Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Norme metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018, din 25.11.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2013 până la 13 noiembrie 2014, fiind abrogat prin Ordin 1648/2014 și înlocuit de Normă metodologică 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ARTICOLUL 1 Obiect

Prezentele norme metodologice stabilesc condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe, eligibilă pentru finanțare în cadrul programelor naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, definite prin Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentul (CE) 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 2 Definiții

În condițiile prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) program - un ansamblu de acțiuni coerente de o amploare suficientă pentru a contribui la creșterea volumului informațiilor cu privire la vinurile românești cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., sau indicație geografică, denumită în continuare I.G., și a exportului acestora pe piețele țărilor terțe;

b) acțiune - activitatea de informare sau de promovare în țări terțe a vinurilor românești cu D.O.C. sau I.G., în vederea îmbunătățirii competitivității acestora în țările respective;

c) țări terțe - țări, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., unde pot fi realizate acțiuni de informare sau de promovare;

d) solicitanți - societăți românești producătoare de vinuri cu D.O.C. și/sau I.G., organizații de producători, organizații profesionale și organizații interprofesionale, care propun programe de promovare a acestor vinuri în țările terțe;

e) beneficiarii sprijinului financiar - solicitanții definiți la lit. d) ale căror programe au fost aprobate și care au încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., contracte de punere în aplicare a programelor propuse;

f) organisme de punere în aplicare - agenții și firme specializate în comunicare, relații publice și publicitate, evaluare, cărora li se poate încredința de către solicitanți execuția integrală sau parțială a acțiunilor cuprinse în programul de informare sau de promovare;

g) perioadă de programare - perioada derulării fiecărui program național de sprijin, denumit în continuare P.N.S., în sectorul vitivinicol.

ARTICOLUL 3 Acțiuni eligibile

(1) Acțiunile eligibile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul programului de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe sunt:

a) acțiuni de relații publice, acțiuni de promovare sau de publicitate, inclusiv la locul de desfacere către consumatorul final, care subliniază în mod special avantajele vinurilor comunitare, în principal în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară ori respectarea mediului;

b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;

c) campanii de informare, în special privind regimurile comunitare referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică, care pot fi însoțite și de degustări;

d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;

e) studii de evaluare a rezultatelor acțiunilor de promovare și informare.

(2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) nu sunt orientate în funcție de anumite mărci comerciale, în condițiile acordării ajutorului de stat.

ARTICOLUL 4 Cofinanțare

(1) Pentru măsura de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe, din valoarea cheltuielilor eligibile, contribuția U.E. este de maximum 50%, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 50%.

(2) Din valoarea cheltuielilor eligibile, beneficiarul poate opta pentru accesarea contribuției de la bugetul de stat, în cuantum de 30%. În acest caz, contribuția U.E. este de maximum 50%, iar contribuția beneficiarului este de minimum 20%.

ARTICOLUL 5 Depunerea propunerilor de programe

(1) Propunerile de programe se întocmesc cu respectarea cerințelor și formatului din Ghidul privind accesarea sprijinului acordat programelor de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe, elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., și publicat pe site-ul acestuia.

(2) Propunerile de programe de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe se depun la sediul M.A.D.R. din municipiul București, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, cod poștal 020921, oficiul poștal 37, sau prin poștă, în următoarele perioade:

- 25 noiembrie 2013-10 decembrie 2013;

- 1 septembrie 2014-30 septembrie 2014;

- 1 septembrie 2015-30 septembrie 2015;

- 1 septembrie 2016-30 septembrie 2016;

- 1 septembrie 2017-30 septembrie 2017.

ARTICOLUL 6 Selecția programelor de promovare

(1) Propunerile de programe de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe sunt supuse evaluării și selecției de către o comisie ale cărei atribuții și componență sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Dosarele solicitanților vor fi evaluate și selectate în funcție de cel mai bun raport calitate-preț, acordându-se prioritate I.M.M.-urilor, noilor beneficiari care nu au primit sprijin în baza Programului Național Suport 2009-2013, beneficiarilor care vizează o nouă țară terță, pentru care nu s-a acordat sprijin prin P.N.S. 2009-2013, precum și beneficiarilor care accesează sprijinul financiar în cadrul prelungirilor de programe, în baza contractelor ferme de vânzare a vinurilor.

(3) Procedura de evaluare și selecție a programelor de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe se desfășoară conform prevederilor Ghidului privind accesarea sprijinului acordat programelor de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe.

(4) În cazul în care documentația programului este incompletă, comisia de evaluare și selecție a programelor de promovare va înștiința solicitantul, în scris (poștă, fax, e-mail), în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, cu privire la completarea acesteia. Solicitantul trebuie să prezinte documentația indicată cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înștiințării de completare.

(5) Propunerile de programe pentru care nu sunt îndeplinite cerințele tehnice și administrative prevăzute în prezentul ordin și în ghidul privind accesarea sprijinului sunt respinse.

