Guvernul României

Hotărârea nr. 848/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 28 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanțare, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi, în limita creditelor bugetare aprobate, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 100.000 euro."

2. La articolul 4, literele b), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) au cel puțin un an calendaristic de la înființare la data completării on-line a formularului de înscriere și codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat, în condițiile legii, cu cel puțin 3 luni înaintea datei completării on-line a formularului de înscriere;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) prezintă un angajament ferm privind menținerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, precum și crearea până la finalizarea investiției și menținerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiției, a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;".

3. La articolul 4, litera e) se abrogă.

4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația Uniunii Europene, respectiv cu Regulamentul."

5. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Numărul minim estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.111."

6. În anexă, la articolul 1, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

j) plan de investiții - document care cuprinde informații privind investiția, evidențierea cheltuielilor eligibile și neeligibile, graficul de efectuare a activităților, evoluția situației financiare în perioada implementării și în următorii 3 ani de la finalizarea investiției, calendarul creării locurilor de muncă și din care rezultă viabilitatea și eficiența economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiției;".

7. În anexă, la articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea oficiului teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, denumit în continuare OTIMMC, din raza teritorială în care se află sediul social al întreprinderii solicitante."

8. În anexă, la articolul 3 alineatul (2), partea introductivă și litera h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În vederea obținerii acordului pentru finanțare, întreprinderea solicitantă transmite OTIMMC din raza teritorială în care se află sediul social al întreprinderii solicitante următoarele documente:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) plan de investiții;".

9. În anexă, la articolul 3 alineatul (2), litera j) se abrogă.

10. În anexă, la articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Planul de investiții este structurat astfel:

a) date generale: beneficiarul investiției, persoana de contact și datele de contact, denumirea proiectului de investiții și locația realizării investiției;

b) descrierea întreprinderii solicitante și prezentarea activității acesteia (se prezintă un scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite);

c) prezentarea activității pentru care se solicită finanțare, aferentă codului CAEN din cererea de acord pentru finanțare, cu menționarea experienței în domeniu;

d) descrierea activelor ce urmează a fi achiziționate și încadrarea acestora în fluxul tehnologic în cazul în care întreprinderea desfășoară activitate de producție:

(i) se descriu în detaliu activele considerate eligibile - caracteristici fizice și tehnice;

(ii) se justifică necesitatea achiziționării activelor pentru desfășurarea activității pentru care se solicită finanțare;

(iii) în cazul unei activități productive, se prezintă fluxul tehnologic, cu poziționarea activelor ce fac obiectul proiectului;

(iv) se prezintă produsele/serviciile obținute/prestate ca urmare a implementării planului de investiții propus spre finanțare;

(v) se descrie sumar piața de desfacere.

e) în cazul realizării unei construcții, prezentarea caracteristicilor acesteia, schița amplasamentului, cu menționarea suprafeței desfășurate a construcției, pe baza căreia s-au întocmit devizul general pe obiective și devizul obiectului, realizate conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008;

f) graficul de realizare a investiției, cu eșalonarea ajutorului de minimis solicitat;

g) evoluția situației financiare în perioada implementării și în următorii 3 ani de la finalizarea investiției pe baza elementelor principale ale bilanțului și contului de profit și pierdere, plecând de la situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat:

(i) proiecțiile se referă la întreaga activitate a întreprinderii și includ ajutorul de minimis solicitat;

(ii) proiecțiile pornesc de la datele înregistrate în ultimul exercițiu financiar încheiat și se realizează pe anul curent, pe anii de implementare a proiectului de investiții și pe următorii 3 ani de la finalizarea investiției;

(iii) proiecțiile realizate trebuie să fie realiste, în concordanță cu evoluția întreprinderii până în prezent și viziunea privind creșterea performanțelor economice;

h) calendarul creării noilor locuri de muncă, cu respectarea prevederilor art. 4 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare - se prezintă sub formă tabelară și conține următoarele informații:

Nr. crt. Valoarea ajutorului
de minimis solicitat
Nr. de locuri de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare Nr. de locuri de muncă nou-create Anul în care se creează locurile de muncă

i) considerații privind viabilitatea proiectului de investiții - se analizează evoluția situației financiare în perioada implementării și în următorii 3 ani de la finalizarea investiției."

