Guvernul României

Hotărârea nr. 857/2013 privind organizarea și funcționarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, este organizat și funcționează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe și în coordonarea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni.

(2) Institutul are sediul în municipiul București.

Art. 2. -

(1) Institutul are ca scop derularea de programe pentru promovarea valorilor culturale românești, în principal în rândul etnicilor români din cadrul comunităților istorice românești din afara teritoriului României.

(2) Pentru realizarea de proiecte și programe în activitatea sa, Institutul colaborează cu personalități de prestigiu, specialiști în domeniu din țară și din străinătate, cu societatea civilă, contribuind la îndeplinirea scopului și obiectivelor Institutului.

Art. 3. -

(1) Atribuțiile principale ale Institutului sunt prevăzute în art. 13 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Institutul colaborează cu alte instituții publice pentru promovarea limbii, culturii și civilizației românești, inclusiv pentru derularea programelor destinate cetățenilor străini care nu sunt etnici români și care sunt incluși în diferite programe de cunoaștere a limbii, culturii și civilizației românești.

Art. 4. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Institutul desfășoară următoarele activități:

a) participă în cadrul comisiilor mixte Ministerul Afacerilor Externe - Ministerul Educației Naționale, la preselecția persoanelor de origine română, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor României, în vederea admiterii la cursurile de pregătire preuniversitară, an pregătitor, sau la cursurile de perfecționare;

b) execută alte activități, în legătură cu obiectivele și atribuțiile Institutului;

c) organizează cicluri de formare și pregătire profesională pe problematica românilor de pretutindeni;

d) organizează cursuri de specialitate, în colaborare cu organizațiile românilor de pretutindeni;

e) cercetare în domeniile de activitate ale Institutului;

f) colaborează cu universități din țară și din străinătate, pe bază de protocoale de colaborare, în vederea sprijinirii comunităților de români și a persoanelor de origine română, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor României;

g) colaborează cu instituții guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate, prin încheierea de protocoale de colaborare, în vederea sprijinirii comunităților de români și a persoanelor de origine română, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor țării; Modificări (1)

h) organizează tabere cu tematică educațională, culturală și spirituală pentru tinerii etnici români din afara granițelor țării în centrele aparținătoare Institutului;

i) desfășoară activități educaționale, culturale și spirituale pentru comunitățile românești de pretutindeni și poate înființa biblioteci și organiza cursuri de limbă română, cultură și civilizație românească în cadrul comunităților.

(2) Institutul poate decerna medalii sau diplome care să ateste munca depusă de colaboratorii externi sau de salariații instituțiilor publice colaboratoare sau partenere pentru atingerea scopurilor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

Art. 5. -

(1) Conducerea Institutului este asigurată de un director general și un director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului delegat pentru românii de pretutindeni.

(2) Directorul general are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(3) Directorul general conduce întreaga activitate a Institutului și în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii și instrucțiuni în condițiile legii.

(4) Directorul general reprezintă Institutul în raporturile cu terții.

Art. 6. -

Personalul Institutului este personal contractual, iar salarizarea acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Finanțarea activității Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" se asigură din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe și din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii se constituie potrivit art. 13 alin. (7) din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 8. -

Pentru realizarea activităților sale, Institutul poate colabora, în baza unor convenții civile de prestări servicii, cu cadre didactice și personal de specialitate din cadrul universităților și unităților de învățământ preuniversitar din țară și din străinătate, al institutelor de cercetare ale Academiei Române și al altor institute sau centre de pregătire profesională și specialiști din domeniul cultural.

Art. 9. -

Institutul atestă desfășurarea programelor și cursurilor sale prin certificate specifice.

Art. 10. -

(1) Numărul maxim de posturi în Institut este de 40. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În cadrul acesteia, prin decizia directorului general al Institutului se pot înființa servicii și birouri, în condițiile legii.

(4) Statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare propriu se aprobă prin ordin de către ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza structurii organizatorice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Institutul poate deschide centre locale și regionale, altele decât cele de la Crevedia și Brăila, iar autoritățile publice locale vor acorda asistență necesară funcționării acestora, în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 11. -

În structura Institutului funcționează Centrul european pentru limba, cultura și civilizația românească de la Crevedia, structură fără personalitate juridică.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 162/1998 privind înființarea Centrului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 26 martie 1998.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni,
Cristian David
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

București, 6 noiembrie 2013.

Nr. 857.

ANEXĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...