Uniunea Națională a Notarilor Publici - UNNPR

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale din 08.11.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2013 până la 21 mai 2017, fiind abrogat prin Hotărâre 32/2017 și înlocuit de Regulament 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Institutul Notarial Român, denumit în continuare Institutul, organizează, de regulă, anual, la solicitarea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici, denumit în continuare Consiliul Uniunii, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, în condițiile Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, precum și ale prezentului regulament.

(2) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care este numit într-o localitate din circumscripția aceleiași judecătorii sau din circumscripția altei judecătorii se face prin concurs la nivel național pe posturile vacante destinate schimbărilor de sedii, prevăzute în ordinul de actualizare.

(3) În cazul în care pentru postul vacant cu această destinație există un singur candidat, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fără a susține proba scrisă de practică notarială.

Art. 2. -

(1) Data concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale se va stabili de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(2) Data desfășurării concursului, lista cuprinzând candidații înscriși, precum și lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se publică pe pagina de internet a Institutului, a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, și a Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere.

(3) Data desfășurării concursului și lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se afișează la sediul Institutului și al tuturor Camerelor, la loc vizibil și accesibil publicului, cu cel puțin 30 de zile înainte de data susținerii concursului, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.

(4) Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale constă într-o probă scrisă de practică notarială, cu durata de 3 ore.

CAPITOLUL II Procedura de înscriere

Art. 3. -

(1) Sub sancțiunea decăderii, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data concursului, notarul public va depune la Camera în circumscripția căreia se află postul pentru care candidează cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, însoțită de copia ordinului de numire în funcția de notar public. În cererea de înscriere la concurs se va menționa în mod obligatoriu, sub sancțiunea respingerii acesteia, localitatea în care se află postul vacant prevăzut în ordinul de actualizare pentru care își exprimă opțiunea candidatul.

(2) Pentru verificarea condițiilor care trebuie îndeplinite de candidați pentru a putea participa la concurs, Colegiul director al Camerei va constitui o comisie formată din 3 membri ai Colegiului director. În termen de 48 de ore de la împlinirea termenului de depunere a cererilor de înscriere la concurs, comisia va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna numărul cererilor, numărul și data înregistrării acestora, numele candidaților, rezultatul verificării cererilor de înscriere și a documentelor anexate și, după caz, motivele care au stat la baza respingerii.

(3) Comisia întocmește situația centralizată a notarilor publici care s-au înscris la concurs, cu indicarea dosarelor admise sau respinse și menționarea motivelor care au stat la baza respingerii cererilor. În situația centralizată se menționează și candidații admiși conform dispozițiilor art. 1 alin. (3), cu mențiunea că schimbarea sediului biroului notarial se face fără susținerea probei scrise de practică notarială. Procesul-verbal și situația centralizată a candidaților se vor publica pe pagina de internet a Camerei, se vor afișa la sediul acesteia și se vor înainta Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului, prevăzută la art. 4 lit. c), împreună cu contestațiile celor respinși.

(4) Împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs notarul public poate face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării situației centralizate prevăzute la alin. (3).

(5) Cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării concursului, Comisia pentru supravegherea desfășurării concursului va soluționa contestațiile formulate de notarii publici împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs, soluția fiind definitivă.

(6) După soluționarea contestațiilor, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării concursului, Comisia pentru supravegherea desfășurării concursului va proceda la afișarea pe pagina de internet a Uniunii a situației centralizate finale cu notarii publici care vor participa la concurs.

(7) Dacă în urma admiterii contestației unui notar public pentru un post pentru care mai există o altă cerere de înscriere admisă, celălalt notar public, care se afla în situația ocupării acestui post în condițiile art. 1 alin. (3), va fi înștiințat de îndată că urmează să participe la concurs.

(8) În situația în care în urma admiterii contestației unui notar public nu mai există o altă cerere pentru același post, dispozițiile art. 1 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III Organizarea, funcționarea și competența comisiilor constituite pentru concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

Art. 4. -

Pentru organizarea și desfășurarea concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale vor funcționa următoarele comisii, constituite de către Consiliul Uniunii:

a) Comisia de examinare;

b) Comisia de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor;

c) Comisia pentru supravegherea desfășurării concursului.

Art. 5. -

(1) Comisia pentru supravegherea desfășurării concursului este formată din 3-5 notari publici, în funcție de numărul candidaților înscriși la concurs.

