Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

Modificări (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole și strategii nr. 80.452 din 31 octombrie 2013,

ținând cont de prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, care produc, procesează, importă, exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, definiți conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

Art. 2. -

(1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligația de a-și înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de MADR, denumite în continuare DAJ/EM. Modificări (2), Derogări (1)

(2) Operatorii completează fișele de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7 și le depun la DAJ/EM pe a căror rază au sediul social. Modificări (2)

(3) Modelele fișelor de înregistrare sunt cuprinse în anexele nr. 1-7, astfel:

- Fișă de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 1;

- Fișă de înregistrare a unităților de producție de acvacultură ecologică - anexa nr. 2;

- Fișă de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 3;

- Fișă de înregistrare a operatorilor din agricultura ecologică - floră spontană - anexa nr. 4;

- Fișă de înregistrare a importatorilor de produse ecologice - anexa nr. 5;

- Fișă de înregistrare a exportatorilor de produse ecologice - anexa nr. 6;

- Fișă de înregistrare a comercianților de produse ecologice - anexa nr. 7.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), își pot înregistra activitatea, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, următorii operatori: Modificări (1)

a) producătorii din producția vegetală și animalieră care se înregistrează pentru prima dată ca operatori în sistemul de agricultură ecologică, doar pentru culturile înființate după data de 16 mai și cu condiția ca inspecția pentru anul în curs să poată fi efectuată în timpul perioadei de vegetație;

b) producătorii din producția vegetală, animalieră și din acvacultură, care accesează măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală și/sau Programul operațional pentru pescuit, cu condiția prezentării copiei de pe contractul de consultanță/contractul de asistență și/sau a Declarației pe propria răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, prevăzută în anexa nr. 8, numai în situația elaborării proiectului de către solicitant;

c) operatorii din sistemul de agricultură ecologică - flora spontană*;

d) procesatorii*;

e) comercianții*;

f) importatorii*;

g) exportatorii*.

* Operatori care își încep activitatea după data de 16 mai.

(5) Toți operatorii care desfășoară activitate în sistemul de agricultură ecologică, înainte de a-și începe activitatea, se vor supune prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007.

(6) Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzlețe țărănești se face conform prevederilor art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, care reglementează măsurile de control, în caz de subcontractare. În acest sens sunt necesare:

a) lista subcontractanților, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleți, condiția necesară fiind ca aceștia să fie supuși sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare județ care face obiectul acestei solicitări, care să fie înscrisă pe anexa fișei de înregistrare în agricultura ecologică a procesatorilor sau a comercianților de produse ecologice;

b) existența unui acord scris prin care subcontractanții și proprietarii de teren sunt de acord să fie supuși sistemului de control;

c) un sistem corespunzător al documentelor contabile, prin care se poate asigura trasabilitatea produselor.

(7) Subcontractanții sunt menționați în Fișa de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică, prevăzută în anexa nr. 3 pct. 1 - Procesator - Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru sau în Fișa de înregistrare a comercianților de produse ecologice, prevăzută în anexa nr. 7 pct. 1 - Comerciant - Locația fermei/unității administrate.

(8) Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor județe depun fișa de înregistrare doar la DAJ/EM pe raza județului în care au sediul social. În fișa de înregistrare se menționează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste județe. Modificări (1)

(9) Operatorii care desfășoară activitate de producție și care comercializează exclusiv produse obținute în propria exploatație depun la DAJ/EM doar Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică. În situația în care operatorii respectivi intenționează să comercializeze și alte produse, provenite de la terți, depun la DAJ/EM, pe lângă Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, și Fișa de înregistrare a comercianților de produse ecologice. Modificări (1)

(10) Fișele de înregistrare sunt însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:

a) contractul încheiat între operator și organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare;

b) declarația pe proprie răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, conform anexei nr. 8 (pentru operatorii care accesează măsuri din cadrul PNDR sau POP);

c) declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(11) Fișele de înregistrare ale operatorilor se avizează și se aprobă de către DAJ/EM. Modificări (2)

(12) Fișele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cauză, iar o copie se păstrează la DAJ/EM. Modificări (1)

(13) În cazul în care fișele de înregistrare nu sunt completate corect sau conțin informații neclare, se va acorda operatorului o perioadă de 15 zile lucrătoare pentru rectificarea acestora. În situația în care fișele de înregistrare nu sunt remediate în termenul prevăzut anterior, procedura de înregistrare este anulată.

