Ministerul Apărării Naționale - MApN

Normele metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei din 29.10.2013

Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme metodologice reglementează activitățile administrative și tehnice specifice desfășurate de Ministerul Apărării Naționale în vederea acordării exceptărilor, atunci când este necesar în interesul apărării, pentru anumite substanțe, ca atare, în preparat sau în articol, conform prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul REACH.

Art. 2. -

(1) Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru armamente, acordă exceptarea pentru cantități specificate din anumite substanțe, ca atare, în preparat sau în articol, importate ori produse, de la aplicarea Regulamentului REACH, atunci când este necesar în interesul apărării.

(2) Pentru acordarea exceptărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru armamente, eliberează "Certificatul de exceptare de la aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006", denumit în continuare certificat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Numărul de înregistrare al certificatului este echivalentul numărului de înregistrare REACH acordat de Agenția Europeană pentru Produse Chimice.

Art. 3. -

Certificatul se eliberează la solicitarea, în nume propriu, a unei persoane juridice, rezidentă în România, adresată Ministerului Apărării Naționale, prin Departamentul pentru armamente.

Art. 4. -

(1) Acordarea exceptărilor nu înlătură obligația persoanelor juridice beneficiare de a respecta condițiile de protecție a mediului și sănătății umane prevăzute de Regulamentul REACH.

(2) Persoanele juridice beneficiare ale exceptărilor au obligația de a obține autorizațiile sau licențele necesare în situația efectuării de operațiuni de comerț exterior cu substanțele care intră în categoria produselor militare ori cu dublă utilizare.

Art. 5. -

Cheltuielile de expertize tehnice, de testări sau de verificări specifice ale substanțelor, preparatelor ori articolelor efectuate în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituții specializate în domeniu în vederea acordării exceptărilor, conform prezentelor norme metodologice, se suportă de către persoana juridică în beneficiul căreia se desfășoară activitatea de exceptare.

CAPITOLUL II Constituirea documentației de certificare

Art. 6. -

(1) Pentru acordarea exceptării persoana juridică solicitantă, denumită în continuare solicitant, are obligația să transmită Ministerului Apărării Naționale, prin Departamentul pentru armamente, cererea de eliberare a certificatului întocmită potrivit modelului din anexa nr. 2.

(2) Cererea de eliberare a certificatului este semnată de reprezentantul solicitantului abilitat să angajeze răspunderea juridică conform prevederilor legale.

Art. 7. -

Cererea de eliberare a certificatului este însoțită de următoarele documente:

a) documentele de înființare care stabilesc regimul juridic, obiectul de activitate, modul de organizare și funcționare, precum și actele adiționale întocmite ulterior constituirii, în copie;

b) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;

e) formularul de aplicare;

f) dosarul de înregistrare;

g) contractul de furnizare către Ministerul Apărării Naționale sau către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din Ministerul Afacerilor Interne pentru substanța ca atare, în preparat sau articol, pentru care se cere exceptarea, în copie;

h) autorizația de mediu, în copie;

i) autorizația sanitară de funcționare, în copie;

j) autorizația de securitate la incendiu;

k) alte documente relevante pe care Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru armamente, le poate solicita pe durata evaluării cererii.

Art. 8. -

Formularul de aplicare, prevăzut în anexa nr. 3, se completează conform ghidului din aceeași anexă, cu următoarele date și informații:

a) datele persoanei juridice solicitante;

b) date referitoare la substanța de exceptat, care poate fi și un sinonim;

c) tonajul anual al substanței produse sau importate;

d) elementele de clasificare;

e) prezentarea situației, prin precizarea articolelor din Regulamentul REACH de la care se propune exceptarea și a motivelor care susțin aceasta.

Art. 9. -

Dosarul de înregistrare se depune atât în formă scrisă, cât și electronică și conține următoarele:

a) dosarul tehnic întocmit în conformitate cu prevederile art. 10 lit. (a) și art. 12 din Regulamentul REACH;

b) raportul de securitate chimică, dacă este cazul, întocmit în conformitate cu prevederile art. 10 lit. (b) și art. 14 din Regulamentul REACH;

c) fișele cu date de securitate conform art. 31 din Regulamentul REACH, iar pentru substanțele care nu necesită fișe cu date de securitate, informații conform art. 32 alin. (1) lit. (b), (c) și (d) din Regulamentul REACH;

d) etichetele întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 sau Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase.

CAPITOLUL III Procedura de certificare

Art. 10. -

(1) Termenul de soluționare a cererii de eliberare a certificatului este de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete la sediul Departamentului pentru armamente.

(2) În situații deosebite, acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

(3) Prelungirea termenului prevăzut la alin. (2) se comunică, în scris, solicitantului în intervalul celor 30 de zile de la data depunerii documentației complete la sediul Departamentului pentru armamente.

Art. 11. -

(1) Activitatea de evaluare a cererii de eliberare a certificatului este realizată de Oficiul de Control al Importurilor și Exporturilor de Produse Speciale, denumit în continuare OCIEPS.

(2) În activitatea de evaluare, OCIEPS solicită:

a) Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare, denumită în continuare ACTTM, efectuarea analizei de specialitate privind dosarul de înregistrare al solicitantului;

b) structurii specializate a Direcției generale de informații a apărării efectuarea verificărilor privind identificarea riscurilor de securitate militară generate de activitatea solicitantului.