(6) M.A.D.R. va comunica până la data de 20 decembrie 2013 și 15 noiembrie a următorilor ani ai perioadei de programare 2014-2018, în scris, solicitanților rezultatul selecției.

(7) M.A.D.R. va depune la A.P.I.A. până la data de 20 decembrie 2013 și 15 noiembrie a următorilor ani ai perioadei de programare 2014-2018 rezultatul selecției programelor de promovare avizat de conducerea M.A.D.R., precum și originalul documentațiilor programelor selectate, numerotate și vizate spre neschimbare.

(8) Până cel mai târziu la data de 15 aprilie 2014 și 15 februarie a următorilor ani ai perioadei de programare 2014-2018, beneficiarul încheie cu A.P.I.A contractul privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe.

(9) După această dată, niciun contract nu va fi semnat cu A.P.I.A. fără acordul prealabil al M.A.D.R.

ARTICOLUL 7 Organisme de punere în aplicare a programelor

(1) Beneficiarii sprijinului pot pune în aplicare integral acțiunile din programele de informare și promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe sau selectează, în acest scop, organisme de punere în aplicare.

(2) Organismele de punere în aplicare sunt entități independente de beneficiari.

(3) Selecția organismelor de punere în aplicare și atribuirea către acestea a contractelor de prestare de servicii de către beneficiarii sprijinului se fac printr-o procedură concurențială, prevăzută, în funcție de pragurile valorice ale achiziției de servicii, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de o procedură proprie.

(4) În vederea evaluării impactului programelor de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe se acceptă rapoartele de evaluare întocmite de către beneficiarul sprijinului financiar sau de un organism extern independent cu expertiză în domeniu, selectat printr-o procedură concurențială.

(5) M.A.D.R. comunică în scris A.P.I.A. validitatea/ nevaliditatea procedurii de selecție a organismului de punere în aplicare a programului și transmite A.P.I.A. copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale documentației privind selecția organismului de punere în aplicare a programului.

(6) În cazul în care, pe parcursul derulării programului, beneficiarul intenționează să schimbe organismul de punere în aplicare a programului, se adresează M.A.D.R. pentru evaluarea și validarea procedurii de selecție.

(7) Este în responsabilitatea beneficiarului ca prevederile contractelor încheiate cu organismul(ele) de punere în aplicare, precum și ale acestuia (acestora) cu eventualii subcontractanți și experți să respecte clauzele contractului, menționat în art. 8, și să includă clauza în temeiul căreia M.A.D.R., A.P.I.A., Comisia Europeană, precum și alte autorități cu competențe de control pot să exercite aceleași drepturi și să beneficieze de aceleași garanții și posibilități de control în raport cu organismele de punere în aplicare și subcontractanții acestora ca și în relația cu beneficiarul însuși.

ARTICOLUL 8 Încheierea și modificarea contractelor

(1) După caz, beneficiarul trebuie să prezinte înainte de încheierea contractului cu A.P.I.A. contractul (contractele) încheiat(e) cu organismul (organismele) de punere în aplicare și calendarul acțiunilor pentru perioada de punere în aplicare a programului.

(2) Beneficiarul retransmite la A.P.I.A., cu 30 de zile calendaristice înainte de începutul fiecărui semestru contractual, calendarul detaliat al acțiunilor pentru următorul semestru. Atunci când intervin modificări în raport cu acest calendar provizoriu, beneficiarul transmite, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, o estimare a datelor sau perioadelor de realizare a acțiunilor prevăzute în program. Absența comunicării acestor informații are drept consecință neeligibilitatea costurilor acțiunilor respective.

(3) A.P.I.A. transmite M.A.D.R. copii ale contractelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestora.

(4) După încheierea contractelor de finanțare, modificarea programelor se aprobă sau se respinge, după caz, de către A.P.I.A., în termen de 15 zile de la solicitare, în conformitate cu Liniile directoare pentru implementarea programelor naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, aprobate de Comisia Europeană, referitoare la măsura de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe.

ARTICOLUL 9 Cheltuieli eligibile

(1) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cele stipulate în Liniile directoare pentru implementarea programelor naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, aprobate de Comisia Europeană, referitoare la măsura de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe, preluate în modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Cheltuielile eligibile sunt aferente acțiunilor realizate și plătite de beneficiar și de organismul de punere în aplicare, după caz, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului și data finalizării acestuia.

ARTICOLUL 10 Depunerea cererilor de plată și autorizarea plăților

(1) Plata sprijinului financiar comunitar și național se poate efectua după cum urmează: plată în avans, plată semestrială și a soldului, pe baza cererii de plată depuse la A.P.I.A., cu sediul în municipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, însoțită de documentele justificative.

(2) Plata sprijinului financiar comunitar și național se poate efectua în avans pe baza cererii de plată și numai după constituirea la dispoziția A.P.I.A. a garanției corespunzătoare, în valoare de 110% din suma a cărei plată se cere în avans.

Valoarea maximă a avansului este de 30% din valoarea sprijinului financiar anual și se acordă pentru fiecare etapă contractuală, cu un termen-limită pentru depunerea unei cereri de plată în avans de 60 de zile din ziua începerii etapei contractuale.

