Guvernul României

Hotărârea nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui

Modificări (2), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producției de produse agricole,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producției de produse agricole, definit în continuare Regulament.

Art. 2. -

(1) În vederea achiziționării de tancuri noi de răcire a laptelui se acordă ajutoare de minimis producătorilor agricoli, crescători de animale care dețin până la 5 capete vaci de lapte și sunt organizați în acest scop într-o singură formă asociativă constituită în cadrul unității administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună. Referințe (1)

(2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) reprezintă achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui, cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună.

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) producători agricoli - crescători de animale care dețin până la 5 capete vaci de lapte și sunt organizați într-o formă asociativă constituită în cadrul unității administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, în scopul achiziționării de tancuri de răcire a laptelui, denumită în continuare beneficiară;

b) ajutoare de minimis - ajutoare acordate producătorilor agricoli în conformitate cu art. 3 din Regulament;

c) autoritatea competentă - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis.

Art. 4. -

Schema de ajutor de minimis reglementată prin prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror sumă se stabilește pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;

b) ajutoarelor pentru activitățile legate de export, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiționate de utilizarea de produse naționale în defavoarea celor importate;

d) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum sunt definite la pct. 2 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

CAPITOLUL II Beneficiarii, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar și modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

Art. 5. -

Prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 3 lit. a), în scopul achiziționării de tancuri de răcire a laptelui, pentru asigurarea livrării laptelui materie primă spre procesare, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) fac parte dintr-o singură formă asociativă constituită în cadrul unității administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, în scopul achiziționării de tancuri de răcire a laptelui;

b) vacile de lapte ale membrilor din forma asociativă prevăzută la lit. a) sunt înregistrate în Registrul național al exploatațiilor;

c) forma asociativă prevăzută la lit. a) nominalizează o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcționări a colectării laptelui și efectuării analizelor privind calitatea laptelui.

Art. 6. -

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulament.

Art. 7. -

(1) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, așa cum sunt definiți la art. 3 lit. a), este de maximum 5.000 euro pentru fiecare formă asociativă care a solicitat acest ajutor și cuprinde costurile aferente achiziționării, instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, instruirii necesare pentru utilizarea acestuia/acestora, precum și asigurarea service-ului pentru o perioadă de 12 luni de la instalare.

(2) În cazul beneficiarilor care achiziționează tancuri de răcire a laptelui cu o capacitate mai mică de 1.000 litri, cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis, se corelează proporțional cu capacitatea tancului de răcire.

(3) Ajutorul de minimis menționat la alin. (1) nu poate depăși plafonul maxim prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulament.

Art. 8. -

Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor într-o singură tranșă.

Art. 9. -

(1) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligați să mențină numărul de vaci de lapte deținute la data acordării sprijinului financiar și să asigure încheierea de contracte de livrare a laptelui pentru procesare, pe o perioadă de 2 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarii schemei de minimis vor fi obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalități și dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10. -

(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre se asigură din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin legea bugetului de stat pe anul 2014, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

(2) Angajarea resurselor financiare necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează după aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2014.

CAPITOLUL III Reguli procedurale

Art. 11. -

(1) Pentru obținerea avizului prealabil în vederea achiziționării tancurilor de răcire a laptelui, formele asociative prevăzute la art. 5 lit. a) depun cereri inițiale la primăriile unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale acestora, în perioada 20 noiembrie-30 decembrie 2013, însoțite de următoarele documente: Referințe (1)

a) copia actului de constituire a formei asociative, din care să reiasă scopul constituirii acesteia, respectiv achiziționarea tancului/tancurilor de răcire a laptelui pentru membrii săi;

b) centralizator cu membrii formei asociative, așa cum sunt definiți la art. 3 lit. a), care să ateste numărul de vaci de lapte pe fiecare membru și numărul total de vaci de lapte;

c) copia BI/CI al/a reprezentantului legal al formei asociative;

d) hotărârea adunării generale a asociației prin care se aprobă achiziționarea tancului/tancurilor de răcire a laptelui și prin care membrii se angajează că pe o perioadă de 2 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, mențin numărul de vaci de lapte deținute la data acordării ajutorului și nu schimbă destinația utilizării tancului/tancurilor de răcire.

(2) După obținerea avizului favorabil, formele asociative prevăzute la art. 5 lit. a) depun la primăriile unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale acestora, în perioada 20 ianuarie-20 martie 2014, următoarele documente: Modificări (1)

a) document care atestă înscrierea vacilor de lapte ale membrilor formei asociative în Registrul național al exploatațiilor, eliberat în funcție de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA;

b) documente emise de primărie din care reiese punerea la dispoziție de către aceasta a suprafeței aferente instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui, precum și a utilităților specifice necesare funcționării acestuia/acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Toate facilitățile puse la dispoziția asociației de către primărie sunt valabile pentru toată perioada funcționării investiției realizate;

c) factura proforma, care cuprinde costurile prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2), din care să reiasă valoarea de achiziție a tancului/tancurilor de răcire a laptelui, la nivelul prețului de piață; Modificări (1)

d) document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul primăriei, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

Art. 12. -

(1) Primăriile unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună înregistrează cererile inițiale, verifică documentele prevăzute la art. 11 și întocmesc Registrul special de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, care se transmite la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură până la data de 21 aprilie 2014, împreună cu documentele emise de primărie, din care reiese punerea la dispoziție de către aceasta, în condițiile legii, a suprafeței aferente instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui, precum și a utilităților specifice necesare funcționării acestuia/acestora. Modificări (1)

(2) Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură verifică datele înregistrate în Registrul special de evidență a solicitanților de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, comunicat de primării, și întocmesc Lista solicitanților eligibili, aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar pentru fiecare solicitant în parte și întocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care o transmit la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

(3) În baza situațiilor centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, transmise de către centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizatoare a sumelor autorizate pentru plata ajutoarelor de minimis.

Art. 13. -

În baza situațiilor centralizatoare cu sumele autorizate pentru plata ajutoarelor de minimis, transmise de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare.

Art. 14. -

După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenții al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, care virează sumele autorizate în conturile solicitanților sprijinului financiar, potrivit legislației în vigoare.

Art. 15. - Modificări (1)

Beneficiarii schemei vor depune autorizația sanitar-veterinară de funcționare a tancului/tancurilor de răcire a laptelui la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale acestora, în termen de 60 de zile calendaristice de la data achiziționării tancului/tancurilor de răcire a laptelui.

Art. 16. -

(1) În baza prevederilor prezentei hotărâri, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează formularistica necesară implementării sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, procedurile detaliate de operare, de verificare a cererilor și a condițiilor de eligibilitate, precum și procedura de control, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, care se avizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și este adus la cunoștința beneficiarilor prin afișare pe site-ul oficial al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

(3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene, respectiv al municipiului București, pune la dispoziția solicitanților formularistica și documentația necesare acordării sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

(4) Beneficiarul va anunța orice modificare a oricărei condiții care a stat la baza acordării ajutorului de minimis la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 17. -

(1) Evidența sprijinului financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură publică pe site Lista solicitanților eligibili și sumele acordate acestora în cadrul schemei de ajutor de minimis.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 18. -

(1) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri nu pot fi cumulate cu alte ajutoare de minimis acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume și/sau flori în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, și Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, în cazul în care acest cumul de ajutoare depășește suma maximă de 7.500 euro/ beneficiar/3 ani, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament.

(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se asigură că sumele totale care se acordă beneficiarilor se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani.

Art. 19. -

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari și solicitanți a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la solicitanții sprijinului financiar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către solicitanții sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

București, 6 noiembrie 2013.

Nr. 859.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...