Guvernul României

Hotărârea nr. 99/2002 privind organizarea și funcționarea Academiei Diplomatice

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 din 13 februarie 2002.

În vigoare de la 13 februarie 2002 până la 15 septembrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 880/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Academia Diplomatică este instituție publică cu personalitate juridică și funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Academia Diplomatică are sediul în municipiul București, str. Pictor Mirea nr. 11, sectorul 1, asigurat cu titlu gratuit de Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Academia Diplomatică are siglă proprie.

Art. 2. -

(1) Scopul organizării și funcționării Academiei Diplomatice îl constituie specializarea, extinderea și perfecționarea pregătirii în domeniul diplomației și al relațiilor internaționale.

(2) Academia Diplomatică are ca obiective:

a) pregătirea și perfecționarea profesională a membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României și a altor categorii de personal din Ministerul Afacerilor Externe, în vederea asigurării eficienței activității diplomatice;

b) participarea la procesul de pregătire a membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României și a altor categorii de personal din Ministerul Afacerilor Externe;

c) organizarea, la cerere, contra unei taxe de studii, în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării și cu Ministerul Administrației Publice, a unor cursuri de scurtă sau de lungă durată în vederea formării și perfecționării în domeniile relațiilor internaționale și diplomației a altor funcționari sau a altor categorii de persoane;

d) efectuarea de studii, cercetări, analize și lucrări de specialitate în domeniul relațiilor internaționale și al dreptului internațional, necesare activității Ministerului Afacerilor Externe sau, la cerere și cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pentru alte instituții ale statului român, instituții publice din state partenere sau organizații internaționale;

e) organizarea de conferințe, seminarii, dezbateri, prelegeri în cadrul și în afara Ministerului Afacerilor Externe, în domeniul politicii externe, al relațiilor internaționale și al dreptului internațional;

f) publicarea de reviste, anuare, serii monografice, studii și referate, serii documentare utile pentru activitatea diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe, cu valoare formativă și informativă pentru autoritățile publice și pentru opinia publică;

g) alte activități stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 3. -

(1) Academia Diplomatică poate colabora, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare și de perfecționare, cu instituții de învățământ superior din țară, acreditate în acest scop, precum și cu instituții similare din străinătate.

(2) Academia Diplomatică atestă formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a absolvenților prin eliberarea de certificate de absolvire a cursurilor.

(3) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2 alin. (2) Academia Diplomatică poate folosi, în condițiile legii, cadre didactice universitare, personal diplomatic din Ministerul Afacerilor Externe, personal de specialitate din alte instituții de cercetare, precum și din ministere și alte organe ale administrației publice centrale, analiști politici și economici, experți ai organizațiilor neguvernamentale, membri ai corpului diplomatic acreditați la București, precum și alte personalități marcante din România sau din străinătate.

Art. 4. -

(1) Organele de conducere ale Academiei Diplomatice sunt:

a) președintele;

b) Colegiul diplomatic;

c) Consiliul academic.

(2) Președintele Academiei Diplomatice este, de drept, ministrul afacerilor externe. El este și președintele Colegiului diplomatic și reprezintă Academia Diplomatică în raporturile cu terții.

(3) Colegiul diplomatic este organul de conducere cu rol consultativ, asigurând orientarea generală a activității Academiei Diplomatice. Din cadrul Colegiului diplomatic al Academiei Diplomatice face parte un număr de 7 ambasadori și alți diplomați cu experiență din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Conducerea operativă a Academiei Diplomatice este asigurată de Consiliul academic, condus de un director general, numit prin ordin al ministrului afacerilor externe, în condițiile legii. Componența Consiliului academic este asigurată de un număr de 5 persoane, printre care academicieni, profesori universitari și diplomați cu experiență didactică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(5) În lipsa președintelui, directorul general reprezintă Academia Diplomatică în relațiile cu terții. Ordonatorul de credite este directorul general care se află în subordonarea președintelui Academiei Diplomatice.

(6) Structura organizatorică a Academiei Diplomatice, componența Colegiului diplomatic și a Consiliului academic, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 5. -

(1) Numărul maxim de posturi al Academiei Diplomatice este de 30 și se ocupă în condițiile legii.

(2) Încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Salarizarea personalului Academiei Diplomatice se face în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Academiei Diplomatice se asigură din venituri extrabugetare și alocații acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Fondurile necesare funcționării Academiei Diplomatice se pot constitui și din contribuții, sponsorizări, donații ale persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și din venituri proprii rezultate din activități specifice, cum ar fi: taxe de studii, publicații, proiecte sau programe de asistență externă, contracte de cercetare sau alte surse prevăzute de lege.

(3) Sursele de finanțare bugetară și extrabugetară sunt supuse controlului organelor competente, potrivit legislației în vigoare.

Art. 7. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri bunurile mobile aflate în administrarea sau în proprietatea Ministerului Afacerilor Externe și utilizate de fostul Centru de Pregătire și Perfecționare Diplomatică vor fi preluate, cu titlu gratuit, de Academia Diplomatică, pe bază de protocol de predare-preluare.

(2) Academia Diplomatică poate dobândi bunuri mobile sau imobile din donații sau din alte surse, în condițiile legii.

(3) În vederea desfășurării activității sale Academia Diplomatică are dreptul la un autoturism, cu un consum normat lunar de 150 litri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihnea Motoc,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 februarie 2002.

Nr. 99.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...