(2) Comisia pentru supravegherea desfășurării concursului va avea următoarele atribuții:

1. cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării concursului, soluționează contestațiile formulate de candidați împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs;

2. cu cel puțin 3 zile înaintea începerii concursului, afișează situația centralizată a candidaților, cu repartizarea acestora pe săli, dacă este cazul;

3. cu 24 de ore înaintea începerii concursului, pregătește seturile de hârtie care vor fi distribuite candidaților și consemnează într-un proces-verbal numărul acestora. La sfârșitul concursului, consemnează în procesul-verbal prevăzut la pct. 7 numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate, pe care se înscrie mențiunea "Neutilizat", precum și al celor anulate, pe care se înscrie mențiunea "Anulat";

4. verifică identitatea candidaților la intrarea acestora în sala de concurs;

5. distribuie seturile de hârtie pentru concurs;

6. sigilează colțurile lucrărilor, cuprinzând datele de identificare ale candidaților, și aplică ștampila Institutului pe toate filele lucrărilor;

7. completează procesul-verbal cu data, ora începerii și ora încheierii concursului și predă lucrările Comisiei de examinare;

8. anunță candidaților momentul începerii celor 3 ore, cu precizarea că timpul de concurs începe să curgă după dictarea și scrierea de către candidați a subiectelor pe colile de hârtie puse la dispoziție de organizator;

9. cu 30, respectiv 15 minute înainte de expirarea timpului de concurs, anunță candidaților timpul efectiv rămas;

10. supraveghează candidații în timpul concursului și asigură respectarea tuturor condițiilor de organizare și desfășurare a concursului, stabilite prin prezentul regulament.

(3) La predarea lucrărilor, comisia va verifica dacă ștampila este aplicată corect, se va asigura că datele de identificare ale candidatului nu sunt vizibile și îi va solicita să semneze borderoul de predare a lucrării. După ce va amesteca lucrările, comisia le va numerota în spațiul anume delimitat pe prima filă a lucrării, începând cu cifra 1 (unu), fără a fi desfăcute colțurile, și le va preda Comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal semnat de către toți membrii Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului și de către președintele Comisiei de examinare.

Art. 6. -

(1) Comisia de examinare, constituită în vederea elaborării subiectelor și a notării lucrărilor, va fi formată din 3 notari publici, dintre care unul va fi președintele comisiei.

(2) Președintele Comisiei de examinare este și președintele concursului.

(3) Președintele Comisiei de examinare participă la notarea lucrărilor numai în cazurile în care între notele acordate de cei 2 corectori, membri ai comisiei, sunt diferențe de cel puțin 1,5 puncte, și are ca atribuții supravegherea organizării și desfășurării activității acestei comisii și a comisiei prevăzute la art. 5, convocarea la termenele prevăzute de prezentul regulament a comisiilor de concurs și întocmirea listei rezultatelor finale, prevăzută în anexa nr. 9.

Art. 7. -

(1) Comisia de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor va fi formată din 3 membri, dintre care unul este președintele acestei comisii.

(2) Președintele participă la notarea lucrărilor numai în cazurile în care între notele acordate de cei 2 corectori, membri ai comisiei, sunt diferențe de cel puțin 1,5 puncte și are ca atribuții supravegherea desfășurării activității acestei comisii.

Art. 8. -

(1) Componența nominală a comisiilor prevăzute la art. 4 se stabilește prin hotărâre a Consiliului Uniunii, dintre notarii publici cu experiență și probitate profesională.

(2) Din comisiile prevăzute la art. 4 nu vor putea face parte notarii publici care se află în relații de rudenie (până la gradul III inclusiv) cu candidații, notarii publici asociați în aceeași societate profesională notarială cu candidații, precum și notarii publici care au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani.

(3) În vederea constituirii Comisiei de examinare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor prevăzute la art. 6 și 7, Consiliul Uniunii va desemna notari publici cu cel puțin 10 ani vechime în profesie.

(4) Un notar public nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiași concurs.

(5) Pentru comisiile prevăzute la art. 4 se va numi și câte un membru supleant. Aceștia vor fi convocați de către președintele concursului ori, după caz, de președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor, dacă unul dintre membrii titulari ai comisiilor se află în imposibilitate de a se prezenta.