11. În anexă, la articolul 4, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) În vederea înscrierii, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă pe site-ul www.aippimm.ro. După înregistrare, solicitantul va completa și va transmite on-line formularul de înscriere începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile de la demararea înscrierii, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului, după cum urmează:

a) formularul de înscriere on-line corect și integral completat va putea fi transmis și înregistrat o singură dată în cadrul aplicației pe parcursul celor 10 zile de înregistrare, programul electronic de înregistrare on-line nepermițând înscrierea de două ori a aceluiași operator economic;

b) calcularea punctajului se face în mod automat și transparent după completarea de către aplicanți a formularului de înscriere, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanțare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile;

c) după expirarea termenului de înscriere și în conformitate cu punctajul obținut on-line, pe site-ul instituției, la adresa www.aippimm.ro, se publică în termen de o zi lucrătoare lista centralizată cu solicitanții acceptați în vederea verificărilor administrative, de eligibilitate;

d) admiterea la finanțare se va face în urma verificărilor prevăzute la lit. c), în ordinea punctajului obținut la completarea formularului de înscriere nr. 8. La punctaje egale va prevala în această ordine:

(i) domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicită finanțarea;

(ii) numărul locurilor de muncă nou-create;

(iii) categoria IMM din care face parte solicitantul; (iv) locația implementării proiectului;

(v) valoarea profitului obținut din exploatare la 31 decembrie 2012;

(vi) valoarea profitului net la 31 decembrie 2012.

După această etapă, aplicația electronică va genera automat un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul unic electronic, și va genera și transmite automat pe adresa de poștă electronică o scrisoare de înștiințare privind înregistrarea în registru, precum și numărul de înregistrare RUE.

(4) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înștiințare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, solicitanții care au îndeplinit punctajul minim de 60 de puncte au obligația depunerii cererii de acord pentru finanțare, însoțită de documentele justificative, la OTIMMC din raza teritorială unde se află sediul social al solicitantului, cu următoarele mențiuni:

Destinatar:

(i) OTIMMC - adresa;

(ii) schema de minimis.

Expeditor:

(i) numărul de înregistrare on-line;

(ii) denumirea completă a operatorului economic solicitant;

(iii) numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;

(iv) CUI/codul de înregistrare fiscală;

(v) suma solicitată;

(vi) adresa solicitantului, inclusiv județul.

Nedepunerea cererii de acord pentru finanțare, însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 3, în intervalul de timp de 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înștiințare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile schemei."

12. În anexă, la articolul 4, alineatul (5) se abrogă.

13. În anexă, la articolul 4, alineatele (6), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(6) Cererile de acord pentru finanțare vor fi analizate și verificate în limita bugetului alocat schemei, în ordinea punctajului obținut la formularul de înscriere. În cazul în care vor exista renunțări, respingeri sau diferențe de sume la rambursare, vor fi analizate și verificate, în limita bugetului alocat schemei, cererile de acord pentru finanțare, în ordinea punctajului obținut la formularul de înscriere, începând cu prima cerere admisă inițial în afara bugetului.

(7) Cererile de acord pentru finanțare vor fi verificate de către unitatea de implementare constituită la nivelul fiecărui OTIMMC, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data depunerii întregii documentații, în limita bugetului alocat schemei.

(8) Analiza și verificarea cererilor de acord pentru finanțare de către unitățile de implementare din cadrul fiecărui OTIMMC au ca finalitate stabilirea uneia dintre următoarele decizii:

a) acceptarea din punct de vedere administrativ și al eligibilității proiectului;

b) respingerea cererii de acord pentru finanțare;

c) solicitarea de clarificări."

14. În anexă, la articolul 4, alineatul (12) se abrogă.

15. În anexă, la articolul 4, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(13) Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis."

16. În anexă, la articolul 4, alineatele (14), (15) și (16) se abrogă.

17. În anexă, la articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Pentru a primi plata ajutorului de minimis, este necesar ca beneficiarii să deschidă cont de tipul 50.70 «Disponibil din subvenții și transferuri» la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal beneficiarul de ajutor de minimis. Ajutorul de minimis se plătește întreprinderilor care au primit acord pentru finanțare, după efectuarea parțială sau totală, după caz, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanțare, proporțional cu gradul de realizare a investiției, în limita sumelor aprobate."

18. În anexă, la articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...