Justificarea parțială a avansului se face de beneficiar până la data de 15 august a fiecărui an contractual, în caz contrar, avansul acordat se consideră neutilizat.

Această prevedere nu limitează dreptul beneficiarului de a depune decontul de justificare a avansului, însoțit de documentele justificative și în termenul prevăzut pentru depunerea cererii de plată semestrială.

Justificarea finală a avansului se face de beneficiar în termenul maxim prevăzut pentru depunerea cererii de plată a soldului anual.

(3) Garanția aferentă sumelor acordate în avans se restituie beneficiarului, la cererea acestuia, după stabilirea dreptului definitiv la sprijinul financiar comunitar și național primit în avans, în condițiile prevăzute de art. 18 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 al Comisiei din 28 martie 2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanții pentru produsele agricole.

(4) În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul poate depune la A.P.I.A. o cerere de plată semestrială (intermediară) a contribuției U.E. și, după caz, de la bugetul de stat, până la sfârșitul lunii care urmează după primul semestru al anului contractual, însoțită de documente justificative.

(5) În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul depune la A.P.I.A. o cerere de plată a soldului, însoțită de documente justificative, în termen de maximum două luni de la data finalizării acțiunilor anuale.

(6) Termenele de plată sunt de 60 de zile pentru plata intermediară și sold și de 30 de zile pentru avans, de la data depunerii unei cereri corecte și complete, însoțită de documentele justificative corespunzătoare.

(7) Plata sprijinului financiar se realizează conform Hotărârii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol, cu modificările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul M.A.D.R., de la titlul VIII "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă".

(8) Beneficiarul deschide pe numele său un cont special, care se utilizează exclusiv pentru operațiunile financiare legate de derularea programului și care se alimentează cu sumele reprezentând sprijinul financiar U.E. și de la bugetul de stat, după caz, și cu sumele care reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.

(9) Creanțele părților (A.P.I.A., beneficiar) care rezultă din executarea contractului pentru punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe nu pot fi compensate pe durata executării contractului cu alte creanțe ale acelorași părți și nu fac obiectul cesiunii de creanță.

(10) Cursurile de schimb utilizate de beneficiar și A.P.I.A. pe parcursul derulării programului sunt cele precizate în anexa nr. 2 la ordin.

(11) Beneficiarul și organismul/organismele de punere în aplicare a programului trebuie să țină o evidență contabilă analitică, care să permită identificarea veniturilor și cheltuielilor aferente executării acțiunilor prevăzute în contract, și sunt obligați să pună la dispoziția Comisiei Europene, M.A.D.R. și A.P.I.A. toate informațiile și documentele necesare pentru verificarea respectării obligațiilor asumate prin contract.

(12) A.P.I.A. efectuează controale privind realizarea acțiunilor, documentele justificative prezentate și îndeplinirea tuturor obligațiilor stipulate în contract.

(13) În caz de plată necuvenită, beneficiarul rambursează sumele primite drept sprijin plus dobânzile calculate conform art. 97 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008, cu modificările și completările ulterioare, și legislației naționale incidente.

(14) Rata dobânzii aplicate și a penalităților de întârziere se calculează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(15) În caz de fraudă sau de neglijențe grave beneficiarul rambursează diferența dublă dintre suma plătită inițial și suma, datorată efectiv.

(16) Sumele recuperate, precum și dobânzile aferente se plătesc în contul A.P.I.A. și sunt deduse de aceasta, în cadrul exercițiului financiar, din cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare F.E.G.A., sau din bugetul de stat, proporțional cu participarea financiară comunitară, respectiv națională, după caz.

ARTICOLUL 11 Monitorizare

(1) Monitorizarea programelor aprobate se realizează în cadrul grupurilor de monitorizare a programelor, constituite de M.A.D.R. din reprezentanți ai ministerului, ai A.P.I.A. și beneficiarilor, care se reunesc periodic pentru a monitoriza stadiul de execuție al programelor.

(2) A.P.I.A. furnizează grupului de monitorizare, pentru fiecare program, calendarul acțiunilor prevăzute, copii ale rapoartelor semestriale și anuale primite de la beneficiari, copii ale documentelor privind controalele efectuate, copii ale documentelor de aplicare a sancțiunilor etc.

ARTICOLUL 12 Incompatibilitatea sprijinului financiar al programului cu acțiuni care beneficiază de alte tipuri de sprijin financiar

Pentru același beneficiar și aceeași țară terță nu se acordă sprijin financiar unei acțiuni care beneficiază de sprijin conform art. 20 lit. (c) pct. (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare, sau conform art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 13 Comunicări către Comisia Europeană

Comunicările către Comisia Europeană privind previziunile și executarea programelor de promovare vor fi făcute de M.A.D.R. în conformitate cu art. 188a din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007, cu modificările și completările ulterioare, și cu Regulamentul (CE) nr. 555/2008, cu modificările și completările ulterioare.

;
se încarcă...