semnate de către susținători cu semnătură electronică.

(3) Lista de susținători poate conține datele unui singur susținător.

(4) Listele de susținători în format electronic sunt valabile numai dacă veridicitatea datelor este atestată prin declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 51 alin. (1) ultima teză din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, întocmită în format electronic, dată conform legii și modelului prevăzut în anexa nr. 7 și semnată de către persoana care a colectat datele și semnăturile susținătorilor cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat.

(5) Persoana care dă declarația prevăzută la alin. (4) poate fi din rândul susținătorilor.

(6) Declarația prevăzută la alin. (4) trebuie să fie asociată listei de susținători a cărei veridicitate o atestă.

Art. 11. -

(1) Listele de susținători ce vor fi depuse pe suport hârtie vor fi îndosariate, iar dosarele și filele din acestea vor fi numerotate.

(2) Listele de susținători pe suport hârtie și pe suport informatic trebuie să fie însoțite de un opis centralizator, pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, semnat și datat olograf de către persoana desemnată să depună listele de susținători de către conducerea partidului, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidaturile, respectiv de către candidatul independent.

(3) La depunerea dosarelor de candidatură pe suport informatic, personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție va verifica funcționalitatea suportului informatic și fișierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripție și va aplica un număr de înregistrare pe unul dintre exemplarele opisului centralizator prevăzut la alin. (2), pe care îl va restitui depunătorului.

(4) Eventualele neconcordanțe ale informațiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în opisul centralizator prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în opisul centralizator prevăzut la alin. (2).

(5) Suporturile informatice ce conțin listele de susținători se păstrează de către birourile electorale de circumscripție, urmând a fi arhivate conform legii.

Art. 12. -

La alegerile locale din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziția birourilor electorale de circumscripție și a Biroului Electoral Central o aplicație informatică de înregistrare și centralizare a datelor personale ale candidaților, în vederea îndeplinirii atribuției prevăzute de art. 67 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare.

Art. 13. -

La alegerile locale din anul 2020 se va utiliza modelul listei de susținători prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.

Art. 14. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

Modelul listei de candidați

Denumirea și semnul electoral ale partidului politic, ale alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale

LISTA DE CANDIDAȚI
pentru alegerea . . . . . . . . . .,1 județul . . . . . . . . . .,
din data de 27 septembrie 2020

Nr. crt. Numele Prenumele Locul nașterii Data nașterii Domiciliul conform actului de identitate Act de identitate2 Cetățenia3 Ocupația4 Profesia5 Apartenența politică a candidaților6 Alianța politică sau electorală7
Denumire Serie Număr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
. . .
Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .8

NOTĂ:

Lista de candidați se semnează de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare.

1 Se înscrie, după caz, sintagma "primarului", "consiliului local", "consiliului județean", "președintelui consiliului județean" însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie "consiliului local al sectorului . . .", "Consiliului General al Municipiului București", "primarului sectorului " sau "primarului general al municipiului București", după caz.

2 În cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica "Act de identitate" se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

3 În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.

4 Se înscrie activitatea desfășurată.

5 Conform studiilor absolvite.

6 Se înscrie denumirea formațiunii politice al cărei membru este candidatul.

7 Se completează în cazul listelor de candidați depuse de alianțele politice sau electorale.

8 Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formațiunii politice, după caz.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

Modelul propunerii de candidatură

Denumirea și semnul electoral al partidului politic, ale alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori mențiunea "Candidat independent" însoțită de prenumele și numele acestuia . . . . . . . . . .

PROPUNERE DE CANDIDATURĂ
la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
pentru funcția de . . . . . . . . . .1

Numele candidatului
Prenumele candidatului
Locul nașterii candidatului
Data nașterii candidatului
Cetățenia candidatului2
Domiciliul candidatului conform actului de identitate
Denumirea, seria și numărul actului de identitate al candidatului3
Ocupația candidatului4
Profesia candidatului5
Apartenența politică a candidatului6
Alianța politică sau electorală7
Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .8

NOTE:

Prezentul formular poate fi utilizat numai pentru candidaturile individuale.