(14) DAJ/EM vor transmite la MADR, la sfârșitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor din agricultura ecologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10. Modificări (1)

(15) În scopul verificării informațiilor cuprinse în fișele de înregistrare, dar și pentru alte clarificări, operatorul furnizează, la cererea MADR și/sau a DAJ/EM, orice alte documente solicitate.

(16) Comercianții cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate și etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiția de a-și declara activitatea la DAJ/EM. Nu beneficiază de această exonerare acei comercianți cu amănuntul care produc, procesează sau depozitează altfel decât prin menținerea unei legături cu punctul de vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activitățile menționate anterior către o parte terță. Modificări (1)

(17) Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la DAJ/EM Declarația pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11. Modificări (1)

(18) Procedura aplicabilă comercianților exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică este prevăzută în anexa nr. 12.

(19) Operatorii care importă sau exportă produse ecologice sunt obligați să declare la DAJ/EM, trimestrial sau ori de câte ori li se solicită, situația importurilor ori exporturilor realizate (produsul, cantitatea, țara din care/în care s-a efectuat importul/exportul). Modificări (1)

Art. 3. -

Data de începere a perioadei de conversie este data la care operatorul s-a înregistrat la DAJ/EM, prin depunerea fișei de înregistrare în agricultura ecologică. Modificări (1)

Art. 4. -

Directorii executivi din cadrul DAJ/EM desemnează prin decizie o persoană responsabilă pentru înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, precum și pentru toate celelalte atribuții privind implementarea în acest sector. Persoana responsabilă desemnată nu va fi aceeași cu cea care are atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Operatorii care și-au înregistrat activitatea în conformitate cu prevederile art. 1 pot reveni cu modificări la fișa de înregistrare, prin completarea și depunerea Declarației pe propria răspundere pentru modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial, prevăzută în anexa nr. 13.

(2) Situațiile în care se poate depune această declarație sunt următoarele: Modificări (1)

a) operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecție și certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declarația este însoțită de contractul încheiat cu noul organism de inspecție și certificare și se depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de MADR, prin structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM;

b) rezilierea contractului cu organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) și încheierea unui contract cu un alt organism de inspecție și certificare;

c) schimbarea formei de organizare;

d) schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploatației fără modificarea CUI);

e) schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;

f) schimbarea adresei deținătorului exploatației;

g) cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:

• decesul fermierului;
• incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
• o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;
• distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;
• o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului sau stocul de pește;

h) constatarea unor diferențe în ceea ce privește dimensiunea exploatației declarată în fișa de înregistrare la data depunerii acesteia la DAJ/EM și dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecție și certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecției;

i) transferul total al activității cu profil ecologic;

j) transferul parțial al exploatației ecologice a producătorului - producție vegetală sau piscicolă.

(3) Pentru toate aceste modificări operatorul va prezenta la DAJ/EM documente justificative. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) În situația în care operatorul se retrage din proprie inițiativă din sistemul de agricultură ecologică, acesta este obligat să notifice DAJ/EM la care s-a înregistrat, prin depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 14. Modificări (1)

(2) Operatorul are obligația să mențină pentru o perioadă de 5 ani după notificarea retragerii din sistemul de agricultură ecologică înregistrările contabile, precum și toate documentele emise în perioada activării acestuia în sistemul de agricultură ecologică.

(3) DAJ/EM va înainta, în decurs de 7 zile lucrătoare, o copie a notificării de retragere a operatorului din sistemul de agricultură ecologică organismului de inspecție și certificare cu care operatorul respectiv a avut contract. Modificări (1)

(4) În situația în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecție și certificare din sistemul de agricultură ecologică pentru neconformități majore (conform listei de sancțiuni pe care organismele de inspecție și certificare le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fișă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere. Modificări (1)

Art. 7. -

Operatorii care derulează măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală sau Programul operațional pentru pescuit își pot schimba organismul de inspecție și certificare cu care au încheiat contract, în situația în care acesta nu este acreditat pentru o activitate ce face obiectul măsurii respective.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepția prevederilor art. 7, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat

București, 6 noiembrie 2013.

Nr. 1.253.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . ./ Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
a producătorilor în agricultura ecologică
Anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat
DAJ/EM*
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificări (1)

1. Producător

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială . . . . . . . . , cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Act de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . .

Persoana fizică . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., BI/CI seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru** . . . . . . . . . . . . .

