Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3581/2013 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili

Modificări (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2014 până la 31 ianuarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3648/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice române, inclusiv entitățile rezultate în urma fuziunii cu alți contribuabili și sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, selectate descrescător potrivit criteriilor de selecție prevăzute în anexă. Modificări (1), Derogări (1)

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în categoria marilor contribuabili intră și contribuabilii nerezidenți pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Criteriile de selecție prevăzute în anexă se pot actualiza anual prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Lista marilor contribuabili, definiți conform alin. (1), administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 2. -

(1) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

(2) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mari care vor fi administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3. -

Contribuabilii nou-înființați care îndeplinesc criteriile de selecție prevăzute la lit. B și C din anexă vor fi preluați spre administrare de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 10 zile de la data autorizării sau de la data înregistrării lor la registrul comerțului, după caz.

Art. 4. -

(1) Contribuabilii mari aflați în procedura insolvenței în conformitate cu prevederile legale privind procedura insolvenței, cu excepția celor prevăzuți la lit. B din anexă, vor fi scoși din administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sentința prin care a fost deschisă procedura insolvenței a rămas definitivă și vor fi predați spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competență în administrarea acestora. Modificări (1)

(2) În situația în care, de la data actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentința prin care a fost deschisă procedura insolvenței a rămas definitivă pentru unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluați în administrare de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, cu excepția celor prevăzuți la lit. B din anexă, aceștia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal teritorial. Modificări (1)

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul contribuabililor aflați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, conform prevederilor art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazul contribuabililor declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contribuabilii rezultați în urma divizării unui mare contribuabil vor fi administrați în continuare ca mari contribuabili, în condițiile prezentului ordin.

(5) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

(6) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operațiuni la registrul comerțului.

(7) Contribuabilii mari care nu mai îndeplinesc criteriile de selecție prevăzute la lit. A din anexă, precum și contribuabilii nou-înființați care nu realizează investiții la nivelul prevăzut la lit. C din aceeași anexă vor fi scoși din administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili după 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecție. Direcția generală de administrare a marilor contribuabili va notifica respectivii contribuabili, prevederile art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. Modificări (2)

Art. 5. -

Marii contribuabili prevăzuți la art. 3 și art. 4 alin. (4), (5) și (6) vor fi preluați în administrare de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili de la celelalte organe fiscale teritoriale, pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 6. -

(1) Lista marilor contribuabili se actualizează anual, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform criteriilor de selecție prevăzute în anexă și prevederilor art. 4.

(2) Lista marilor contribuabili prevăzuți la alin. (1) se întocmește până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili se face pe bază de protocol încheiat între Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și organele fiscale teritoriale implicate.

(4) Lista nominală a sediilor secundare ale marilor contribuabili se actualizează anual și se publică până la data de 30 noiembrie pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 7. -

(1) Procedura de predare-primire a dosarelor fiscale ale marilor contribuabili și ale sediilor secundare ale acestora între organele fiscale implicate va fi aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili prevăzuți în prezentul ordin va fi aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Pentru contribuabilii prevăzuți la art. 1 și pentru sediile secundare ale acestora, informațiile aflate în sistemul informatic de administrare a creanțelor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire, în primele 5 zile lucrătoare ale anului pentru care se efectuează selecția.

(4) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecția se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari și ale sediilor secundare ale acestora.

Art. 8. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. -

(1) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 și 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(2) Marii contribuabili prevăzuți în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, cu modificările și completările ulterioare, vor rămâne în administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 10. -

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 20 noiembrie 2013.

Nr. 3.581.

ANEXĂ

CRITERII DE SELECȚIE

A. Criteriul de bază, denumit și criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 2 indicatori, selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții: Derogări (1)

- volumul obligațiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili - 50%;

- cifra de afaceri raportată în situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea - 50%.

Prin excepție de la prevederile prezentei litere, instituțiile publice și contribuabilii aflați sub incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii aflați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, conform prevederilor art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuabilii declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor fi selectați ca mari contribuabili.

B. Criteriul specific de activitate desfășurată:

- Banca Națională a României;

- societățile bancare;

- societățile de asigurări;

- societățile de investiții financiare.

C. Criteriul investițional

Prin derogare de la prevederile lit. A se înregistrează ca mari contribuabili contribuabilii nou-înființați care, la data înființării, se angajează prin declarație pe propria răspundere să realizeze investiții a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro.

Contribuabilii vor depune declarația pe propria răspundere la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al acestora, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării lor la registrul comerțului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...