(3) În activitatea de evaluare, OCIEPS și ACTTM pot solicita puncte de vedere structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale, precum și structurilor de specialitate ale altor instituții publice, ale căror domenii de competență sunt în legătură cu activitățile reglementate de Regulamentul REACH.

Art. 12. -

(1) În cadrul termenului prevăzut la art. 10, OCIEPS desfășoară următoarele activități:

a) verifică documentația depusă de solicitant;

b) centralizează și analizează punctele de vedere ale ACTTM și structurii specializate a Direcției generale de informații a apărării, precum și, după caz, ale altor structuri consultate;

c) întocmește raportul de evaluare al solicitantului și îl înaintează secretarului de stat pentru armamente.

(2) În activitatea de evaluare, OCIEPS poate organiza întâlniri cu reprezentantul solicitantului abilitat să angajeze răspunderea juridică sau poate efectua verificări la sediul solicitantului în scopul stabilirii veridicității informațiilor furnizate.

Art. 13. -

Eliberarea certificatului se aprobă sau se respinge prin decizie a secretarului de stat pentru armamente.

Art. 14. -

Cererea de eliberare a certificatului se respinge în oricare dintre următoarele situații:

a) solicitantul nu este inclus pe Lista cuprinzând agenții economici și capacitățile producției pentru apărare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare;

b) între solicitant și Ministerul Apărării Naționale nu există un contract de furnizare pentru substanța, ca atare, în amestec sau în articol, pentru care se cere exceptarea ori utilizarea acestei substanțe nu face parte din măsurile de pregătire a economiei naționale pentru apărare în ceea ce privește stabilirea, crearea și păstrarea rezervelor de mobilizare, în condițiile legii;

c) substanța, ca atare, în amestec sau în articol, pentru care se solicită exceptarea nu respectă condițiile impuse prin anexa XIV "Lista substanțelor care fac obiectul autorizării", precum și prin anexa XVII "Restricțiile la producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, preparate și articole periculoase" din Regulamentul REACH;

d) avizul nefavorabil al ACTTM în urma analizei de specialitate privind dosarul de înregistrare al solicitantului;

e) în cazul în care sunt identificate riscuri de securitate militară generate de activitatea solicitantului;

f) împotriva unor persoane care angajează răspunderea juridică sau reprezintă solicitantul, conform documentelor depuse în susținerea cererii de eliberare a autorizației, a fost emisă o hotărâre judecătorească rămasă definitivă privind fapte penale;

g) solicitantul se află în curs de executare silită ca urmare a intrării în faliment;

h) durata de funcționare a solicitantului, conform actelor de înființare, a expirat;

i) în obiectul de activitate al solicitantului nu sunt prevăzute activități care justifică acordarea exceptării;

j) neprezentarea documentelor prevăzute la art. 7.

Art. 15. -

(1) În cazul respingerii cererii de eliberare a certificatului, solicitantul este informat în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea deciziei secretarului de stat pentru armamente, precizându-se și motivele pentru care s-a luat decizia respingerii.

(2) Solicitantul poate cere din nou eliberarea certificatului după înlăturarea cauzelor care au determinat respingerea cererii de eliberare a certificatului, dar nu mai devreme de 60 de zile de la primirea deciziei de respingere.

Art. 16. -

(1) În cazul aprobării, OCIEPS completează certificatul și anexa cu date tehnice și le înaintează secretarului de stat pentru armamente în vederea semnării.

(2) Certificatul se transmite solicitantului sau se ridică de către acesta de la sediul Departamentului pentru armamente.

CAPITOLUL IV Regimul certificatelor

Art. 17. -

(1) Pentru fiecare exceptare acordată, Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru armamente, eliberează un certificat.

(2) Certificatele sunt eliberate pentru fiecare substanță chimică în parte, fie ca atare, fie în compoziția unui preparat sau unui articol, pentru cantitatea folosită în interesul apărării.

Art. 18. -

(1) Departamentul pentru armamente comunică Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice despre emiterea fiecărui certificat.

(2) Comunicarea se realizează în condițiile respectării secretului militar și cuprinde date despre titularul certificatului, precum și despre substanța ca atare, în amestec sau în articol, pentru care s-a acordat exceptarea.

Art. 19. -

Certificatele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în acestea și nu pot fi cesionate direct sau indirect.

Art. 20. -

(1) Valabilitatea certificatelor este de până la maximum 1 an de la data emiterii.

(2) Pentru prelungirea acordării exceptării, titularul certificatului depune o nouă cerere de eliberare cu cel puțin 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului în vigoare.

(3) După expirarea termenului de valabilitate al certificatului în vigoare, dar nu mai târziu de 5 zile, originalul acestuia este depus la sediul Departamentului pentru armamente.

Art. 21. -

(1) Titularii certificatelor sunt obligați să declare autorității emitente orice modificări sau diferențe constatate față de datele înscrise în documentele depuse pentru obținerea certificatelor.

(2) În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora au fost emise certificatele, acestea sunt anulate, iar declararea acestor modificări sau diferențe poate fi considerată o nouă cerere de aprobare a exceptării.

Art. 22. -

(1) Autoritatea emitentă retrage certificatul în următoarele situații:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...