Act Internațional

Acordul privind cooperarea în domeniul protecției martorilor din 24.05.2012

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Părțile contractante ale prezentului acord,

- amintind cooperarea între ministerele competente din Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Ungaria, Republica Polonă, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia în cadrul Forumului Salzburg;

- dorind să dezvolte și să îmbunătățească cooperarea lor în domeniul protecției martorilor;

- ținând cont de modelele de bună practică dezvoltate de Europol în domeniul protecției martorilor;

- recunoscând acordurile bilaterale și multilaterale privind cooperarea polițienească încheiate între părțile contractante;

- ținând cont de legislația națională a părților contractante și legislația Uniunii Europene, inclusiv reglementările privind protecția datelor cu caracter personal;

- luând în considerare Convenția Națiunilor Unite împotriva Criminalității Organizate Transnaționale din 2000, UNTOC;

- amintind Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției din 2003, UNCAC;

- având în vedere instrumentele relevante ale Consiliului Europei;

- ținând cont de libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană și de provocările astfel conexate domeniului protecției martorilor,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Scopul prezentului acord este de a dezvolta și îmbunătăți cooperarea legată de protecția martorilor între părțile contractante.

ARTICOLUL 2

(1) Punctele naționale de contact ale părților contractante la care se face referire în articolul 10 vor coopera în mod direct în domeniul protecției martorilor în baza unei solicitări scrise. Competența punctelor naționale de contact va fi guvernată de legislația națională.

(2) Cooperarea va include, în mod special, relocarea și protecția persoanelor, schimbul de informații, sprijin administrativ, tehnic și logistic și pregătirea personalului unităților de protecție a martorilor.

(3) Persoana protejată ce urmează să fie relocată trebuie să fi fost inclusă în programul național de protecție al părții contractante solicitante sau, în caz de nevoie urgentă, trebuie să existe probabilitatea ca această persoană să fie inclusă în programul național de protecție al părții contractante solicitante, dacă acest lucru este prevăzut de legislația națională a părții contractante solicitate. Când se iau măsuri de sprijin în legătură cu protejarea acestor persoane, se va aplica legislația națională a părții contractante solicitate. Persoana ce urmează să fie protejată va rămâne în programul național de protecție al părții contractante solicitante.

(4) Partea contractantă solicitantă va furniza părții contractante solicitate toate informațiile necesare care sunt relevante pentru această parte contractantă în luarea unei decizii.

(5) Includerea unei persoane aflate în pericol în programul național de protecție al părții contractante solicitante se află în întregime în competența acestei părți contractante. Partea contractantă solicitată nu va reevalua motivele includerii.

(6) Din motive întemeiate și după ce a notificat în mod corespunzător partea contractantă solicitantă, partea contractantă solicitată poate înceta acordarea măsurilor de sprijin. În acest caz, partea contractantă solicitantă va lua înapoi persoana în cauză.

ARTICOLUL 3

Condițiile stabilite de comun acord pentru relocarea, asistența și protecția persoanelor pentru fiecare caz în parte vor fi stabilite într-un document separat încheiat de către punctele naționale de contact menționate la articolul 10 ale părților contractante implicate în acest caz individual. Schimbările semnificative ale situației persoanei protejate ar trebui să se regăsească în amendamente sau într-un document nou separat.

ARTICOLUL 4

Personalul punctului național de contact al unei părți contractante care acționează în baza prezentului acord pe teritoriul altei părți contractante se va supune instrucțiunilor date de către punctul național de contact al părții contractante gazdă.

ARTICOLUL 5

(1) Pentru portul armelor, muniției și echipamentului și pentru folosirea vehiculelor de către personalul punctului național de contact al unei părți contractante care acționează în baza prezentului acord pe teritoriul altei părți contractante, se vor aplica prevederile articolului 19 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, în mod corespunzător.

(2) Personalul punctului național de contact al unei părți contractante care acționează în baza prezentului acord pe teritoriul altei părți contractante poate utiliza armamentul, muniția și echipamentul numai în caz de legitimă apărare sau pentru apărarea altora.

(3) Pentru asigurarea confidențialității măsurilor de protecție, se pot utiliza alte identități decât cele reale cu privire la personal și vehiculele folosite.

(4) Dacă în baza prezentului acord și a unei aprobări prealabile, personalul unei părți contractante solicitante intenționează să acționeze pe teritoriul altei părți contractante, punctul național de contact al părții contractante solicitante va transmite în avans punctului național de contact al părții contractante solicitate următoarele informații:

- scopul acțiunii;

- datele de identificare ale personalului;

- armele, muniția și echipamentul personalului;

- vehiculele utilizate de către personal.

ARTICOLUL 6

În ceea ce privește protecția și asistența, regulile generale ale răspunderii civile, răspunderii penale și raporturile de muncă, se vor aplica prevederile articolelor 20-23 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, în mod corespunzător.