2. Angajament

Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobat

Numele organismului de inspecție și certificare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul organismului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Producția vegetală (se va completa cu datele din formularul "Registrul parcelar")

Suprafața totală agricolă exploatată (ha), din care:

a) Suprafața totală în agricultura convențională (ha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Suprafața totală în agricultura ecologică (ha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- suprafața în conversie (ha):

→ anul 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

→ anul 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

→ anul 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- suprafața certificată (ha): . . . . . . . . . . . .

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Producția animalieră

Nume producător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Județul Localitatea/ Comuna/ Orașul Specia/Categoria Rasa Efective (capete) Modul de producție
Ecologic În conversie Convențional

Speciile și rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/EM* Modificări (1)

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume producător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REGISTRUL PARCELAR
Anul . . . . . . . . . . . . . . .

Informații aferente hărților Suprafața cadastrală a parcelei
(ha)
Suprafața agricolă exploatată***
(ha)
Suprafața în agricultura convențională
(ha)
Cultura Suprafața în agricultura ecologică
Județul Localitatea/ Comuna/ Orașul Cod Sirsup Nr. bloc fizic Nr. parcelă agricolă Suprafața totală
(ha)
din care:
Conversie anul I
(ha)
Conversie anul II
(ha)
Conversie anul III (ha) Certificată ecologic
(ha)
1 2 = 3 + 5 3 4 5 = 6 + 7 + 8 + 9 6 7 8 9
Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

*** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicați suprafața exploatată.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . ../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. . . . . . . . . . .

FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
a unităților de producție de acvacultură ecologică
Anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat
DAJ/EM*
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificări (1)

1. Unitate de producție pentru acvacultură ecologică

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială . . . . . . , cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . ., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sau

Persoana fizică . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., BI/CI . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locația amenajării piscicole/unității administrate/Puncte de lucru** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Tipul unității (pepinieră/crescătorie)1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Se vor declara nominal suprafețele și locațiile pentru pepinieră și crescătorie aferente fiecărei exploatații/locații în parte.

2. Angajament

Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect dispozițiile naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;

- Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de norme detaliate privind producția ecologică de animale de acvacultură și de alge marine;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobat

Numele organismului de inspecție și certificare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul organismului: . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Producția de acvacultură (se va completa cu datele din formularul "Registrul de evidență a suprafețelor de acvacultură")

Suprafața totală exploatată . . . . . . . . . . . . ., din care luciu apă . . . . . . . . . ., număr bazine . . . . . . . .:

- Suprafața în acvacultura convențională: 

- Suprafața în acvacultura ecologică , din care:

- conversie anul 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- conversie anul 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- suprafața certificată ecologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- suprafața în conversie . . . . . . . . . din care:

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Stocul animalelor de acvacultură, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume producător: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Familie Specie Efective
(t)
Vârsta
(alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, pește consum)
Declarație status
Convențional
(t)
Conversie
(t)
Ecologic
(t)
1 2 3 4 5 6 7
Se vor înscrie datele ultimului raport de producție de acvacultură.
Exemplu Ciprinide Crap 25 Vara 1 25 0,00
Exemplu Ciprinide Cosaș 40 consum 0,00 40,00
Ciprinide Crap
Cosaș
Novac
Sânger
Caras
Șalău
Biban
Știucă
Plătică
Roșioară
etc.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . . . . . .

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SUPRAFEȚELOR DE ACVACULTURĂ
Anul . . . . . . . . . . . . .

Informații aferente identificării suprafețelor Suprafața cadastrală a bazinului conform contractului
(ha)
Suprafața luciu de apă exploatată***
(ha)
Suprafața în acvacultura convențională
(ha)
Specia de pește Suprafața de luciu de apă în agricultura ecologică
Localitatea/ Comuna/ Orașul Număr bazin/ identificare Nume bazin Tip bazin Suprafața totală
(ha)
din care:
Conversie anul I
(ha)
Conversie anul II
(ha)
Certificată ecologic
(ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

*** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicați suprafața exploatată. 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . .

FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
a procesatorilor în agricultura ecologică
Anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(operații de condiționare și/sau de transformare a produselor agricole)

Aprobat
DAJ/EM*
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificări (1)

1. Procesator

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , act de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Persoana fizică . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .., județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. .., BI/CI seria . . . . . . nr. , eliberat(ă) la data de . .  de către . , CNP 

Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subcontractori:

Numele și prenumele/Denumirea CNP/CUI Județul Localitatea

2. Angajament

Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobat

Numele organismului de inspecție și certificare ales: . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul organismului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Specificarea locurilor de transformare și/sau de condiționare și/sau de depozitare și natura operațiilor și a produselor, prin precizarea locului de procesare

Numele procesatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produs finit*** Loc de procesare Cantitate estimată în anul
. . . . . . . . . . . .
(kg sau litri)
Natura operațiilor****
Grupa Subgrupa/detalii produs Județul Localitatea
Modificări (1)

Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/EM*. Modificări (1)

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

*** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânza de oaie, făină de grâu).

**** Operații privind:

- condiționarea fără transformare (se va nota cu CFT);

- transformarea cu condiționare (se va nota cu TCC);

- transformarea fără condiționare (se va nota cu TFC).

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . .

FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
a operatorilor din agricultura ecologică
Flora spontană
Anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat
DAJ/EM*
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificări (1)

1. Operator

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înscrisă la oficiul registrului comerțului sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de. . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . ,

sau

Persoană fizică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , BI/CI seria . . . . nr. . . ., CNP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locația unității/unității administrate (puncte de lucru**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subcontractori:

Numele și prenumele/Denumirea CNP/CUI Județul Localitatea

2. Angajament

Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect dispozițiile naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobat

Numele organismului de inspecție și certificare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul organismului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Tipul de activitate (se va completa partea A și/sau partea B)

5. Arealul de colectare

- denumirea arealului/arealelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- suprafața/suprafețele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partea A

PROCESARE FLORĂ SPONTANĂ

Denumirea procesatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grupa de produse Specia supusă operațiunii de procesare*** Loc de procesare Cantitatea estimată în anul
. . . . . .
(t)
Natura operațiilor****
Județul Localitatea
Conform instrucțiunilor atașate Conform instrucțiunilor atașate
Modificări (2)

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partea B

COMERCIALIZARE FLORĂ SPONTANĂ
(INCLUSIV COMERȚ INTRACOMUNITAR)

Denumirea comerciantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grupa de produse Specia comercializată Volumul estimat comercializat
(t)
Numele furnizorului Țara de proveniență a produsului Locurile de depozitare Destinația produselor
(consumator/unități de comercializare/unități de procesare)
Județul Localitatea
Conform instrucțiunilor atașate Conform instrucțiunilor atașate
Modificări (2)

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INSTRUCȚIUNI

Grupa de produse

I. Plante colectate din flora spontană, părți de plantă (exclusiv ciuperci)

• Părți de plantă

- Abies pectinata (brad) - muguri

- Acer campestre (arțar) - folia

- Alium ursinum (leurda) - herba

- Alnus glutinosa (arin negru) - muguri, frunze

- Arctium lappa (brusture) - rizomi

- Aristolochia (mărul lupului) -herba

- Berberis vulgaris (dracila) - scoarță

- Betula pendula, Betula pubescens, Betula verrucoza (mesteacăn) - sevă, cortex, muguri, semințe

