Guvernul României

Hotărârea nr. 496/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 30 iunie 2020.

În vigoare de la 30 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
energiei și mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 25 iunie 2020.

Nr. 496.

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri an 2020
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 31.266
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 31.266
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 26.102
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 31.266
1 Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7 31.266
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 18.190
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 1.062
C. cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.16+Rd.17) din care: 10 8.211
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 5.499
C1 ch. cu salariile 12 5.017
C2 bonusuri 13 482
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 1.935
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 1.935
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 611
C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 166
D. alte cheltuieli de exploatare 18 3.803
2 Cheltuieli financiare 19 0
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 0
IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21
2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22
3 VENITURI DIN IMOZITUL PE PROFIT AMANAT 23
4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24
5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25
V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 0
1 Rezerve legale 27
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30
5 Alte repartizări prevăzute de lege 31
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31,(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) 32
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35
b) - dividende cuvenite bugetului local 36
c) - dividende cuvenite altor acționari 37
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40
a) cheltuieli materiale 41
b) cheltuieli cu salariile 42
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44
e) alte cheltuieli 45
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46
1 Alocații de la buget 47
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 30
2 Nr. mediu de salariați total 51 76
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52 5.863
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) 53 5.726
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 411
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat 55 68
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) 56
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 57 1.000
9 Plăți restante 58 0
10 Creanțe restante 59 47.013

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = RD. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...