ARTICOLUL 7

Cu privire la protecția datelor cu caracter personal furnizate de către părțile contractante în baza prezentului acord, se vor aplica prevederile Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală. Fiecare parte contractantă va asigura un nivel de protecție a datelor cu caracter personal în legislația sa națională cel puțin egal celui care rezultă din Convenția Consiliului Europei pentru protecția persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 și Protocolul său adițional din 8 noiembrie 2001 și, în acest context, va fi obligat să respecte principiile Recomandării nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre care reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în domeniul polițienesc, inclusiv când datele nu sunt prelucrate automat.

ARTICOLUL 8

Părțile contractante vor asigura deplina confidențialitate și protecția fizică a tuturor informațiilor furnizate de către părțile contractante în baza prezentului acord, prin toate măsurile necesare, în conformitate cu legislațiile lor naționale. Informațiile clasificate vor fi schimbate exclusiv de către punctele naționale de contact ale părților contractante.

ARTICOLUL 9

În cazuri individuale, în care o parte contractantă este de părere că soluționarea unei cereri în baza prezentului acord poate afecta securitatea sa națională, ordinea publică, interesele statului sau legislația națională, acea parte contractantă poate refuza cooperarea în întregime sau parțial sau poate coopera în mod condiționat potrivit unor condiții precizate, respectând în același timp alte obligații care derivă din cooperarea internațională.

ARTICOLUL 10

În scopul cooperării în baza prezentului acord, fiecare parte contractantă va desemna un punct național de contact în momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare în conformitate cu articolele 15 sau 16. Acest punct național de contact va fi unitatea care derulează programul național de protecție.

ARTICOLUL 11

(1) Partea contractantă solicitantă va suporta costurile de trai sau alte măsuri solicitate de către această parte contractantă pentru persoanele protejate. Partea contractantă solicitată va suporta costurile pentru personal și resursele materiale utilizate pentru protejarea acestor persoane.

(2) Fiecare parte contractantă va suporta toate celelalte costuri generate de către autoritățile sale în implementarea prezentului acord.

(3) În cazuri speciale, punctele naționale de contact implicate pot conveni într-un document separat, potrivit articolului 3, asupra altor aranjamente privind suportarea costurilor.

ARTICOLUL 12

(1) Prevederile prezentului acord se vor aplica între statele membre ale Uniunii Europene numai în măsura în care sunt compatibile cu legislația Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană va introduce în viitor aranjamente care vor afecta scopul prezentului acord, legislația Uniunii Europene va prevala asupra aplicării prevederilor relevante ale prezentului acord.

(2) Prezentul acord nu va afecta drepturile și obligațiile ce derivă din orice acorduri bilaterale sau multilaterale existente între părțile contractante.

ARTICOLUL 13

La solicitarea oricărei părți contractante, un grup de lucru comun alcătuit din reprezentanți ai părților contractante va evalua implementarea prezentului acord și va identifica orice nevoie pentru completări sau amendamente.

ARTICOLUL 14

(1) Guvernul Republicii Slovenia va fi depozitarul prezentului acord.

(2) Depozitarul va notifica prompt părțile contractante cu privire la ratificări, acceptări, aprobări, aderări și alte declarații referitoare la prezentul acord.

(3) Depozitarul va transmite o copie certificată a prezentului acord fiecărei părți semnatare și Secretariatului Organizației Națiunilor Unite pentru înregistrare și publicare, în conformitate cu articolul 102 al Cartei Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 15

(1) Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea celui de-al doilea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare între două părți contractante care ratifică. În ceea ce privește alte părți contractante, prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea instrumentului lor de ratificare, acceptare sau aprobare.

(2) Depozitarul va notifica toate părțile contractante cu privire la data intrării în vigoare.

ARTICOLUL 16

(1) Prezentul acord va fi deschis spre aderare tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și altor state care aplică acquis-ul Schengen. Depozitarul va transmite o copie certificată a acordului fiecărui stat care aderă.

(2) Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

(3) Prezentul acord va intra în vigoare, pentru orice stat care aderă, în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea instrumentului său de aderare.

ARTICOLUL 17

(1) Prezentul acord va fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată de timp.

(2) Fiecare parte contractantă se poate retrage din prezentul acord în baza unei notificări scrise adresate depozitarului, pe cale diplomatică.

(3) Retragerea va produce efecte în 6 luni de la data la care notificarea a fost primită de către depozitar.

(4) Dacă punctul național de contact al părții contractante care se retrage a încheiat documente separate în conformitate cu articolul 3, aceste documente separate vor rămâne în vigoare până când punctele naționale de contact ale părților contractante implicate au încetat, de comun acord, cooperarea în baza acelui document separat, ținând cont pe deplin de siguranța persoanelor ce urmează a fi protejate în aceste cazuri particulare.

Adoptat la Štiøín, la 24 mai 2012, într-un singur exemplar original în limba engleză.

Pentru Republica Austria

Pentru Republica Bulgaria

Pentru Republica Croația

Pentru Republica Cehă

Pentru Ungaria

Pentru România

Pentru Republica Slovacă

Pentru Republica Slovenia

Pentru Republica Polonă

Matrahaza, 11 octombrie 2012

;
se încarcă...