Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă din 06.11.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, denumită în continuare lege.

Art. 2. -

(1) Formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, prevăzută la art. 1 din lege, se organizează la inițiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizați în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare furnizori de formare.

(2) Formarea profesională prin ucenicie cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupație.

(3) Programele de formare profesională prin ucenicie la care participă ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularitățile specifice fiecărei categorii de persoane, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Prin obiectivele sale, ucenicia ca modalitate de promovare a ocupării și formării profesionale:

a) oferă acces la o ofertă de angajare de bună calitate și în același timp de formare profesională de la momentul intrării în șomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învățământ prin sistemul de învățământ;

b) contribuie la integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor fără un loc de muncă;

c) contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei economice asupra pieței forței de muncă prin crearea de noi locuri de muncă ce pot fi ocupate de orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, care dorește să obțină în același timp un loc de muncă și o nouă calificare;

d) promovează angajarea unor categorii specifice de lucrători expuși riscului de a părăsi piața muncii, cum ar fi lucrătorii necalificați sau lucrătorii fără experiență profesională;

e) promovează implicarea activă a partenerilor sociali, de la toate nivelurile, în ceea ce privește conceperea și punerea în aplicare a învățării la locul de muncă pentru a adapta ucenicia la nevoile beneficiarilor și pentru a-i imprima un efect multiplicator în cadrul activităților de ocupare a forței de muncă;

f) promovează integrarea persoanelor în societate, prin muncă, inclusiv a celor marginalizate, defavorizate sau cu dizabilități;

g) contribuie la reducerea șomajului, ca o condiție esențială pentru consolidarea încrederii și pentru asigurarea sustenabilității sociale și politice a reformelor de pe piața muncii;

h) răspunde provocărilor structurale și instituționale de pe piața muncii cu accent pe segmentare, lipsa corelării între cererea și oferta de locuri de muncă și șomajul structural persistent în rândul persoanelor amenințate de sărăcie;

i) susține spiritul antreprenorial și economia socială, crearea de întreprinderi, în special de întreprinderi cooperatiste.

Art. 4. -

(1) Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie au îndatorirea să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază își au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face prin completarea de către angajator a formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele mențiuni:

a) la rubrica "Denumirea ocupației" se adaugă și sintagma "CU" care provine de la prescurtarea "contract de ucenicie";

b) codul COR (6 caractere) specific ocupației pentru care se încheie contractul de ucenicie;

c) la rubrica durata încadrării în muncă se va completa durata contractului de ucenicie în funcție de nivelul de calificare prevăzut la art. 9 din lege.

(3) Formularul prevăzut la alin. (2) se comunică în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și normele de punere în aplicare a acesteia.

Art. 5. -

Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligația de a transmite la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București toate condițiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.

Art. 6. -

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația de a comunica separat pe site-ul instituției locurile de muncă vacante pentru ucenicie.

Art. 7. -

(1) Atribuțiile, drepturile și obligațiile coordonatorului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activității ucenicului se stabilesc, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional la contractul individual de muncă.

(2) Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea desfășurării activității de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intenționează să le modifice prin act adițional la contract.

Art. 8. -

(1) Poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este calificat pentru practicarea ocupației sau, după caz, a activității pentru care se organizează programul de ucenicie;

b) practică ocupația sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie;

c) are o experiență de muncă în ultimii 5 ani din care cel puțin 2 ani în ocupația sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;

d) nu are cazier judiciar;

e) este apt din punct de vedere fizic și psihic.

(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se demonstrează prin acte care atestă pregătirea de specialitate dobândită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru competențele vizate prin programul de ucenicie.

(3) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se atestă prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverințe eliberate de angajator sau, după caz, alte documente specifice din care rezultă experiența profesională pentru domeniul ocupațional vizat prin programul de ucenicie.

Art. 9. -

(1) Coordonatorul de ucenicie are, în principal, următoarele obligații:

a) să colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formării profesionale a ucenicului;

b) să elaboreze împreună cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupațional corespunzător ocupației;

c) să îndrume ucenicul și să supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate, prevăzut la lit. b);

d) să elaboreze lunar, pe baza planului de activitate prevăzut la lit. b), raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, coordonatorul de ucenicie are în principal următoarele drepturi:

a) să propună și să modifice, după caz, planul de activitate al ucenicului;

b) să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influențeze negativ activitatea ucenicului, inclusiv pe aspecte ce țin de colaborarea cu furnizorul de formare;

c) să propună acordarea de stimulente sau sancționarea ucenicului, în condițiile legii;

d) să primească o copie a contractului de ucenicie;

e) să aibă acces la situația pregătirii profesionale a ucenicului, în vederea completării raportului de monitorizare prevăzut la alin. (1) lit. d);

f) să asiste la examenul de absolvire în calitate de observator sau, după caz, să participe ca membru în comisia de examinare.

