Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 742/2020 privind completarea anexei 8-c la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente - formulare unice pe țară, fără regim special

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 30 iunie 2020.

În vigoare de la 30 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale relații contractuale a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 683 din 19.06.2020 și al Direcției generale medic-șef nr. MSSM 1994 din 19.06.2020 a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 189 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. -

Anexa 8-c la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente - formulare unice pe țară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 și 365 bis din 26 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La punctul I, după nota 2 se introduce o nouă notă, nota 3, cu următorul cuprins:

"

Nota 3:

Coloana (14) nu conține valoarea compensată a prescripțiilor pentru pensionari 0 - 1.139 lei - pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/costvolum- rezultat."

2. La punctul II, după nota 2 se introduce o nouă notă, nota 3, cu următorul cuprins:

"

Nota 3:

Coloana (14) nu conține valoarea compensată a prescripțiilor pentru pensionari 0-1.139 lei - pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/costvolum- rezultat."

3. După punctul II se introduce un nou punct, punctul III, cu următorul cuprins:

"

ANEXA 8-c - continuare -

Societatea Farmaceutică . . . . . . . . . .

Farmacia . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . .

Nr. contract . . . . . . . . . . încheiat cu CAS . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

III. Borderou centralizator pensionari 0-1.139 lei - pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/costvolum- rezultat, pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . ., care însoțește factura seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .

Nr. crt. Bon fiscal Serie și număr prescripție Cod parafă medic CNP/CID asigurat Total valoare prescripție Total valoare compensare sublista B, din care: *) Valoare compensare CNAS 50% *) Valoare compensare MS 40%
Nr. Data
2.1 2.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
... x x
.... x x
n x x
Total x x x x x

*) Se completează numai total coloană.

Prescripțiile medicale vor fi înscrise în borderou în ordine cronologică, în funcție de data bonului fiscal.

Total coloana (7) reprezintă suma pentru care s-a emis factura.

NOTĂ:

Borderoul centralizator se transmite în format electronic (cu semnătură electronică extinsă/calificată) la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

Răspundem de exactitatea și corectitudinea datelor
Reprezentant legal al S.C. Farmacia . . . . . . . . . .
(nume și prenume)"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adela Cojan

București, 19 iunie 2020.

Nr. 742.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...