CAPITOLUL IV Stabilirea subiectelor și desfășurarea concursului

Art. 9. -

(1) Cu cel puțin 24 de ore înainte de ora fixată pentru începerea probei, Comisia de examinare formează 5 seturi a câte 5 subiecte de practică notarială.

(2) Seturile de subiecte se semnează de către membrii Comisiei de examinare, se introduc în plicuri care se sigilează și se ștampilează cu ștampila Institutului, apoi se depozitează, luându-se măsurile de siguranță care se impun.

(3) Asigurarea și răspunderea pentru securitatea subiectelor revin președintelui concursului.

Art. 10. -

Înainte de ziua desfășurării concursului, președintele Comisiei de examinare va solicita, în scris, compartimentului de specialitate din cadrul Uniunii un referat care să cuprindă informațiile necesare potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (3), despre fiecare candidat înscris la concurs, conform mapei profesionale a notarului public.

Art. 11. -

(1) La ora stabilită pentru începerea concursului, președintele Comisiei de examinare, în prezența membrilor comisiei, prezintă candidaților cele 5 plicuri cu seturile de subiecte și invită un candidat să extragă unul dintre plicurile cu subiecte. După extragere, se încheie procesul-verbal, cu menționarea subiectelor, care va fi semnat de către membrii Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului și ai Comisiei de examinare, precum și de candidatul care a extras plicul cu subiecte.

(2) După ora stabilită pentru începerea concursului, accesul candidaților și al oricăror altor persoane în sala de concurs este interzis. După această oră, candidatul care părăsește sala de concurs va preda lucrarea, neavând posibilitatea să revină în sală pentru continuarea concursului. În cazuri excepționale, candidatul poate părăsi sala de concurs însoțit de un membru al Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului. În cazul în care, după înscrierea subiectelor pe tablă, Comisia pentru supravegherea desfășurării concursului constată că pentru un post s-a prezentat un singur candidat, va proceda la încheierea unui proces-verbal, cu mențiunea că sunt aplicabile dispozițiile art. 1 alin. (3), candidatul urmând a părăsi sala de concurs.

(3) După intrarea în sală, candidaților le este interzisă deținerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile ori a oricăror altor mijloace de comunicare.

(4) Nerespectarea dispozițiilor alin. (3) atrage eliminarea din concurs. Comisia pentru supravegherea desfășurării concursului, constatând deținerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrările celorlalți candidați, transmiterea informațiilor de la distanță etc.), va elimina candidatul din sală, va înscrie pe lucrare mențiunea "Anulat" și va consemna cele întâmplate în procesul-verbal prevăzut la art. 5 alin. (2) pct. 7.

Art. 12. -

(1) Lucrările vor fi redactate, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Institut, purtând pe fiecare filă, în colțul din stânga sus, ștampila acestuia aplicată pe semnătura unui reprezentant al Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului. Prima filă, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 10, după înscrierea în colțul din dreapta a numelui, prenumelui și a camerei din care provine candidatul, va fi lipită în fața acestuia de către unul dintre membrii Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, și se va aplica ștampila Institutului. Spațiile libere din cuprinsul și de la sfârșitul lucrării se barează la predarea acesteia de către unul dintre membrii Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului.

(2) La expirarea timpului alocat concursului, candidatul are obligația de a preda lucrarea Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului, semnând borderoul de predare a lucrării, în care se va menționa și numărul paginilor scrise ale lucrării predate.

(3) După predarea lucrării, candidatul va părăsi sala de concurs. Revenirea acestuia în sală este interzisă până la încheierea tuturor formalităților de concurs. În sala de concurs va rămâne cel puțin încă un candidat până la predarea lucrării de către ultimul candidat.

CAPITOLUL V Notarea lucrărilor

Art. 13. -

(1) După comunicarea subiectelor, Comisia de examinare se întrunește și stabilește baremul de notare, având în vedere complexitatea și gradul de dificultate ale fiecărui subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte se va stabili, cu majoritate de voturi, între 1 și 3 puncte (fracțiuni sau puncte întregi), în raport cu complexitatea subiectului, astfel încât suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte să fie 10.

(2) Baremul și subiectele extrase vor fi afișate la expirarea timpului de concurs și se vor posta pe pagina de internet a Institutului și a Uniunii, pentru a putea fi consultate de către candidați.

