Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Modificări (9), Puneri în aplicare (10), Respingeri hotărâri prealabile (4), Respingeri de neconstituționalitate (50), Referințe (13), Derogări (4), Reviste (28), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

În vigoare de la 15 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2013 a personalului bugetar, precum și alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2013,

ținând cont că neadoptarea acestor măsuri și pentru anul 2014 ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 4,6% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,

luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune, avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiție sine qua non pentru menținerea acordurilor cu organismele financiare internaționale.

Întrucât prin semnarea acordurilor cu organismele financiare internaționale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a țării, România s-a angajat să reducă în continuare arieratele din sectorul bugetar,

ținând seama de faptul că pe perioada sezonului rece va crește consumul de energie electrică și termică, la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale se impune finanțarea unor cheltuieli urgente pentru asigurarea agentului termic pentru populație,

dat fiind faptul că trecerea din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătății a Spitalului General Căi Ferate Pașcani și Spitalului General Căi Ferate Simeria are drept consecință pierderea finanțării din fonduri europene a proiectului "Sistem informatic privind managementul actului medical", semnat de către liderul de proiect Spitalul Clinic CF2 din București în numele și pentru Asociația spitalelor aparținând Ministerului Transporturilor, formată din Spitalul Clinic CF2 din București, Spitalul General CF Pașcani, Spitalul General CF Simeria, aflat actualmente în stadiu de implementare,

având în vedere că, în baza angajamentelor asumate cu organismele financiare internaționale, Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - "C.F.R. Marfă" - S.A. este angajată în procesul de restructurare și privatizare, se impune adoptarea unor măsuri de protecție socială.

Întrucât prin angajamentele asumate, potrivit scrisorii de intenție, România trebuie să accelereze procesul de producere și distribuire a cardului național de asigurări sociale de sănătate,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Salarizarea în anul 2014 a personalului plătit din fonduri publice Derogări (4), Reviste (1)

Art. 1. - Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (7)

(1) În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Jurisprudență

(2) În anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În anul 2014, în ceea ce privește salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011. Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) În cazul schimbării condițiilor în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcțiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

(6) Valoarea de referință se menține și în anul 2014 la 600 lei.

Art. 2. - Derogări (1), Jurisprudență

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1, începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de bază, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majorează cu până la 10%, fără a depăși salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pentru următoarele categorii de personal plătit din fonduri publice:

a) personalul didactic din învățământul preuniversitar prevăzut la anexa nr. II, capitolul I lit. A pct. 5, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învățământ de până la 6 ani; Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (1)

b) personalul didactic din învățământul universitar prevăzut la anexa nr. II, capitolul I lit. A pct. 4, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învățământ de până la 6 ani.

(2) Salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se determină prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare corespunzător clasei de salarizare aferente funcției deținute cu valoarea de referință de 600 lei, prevăzută la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

(3) Salariul de bază stabilit pentru luna decembrie 2013, care se majorează conform alin. (1), este cel stabilit conform prevederilor Legii nr. 63/2011 și cuprinde: salariul de încadrare al funcției didactice și, după caz, indemnizația de conducere, indemnizația pentru învățământ special, gradația de merit, indemnizația pentru personalul didactic care îndeplinește activitatea de diriginte, pentru învățători, educatoare, institutori și profesor pentru învățământul preșcolar și primar, sporul de vechime, sporul de predare simultană și compensațiile tranzitorii.

(4) Începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază prevăzut la alin. (3) de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu același procent cu care a fost majorat salariul de bază, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(5) În cazul schimbării condițiilor în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcțiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

(6) Personalul prevăzut la alin. (1) al cărui salariu de bază stabilit pentru luna decembrie 2013 este mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, își menține cuantumul brut al salariului de bază, sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(7) În cazul în care personalul didactic de predare prevăzut la alin. (1) promovează la o tranșă de vechime în învățământ superioară sau la un grad didactic superior și salariul de bază pentru noua încadrare, similar în plată, este mai mic decât cel avut anterior promovării, se mențin în plată drepturile salariale avute, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Art. 3. -

În anul 2014, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 10 al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011.

Art. 4. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Prin excepție de la prevederile art. 1 și 2, pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea prim-ministrului și cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă își încetează valabilitatea în anul 2014, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) În anul 2014, pentru personalul nou-încadrat pe funcții, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similară în plată. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru funcționarii publici care se transferă, sunt redistribuiți din corpul funcționarilor publici sau sunt reintegrați în funcție, potrivit legii, în cursul anului 2014, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) În cazul funcționarilor publici nou-încadrați sau promovați, nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În situația în care, în cadrul instituției/unității de învățământ nu există funcție similară, salariul pentru acea funcție se stabilește aplicând prevederile Legii nr. 63/2011 și succesiv actele normative care au urmat după acest act normativ.

