Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 893/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii
Număr celex: 32020R0893

Modificări (...)

În vigoare de la 20 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolele 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 și 268,

(1) JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

întrucât:

(1) În urma punerii practice în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 (denumit în continuare "codul") împreună cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (2) a reieșit că trebuie aduse unele modificări respectivului regulament de punere în aplicare pentru a-l adapta mai bine la nevoile operatorilor economici și ale administrațiilor vamale, precum și pentru a ține seama de evoluțiile legislative și de progresele înregistrate în ceea ce privește instalarea sistemelor electronice instituite în sensul codului.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

(2) Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în hotărârea pronunțată în cauza C-661/15 (3), a declarat invalid articolul 145 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (4), care stabilea un termen de prescripție de un an pentru a lua în considerare modificările prețului mărfurilor defecte pentru determinarea valorii lor în vamă. Potrivit Curții, pe baza Codului vamal care era aplicabil la momentul respectiv (5), debitorul putea obține rambursarea taxelor la import, proporțional cu reducerea valorii în vamă rezultate din aplicarea articolului 145 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, până la expirarea unui termen de trei ani de la comunicarea acestor taxe către debitor. Cu toate acestea, articolul 145 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 a redus această posibilitate la un termen de 12 luni având în vedere că modificarea valorii în vamă care rezultă din aplicarea articolului 145 alineatul (2) din regulamentul respectiv ar putea fi luată în considerare numai dacă modificarea se efectuează în acest termen de 12 luni. Articolul 145 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 contravenea articolului 29 din Codul vamal, coroborat cu articolul 78 și cu articolul 236 alineatul (2) din cod. Prin urmare, acesta era invalid. Regulamentele (CEE) nr. 2913/92 și (CEE) nr. 2454/93 nu mai sunt în vigoare, însă articolul 132 litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 stabilește, de asemenea, un termen de prescripție de un an pentru modificarea valorii în vamă a mărfurilor defecte. Prin urmare, acesta trebuie eliminat, astfel încât să fie clar că termenul general de trei ani prevăzut la articolul 121 alineatul (1) litera (a) din cod pentru solicitarea rambursării sau a remiterii taxelor percepute în exces se aplică și în cazul mărfurilor defecte. Din motive de securitate juridică, pentru a se clarifica faptul că termenul de prescripție de un an nu ar fi trebuit să se aplice niciodată în aceste cazuri, articolul 132 litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 trebuie eliminat cu efect retroactiv de la data intrării în vigoare a regulamentului respectiv.

(3) Hotărârea Curții din 12 octombrie 2017 în cauza C-661/15, X BV împotriva Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2017:753.

(4) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(5) Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

(3) Articolul 182 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 prevede obligația utilizării unui sistem electronic de comunicații și informații implementat în temeiul articolului 16 alineatul (1) din cod pentru depunerea, prelucrarea, stocarea și schimbul de informații referitoare la declarațiile sumare de intrare, precum și pentru schimburile ulterioare de informații relevante. Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 (6), Comisia a decis să creeze un nou sistem electronic (ICS2) pentru a sprijini analiza vamală a riscurilor de securitate și siguranță înainte de sosire și controalele aferente, și anume, prelucrarea datelor declarației sumare de intrare pentru analiza și controlul riscurilor vamale și schimburile de informații legate de aceasta. Prin urmare, articolul 182 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 trebuie modificat pentru a specifica scopurile în care trebuie utilizat sistemul ICS2 și, de asemenea, în vederea asigurării armonizării pe teritoriul vamal al Uniunii, pentru a prevedea obligația operatorilor economici de a utiliza o interfață armonizată pentru comercianți, concepută de Comisie și de statele membre, pentru a transmite datele declarațiilor sumare de intrare autorităților vamale și pentru schimbul de informații conexe.

(6) Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (JO L 325, 16.12.2019, p. 168).

(4) Articolul 183 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 stabilește norme pentru depunerea datelor declarației sumare de intrare, inclusiv obligația depunerii acestora de către persoane diferite în cazuri specifice, în conformitate cu articolul 127 alineatul (6) din cod (depuneri multiple). Instalarea ICS2 în trei versiuni (versiunea 1, versiunea 2 și versiunea 3) va permite treptat depuneri multiple ale datelor declarației sumare de intrare în sectoarele de transport și modelele de afaceri relevante. Prin urmare, articolul 183 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 trebuie modificat pentru a clarifica normele aplicabile până când ICS2 va deveni pe deplin funcțional. Punctul de plecare este situația în cadrul sistemului de control al importurilor existent. Prin acest sistem, transportatorii din toate modurile de transport (aerian, maritim, căi navigabile interioare, rutier și feroviar), inclusiv transportatorii expres, trebuie să depună simultan toate datele declarației sumare de intrare pentru mărfurile pentru care nu este prevăzută nicio derogare aplicabilă la articolul 104 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (7). Odată cu instalarea versiunii 1 a noului sistem electronic, în modul de transport aerian, transportatorii expres vor avea în plus obligația să depună setul minim de date pentru toate trimiterile, indiferent de valoarea acestora, iar operatorii poștali vor avea pentru prima dată obligația să depună setul minim de date, dar numai pentru mărfurile din trimiterile poștale care au ca destinație finală Uniunea. În temeiul articolului 106 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, până la instalarea versiunii 2 a noului sistem, setul minim de date respectiv va fi considerat declarația sumară de intrare completă pentru mărfurile din trimiterile poștale și pentru mărfurile din trimiterile a căror valoare nu depășește 22 EUR. Începând cu prima zi a perioadei de instalare pentru versiunea 2 a ICS2, va fi posibilă efectuarea de depuneri multiple în sectorul transportului aerian. Transportatorii aerieni trebuie să înceteze să utilizeze sistemul de control al importurilor și trebuie să se conecteze progresiv la noul ICS2, prin intermediul căruia trebuie să depună setul de date relevant cu datele declarației sumare de intrare. Se vor putea efectua depuneri multiple pentru celelalte moduri de transport încă din prima zi a perioadei de instalare a versiunii 3 a noului sistem. Transportatorii care asigură modurile de transport respective trebuie să se conecteze gradual la noul sistem. Statele membre vor stabili data de la care operatorii economici sunt obligați să utilizeze diferitele versiuni ale noului sistem, în conformitate cu punctul 6 din partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151, în cadrul perioadelor de instalare stabilite în aceasta. Articolul 183 trebuie, de asemenea, modificat pentru a clarifica normele aplicabile în vederea stabilirii biroului vamal de primă intrare în cazul în care persoana care completează datele declarației sumare de intrare nu cunoaște locul primei sosiri în Uniune a mijlocului de transport care transportă mărfurile.