- Carpinus betulus (carpen) - muguri

- Castanea vesca (castan comestibil) - frunze

- Chelidonium majus (rostopască) - herba

- Convallaria majalis (lăcrimioare) - herba înflorită

- Cornus sanguinea, Cornus avellana (sânger) - muguri

- Crataegus monogina (păducel) - lăstari

- Fagus sylvatica (fag) - frunze, muguri

- Fraxinus excelsior (frasin) - muguri

- Hepatica triloba (popalnic iepuresc) - herba

- Hippophae rhamnoides (cătina) - muguri

- Juniperus comunis, Juniperus sabina (ienupăr) - lăstari, semințe

- Morus nigra (dud negru) - muguri

- Populus nigra (plop) - muguri

- Prunus spinosa (porumbar) - muguri

- Quercus robur, Quercus pedunculata (stejar) - muguri, cortex

- Salix alba (salcie) - muguri

- Solidago virgaurea (splinuța) - flori

- Syringa vulgaris (liliac) - muguri

- Tilia tomentosa (tei argintiu) - muguri

- Verbascum phplmoides (lumânărica) - herba

- Viscum album (vâsc) - herba

- Hedera helix (iederă) - lăstari

- Phytolacca americana (carmaz) - semințe

- Lemna minor (lintița) - herba

- Equisetum arvense (coada calului) - herba

- Lycopus europaeus (cervana) - herba înflorită

- Populus tremula (plop tremurător) - cortex

- Calluna vulgaris (iarba neagră) - lăstari

- Nuphar luteum (nufăr galben) - rizomi

- Ulmus campestris (ulm) - muguri

- Ligustrum vulgare (lemn câinesc) - lăstari

- Viola tricolor (trei frați pătați) - herba

- Urtica dioica (urzică mare) - herba

- Achillea milefolium (coada șoricelului) - herba

- Rubus fructicocus (mur de pădure) - lăstari

- Lonicera caprifolia (caprifoi) - herba

- Viburnum lantana (călin) - scoarță

- Actium lappa (brusture) - rizomi

- Vaccinium myrtillus (afin) - fructe

- Vaccinum vitis idaeus (merișor) - lăstari

- Rubus idaeus (zmeur) - lăstari

- Helianthus tuberosus (nap) - tuberculi

- Stevia rebaudiana (ștevie)

- Calendula officinalis (gălbenele)

- Ocimum basilicum (busuioc)

- Satureja hortensis (cimbru)

- Lepidium sativum (creson)

- Thymus serpillum (cimbrișor)

- Artemisia dracunculus (tarhon)

- Echinacea purpurea (echinaceea)

- Mentha piperita (mentă)

- Melissa officinalis (melisă)

- Hyssopus officinalis (isop)

- Salvia officinalis (salvie)

- Lavandula angustifolia (lavandă)

- Medicago sativa (lucernă)

- Anethum graveolens (mărar)

- Coriandrum sativum (coriandru)

- Levisticum officinale (leuștean)

- Perilla frutescens (susan sălbatic)

- Foeniculum vulgare (fenicul)

- Tagetes patula (crăiță)

- Cuminum cyminum (chimion)

- Pimpinella anisum (anason)

- Rosmarinus officinalis (rozmarin)

- Arnica montana (arnică montană)

- Sambucus nigra (soc) - flori, fructe

- Padus avium (mălin)

• Fructe de pădure

- Hyppophae rhammnoides (cătină)

- Rosa canina (măceșe)

- Prunus spinosa (porumbe)

- Crataegus sp. (păducel)

- Vaccinium myrtillus (afin)

- Rubus hirtus (mure)

- Vaccinium vitis idaea (merișor)

- Rubus idaeus (zmeur)

- Fragaria vesca (fragi)

- Cornus mas (coarne)

- Malus sylvestris (mere pădurețe)

- Pyrus pyraster (pere pădurețe)

- Cerasium avium (cireșe)

- Aesculus hypocastanus (castane comestibile)

- Aesculus hypocastanus (castan porcesc)

II. Ciuperci colectate din flora spontană

- Boletus edulis (hribi)

- Cantharellus cibarius (gălbiori)

- Armillaria mellea (ghebe)

- Armillaria mellea (crăițe)

- Hydnum repandum (bureți țepoși)

- Rhodophyllus clepeantus (bureți de prun)

- Craterellus cornucopioides

* Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

*** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană).

**** Operații privind:

- condiționarea fără procesare (se va nota cu CFP);

- procesare cu condiționare (se va nota cu PCC);

- procesare fără condiționare (se va nota cu PFC).

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . .

FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
a importatorilor de produse ecologice Anul . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat
DAJ/EM*
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificări (1)

1. Importator

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înscrisă la oficiul registrului comerțului sub numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , act de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Angajament

Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobat

Numele organismului de inspecție și certificare ales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul organismului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Localizarea țării de origine a produselor importate și natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare

Nume importator: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produsul Codul produsului Țara de origine
(țări terțe)
Locul de depozitare Volumul importat în:
(kg, litri, buc.)
Grupa Subgrupa/detalii produs Țara Județul Localitatea Anul anterior Anul în curs

Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/EM*. Modificări (1)

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . .

FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
a exportatorilor de produse ecologice
Anul . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat
DAJ/EM*
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificări (1)

1. Exportator

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/întreprinderea familială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., act de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Angajament

Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobat

Numele organismului de inspecție și certificare ales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul organismului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Localizarea unității de origine a produselor exportate și natura produselor, cu precizarea destinației exportului

Nume exportator: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produsul Volumul exportat estimat
(kg/litri/buc.)
Unitatea din care se efectuează exportul Țara de destinație a exportului
Grupa Subgrupa/Detalii produs Unitatea Județul Localitatea
Modificări (2)

Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/EM*. Modificări (1)

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . . .

FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
a comercianților de produse ecologice
Anul . . . . . . . . . . .