(5) În anul 2014, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiția încadrării în bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal.

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență

(1) În anul 2014, avansarea personalului încadrat pe funcții de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) În anul 2014, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum și la trecerea într-o altă tranșă de vechime în funcție personalului care ocupă funcții din cadrul familiei ocupaționale "Justiție". Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) Personalul care, în cursul anului 2014, desfășoară activități noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deținute pentru funcția respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, soldei/salariului de funcție, respectiv a indemnizației de încadrare corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menționată.

Art. 7. -

Prin excepție de la prevederile art. 6, pentru personalul al cărui salariu de bază determinat potrivit prevederilor art. 2 este egal cu salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, avansarea personalului încadrat pe funcții de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, personalul beneficiind de salariul de bază determinat prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare corespunzător noii clase de salarizare cu valoarea de referință de 600 lei.

Art. 8. -

(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Sporurile pentru condiții de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă și personalului nou-încadrat și personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condițiile legii și care și-a reluat activitatea în anul 2014, numai în măsura în care acesta își desfășoară activitatea în aceleași condiții de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituția/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcțiile similare în plată. Jurisprudență

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) În anul 2014, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (5), Derogări (2), Reviste (2)

(2) În anul 2014, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță. Derogări (1), Jurisprudență

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în anul 2014, se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale, pentru elevii care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia.

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În anul 2014, prevederile art. 12 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 11. -

În anul 2014, prevederile art. 20 alin. (6) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, indemnizațiilor lunare de încadrare și a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este de competența ordonatorilor de credite.

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.

Art. 13. - Reviste (2)

(1) În anul 2014, cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul stabilit pentru anul 2013. Respingeri de neconstituționalitate (4)

(2) În anul 2014, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011. Modificări (1)

Art. 14. - Jurisprudență

În anul 2014 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2013 următoarele drepturi:

a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare;

b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

d) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;

e) indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;

f) cuantumul indemnizației președintelui Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) indemnizația lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;

h) cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România;

i) cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;

j) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;

k) indemnizația prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare;

l) indemnizațiile prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (4), Reviste (1)

CAPITOLUL II Măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Art. 15. -

(1) În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la o poziție distinctă.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice repartizează sumele aprobate potrivit alin. (1) pe ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru plata arieratelor, precum și pentru finanțarea unor cheltuieli urgente, în vederea derulării în bune condiții a activităților specifice sezonului rece.

Art. 16. -

În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor de plată restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Art. 17. -

În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul "Cheltuieli de personal" între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.

Art. 18. - Reviste (3)

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din unitățile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/soldă brută lunară mai mic/mică decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, beneficiază de o bursă de rezidențiat în cuantum lunar de 670 lei. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Bursa de rezidențiat prevăzută la alin. (1) nu face parte din salariul brut/solda brută, nu este supusă impozitului pe venit și nu constituie bază de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru șomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(3) Plata lunară a bursei de rezidențiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății. Modificări (1)

Art. 19. -

(1) În anul 2014, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii cu încadrarea în cheltuielile cu salariile în bani aprobate prin buget.

(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2014, în condițiile alin. (1), pentru aparatul propriu și instituțiile și autoritățile publice din subordine, coordonare, sub autoritate sau finanțate prin bugetul acestora și pot efectua și redistribuiri de posturi între acestea, cu încadrarea în numărul total de posturi pe fiecare sursă de finanțare, respectiv cu finanțare integrală de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, cu finanțare din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau cu finanțare integrală din venituri proprii, după caz.

Art. 20. - Modificări (2), Comentarii expert (1)

(1) Începând cu anul 2014, finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporție de cel mult 75% din necesarul stabilit de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Derogări (1)

(2) Începând cu anul 2014, finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporție de cel mult 75% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale. Modificări (2), Derogări (1)

(3) Pentru finanțarea integrală a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (2), autoritățile administrației publice locale au obligația să aloce sume din bugetele locale ale acestora, dar nu mai puțin de 25%.

(4) La finele exercițiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată utilizate pentru plata obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), care depășesc procentul de 75% din totalul plăților efectuate, se restituie la bugetul de stat.

