Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc din 10.10.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 2013 până la 06 ianuarie 2015, fiind abrogat prin Ordin 1977/2014 și înlocuit de Regulament 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, denumit în continuare Comitetul, se constituie ca structură consultativă pe lângă Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură, în scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii și dezvoltării acvaculturii.

(2) Comitetul are următoarele atribuții:

a) dezbate și formulează puncte de vedere fundamentate cu privire la strategia de dezvoltare a sectorului pescăresc, armonizate cu Politica comună de pescuit adaptată la condițiile naționale specifice;

b) identifică acțiuni și propune măsuri pentru implementarea Politicii comune de pescuit în conformitate cu angajamentele României;

c) asigură un schimb continuu de informații și acțiuni între: autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul pescuit și acvacultură, autoritatea de reglementare și control, mediul economic, asociații profesionale și de altă natură și comunități pescărești privind procesul de dezvoltare a activităților din sectorul pescăresc;

d) propune standarde și coduri profesionale care urmăresc creșterea calității activităților și produselor pescărești în condițiile unei conduite responsabile;

e) asigură fundamentarea tehnică, științifică și legală a proiectelor de acte normative care reglementează activitățile în domeniul pescăresc;

f) susține organizarea de evenimente în scopul promovării sectorului pescăresc, a protejării resurselor piscicole și a habitatelor de pescuit și a implicării comunităților de pescari;

g) asigură cadrul organizatoric de consultări privind soluționarea problemelor în interesul reciproc.

CAPITOLUL II Organizarea Comitetului

Art. 2. -

(1) Comitetul are următoarea structură: un președinte, un vicepreședinte, un secretar și membri.

(2) Din rândul membrilor se aleg președintele și vicepreședintele, iar secretariatul este asigurat de Direcția politici, strategii și proiecte pentru ape și piscicultură din cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură, care nominalizează secretarul.

(3) Membrii Comitetului sunt reprezentanții nominalizați de autoritățile publice, asociațiile, federațiile, patronatele și institutele de cercetare nominalizate în anexa nr. 1 la ordin.

Art. 3. -

Președintele și vicepreședintele sunt aleși anual prin vot deschis de către membrii Comitetului, din rândul acestora, în baza majorității numărului de voturi exprimate.

Art. 4. -

(1) Comitetul se reunește trimestrial, în sesiuni ordinare și în sesiuni extraordinare, la convocarea președintelui sau a cel puțin o treime din membri.

(2) Comitetul poate să lucreze în plen sau pe grupuri de lucru, structurate pe domenii de interes.

(3) Constituirea grupurilor de lucru, pe probleme specifice, precum și nominalizarea secretarului grupului se realizează în prima întâlnire a Comitetului.

(4) Comitetul și grupurile de lucru sunt legal constituite în prezența a jumătate plus unu din membri și decid valabil cu jumătate plus unu din membrii prezenți.

(5) Desfășurarea întâlnirilor Comitetului și a grupurilor de lucru vor fi consemnate în procese-verbale întocmite de secretariat.

(6) Comitetul emite rezoluții și proceduri de lucru, iar grupurile de lucru emit puncte de vedere, care vor fi prezentate spre analiză Comitetului.

(7) La reuniunile Comitetului și ale grupurilor de lucru pot participa și invitați, cu rol consultativ.

(8) Convocarea reuniunilor Comitetului și ale grupurilor de lucru se face cu cel puțin 7 zile înainte de data acestora, cu excepția sesiunilor extraordinare, când acest termen se reduce la două zile.

(9) La convocarea reuniunii se vor prezenta, în scris, locul, data, ora și ordinea de zi ale ședinței.

(10) Ordinea de zi se comunică membrilor Comitetului, care pot face propuneri justificate de modificare.

(11) În cazul în care există opinii contrare, acestea se vor audia și se vor supune aprobării.

(12) Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru având dreptul să își susțină punctul de vedere.

(13) Toate propunerile redactate se supun aprobării prin vot deschis.

(14) În exercitarea atribuțiilor sale, Comitetul adoptă rezoluții care se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți, în condițiile prevăzute la alin. (4), și se consemnează în procesul-verbal de ședință, care este semnat de participanții la întâlnire.

(15) Rezoluțiile Comitetului au caracter consultativ și sunt înaintate conducerii Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură.

CAPITOLUL III Atribuții

Art. 5. -

Președintele Comitetului îndeplinește următoarele atribuții:

a) convoacă și prezidează lucrările Comitetului;

b) reprezintă Comitetul în relațiile externe ale acestuia;

c) prezintă un raport anual conducerii Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură privind activitatea Comitetului;

d) poate mandata vicepreședintele să îndeplinească atribuțiile sale, în cazul în care, din motive obiective, nu le poate exercita.

Art. 6. -

Vicepreședintele Comitetului are următoarele atribuții:

a) asigură operativitatea desfășurării activității Comitetului;

b) îndeplinește sarcinile prevăzute prin mandatul încredințat de președinte.

Art. 7. -

Atribuțiile membrilor Comitetului sunt următoarele:

a) participă la ședințele Comitetului și ale grupurilor de lucru, în baza nominalizării structurii pe care o reprezintă;

b) înaintează secretariatului, cu cel puțin 10 zile înainte de reuniunea curentă, materialele care vor fi supuse dezbaterii;

c) asigură comunicarea dintre organizațiile pe care le reprezintă și ceilalți membri;

d) asigură diseminarea informațiilor către membrii organizațiilor pe care le reprezintă;

e) participă la orice alte acțiuni stabilite în cadrul întrunirilor Comitetului.

Art. 8. -

(1) Atribuțiile secretarului Comitetului sunt următoarele:

a) asigură partea organizatorică a desfășurării activității Comitetului;

b) asigură redactarea proceselor-verbale, a raportului anual și a rezoluțiilor, consemnând toate documentele aferente activității Comitetului;

c) transmite membrilor Comitetului convocatorul reuniunilor și ordinea de zi a acestora, cu precizarea locului, datei și orei;

d) transmite membrilor Comitetului materialele care vor fi supuse dezbaterii, în cadrul reuniunii curente, odată cu ordinea de zi;

e) răspunde pentru arhivarea documentelor și a rezoluțiilor Comitetului;

f) asigură transmiterea rezoluțiilor adoptate de către Comitet către conducerea Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură și instituțiile vizate și urmărește efectele acestora;

g) asigură corespondența electronică și derularea procedurii de vot.

(2) Atribuțiile secretarului Grupului de lucru sunt următoarele:

a) asigură partea organizatorică a desfășurării activității Grupului de lucru;

b) asigură redactarea proceselor-verbale și a punctelor de vedere consolidate în cadrul Grupului de lucru;

c) asigură aducerea la cunoștința președintelui Comitetului a punctelor de vedere elaborate în cadrul Grupului de lucru și le transmite secretariatului Comitetului pentru a fi prezentate conducerii Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 9. -

(1) Raportul anual și rezoluțiile Comitetului se publică pe site-ul Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură și al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

(2) Documentele și corespondența Comitetului se înregistrează în registrul de intrări și ieșiri constituit la Direcția de politici, strategii și proiecte pentru apă și piscicultură din cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...