Aprobat
DAJ/EM*
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificări (1)

1. Comerciant

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială . . . . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul . . . . . . . . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locația fermei/unității administrate** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subcontractori:

Numele și prenumele/Denumirea CNP/CUI Județul Localitatea

2. Angajament

Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

3. Alegerea organismului de inspecție și certificare aprobat

Numele organismului de inspecție și certificare ales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul organismului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nume comerciant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produsul Volumul estimat comercializat
(kg/litri/buc.)
Numele producătorului/procesatorului/comerciantului/ importatorului și țara de proveniență a produsului Locurile de depozitare Destinația produselor
(consumator/unități de comercializare/ unități de procesare)
Grupa Detalii produs Numele producătorului/procesatorului/ comerciantului/importatorului Țara de proveniență Țara Județul Localitatea
Modificări (3)

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . .

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat/ă în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., act identitate . . . . . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP (cod numeric personal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentant/ă al/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., număr de ordine la oficiul registrului comerțului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . ., județul/sectorul. . . . . . . . . . . . , cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:

a) am elaborat în nume propriu o cerere de finanțare ce va fi depusă, pentru anul în curs . . . . . . . . . . . . . . . . , la APDRP* - OJPDRP** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (județul) în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul național de dezvoltare rurală;

b) am elaborat în nume propriu o cerere de finanțare ce va fi depusă la AM - POP***, (județul) . . . . . . . . . . . . . . . . în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin POP****;

c) măsura ce va fi accesată este: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.

** Oficiul județean de plată pentru dezvoltare rurală și pescuit.

*** Autoritatea de management pentru Programul operațional pentru pescuit.

**** Programul operațional pentru pescuit.

ANEXA Nr. 9

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică

Nr. crt. Denumirea documentului DA NU
0 1 2 3
1 Contractul încheiat între operator și organismul de inspecție și certificare (copie)
2 Buletinul de identitate/cartea de identitate/pașaport (pentru cetățeanul străin) al titularului, al administratorului sau al împuternicitului (copie)
3 Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare (copie)
4 Certificatul de înregistrare fiscală, după caz
5 Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului*
6 Dovada înscrierii în Registrul societăților agricole/Registrul unităților de acvacultură (Licența de acvacultură) o o
7 Dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz
8 Titlul de proprietate
9 Extras de Carte funciară
10 Contract de vânzare-cumpărare
11 Act de donație
12 Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând numărul și data contractelor, numele și prenumele arendatorului, suprafața de teren arendată
13 Contract de închiriere înregistrat la administrația finanțelor publice teritorială
14 Contract de comodat/Contract de concesiune
15 Contract de asociere/asociere în participațiune (din care să reiasă sau să existe documente atașate care atestă dovada dreptului de proprietate/folosință a suprafeței de teren care se va înscrie în sistemul de agricultură ecologică)
16 Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în sistemul de agricultură ecologică, în cazul deținătorilor de teren care sunt plecați sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală etc., după caz
17 Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosință a terenului pentru care se solicită înscrierea în sistemul de agricultură ecologică
18 Adeverința de la Registrul agricol din care să reiasă suprafața aflată în folosință, după caz
19 Harta cu amplasarea culturilor
20 Certificat de conformitate/conformare a conversiei eliberat de organismul de inspecție și certificare (pentru operatorii care se înscriu în sistem începând cu anul II de conversie)
21 Licență de import AGRIM**
22 Licență de export sau certificat de fixare în avans AGREX**
23 Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea și înregistrarea animalelor în România
Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Operatorul este obligat să dețină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fișa de înregistrare în agricultura ecologică.

** Documente emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale.

ANEXA Nr. 10

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele/semnătura/ștampila)
Avizat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele/semnătura)

CENTRALIZATORUL OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partea A: Producători agricoli

Declarația pe propria răspundere Informații aferente hărților Suprafața totală în agricultura ecologică, din care: Producția animalieră
Nr. crt. Proiecte PNDR Numărul măsurii din PNDR* sau POP** accesate Denumirea operatorului CNP/ CUI Localitatea Județul Adresa Tel./fax Nr./data fișei de înregis- trare la DAJ Denumirea OIC
(codul OIC)
Nr./data contract încheiat cu OIC U.M.
(ha, capete, fam. de albine, t, l)
Județul Localitatea Cod Sirsup Nr. bloc fizic Nr. parcelă agricolă Suprafața cadastrală a parcelei
(ha)
Suprafața agricolă exploatată Cultură/
Denumire
C1
(ha)
C2
(ha)
C3
(ha)
Suprafața certificată ecologic
(ha)
Categoria de animale Conver- sie Certi- ficare

C - Conversie

OIC - Organism de inspecție și certificare

* Programul național de dezvoltare rurală.