Art. 21. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, se va realiza astfel: Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1)

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu; Referințe (1), Derogări (1)

c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu; Derogări (1)

d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1). Referințe (1)

Art. 22. -

Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, se acordă și persoanelor disponibilizate de la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

Art. 23. -

(1) Sumele reprezentând compensații de la bugetul de stat prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită Ministerului Transporturilor de către operatorii de transport feroviar public de călători și se utilizează cu prioritate pentru:

a) achitarea obligațiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum și plata contravalorii energiei electrice aferente lunii anterioare;

b) achitarea obligațiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Diferența dintre suma alocată și sumele utilizate potrivit alin. (1) lit. a) și b) se utilizează pentru asigurarea celorlalte cheltuieli prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar public de călători.

(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Prevederile art. 9 alin. (2) și art. 101 alin. (2) referitoare la finanțarea de bază pentru învățământul preuniversitar particular și confesional acreditat, precum și prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) și g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2014. Jurisprudență

(2) Până la data de 31 decembrie 2014 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25. -

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 332, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Cheltuielile necesare pentru producerea soluțiilor informatice pentru administrarea cardului național de asigurări sociale de sănătate, precum și cheltuielile pentru distribuția acestuia prin servicii poștale se suportă de CNAS din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Distribuția cardurilor către asigurați se realizează prin servicii poștale, în condițiile prevăzute în normele metodologice prevăzute la art. 331 alin. (6)."

2. Articolul 3381 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3381. -

(1) Producerea cardului național de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., care poate primi în acest scop sume în avans din bugetul Ministerului Sănătății de 30%, precum și plăți parțiale, cu reținerea avansului aferent, din fondurile alocate anual pentru producerea cardului național de asigurări sociale de sănătate, pentru cardurile naționale de asigurări sociale de sănătate produse, înainte de a fi personalizate cu datele asiguraților.

(2) Diferența de plată, până la valoarea integrală a cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate, se realizează după recepția cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate personalizate cu datele asiguraților.

(3) Personalizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte, structură componentă a Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Echipamentele și aplicațiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum și serviciile pentru funcționarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. și de către CNAS."

Art. 26. -

(1) Spitalul General Căi Ferate Pașcani și Spitalul General Căi Ferate Simeria trec din subordinea Ministerului Sănătății în subordinea Ministerului Transporturilor.

(2) Atribuțiile și competențele Ministerului Sănătății rezultând din calitatea de ordonator principal de credite al unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se transferă Ministerului Transporturilor.

(3) Ministerul Transporturilor preia patrimoniul unităților sanitare prevăzute la alin. (1), stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Cu creditele bugetare rămase neutilizate în bugetul Ministerului Sănătății aferente unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se majorează bugetul Ministerului Transporturilor. Ministerul Finanțelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura cheltuielilor bugetului de stat, precum și în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(5) Personalul unităților sanitare cu paturi prevăzute la alin. (1) își păstrează drepturile și obligațiile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 27. -

Articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013, se abrogă.

Art. 28. -

Prevederile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 se aplică în mod corespunzător și în anul 2014.

Art. 29. - Jurisprudență

Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.

Art. 30. -

Alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Sursele de finanțare pentru realizarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate din bugetele locale și din alte surse, potrivit legii."

Art. 31. -

În anul 2014, personalul didactic auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat poate fi transferat între unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale, într-o funcție pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducătorului instituției, cu aprobarea consiliului de administrație al fiecărui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 32. -

La articolul 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (139) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(139) În cazul nerespectării prevederilor alin. (131) și (138), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să nu opereze plăți din conturile instituțiilor publice de subordonare locală, finanțate integral din venituri proprii, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum și a plăților efectuate pentru implementarea programelor naționale de sănătate."

Art. 33. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) obiective de investiții noi reprezintă obiectivele de investiții pentru care nu au fost încheiate contracte/convenții de finanțare;

b) obiective de investiții în continuare reprezintă obiectivele de investiții pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite și/sau au fost încheiate contracte/convenții de finanțare, contracte de lucrări pentru investițiile aflate în derulare în cadrul programelor de investiții preluate în program sau în alte programe locale ori guvernamentale."

2. La articolul 7 alineatul (1), partea dispozitivă și litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din următoarele domenii specifice:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților;".

3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Finanțarea programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite."

4. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice comunică consiliilor județene bugetul previzionat pentru fundamentarea propunerilor de finanțare a obiectivelor de investiții, pentru anul în curs, calculat ca diferență dintre creditele bugetare aprobate și neangajate și reținerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Bugetul previzionat prevăzut la alin. (1) se fundamentează pe baza criteriilor de alocare, aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului, care vor avea în vedere cel puțin unul dintre următorii indicatori: ponderea obiectivelor de investiții aflate în derulare pe fiecare județ, date demografice și administrativ-teritoriale, capacitatea financiară a beneficiarilor."

5. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 9, alineatele (4) - (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) În termen de 15 zile de la comunicarea bugetului previzionat, consiliile județene, după consultarea autorităților administrației publice locale, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice propunerile de finanțare, detaliate pe obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi, pentru anul în curs, pe baza criteriilor de prioritizare.

(5) Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului pentru obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi și vor avea în vedere cel puțin unul dintre următorii indicatori: data semnării contractului, stadiul fizic, populația deservită, procentul de cofinanțare de la bugetul local, după caz.

(6) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (4), iar în baza datelor deținute și a analizelor proprii de specialitate, întocmește lista finală de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

(7) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4) sau a prevederilor alin. (5), lista obiectivelor de investiții din județul respectiv finanțate în cadrul programului, pentru anul în curs, se întocmește exclusiv de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe baza datelor deținute și analizelor proprii de specialitate, utilizând cel puțin unul dintre indicatorii prevăzuți la alin. (5)."

7. La articolul 9, alineatul (11) se abrogă.

8. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Beneficiarii au obligația să transmită consiliilor județene toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate."

9. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) În vederea decontării fondurilor alocate de la bugetul de stat, unitățile administrativ-teritoriale transmit solicitările de fonduri la consiliile județene, care, după verificarea documentațiilor specifice, le avizează și le transmit în mod centralizat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice decontează beneficiarilor cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții, în limita contractelor de finanțare prevăzute la art. 10."

10. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și reprezentanții consiliilor județene, după caz, pot participa în comisiile de recepție, în calitate de invitați."

11. La articolul 14 alineatul (1), partea dispozitivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se preiau în cadrul programului toate obiectivele de investiții în continuare, care au fost finanțate de la bugetul de stat în baza prevederilor:".

12. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cadrul programului pot fi incluse și obiective de investiții în continuare care au fost finanțate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finanțare, prin alte programe derulate de instituții ale administrației publice centrale/locale, cu condiția încadrării în domeniile specifice prevăzute la art. 7."

Art. 34. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să evidențieze distinct "Programul Național de Dezvoltare Locală" la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".

(2) La programul prevăzut la alin. (1) se prevăd sumele cumulate aprobate și nedeschise aferente subprogramelor prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013.

(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să introducă în mod corespunzător modificările în anexele la bugetul aprobat și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

București, 14 noiembrie 2013.

Nr. 103.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Probleme de practică judiciară neunitară. Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ după intrarea în vigoare a legii nr. 63/2011
Cresc salariile persoanelor care lucrează pe fonduri structurale. Ce modificări aduce Legea nr. 70/2014?
31. Decizia nr. 10 din 20 februarie 2017 în dosarul nr. 3476/1/2016
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere. Problema aplicării în timp, începând cu 1 ianuarie 2011, a prevederilor legale ce reglementează locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă și condițiile de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate", pe baza interpretării dispozițiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. II art. 1 alin. (2) și art. 12 alin. (1) din O.U.G.nr. 80/2010, art. 1 și art. 5 din O.U.G. nr. 84/2012, cap. I art. 1 alin. (2) și art. 8 alin. (1) din O.U.G.nr. 103/2013, cap. I art. 1 alin. (2) și art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014 și cap. I art. 1 alin. (2) și art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015
Procedură prealabilă. Drepturi salariale ale funcționarilor publici/Prior procedure. Public employees' salary rights
Acordare sporuri salariale. Muncă suplimentară. Plata orelor suplimentare efectiv lucrate. Excepția prescripției dreptului la acțiune. Durata normală a timpului de lucru. Repaus săptămânal. Statutul polițistului. Timp liber corespunzător
Ce trebuie să cunoaștem despre drepturile salariale pentru același grad profesional și aceeași vechime?
Drepturi salariale. Spor pentru muncă în ture vs. spor de noapte. Tichete de masă
30. Decizia nr. 32 din 19 octombrie 2015 în dosarul nr. 1329/1/2015
;
se încarcă...