Art. 10. -

(1) În cadrul programului de formare contractat potrivit prevederilor art. 4 lit. e) din lege, formarea practică a ucenicului este realizată sub îndrumarea și supravegherea formatorului furnizorului de formare.

(2) Furnizorul de formare poate conveni cu angajatorul ca supravegherea și îndrumarea formării practice a ucenicului, prevăzută la alin. (1), să se poată realiza și de către personalul de specialitate numit de angajator.

Art. 11. -

(1) Salariații angajatorului pot asigura formarea profesională a ucenicului/ucenicilor numai dacă aceștia au calitatea de formatori în condițiile legislației privind formarea profesională a adulților.

(2) Pentru a putea desfășura activitățile de la alin. (1), salariații angajatorului pot avea relații de muncă, în condițiile legii, cu furnizorul de formare cu care angajatorul a încheiat contractul de prestări de servicii de formare profesională, prevăzut la art. 4 lit. e) din lege.

CAPITOLUL II Contractul de ucenicie

Art. 12. -

(1) Contractul de ucenicie, prevăzut la art. 6 alin. (1) din lege, trebuie să conțină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clauzele prevăzute la art. 6 alin. (5) din lege.

(2) Modelul-cadru al contractului de ucenicie, prevăzut la art. 6 alin. (9) din lege, este prezentat în anexa nr. 1.

(3) Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, conform art. 6 alin. (3) din lege, și se evidențiază în registrul general de evidență a salariaților, cu mențiunea "CU".

(4) Modelul planului de activitate prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) este prezentat în anexa nr. 2.

(5) Modelul raportului de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 13. -

(1) Contractul de ucenicie poate înceta pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care contractul de ucenicie încetează pe durata perioadei de probă, la sfârșitul acestei perioade sau după expirarea perioadei de probă, dar înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, ucenicul beneficiază pentru perioada lucrată de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute de legislația muncii, de contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și de contractul de ucenicie.

Art. 14. -

Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze ucenicului un exemplar original din contractul de ucenicie.

Art. 15. -

(1) Prin sintagma "denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul", prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a) din lege, se înțelege calificarea cuprinsă în Registrul național al calificărilor profesionale din România care corespunde ocupației pentru care se încheie contractul de ucenicie.

(2) Până la intrarea în vigoare a Registrului național al calificărilor profesionale din România se utilizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Prin sintagma "denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă", prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. b) din lege, se înțelege denumirea furnizorului de formare care încheie cu angajatorul contractul de prestări de servicii de formare profesională prevăzut la art. 4 lit. e) din lege sau, după caz, denumirea angajatorului dacă acesta are calitatea de furnizor de formare.

Art. 17. -

(1) Locul sau, după caz, locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională, prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. d) din lege, este/sunt stabilit/stabilite de către angajator în urma consultării cu furnizorul de formare.

(2) În situația în care competențele cuprinse în standardul ocupațional/standardul de pregătire profesională nu pot fi dobândite la angajator, atunci locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională, prevăzute la alin. (1), pot fi stabilite de furnizorul de formare și la alți angajatori sau, după caz, furnizori de formare.

(3) Pentru asigurarea locurilor de instruire practică, furnizorul de formare poate încheia parteneriate cu alți angajatori sau, după caz, furnizori de formare, în baza unor convenții/contracte de colaborare, în care se stipulează cu claritate obligațiile părților.

Art. 18. -

(1) Prin sintagma "durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă", prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se înțelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică și practică, pe niveluri de calificare, respectiv: Modificări (1)

a) 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare;

b) 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare;

c) 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare.

(2) Formarea profesională prin ucenicie se desfășoară pe toată durata contractului de ucenicie.

(3) Perioadele de formare profesională alternează cu timpul de muncă alocat realizării atribuțiilor specificate în fișa postului.

(4) Timpul alocat programului de formare profesională este corelat cu scopul, obiectivele, conținuturile formării teoretice și practice.

Art. 19. -

(1) Pentru a încheia un contract de ucenicie, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) din lege, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă primește de la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, dispoziția de repartizare, conform anexei nr. 2 la Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dispoziția, prevăzută la alin. (1), se anexează la contractul de ucenicie.

Art. 20. -

(1) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie sunt:

a) actul de identitate, în original și în copie;

b) certificatul de naștere, în original și în copie;

c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare;

d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e) dispoziția de repartizare, prevăzută la art. 19;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...