** Programul operațional pentru pescuit.

Partea B: Unități de producție de acavacultură

Declarația pe propria răspundere
Vârsta Declarație status Informații aferente identificării suprafețelor Suprafața de luciu de apă în agricultura ecologică, din care:
Nr. crt. Proiecte PNDR Numărul măsurii din PNDR sau POP accesate Denumirea operatorului CNP/ CUI Locali- tatea Județul Adresa Tel./fax Nr. /data fișei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC (codul OIC) Nr. /data contractului cu OIC U.M (t, buc.) Familie Specie Efective (t) (alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, peste consum) Conven- țional (t) Conversie(t) Ecologic (t) Județul Locali- tatea Nr. bazin/ identi- ficare Nume bazin Tip bazin Suprafața cadastrală a bazinului, conform contractului Suprafață luciu de apă exploatată (ha) Suprafața în acvacultura conven- țională (ha) Specie de pește Suprafața totală (ha) C 1 (ha) C 2 (ha) Certificată ecologic (ha)

Partea C: Procesatori

Declarația pe proprie răspundere Produs finit* Loc de procesare Subcontractori
Nr. crt. Proiecte PNDR Numărul măsurii din PNDR sau POP accesate Denumirea operatorului CNP/CUI Localitatea Județul Adresa Tel./fax Nr./ data fișei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC (codul OIC) Nr./
data contractului cu OIC
U.M. (capete, l, t, buc.) Grupa Subgrupa/
detalii produs
Județul Localitatea Cantitate estimată în anul . . . . . . . Natura operațiilor** Numele și prenumele/
Denumirea
CNP/CUI Județul Localitatea
Modificări (2)

* Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).

** Operații privind:

- condiționarea fără procesare (se va nota cu CFP);

- procesare cu condiționare (se va nota cu PCC);

- procesare fără condiționare (se va nota cu PFC).

Partea D: Operatori floră spontană (A - procesator/B - comerciant sau A și B)

Nr. crt. Denumirea operatorului CNP/CUI Localitatea Județul Adresa Tel./fax Nr./ data fișei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC (codul OIC) Nr./ data contractului cu OIC UM (ha, t) Procesare Comercializare
Subcontractori Loc de procesare Grupa de produse Specia comercializată/ Produsul comercializat Volumul estimat comercializat (t) Numele furnizorului Țara de proveniență a produsului Locul de depozitare Destinația produselor
Numele și prenumele/ Denumirea CNP/CUI Județul Localitatea Grupa de produse Specia supusă operațiunii de procesare*/Produs finit Județul Localitatea Cantitatea estimată (t) în anul . . . . . Natura operațiunilor** Județul Localitatea Consumator Unități comercializare Unități procesare
Modificări (2)

Partea E: Exportatori

Nr. crt.
Denumirea operatorului
CNP/CUI
Localitatea
Județul
Adresa
Tel./fax
Nr. /data fișei de înregistrare la DAJ
Denumirea OIC (codul OIC)
Nr. /data contractului cu OIC
UM (ha, capete, familii de albine, t, l)
Produsul
Volumul exportat estimat (kg/l/buc., t)
Unitatea de unde se face exportul
Țara de destinație a exportului
Grupa Subgrupa/ detalii produse Unitatea Județul Localitatea
Modificări (2)

Partea F: Importatori

Nr. crt.
Denumirea operatorului
CNP/CUI
Localitatea
Județul
Adresa
Tel./fax
Nr. /data fișei de înregistrare la DAJ
Denumirea OIC (codul OIC)
Nr./ data contractului cu OIC
U.M. (ha capete, familii de albine, l)
Produsul Codul produsului
Țara de origine
(țări terțe)
Locurile de depozitare Volumul importat
(kg, litri, buc.)
Grupa Subgrupa/ detalii produs Țara Județul Localitatea Anul anterior Anul în curs