Art. 14. -

(1) La finalul probei, după preluarea lucrărilor pe bază de proces-verbal de la Comisia pentru supravegherea desfășurării concursului, membrii Comisiei de examinare încep notarea lucrărilor conform baremului întocmit. Predarea-primirea lucrărilor se face în prezența tuturor membrilor celor două comisii. Președintele concursului repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare lucrare să fie corectată independent de cei 2 membri ai Comisiei de examinare, și apreciată separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare.

(2) Fiecare corector trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat la fiecare subiect și nota lucrării, reprezentând suma punctajelor acordate la cele 5 subiecte.

(3) În cazul în care, verificând borderourile celor 2 corectori, președintele Comisiei de examinare constată că între notele acordate de aceștia nu sunt diferențe mai mari de 1,5 puncte, nota finală a lucrării este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 2 corectori. În situația în care nota finală este cuprinsă între 0 și 1, aceasta va fi 1.

(4) În cazul în care, verificând borderourile celor 2 corectori, președintele Comisiei de examinare constată că între notele acordate de aceștia sunt diferențe mai mari de 1,5 puncte, procedează la corectarea lucrării, nota finală a acesteia fiind media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 3 corectori.

(5) Nota individuală a fiecărui corector, precum și nota finală, stabilite conform dispozițiilor alin. (3) și (4), se înscriu în Centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 3, semnat de membrii Comisiei de examinare.

(6) Înainte de deschiderea lucrării, nota finală va fi trecută pe lucrare, în spațiul anume delimitat, sub semnătură, de către președintele Comisiei de examinare, cu pix sau stilou.

(7) Media minimă de promovare este 8,00.

Art. 15. -

(1) Candidații care efectuează pe lucrare însemnări evidente în scopul identificării vor fi sancționați prin anularea lucrării, care nu se mai corectează. Existența acestor însemnări se constată de Comisia de examinare, care va hotărî, cu majoritate de voturi, dacă se va proceda la corectarea sau la anularea lucrării. Mențiunea "Anulat" se va face atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare și pe centralizatoare.

(2) Lucrările anulate se vor deschide în prezența tuturor membrilor Comisiei de examinare.

Art. 16. -

(1) După terminarea notării lucrărilor și a întocmirii centralizatorului comun al lucrărilor, prevăzut în anexa nr. 3, președintele Comisiei de examinare, în prezența tuturor membrilor, dezlipește colțurile lucrărilor în ordinea numerotării. La fiecare lucrare se citesc numărul acesteia, numele și prenumele candidatului și nota obținută, întocmindu-se centralizatorul nominal, prevăzut în anexa nr. 4, care va fi semnat de toți membrii comisiei.

(2) Pe baza centralizatorului nominal se întocmește lista rezultatelor concursului, prevăzută în anexa nr. 5, care va fi semnată pe fiecare filă de membrii Comisiei de examinare. Lista va cuprinde numele și prenumele candidaților și notele obținute de aceștia, în ordine descrescătoare.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se va publica de îndată pe pagina de internet a Institutului, a Uniunii și a Camerelor și se va comunica tuturor Camerelor în vederea afișării la sediul acestora, la loc vizibil și accesibil publicului, întocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei și a orei la care a fost afișată.

(4) Lucrările de concurs împreună cu borderourile, centralizatoarele și lista rezultatelor concursului vor fi depozitate de către președintele Comisiei de examinare, împreună cu directorul Institutului, la sediul Institutului, în locuri de depozitare sigilate, până la întrunirea Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului. Locul de depozitare va fi desigilat în prezența tuturor membrilor Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului, în condițiile art. 18 alin. (1).

CAPITOLUL VI Soluționarea contestațiilor

Art. 17. -

(1) Candidații nemulțumiți de nota obținută pot face contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la sediul Camerei în a cărei circumscripție se află postul vacant pentru care au optat, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

(2) Termenul de 5 zile începe să curgă din ziua afișării rezultatelor și se sfârșește în cea de-a cincea zi, la ora la care se termină programul de lucru al Camerei.

(3) Pe contestație se menționează numărul, data și ora înregistrării acesteia.

(4) În termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Camerele vor comunica Institutului contestațiile depuse.

Art. 18. -

(1) În termen de 48 de ore de la primirea contestațiilor, președintele concursului va solicita întrunirea Comisiei pentru supravegherea desfășurării concursului. Comisia va selecta lucrările cu privire la care s-au formulat contestații și le va resigila prin aplicarea unor etichete, astfel încât să nu fie vizibile identitatea candidatului, numărul lucrării și nota acordată de Comisia de examinare. Lucrările a căror notare a fost contestată vor fi amestecate și renumerotate. Președintele concursului nu participă la activitatea de resigilare a lucrărilor a căror notare a fost contestată.

