Guvernul României

Hotărârea nr. 576/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului de Politici Economice

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iunie 2002 până la 28 iunie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 64/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se înființează Departamentul de Politici Economice, subordonat primului-ministru, ca structură în aparatul de lucru al Guvernului României.

Art. 2. -

(1) Departamentul de Politici Economice are următoarele atribuții principale:

a) elaborează și prezintă Guvernului, împreună cu organele de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, propuneri pentru armonizarea agendei de reglementare a Guvernului cu obiectivele pe termen scurt și mediu ale Programului de guvernare, stadiului și angajamentelor internaționale decurgând din negocierile de aderare la Uniunea Europeană și din acordurile cu instituțiile financiare internaționale;

b) supune Guvernului spre aprobare, împreună cu organele de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, prioritățile de alocare multianuală a cheltuielilor bugetare repartizate pe programe de dezvoltare și stimulare a activităților economice, în consens cu resursele proprii ale bugetului consolidat și cu cele atrase;

c) organizează consultări periodice cu Banca Națională a României în vederea coordonării politicii economice a Guvernului cu politica monetară a băncii centrale, în scopul asigurării stabilității și predictibilității cadrului financiar, fiscal și monetar al economiei, și face propuneri Guvernului pentru menținerea și corectarea echilibrelor macroeconomice;

d) colaborează cu asociațiile patronale, Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, Asociația Română a Băncilor, precum și cu organele de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în scopul formulării de propuneri Guvernului pentru fundamentarea strategiei economice și a programului de reglementare;

e) examinează și avizează, anterior supunerii spre aprobare Guvernului, strategiile sectoriale, regionale și pe produs elaborate de organele de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniu;

f) colaborează cu autoritățile de reglementare, Consiliul Concurenței, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în vederea fundamentării și formulării de propuneri de reglementare a pieței și consolidării mecanismelor de liberă concurență;

g) prezintă periodic Guvernului rapoarte în legătură cu distorsiunile sau disfuncțiile pieței, care fac necesară intervenția corectivă;

h) propune Guvernului măsuri de îmbunătățire a transparenței deciziilor de politică economică, precum și de respectare a termenelor asumate, în scopul creșterii eficienței actului de guvernare;

i) colaborează cu institutele de cercetare din domeniul economic, cu Institutul European din România, cu alte organisme specializate cu atribuții în dezvoltarea durabilă, pentru fundamentarea și elaborarea de strategii și prognoze pe termen mediu și lung și de propuneri de politici economice și instrumente de stimulare a funcționării mecanismelor de piață;

j) colaborează, cu aprobarea primului-ministru, cu consilierii din aparatul de lucru al primului-ministru pentru rezolvarea unor probleme de competență comune;

k) propune Guvernului și primului-ministru, după caz, constituirea de comitete sau consilii interministeriale pentru soluționarea unor probleme specifice, punctuale, stabilite de Guvern.

(2) Departamentul de Politici Economice îndeplinește orice alte atribuții specifice prevăzute în alte acte normative sau stabilite de primul-ministru.

Art. 3. -

(1) Departamentul de Politici Economice este condus de un secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Atribuțiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) În exercitarea atribuțiilor care îi revin secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică a Departamentului de Politici Economice este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La propunerea secretarului de stat, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în cadrul direcțiilor din structura Departamentului de Politici Economice pot fi organizate servicii, sectoare și birouri.

(3) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului de Politici Economice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al secretarului de stat.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Departamentului de Politici Economice se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește pe baza regulamentului de organizare și funcționare.

(5) Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Politici Economice se aprobă în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Numărul maxim de posturi al Departamentului de Politici Economice se stabilește prin decizie a primului-ministru și se asigură în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 6. -

Resursele financiare necesare în vederea funcționării Departamentului de Politici Economice se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 13 iunie 2002.

Nr. 576.

ANEXĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Departamentului de Politici Economice

               -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
               - SECRETAR DE STAT -
               L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                    -
               -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
               -SUBSECRETAR DE STAT-
               L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                    -
      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
      -         -        -          -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-   DIRECȚIA    --  DIRECȚIA  --  DIRECȚIA  --   DIRECȚIA   -
- MICROECONOMIE ȘI  --  POLITICI  --PIEȚE DE CAPITAL-- INSTITUȚIILE ȘI  -
-POLITICI PROMOȚIONALE--MACROECONOMICE--        --REGLEMENTAREA PIEȚEI-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...