Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole și strategii nr. 80.452 din 31 octombrie 2013,

ținând cont de prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, care produc, procesează, importă, exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, definiți conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

Art. 2. -

(1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligația de a-și înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București sau entitățile mandatate de MADR, denumite în continuare DAJ/EM. Modificări (2), Derogări (1)

(2) Operatorii completează fișele de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7 și le depun la DAJ/EM pe a căror rază au sediul social. Modificări (2)

(3) Modelele fișelor de înregistrare sunt cuprinse în anexele nr. 1-7, astfel:

- Fișă de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 1;

- Fișă de înregistrare a unităților de producție de acvacultură ecologică - anexa nr. 2;

- Fișă de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 3;

- Fișă de înregistrare a operatorilor din agricultura ecologică - floră spontană - anexa nr. 4;

- Fișă de înregistrare a importatorilor de produse ecologice - anexa nr. 5;

- Fișă de înregistrare a exportatorilor de produse ecologice - anexa nr. 6;

- Fișă de înregistrare a comercianților de produse ecologice - anexa nr. 7.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), își pot înregistra activitatea, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, următorii operatori: Modificări (1)

a) producătorii din producția vegetală și animalieră care se înregistrează pentru prima dată ca operatori în sistemul de agricultură ecologică, doar pentru culturile înființate după data de 16 mai și cu condiția ca inspecția pentru anul în curs să poată fi efectuată în timpul perioadei de vegetație;

b) producătorii din producția vegetală, animalieră și din acvacultură, care accesează măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală și/sau Programul operațional pentru pescuit, cu condiția prezentării copiei de pe contractul de consultanță/contractul de asistență și/sau a Declarației pe propria răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, prevăzută în anexa nr. 8, numai în situația elaborării proiectului de către solicitant;

c) operatorii din sistemul de agricultură ecologică - flora spontană*;

d) procesatorii*;

e) comercianții*;

f) importatorii*;

g) exportatorii*.

* Operatori care își încep activitatea după data de 16 mai.

(5) Toți operatorii care desfășoară activitate în sistemul de agricultură ecologică, înainte de a-și începe activitatea, se vor supune prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007.

(6) Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzlețe țărănești se face conform prevederilor art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, care reglementează măsurile de control, în caz de subcontractare. În acest sens sunt necesare:

a) lista subcontractanților, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleți, condiția necesară fiind ca aceștia să fie supuși sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare județ care face obiectul acestei solicitări, care să fie înscrisă pe anexa fișei de înregistrare în agricultura ecologică a procesatorilor sau a comercianților de produse ecologice;

b) existența unui acord scris prin care subcontractanții și proprietarii de teren sunt de acord să fie supuși sistemului de control;

c) un sistem corespunzător al documentelor contabile, prin care se poate asigura trasabilitatea produselor.

(7) Subcontractanții sunt menționați în Fișa de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică, prevăzută în anexa nr. 3 pct. 1 - Procesator - Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru sau în Fișa de înregistrare a comercianților de produse ecologice, prevăzută în anexa nr. 7 pct. 1 - Comerciant - Locația fermei/unității administrate.

(8) Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor județe depun fișa de înregistrare doar la DAJ/EM pe raza județului în care au sediul social. În fișa de înregistrare se menționează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste județe. Modificări (1)

(9) Operatorii care desfășoară activitate de producție și care comercializează exclusiv produse obținute în propria exploatație depun la DAJ/EM doar Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică. În situația în care operatorii respectivi intenționează să comercializeze și alte produse, provenite de la terți, depun la DAJ/EM, pe lângă Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, și Fișa de înregistrare a comercianților de produse ecologice. Modificări (1)

(10) Fișele de înregistrare sunt însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:

a) contractul încheiat între operator și organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare;

b) declarația pe proprie răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, conform anexei nr. 8 (pentru operatorii care accesează măsuri din cadrul PNDR sau POP);

c) declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(11) Fișele de înregistrare ale operatorilor se avizează și se aprobă de către DAJ/EM. Modificări (2)

(12) Fișele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cauză, iar o copie se păstrează la DAJ/EM. Modificări (1)

(13) În cazul în care fișele de înregistrare nu sunt completate corect sau conțin informații neclare, se va acorda operatorului o perioadă de 15 zile lucrătoare pentru rectificarea acestora. În situația în care fișele de înregistrare nu sunt remediate în termenul prevăzut anterior, procedura de înregistrare este anulată.