(2) Președintele concursului va preda lucrările președintelui Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor, constituită conform art. 7, pe bază de proces-verbal semnat de acesta.

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor va analiza și va soluționa contestațiile în termen de 5 zile de la primirea lucrărilor.

(4) Președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare lucrare să fie corectată independent de cei 2 membri ai comisiei și apreciată separat, conform baremului de corectare.

(5) Fiecare corector trece în borderoul de notare, prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat.

(6) În cazul în care, verificând borderourile celor doi corectori, președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor constată ca între notele acordate de aceștia nu sunt diferențe mai mari de 1,5 puncte, nota finală a lucrării este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 2 corectori. În situația în care nota finală este cuprinsă între 0 și 1, aceasta va fi 1.

(7) În cazul în care, verificând borderourile celor 2 corectori, președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor constată că între notele acordate de aceștia sunt diferențe mai mari de 1,5 puncte, procedează la corectarea lucrării, nota finală a acesteia fiind media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 3 corectori.

(8) Nota individuală a fiecărui corector, precum și nota finală, stabilite conform dispozițiilor alin. (6) și (7), se înscriu în Centralizatorul comun de contestații prevăzut în anexa nr. 6, semnat de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor.

(9) Comisia de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor, reexaminând lucrarea, nu poate micșora nota inițială obținută de candidat. În situația în care, în urma analizării contestației, nota obținută de candidat este inferioară notei acordate inițial, contestația va fi respinsă. Soluția dată de Comisia de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor este definitivă.

(10) Dispozițiile art. 16 alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător, Comisia de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor completând centralizatorul nominal la soluționarea contestațiilor, prevăzut în anexa nr. 7, și întocmind lista rezultatelor contestațiilor, prevăzută în anexa nr. 8.

(11) Lista rezultatelor contestațiilor, prevăzută în anexa nr. 8, se va publica de îndată pe pagina de internet a Institutului, a Uniunii și a Camerelor și se va comunica tuturor Camerelor în vederea afișării la loc vizibil și accesibil publicului.

Art. 19. -

Președintele concursului, pe baza listei rezultatelor concursului, prevăzută în anexa nr. 5, și a listei rezultatelor contestațiilor, prevăzută în anexa nr. 8, întocmește lista rezultatelor finale ale concursului după soluționarea contestațiilor, prevăzută în anexa nr. 9, care se va publica de îndată pe pagina de internet a Institutului, a Uniunii și a Camerelor și se va comunica tuturor Camerelor în vederea afișării la loc vizibil și accesibil publicului.

CAPITOLUL VII Validarea rezultatelor și ocuparea posturilor

Art. 20. -

(1) În termen de cel mult 3 zile de la soluționarea contestațiilor, președintele concursului înaintează lista finală a rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale Consiliului Uniunii. Acesta va proceda la validarea rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale și le va publica pe pagina de internet a Uniunii. Hotărârea de validare a rezultatelor concursului va fi comunicată, de îndată, tuturor Camerelor și Institutului.

(2) Ocuparea posturilor de către candidații admiși se va face potrivit opțiunii exprimate în cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, în ordinea mediilor obținute și, după caz, a ordinii de prioritate prevăzute la alin. (3), și în limita posturilor prevăzute în ordinul de actualizare privind schimbările de sedii. Opțiunile candidaților se vor consemna de către președintele concursului într-un proces-verbal.

(3) La medii egale are prioritate candidatul care:

a) nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani;

b) are vechimea mai mare în funcția de notar public;

c) nu și-a schimbat sediul biroului notarial în ultimii 5 ani.

(4) Președintele concursului va stabili ordinea de prioritate potrivit criteriilor prevăzute la alin. (3) în baza referatului prevăzut la art. 10, întocmit de serviciul de specialitate al Uniunii, conform mapei profesionale a notarului public.

Art. 21. -

După validarea rezultatelor concursului, președintele Uniunii va înainta ministrului justiției hotărârea de validare a rezultatelor, însoțită de copia dosarelor de înscriere la concurs ale candidaților și de procesul-verbal prevăzut la art. 20 alin. (2), în vederea emiterii ordinelor de schimbare a sediului biroului notarial pentru notarii publici admiși la concurs.

