Guvernul României

Hotărârea nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 31 mai 2002.

În vigoare de la 31 mai 2002 până la 11 noiembrie 2009, fiind abrogat prin Lege 329/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. II din Legea nr. 574/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Laboratorul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil, denumit în continuare Laboratorul Național de Cercetare, se înființează, se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Laboratorul Național de Cercetare are sediul în imobilul aflat în administrarea Muzeului Național de Istorie al României, situat în municipiul București, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3.

(3) Spațiile în care Laboratorul Național de Cercetare își are sediul se atribuie în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, de către Muzeul Național de Istorie al României. Laboratorul Național de Cercetare va suporta cheltuielile de întreținere a spațiilor atribuite în folosință.

(4) Predarea-preluarea spațiilor se face pe baza protocolului încheiat între Muzeul Național de Istorie al României și Laboratorul Național de Cercetare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. -

(1) Laboratorul Național de Cercetare are următoarele atribuții principale:

a) investighează cu mijloace specifice de analiză materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, în funcție de compoziție, tehnologia de prelucrare și proveniență;

b) experimentează materiale necesare pentru conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile, precum și pentru combaterea agenților biologici;

c) colaborează cu specialiștii în domeniu la expertizarea bunurilor culturale clasate sau în curs de clasare;

d) pregătește și perfecționează specialiști în domeniile investigării, conservării și restaurării bunurilor culturale mobile;

e) colaborează cu instituții de specialitate din țară și din străinătate.

(2) Laboratorul Național de Cercetare îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Art. 3. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale Laboratorul Național de Cercetare desfășoară următoarele activități:

a) efectuează analize de structură și compoziție a bunurilor cu semnificație artistică și istoric-documentară;

b) stabilește condiții de compatibilitate a materialelor utilizate în timpul operațiunilor de conservare și restaurare a operelor cu materialele constituente;

c) efectuează analize de datare a bunurilor cu semnificație arheologică și artistică;

d) organizează cursuri de pregătire și perfecționare a personalului implicat în activitatea de investigații fizico-chimice și biologice, precum și cursuri de informare pentru restauratori, conservatori, arheologi și muzeografi;

e) mediatizează rezultatele prin publicarea de articole în revistele de specialitate și prin comunicări la congrese și sesiuni științifice; editează revista "Studii de conservare";

f) organizează manifestări culturale, studii și proiecte.

(2) Laboratorul Național de Cercetare desfășoară orice alte activități prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică a Laboratorului Național de Cercetare, atribuțiile și modul de funcționare ale compartimentelor din aparatul propriu al acestuia, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(2) Numărul maxim de posturi este de 24.

(3) Salarizarea personalului Laboratorului Național de Cercetare se face potrivit anexelor nr. IV/2, IV/3, V/1, V/2 și VI/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

În cadrul Laboratorului Național de Cercetare, prin ordin al ministrului culturii și cultelor se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări în domeniul conservării și restaurării patrimoniului cultural național mobil.

Art. 6. -

(1) Laboratorul Național de Cercetare este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii.

(2) Directorul Laboratorului Național de Cercetare conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.

(3) Directorul Laboratorului Național de Cercetare este ordonator terțiar de credite.

(4) Directorul Laboratorului Național de Cercetare numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale directorul Laboratorului Național de Cercetare emite decizii.

Art. 7. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Laboratorului Național de Cercetare se finanțează din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat.

(2) Veniturile extrabugetare se obțin din activități realizate direct de Laboratorul Național de Cercetare, și anume din:

a) perceperea tarifelor pentru organizarea cursurilor de pregătire, perfecționare și informare a personalului propriu, a altor persoane fizice, precum și a personalului din cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat, în domeniul investigării, conservării și restaurării bunurilor culturale mobile;

b) perceperea tarifelor pentru efectuarea de analize de specialitate ale materialelor necesare pentru conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile, în domeniul climatologiei, precum și pentru combaterea agenților biologici;

c) perceperea tarifelor pentru expertizarea bunurilor culturale mobile;

d) perceperea tarifelor pentru efectuarea altor analize de specialitate, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, din țară ori din străinătate;

e) organizarea de manifestări culturale, studii, proiecte, precum și din exploatarea unor bunuri aflate în administrare;

f) donații și sponsorizări;

g) alte activități specifice realizate de Laboratorul Național de Cercetare, potrivit legii.

(3) Veniturile extrabugetare realizate de Laboratorul Național de Cercetare se gestionează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Finanțarea cheltuielilor de organizare și funcționare care urmează să fie efectuate în exercițiul financiar 2002 se suportă în limita bugetului aprobat Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 9. -

Laboratorul Național de Cercetare are dreptul, pentru îndeplinirea activităților specifice, la un autoturism, în parc comun, cu un consum lunar de maximum 150 de litri.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, după nr. crt. 472 se introduce nr. crt. 473 cu următorul cuprins:

"

473. - Laboratorul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil - venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat".

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 mai 2002.

Nr. 486.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...