(14) DAJ/EM vor transmite la MADR, la sfârșitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor din agricultura ecologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10. Modificări (1)

(15) În scopul verificării informațiilor cuprinse în fișele de înregistrare, dar și pentru alte clarificări, operatorul furnizează, la cererea MADR și/sau a DAJ/EM, orice alte documente solicitate.

(16) Comercianții cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate și etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiția de a-și declara activitatea la DAJ/EM. Nu beneficiază de această exonerare acei comercianți cu amănuntul care produc, procesează sau depozitează altfel decât prin menținerea unei legături cu punctul de vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activitățile menționate anterior către o parte terță. Modificări (1)

(17) Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la DAJ/EM Declarația pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianți de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11. Modificări (1)

(18) Procedura aplicabilă comercianților exonerați de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică este prevăzută în anexa nr. 12.

(19) Operatorii care importă sau exportă produse ecologice sunt obligați să declare la DAJ/EM, trimestrial sau ori de câte ori li se solicită, situația importurilor ori exporturilor realizate (produsul, cantitatea, țara din care/în care s-a efectuat importul/exportul). Modificări (1)

Art. 3. -

Data de începere a perioadei de conversie este data la care operatorul s-a înregistrat la DAJ/EM, prin depunerea fișei de înregistrare în agricultura ecologică. Modificări (1)

Art. 4. -

Directorii executivi din cadrul DAJ/EM desemnează prin decizie o persoană responsabilă pentru înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, precum și pentru toate celelalte atribuții privind implementarea în acest sector. Persoana responsabilă desemnată nu va fi aceeași cu cea care are atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Operatorii care și-au înregistrat activitatea în conformitate cu prevederile art. 1 pot reveni cu modificări la fișa de înregistrare, prin completarea și depunerea Declarației pe propria răspundere pentru modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial, prevăzută în anexa nr. 13.

(2) Situațiile în care se poate depune această declarație sunt următoarele: Modificări (1)

a) operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecție și certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declarația este însoțită de contractul încheiat cu noul organism de inspecție și certificare și se depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de MADR, prin structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM;

b) rezilierea contractului cu organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) și încheierea unui contract cu un alt organism de inspecție și certificare;

c) schimbarea formei de organizare;

d) schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploatației fără modificarea CUI);

e) schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;

f) schimbarea adresei deținătorului exploatației;

g) cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:

• decesul fermierului;
• incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;

• o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;
• distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;
• o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului sau stocul de pește;

h) constatarea unor diferențe în ceea ce privește dimensiunea exploatației declarată în fișa de înregistrare la data depunerii acesteia la DAJ/EM și dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecție și certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecției;

i) transferul total al activității cu profil ecologic;

j) transferul parțial al exploatației ecologice a producătorului - producție vegetală sau piscicolă.

(3) Pentru toate aceste modificări operatorul va prezenta la DAJ/EM documente justificative. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) În situația în care operatorul se retrage din proprie inițiativă din sistemul de agricultură ecologică, acesta este obligat să notifice DAJ/EM la care s-a înregistrat, prin depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 14. Modificări (1)

(2) Operatorul are obligația să mențină pentru o perioadă de 5 ani după notificarea retragerii din sistemul de agricultură ecologică înregistrările contabile, precum și toate documentele emise în perioada activării acestuia în sistemul de agricultură ecologică.

(3) DAJ/EM va înainta, în decurs de 7 zile lucrătoare, o copie a notificării de retragere a operatorului din sistemul de agricultură ecologică organismului de inspecție și certificare cu care operatorul respectiv a avut contract. Modificări (1)

(4) În situația în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecție și certificare din sistemul de agricultură ecologică pentru neconformități majore (conform listei de sancțiuni pe care organismele de inspecție și certificare le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fișă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere. Modificări (1)

Art. 7. -

Operatorii care derulează măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală sau Programul operațional pentru pescuit își pot schimba organismul de inspecție și certificare cu care au încheiat contract, în situația în care acesta nu este acreditat pentru o activitate ce face obiectul măsurii respective.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepția prevederilor art. 7, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat

București, 6 noiembrie 2013.

Nr. 1.253.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . . . ./ Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
a producătorilor în agricultura ecologică
Anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat
DAJ/EM*
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
Responsabil agricultura ecologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modificări (1)

1. Producător

Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială . . . . . . . . , cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Act de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . .

Persoana fizică . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., BI/CI seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru** . . . . . . . . . . . . .

2. Angajament

Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică și mă angajez să respect ansamblul dispozițiilor naționale și comunitare privind metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziții sunt:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...