Art. 22. -

Membrii comisiilor prevăzute la art. 4 beneficiază de indemnizații stabilite prin hotărâre a Consiliului Uniunii și, dacă este cazul, de decontarea cheltuielilor de cazare și transport. Pentru participarea la concurs, Consiliul Uniunii poate stabili o taxă de înscriere. În cazul în care notarul public se înscrie, dar nu participă la concurs, taxa se restituie integral.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 23. -

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 24. -

Pe tot parcursul organizării și desfășurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, comisiile prevăzute la art. 4 vor fi sprijinite de angajați ai Institutului numiți de către directorul Institutului și, la solicitarea acestuia, de angajați ai Uniunii, numiți prin decizie de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

Art. 25. -

(1) Ducerea la îndeplinire a dispozițiilor privind afișarea, publicarea și comunicarea datelor prevăzute de prezentul regulament se asigură, după caz, de către angajații Institutului, ai Uniunii sau ai Camerei, prin grija președintelui concursului și, după caz, a directorului general al Uniunii și a președintelui Camerei.

(2) Procedurile privind afișarea datelor prevăzute de prezentul regulament se consemnează în procese-verbale întocmite de către angajații prevăzuți la alin. (1).

ANEXA Nr. 1 la regulament

Doamnă/Domnule Președinte,

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., născut/ă în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , numit/ă notar public în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . circumscripția Judecătoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Camera Notarilor Publici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

în baza Ordinului ministrului justiției nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., solicit înscrierea la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale în vederea ocupării postului vacant de notar public din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., circumscripția Judecătoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Camera Notarilor Publici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . .

Doamnei/Domnului președinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici

ANEXA Nr. 2 la regulament

BORDEROU DE NOTARE*)
Data . . . . . . . . . .

*) Se completează de fiecare membru al comisiei.

Numărul lucrării Subiectul 1 Subiectul 2 Subiectul 3 Subiectul 4 Subiectul 5 Total
Numele și prenumele membrului Comisiei de examinare:
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la regulament

CENTRALIZATOR COMUN
Data . . . . . . . . . . .


Numărul de ordine al lucrării
Nota acordată lucrării de membrii Comisiei de examinare
Nota acordată lucrării de
Comisia de examinare

Corector 1

Corector 2
Corector 3
(președintele Comisiei de examinare)
Membrii Comisiei de examinare:
- numele și prenumele:
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Președinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la regulament

CENTRALIZATOR NOMINAL
Data . . . . . . . . .

Nr. crt. Numele și prenumele Numărul de ordine al lucrării Nota acordată lucrării
Membrii Comisiei de examinare:
- numele și prenumele:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Președinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la regulament

LISTA REZULTATELOR CONCURSULUI
Data . . . . . . . . . .

Nr. crt. Numele și prenumele Nota acordată lucrării
Membrii Comisiei de examinare:
- numele și prenumele:
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Președinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6 la regulament

CENTRALIZATOR COMUN CONTESTAȚII
Data . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de ordine al lucrării Nota acordată lucrării de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor Nota acordată lucrării după contestații
Corector 1 Corector 2 Corector 3 (președintele comisiei)
Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor:
- numele și prenumele:
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Președinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7 la regulament

CENTRALIZATOR NOMINAL
la soluționarea contestațiilor
Data . . . . . . ..

Nr. crt. Numele și prenumele Numărul de ordine al lucrării Nota acordată lucrării după contestații
Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor:
- numele și prenumele:
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . .
Președinte,
. . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 8 la regulament

LISTA
rezultatelor contestațiilor
Data . . . . . . . . . .

Nr. crt. Numele și prenumele Contestație admisă/respinsă Nota finală după contestații*)

*) În cazul în care nota obținută în urma contestației este mai mică decât nota inițială, se va trece nota inițială obținută de candidat.

Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor:
- numele și prenumele:
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Președinte,
. . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9 la regulament

LISTA
rezultatelor finale ale concursului după soluționarea contestațiilor
Data . . . . . . . . .

Nr. crt. Numele și prenumele Nota finală Rezultatul concursului admis/respins
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Președintele concursului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 10 la regulament

Nr. lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nota finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura președintelui Comisiei de examinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camera Notarilor Publici . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONTESTAȚII

Nr. lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nota finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura președintelui Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...