Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3582/2013 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii

Modificări (4), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2014 până la 31 ianuarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3649/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția generală regională a finanțelor publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice române, cu excepția instituțiilor publice, care au domiciliul fiscal în raza teritorială a județelor sau a municipiului București, după caz, denumiți în continuare contribuabili mijlocii, inclusiv entitățile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alți contribuabili și sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și îndeplinesc criteriile de selecție prevăzute la alin. (4). Derogări (1)

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în categoria contribuabililor mijlocii intră și contribuabilii nerezidenți pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Criteriile de selecție a contribuabililor mijlocii prevăzuți la art. 1 se pot actualiza anual, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Contribuabilii mijlocii definiți conform alin. (1) sunt selectați potrivit următoarelor criterii de selecție: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

A. Criteriul de bază, denumit și criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 2 indicatori, selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții: Derogări (1)

- volumul obligațiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili - 50%;

- cifra de afaceri raportată în situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea - 50%.

Prin excepție de la prevederile prezentei litere, contribuabilii în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, conform prevederilor art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuabilii declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor fi selectați drept contribuabili mijlocii.

B. Criteriul insolvenței: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui județ, aflați sub incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, care au creanțe fiscale totale, respectiv creanțe fiscale înscrise la masa credală, cât și acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenței, mai mari de 3 milioane lei.

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Lista nominală a contribuabililor mijlocii prevăzuți la art. 1 se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția generală regională a finanțelor publice București prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, după caz, în a căror rază teritorială acestea își desfășoară activitatea. Modificări (1)

(3) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuți la art. 1 se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3. -

(1) Contribuabilii rezultați în urma divizării unui contribuabil mijlociu vor fi administrați în continuare în condițiile prezentului ordin.

(2) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi administrat de către administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția generală regională a finanțelor publice București prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, după caz.

(3) Dacă un contribuabil care nu se înscrie în categoria contribuabililor mijlocii absoarbe prin fuziune un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operațiuni la registrul comerțului.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Contribuabilii mijlocii aflați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuabilii declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi scoși din administrarea administrațiilor județene ale finanțelor publice sau a Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției regionale a finanțelor publice București, după caz, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au devenit inactivi sau au intrat în inactivitate temporară și vor fi predați spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competență în administrarea acestora.

(2) În situația în care, de la data actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluați în administrare de administrațiile județene ale finanțelor publice sau Direcția generală regională a finanțelor publice București prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, au fost declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau au intrat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal teritorial.

Art. 5. -

(1) Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc criteriile de selecție prevăzute la art. 1 vor fi scoși din administrarea administrațiilor județene ale finanțelor publice sau a Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București, după caz, după 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecție. Modificări (2)

(2) Administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția generală regională a finanțelor publice București prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii vor notifica contribuabilii prevăzuți la alin. (1), prevederile art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

(3) Lista contribuabililor se actualizează anual, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform criteriilor de selecție prevăzute la art. 1.

(4) Lista contribuabililor mijlocii prevăzută la alin. (3) și la art. 3 se întocmește până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(5) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuți la art. 1 se actualizează anual și se publică, până la data de 30 noiembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 6. -

(1) Predarea-primirea între organele fiscale implicate se face pe bază de protocol.

(2) Pentru contribuabilii selectați conform prevederilor art. 1 și pentru sediile secundare ale acestora, informațiile aflate în sistemul informatic de administrare a creanțelor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire, în primele 5 zile lucrătoare ale anului pentru care se efectuează selecția.

(3) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecția se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii și ale sediilor secundare ale acestora.

Art. 7. -

(1) Procedura de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii și ale sediilor secundare ale acestora între organele fiscale implicate se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii prevăzuți în prezentul ordin se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 8. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală regională a finanțelor publice București, administrațiile județene ale finanțelor publice, precum și administrațiile finanțelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. -

(1) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 și 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(2) Contribuabilii mijlocii prevăzuți în anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010, cu modificările și completările ulterioare, vor rămâne în administrarea organelor fiscale competente până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 20 noiembrie 2013.

Nr. 3.582.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Schimbări în criteriile de selecție a contribuabililor mijlocii
;
se încarcă...