(7) Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(5) Obligațiile privind informarea cu privire la datele declarației sumare de intrare de către alte persoane decât transportatorul trebuie să se aplice pe măsură ce sunt instalate cele trei versiuni ale noului sistem. În consecință, trimiterea generală la instalarea sistemului de control al importurilor de la articolul 184 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 trebuie înlocuită cu trimiteri mai specifice la cele trei versiuni ale ICS2. Obligația de informare cu privire la mărfurile transportate pe cale maritimă trebuie să se aplice din momentul în care transportatorul este obligat să utilizeze versiunea 3 a noului sistem. Obligația de informare cu privire la mărfurile transportate pe cale aeriană sau prin poștă trebuie să se aplice din momentul în care transportatorul este obligat să utilizeze versiunea 2 a noului sistem.

(6) Obligația autorităților vamale de a înregistra depunerea datelor declarației sumare de intrare și de a informa cu privire la înregistrare trebuie să reflecte, de asemenea, diferitele versiuni ale ICS2. În consecință, trimiterea generală la instalarea sistemului de control al importurilor de la articolul 185 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 trebuie înlocuită cu trimiteri mai specifice la cele trei versiuni ale noului sistem. Autoritățile vamale trebuie să înregistreze și să notifice înregistrarea datelor declarației sumare de intrare din prima zi a perioadei de instalare a versiunii 1 a ICS2. După instalarea versiunii 2 a acestui sistem nou, în anumite situații va fi posibil să se efectueze depuneri multiple și, prin urmare, articolul 185 trebuie, de asemenea, să precizeze că, începând cu data respectivă, autoritățile vamale au obligația de a notifica imediat transportatorului înregistrarea datelor declarației sumare de intrare de către alți operatori economici, în cazul în care transportatorul a solicitat să-i fie notificat acest lucru.

(7) Articolul 186 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 trebuie să clarifice termenele-limită pentru analiza de risc pe baza datelor declarației sumare de intrare și a măsurilor necesare care trebuie luate în contextul analizei de risc. Articolul 186 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 trebuie să prevadă, ca principiu general, că biroul vamal de primă intrare, după ce a primit la timp declarația sumară de intrare, trebuie să finalizeze analiza de risc înainte ca mărfurile să ajungă pe teritoriul vamal al Uniunii. Cu toate acestea, acest termen-limită trebuie să fie mai scurt pentru mărfurile introduse pe cale aeriană. Biroul vamal de primă intrare trebuie să aibă obligația să finalizeze analiza de risc cu privire la aceste mărfuri cât mai curând posibil după primirea setului minim de date al declarației sumare de intrare. În plus, pentru a se asigura aplicarea uniformă a controalelor vamale, articolul 186 trebuie, de asemenea, modificat pentru a defini etapele pe care biroul vamal de primă intrare trebuie să le urmeze pentru a finaliza analiza de risc pe baza datelor declarației sumare de intrare. În special, pe baza articolelor 46, 47 și 128 din cod, biroul vamal de primă intrare trebuie să facă schimb de informații cu statele membre indicate în aceste date și cu statele membre care au înregistrat în ICS2 informații referitoare la riscurile de securitate și siguranță care corespund datelor declarației sumare de intrare, impunând acestor alte autorități vamale să efectueze o analiză de risc și să pună la dispoziție anumite rezultate ale respectivei analize de risc.

(8) Articolul 186 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 trebuie, de asemenea, modificat pentru a acorda biroului vamal de primă intrare dreptul să recomande, după finalizarea analizei de risc, locul și măsurile cele mai adecvate pentru efectuarea controalelor asupra mărfurilor. Biroul vamal de a cărui competență ține locul care a fost recomandat ca fiind cel mai potrivit pentru control trebuie să aibă posibilitatea să aleagă dacă va ține cont de recomandare, dar, în orice caz, trebuie să aibă obligația să informeze biroul vamal de intrare dacă a fost sau nu a fost efectuat un control și, în caz afirmativ, să transmită rezultatele controlului respectiv. În plus, este necesar să se stabilească norme de procedură conform cărora autoritățile vamale trebuie să utilizeze ICS2 pentru a informa cu privire la evaluările riscurilor și la rezultatele controalelor în cazurile prevăzute la articolul 46 alineatul (5) din cod sau pentru orice alt schimb de rezultate ale controalelor realizat în conformitate cu articolul 47 alineatul (2) din cod. În plus, obligația de a efectua o analiză de risc la prezentarea mărfurilor trebuie extinsă pentru a include mai multe cazuri în care există o derogare de la obligația de a depune o declarație sumară de intrare în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...