Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condițiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România din 13.11.2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 noiembrie 2013 până la 24 ianuarie 2017, fiind abrogat prin Ordin 90/2017 și înlocuit de Procedură 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ARTICOLUL 1 Proceduri de plată

(1) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, denumită în continuare ANRP, răspunde de realitatea, corectitudinea și legalitatea datelor înscrise în titlurile de plată. În baza acestor date, Ministerul Finanțelor Publice dispune plata.

(2) Ministrul finanțelor publice sau altă persoană împuternicită în acest sens acționează ca ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile și răspunderile prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele privind aprobarea angajării bugetare, lichidării și ordonanțării cheltuielilor din fonduri publice.

(3) Titlurile de plată emise conform Ordinului președintelui ANRP nr. 20/2013*) se transmit săptămânal de către ANRP la Ministerul Finanțelor Publice în 5 zile de la emitere. Transmiterea se face prin Serviciul de informații clasificate, în mod centralizat conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură.

*) Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților nr. 20/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Anexa se certifică de ANRP pe fiecare pagină în parte, din punctul de vedere al corectitudinii datelor cuprinse în aceasta și se transmite în original și în format electronic.

(5) Lichidarea cheltuielilor se face pe baza Notei de lichidare care poartă viza pentru "Bun de plată" a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuții și care stă la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a instituției publice a obligației de plată față de terții creditori.

(6) Plățile se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de maximum 175 de zile de la primirea titlului, fără a depăși termenul prevăzut de art. 41 alin (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Acestea vor fi procesate în ordinea cronologică primirii de la ANRP și în limita creditelor bugetare deschise cu această destinație.

(7) Sumele destinate plății titlurilor se vor derula prin contul deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București corespunzător cheltuielii bugetare.

(8) Ministerul Finanțelor Publice deschide un cont de consemnări speciale la CEC Bank - S.A., denumită în continuare bancă, în care se virează sumele aferente titlurilor de plată emise în condițiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013.

ARTICOLUL 2 Dreptul de dispoziție asupra sumelor consemnate prin dispozițiile prezentului act normativ

(1) Sumele derulate prin conturile prevăzute la art. 1 alin. (7) și (8) sunt destinate unei afectațiuni speciale în sensul art. 780 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru achitarea titlurilor de plată emise conform art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013.

(2) Ministerul Finanțelor Publice comunică băncii prin Serviciul informații clasificate tabelul centralizator al sumei virate care va cuprinde datele de identificare și suma consemnată pentru beneficiarii titlurilor de plată.

(3) Banca emite electronic în mod individual recipise de consemnare specială pe numele beneficiarilor.

(4) Ministerul Finanțelor Publice comunică în scris fiecărei persoane în parte la adresa de domiciliu/sediul social o înștiințare privind virarea sumei prevăzute în titlul de plată. Modificări (2)

(5) Persoana fizică sau juridică indicată în dispozițiile de consemnare speciale se prezintă la orice unitate bancară CEC Bank - S.A. și solicită retragerea în numerar/virament a sumelor consemnate, pe baza următoarelor acte:

a) actul de identitate valabil în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înmatriculare la registrul comerțului în cazul persoanelor juridice, în original și copie; copia se reține de către bancă;

b) procura specială autentificată, certificat de moștenitor și alte documente legale, după caz, în original și copie; copiile se rețin de către bancă;

c) originalul titlului de plată primit de la ANRP, emis în condițiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013; se reține de către bancă;

d) ordinul de retragere numerar sau ordinul de plată/dispoziția de transfer pentru plățile prin virament; se pun la dispoziție de către bancă.

(6) Ministerul Finanțelor Publice primește lunar de la bancă, până pe data de 15 a fiecărei luni, situația plăților efectuate în luna precedentă raportării, însoțită de originalele titlurilor de plată achitate (cupoanele beneficiarilor).

(7) Banca solicită în termenul prevăzut mai sus Ministerului Finanțelor Publice îndreptarea erorilor materiale în cazul în care se află în imposibilitatea efectuării plății din următoarele cauze:

a) codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al beneficiarului nu corespunde cu numele beneficiarului transmis;

b) orice altă neconcordanță care împiedică efectuarea plății.

(8) Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu ANRP, va proceda la îndreptarea erorilor materiale.

(9) Până la primirea datelor rectificate, sumele se vor păstra de către bancă.

(10) Sumele consemnate la bancă nu sunt purtătoare de dobânzi, iar pentru administrarea acestora nu se percep comisioane.

ARTICOLUL 3 Raportarea

În baza evidențelor proprii și a extraselor de cont, Ministerul Finanțelor Publice va raporta pe site-ul www.mfinante.ro titlurile de plată achitate.

ANEXĂ la procedură

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

Către

Ministerul Finanțelor Publice

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condițiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.857/2013, vă transmitem situația centralizatoare a titlurilor de plată pentru perioada . . .:

Nr. crt. Titlurile de plată aferente titlurilor de despăgubire
Datele de identificare ale titlului de plată
(seria și nr.)
Valoarea în lei Datele de identificare ale beneficiarului titlului de plată
Numele și prenumele beneficiarului conform actului de identitate/certificatului de înmatriculare la registrul comerțului Codul numeric personal/Codul unic de înregistrare Adresa de domiciliu/sediul social (țara, localitatea, județul/regiunea, strada, numărul, blocul, apartamentul, codul poștal)
TOTAL/pagină și total general ...

Prezenta anexă se completează conform art. 1 alin. (3) și (4) din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condițiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.857/2013.

Semnătură reprezentant
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;
se încarcă...