Partea G: Comercianți

Nr. crt. Denumirea operatorului CNP/CUI Localitatea Județul Adresa Tel./fax Nr./ Data fișei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC/Codul OIC Nr./ Data contractului cu OIC U.M. (kg, l, buc., fam. de albine, buc., t) Subcontractori Produs finit Volumul estimat comercializat (kg, l, buc., t) Numele producătorului/procesatorului/ comerciantului/importatorului și țara de proveniență a produsului Locurile de depozitare Destinația produselor
Numele și prenumele/ Denumirea CNP/CUI Județul Localitatea Grupa Subgrupa/Detalii produs Numele producătorului/ procesatorului/ comerciantului/ importatorului Țara de proveniență a produsului Țara Județul Localitatea Consumator Unități comercializare Unități procesare
Modificări (2)

ANEXA Nr. 11

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat/ă în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP (cod numeric personal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentant/ă al/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., număr de ordine la oficiul registrului comerțului . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . . . ., sc. . . . . . . . . , et. . . . . ., ap. . . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . , cod poștal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:

- comercializez produse ecologice cu amănuntul, ambalate și etichetate, direct consumatorului sau utilizatorului final;

- nu produc, nu procesez și nu depozitez produsele comercializate;

- nu import produse ecologice;

- nu am subcontractat activitățile menționate anterior către o parte terță.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 12

PROCEDURĂ
aplicabilă comercianților exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică

I. Obligații ale comercianților

1. Comercianții care sunt exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică au următoarele obligații:

• să își declare activitatea la DAJ/EM* pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea, prin depunerea formularului "Declarație pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică"; Modificări (1)

• să solicite furnizorului și să dețină certificate de conformitate pentru toate produsele comercializate (certificate emise în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, după modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul;
• să notifice DAJ/EM* pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea, în situația în care intervin modificări în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară și care presupun înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică. Modificări (1)

2. Nu sunt exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică următorii:

• comercianții cu amănuntul, de produse certificate în țări UE sau non-UE, importate direct sau preluate de la alte firme din România, care nu dețin certificat de conformitate emis de organismele de inspecție și certificare aprobate pentru a-și desfășura activitatea pe teritoriul României;
• comercianții care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul final, comercializează produse ecologice către alți comercianți, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului final.

II. Obligații ale DAJ/EM* Modificări (1)

DAJ/EM* țin o evidență a comercianților exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, pe care o transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale semestrial, în vederea urmăririi trasabilității produselor ecologice și protejării consumatorului final. Modificări (1)

* Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

ANEXA Nr. 13

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat
Director,
DAJ/EM*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele/semnătura/ștampila)
Verificat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele/semnătura)
Modificări (1)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . ., înscrisă la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

sau

Persoana fizică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., BI/CI seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tip operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Solicit modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică, depusă inițial, întrucât mă aflu în una din următoarele situații**:

- operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecție și certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Declarația este însoțită de contractul încheiat cu noul organism de inspecție și certificare și se va depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM*; Modificări (1)

- rezilierea contractului cu organismul de inspecție și certificare actual (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) și încheierea unui contract cu un alt organism de inspecție și certificare;

- schimbarea formei de organizare;

- schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploatației fără modificarea CUI);

- schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;

- schimbarea adresei deținătorului exploatației;

- cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:

→ decesul fermierului;

→ incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;

→ o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;

→ distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;

→ o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului sau stocul de pește;

- constatarea unor diferențe în ceea ce privește dimensiunea exploatației declarată în fișa de înregistrare la data depunerii acesteia la DAJ/EM* și dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecție și certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecției; Modificări (1)

- transferul total a activității cu profil ecologic;

- transferul parțial al exploatației ecologice a producătorului - producție vegetală sau piscicolă. Modificări (1)

2. Observații (Operatorul va menționa diferențele față de fișa de înregistrare depusă inițial.):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În scopul verificării informațiilor cuprinse în această declarație, operatorul furnizează, la cererea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a DAJ/EM*, orice documente solicitate. Modificări (1)

Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informațiile prezentate în fișa de înregistrare nr. . . . . . . . . . . . . /data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . decât cele precizate.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila operatorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

** Se va/vor bifa situația/situațiile care a/au condus la depunerea acestei declarații.

ANEXA Nr. 14

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .

NOTIFICARE
privind retragerea din sistemul de agricultură ecologică

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înscrisă la registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

sau

Persoana fizică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , BI/CI seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tip operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Declar că mă retrag din sistemul de agricultură ecologică, începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mă angajez să mențin pentru o perioadă de 5 ani înregistrările contabile, precum și toate documentele emise în perioada activării mele în sistemul de agricultură ecologică.

Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila operatorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...