Propunerea de candidatură se semnează de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.

1 Se înscrie, după caz, sintagma "consilier în consiliul local al", "consilier în consiliul județean al", "primar al", "președinte al consiliului județean al", însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie "consilier în consiliul local al sectorului. . .", "consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București", "primar al sectorului. . ." sau "primar general al municipiului București", după caz.

2 În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.

3 În cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica "Denumirea, seria și numărul actului de identitate al candidatului" se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

4 Se înscrie activitatea desfășurată.

5 Conform studiilor absolvite.

6 Se înscrie denumirea formațiunii politice al cărei membru este candidatul. În cazul candidaților independenți se înscrie mențiunea "independent".

7 Se completează în cazul listelor de candidați depuse de alianțele politice sau electorale.

8 Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formațiunii politice, după caz.

ANEXA Nr. 3 la metodologie

Modelul declarației de acceptare a candidaturii

DECLARAȚIE
de acceptare a candidaturii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., având cetățenia1. . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., propus de2. . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . . ocupația (activitatea desfășurată) . . . . . . . . . ., membru al3. . . . . . . . . ., declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, pentru funcția de4. . . . . . . . . . .

Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a candida.

Semnătura,
. . . . . . . . . .5

1 În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.

2 Se înscrie denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale ori a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau, după caz, mențiunea de candidat independent.

3 Se înscrie denumirea partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale. Pentru candidații independenți se trece mențiunea "independent".

4 Se înscrie, după caz, sintagma "primar", "consilier local", "consilier județean", "președinte al consiliului județean" însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie "consilier local al sectorului . . . . . . . . . .", "consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București", "primar al sectorului " sau "primar general al municipiului București", după caz.

5 Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

Modelul declarației de renunțare la candidatură

DECLARAȚIE
de renunțare la candidatură

Subsemnatul . . . . . . . . . ., având cetățenia1. . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., declar prin prezenta că renunț la candidatura propusă de2. . . . . . . . . . pentru funcția de . . . . . . . . . .3 și depusă în data de . . . . . . . . . . .

Semnătura4,
. . . . . . . . . .

1 În cazul cetățenilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.

2 Se înscrie denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale ori a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau, după caz, mențiunea de candidat independent.

3 Se înscrie, după caz, sintagma "primar", "consilier local", "consilier județean", "președinte al consiliului județean" însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie "consilier local al sectorului . . . . . . . . . .", "consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București", "primar al sectorului " sau "primar general al municipiului București", după caz.

4 Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat.

ANEXA Nr. 5 la metodologie

Modelul formularului
ce însoțește documentele de candidatură depuse pe suport informatic

Denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori mențiunea "Candidat independent" însoțită de prenumele și numele acestuia . . . . . . . . . .

FORMULAR
ce însoțește documentele de candidatură depuse pe suport informatic pentru
alegerea . . . . . . . . . .1 din data de 27 septembrie 2020

Nr. crt. Denumirea folderului Număr fișiere Data salvării/ultimei modificări a folderului
Total
Data
. . . . . . . . . . .
Semnătura2
. . . . . . . . . . .

1 Se înscrie, după caz, sintagma "primarului" și/sau "consiliului local", "consiliului județean" și/sau "președintelui consiliului județean" însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie "primarului" și/sau "consiliului local al sectorului . . . . . . . . . .", "primarului general" și/sau "Consiliului General al Municipiului București", după caz.

2 Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice sau alianței electorale care a propus lista de candidați sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.

ANEXA Nr. 6 la metodologie

Modelul opisului centralizator al listelor de susținători

Denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori mențiunea "Candidat independent" însoțită de prenumele și numele acestuia . . . . . . . . . .

OPIS CENTRALIZATOR
al listelor de susținători pentru alegerea . . . . . . . . . .1
din data de 27 septembrie 2020

Nr. crt. Numărul dosarului2 Număr de file3 Tipul semnăturilor4 Număr de semnături
Total
Data
. . . . . . . . . . .
Semnătura5
. . . . . . . . . . .

1 Se înscrie, după caz, sintagma "primarului și consiliului local", "consiliului județean și președintelui consiliului județean", însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie "primarului și consiliului local al sectorului . . . . . . . . . .", "primarului general și Consiliului General al Municipiului București", după caz.

2 În cazul listelor de susținători depuse pe suport informatic se vor înscrie denumirea folderului și data ultimei salvări.

3 În cazul listelor de susținători depuse pe suport informatic se va înscrie numărul fișierelor.

4 În cazul listelor de susținători întocmite în format electronic se va preciza tipul semnăturilor: semnături electronice simple, semnături electronice avansate sau semnături electronice calificate, după caz.

5 Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice sau alianței electorale care a propus lista de candidați sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.

ANEXA Nr. 7 la metodologie

Modelul listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale din anul 2020

Denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori mențiunea "Candidat independent" însoțită de prenumele și numele acestuia1. . . . . . . . . .

LISTA SUSȚINĂTORILOR
pentru alegerea . . . . . . . . . .2, județul . . . . . . . . . .,
din data de 27 septembrie 2020

Nr. crt. Semnătura3 Nume Prenume Cetățenia Data nașterii Adresa (str., nr. , bl., comuna/orașul/ municipiul, sectorul/județul) Act de identitate4
Denumire Serie Număr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Întocmit de . . . . . . . . . .5

Subsemnatul, . . . . . . . . . .5, domiciliat în . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . . în comuna/orașul/municipiul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor al C.I. (B.I.) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere că toate datele de identificare și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de . . . . . . . . . . poziții, corespund realității.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .6

NOTE:

Conform art. 4 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători.

Listele de susținători colectate pentru candidaturile pentru funcțiile de primar și președinte al consiliului județean sunt valabile și pentru candidaturile la consiliile locale, respectiv la consiliile județene.

Lista susținătorilor este act public și se află sub incidența art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația persoanei care a întocmit lista se dă pe fiecare filă a listei de susținători. În cazul listelor de susținători întocmite în format electronic, declarația persoanei care a întocmit lista se dă pentru fiecare fișier în parte.

În afara elementelor obligatorii, lista de susținători poate conține orice alte date de identificare ale partidului politic, ale alianței politice, ale alianței electorale, ale organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau ale candidatului independent.

Declarația se completează, se semnează și se datează de către persoana care a întocmit lista susținătorilor.

1 În cazul listelor susținătorilor care se depun și pentru candidatura la funcția de primar sau președinte al consiliului județean propuse de un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale se înscriu în mod obligatoriu și numele și prenumele candidatului la funcția de primar sau de președinte al consiliului județean.

2 Se înscrie, după caz, sintagma "consiliului local", "primarului", "consiliului local și a primarului", "consiliului județean", "președintelui consiliului județean", "consiliului județean și a președintelui consiliului județean", însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale și/sau denumirea județului; în cazul municipiului București se va înscrie "consiliului local al sectorului . . . . . . . . . .", "primarului sectorului ", "consiliului local și a primarului sectorului . . . . . . . . . ." "Consiliului General al Municipiului București", "primarului general al municipiului București", "Consiliului General al Municipiului București și primarului general al municipiului București".

3 Se semnează olograf, cu semnătură electronică simplă, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, după caz.

4 În cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica "Act de identitate" se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

5 Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista.

6 Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat.

ANEXA Nr. 8 la metodologie

Modelul opisului documentelor de candidatură

Nr. crt. Denumirea documentului1 Denumirea funcției eligibile2 Număr pagini
1.
2.
3.
4.
5.
. . .
Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .3

1 Se înscriu datele de identificare a documentului, precum și numele și prenumele persoanei care a semnat documentul; în situația copiilor actelor de identitate se înscriu numele și prenumele persoanelor cărora le aparțin.

2 Se înscrie sintagma "consilier local", "primar", "consilier județean", "președinte al consiliului județean", "consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București" sau "primar general al municipiului București", după caz.

3 Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice sau alianței electorale care a propus lista de candidați sau candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...