Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului național SIS din 28.10.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Centrul național SIS (C.N.SIS) este unitatea subordonată Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), organizată la nivel de direcție, fără personalitate juridică, responsabilă cu implementarea, funcționarea întreținerea și securitatea componentei naționale a Sistemului de Informații Schengen (N.SIS), cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central și managementul copiei naționale a bazei de date centrale a SIS, precum și cu asigurarea accesului autorităților române la N.SIS.

Art. 2. -

Termenii și expresiile folosite în prezentul regulament au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen și la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităților publice române la Sistemul Informatic Național de Semnalări.

Art. 3. - Modificări (1)

C.N.SIS este organizat și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 141/2010 și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Organizarea C.N.SIS

SECȚIUNEA 1 Structura organizatorică a C.N.SIS

Art. 4. - Modificări (1)

C.N.SIS are următoarea structură organizatorică:

1. Conducerea;

2. Serviciul analiză, dezvoltare, testare, instruire și cooperare;

3. Serviciul monitorizare, administrare, securitate și help-desk;

4. Serviciul metodologie, planificare, managementul proiectelor și secretariatul Comitetului tehnic;

5. Biroul monitorizare site de recuperare în caz de dezastru;

6. Compartimentul financiar-contabilitate;

7. Structura de securitate/CSTIC;

8. Compartimentul documente clasificate, secretariat și administrativ.

Art. 5. -

Organigrama C.N.SIS este prevăzută în anexa nr. 1.

SECȚIUNEA a 2-a Sistemul de relații al C.N.SIS

Art. 6. -

În îndeplinirea atribuțiilor, C.N.SIS cooperează cu celelalte unități din aparatul central al ministerului, cu instituțiile și structurile aflate în subordinea ministerului și cu unitățile din subordinea acestora și colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu instituții și organisme ale autorităților publice și societății civile.

Art. 7. -

Diagrama de relații a C.N.SIS este prevăzută în anexa nr. 2.

SECȚIUNEA a 3-a Circuitul documentelor în cadrul C.N.SIS

Art. 8. -

(1) Circuitul documentelor în cadrul C.N.SIS se realizează în condițiile stabilite prin dispoziție a directorului.

(2) Circuitul documentelor în cadrul C.N.SIS se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare, prin Compartimentul documente clasificate, secretariat și administrativ.

CAPITOLUL III Atribuțiile C.N.SIS

Art. 9. - Modificări (1)

Pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale și realizarea obiectivelor stabilite, C.N.SIS are următoarele atribuții principale:

a) asigură implementarea N.SIS, compusă din SINS și copia națională a bazei centrale SIS;

b) asigură conectarea la C.SIS pentru schimbul de date cu acesta;

c) asigură mentenanța N.SIS și asistența tehnică pentru utilizatorii finali;

d) asigură monitorizarea implementării proiectelor adiacente N.SIS, respectiv a sistemelor informatice ale structurilor care vor furniza și/sau consulta baza de date N.SIS, în vederea compatibilizării acestora cu N.SIS;

e) asigură efectuarea testelor de conectivitate cu C.SIS;

f) asigură pregătirea personalului propriu în scopul asigurării bunei funcționări a N.SIS;

g) asigură expertiza tehnică necesară misiunilor de evaluare a României în domeniul SIS;

h) asigură funcționarea și administrarea soluției N.SIS în vederea menținerii conectării la C.SIS;

i) asigură completarea semnalărilor românești de la SIS II în vederea refacerii consistenței datelor, în urma migrării datelor de la SIS 1+ la SIS II;

j) asigură accesul autorităților naționale competente la N.SIS în vederea furnizării și consultării datelor;

k) asigură reprezentarea României/M.A.I. la activitățile grupurilor tehnice ale UE, respectiv la SIS-TECH, SISVIS II CM și, după caz, la grupul de lucru SIS-SIRENE și la misiunile de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE;

l) asigură implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din domeniul SIS, care vizează exclusiv C.N.SIS;

m) formulează propuneri de acte normative necesare asigurării funcționării N.SIS, pentru alinierea la acquis-ul Schengen, precum și puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidență în domeniul de activitate al C.N.SIS;

n) efectuează demersuri pentru asigurarea finanțării activităților aferente implementării, exploatării și dezvoltării ulterioare a N.SIS în conformitate cu cerințele tehnice ale C.SIS;

o) elaborează norme de securitate interne privind gestionarea și utilizarea sistemului de comunicații corespunzător N.SIS, monitorizează aplicarea acestora și le adaptează în funcție de cerințele sistemului;

p) elaborează norme de securitate interne privind gestionarea și utilizarea sistemelor informatice ale C.N.SIS, monitorizează aplicarea acestora și le adaptează în funcție de cerințele sistemelor;

q) asigură proiectarea și implementarea procedurilor privind fluxurile de actualizare a bazelor de date corespunzătoare SIS;

r) asigură implementarea și operaționalizarea site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

s) asigură informarea autorităților naționale competente și a structurilor M.A.I. cu competențe în domeniu, cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale U.E. în domeniul SIS;

t) execută activități de control, sprijin și îndrumare în unitățile M.A.I. în scopul asigurării aplicării specificațiilor tehnice ale C.SIS, în cadrul sistemelor informatice care se conectează la N.SIS;

u) asigură managementul proiectelor a căror realizare este de competența C.N.SIS și întocmește documentația de atribuire aferentă acestora, în vederea atribuirii contractelor.

CAPITOLUL IV Conducerea C.N.SIS

Art. 10. - Modificări (1)

C.N.SIS este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director adjunct.

Art. 11. -

(1) Directorul conduce întreaga activitate a C.N.SIS și o reprezintă în relațiile cu conducerea celorlalte structuri ale ministerului, precum și cu alte persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate, potrivit competențelor legale.

(2) Directorul emite dispoziții obligatorii în toate domeniile de competență ale C.N.SIS cu caracter individual sau normativ pentru personalul din subordine. Modificări (1)

(3) În condițiile legii, directorul poate delega atribuții din competența sa directorului adjunct sau altor persoane cu funcții de conducere din subordine.

Art. 12. - Modificări (1)

Directorul răspunde în fața conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfășoară C.N.SIS.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Directorul adjunct se subordonează nemijlocit directorului și răspunde de activitatea structurilor ce îi sunt repartizate spre coordonare.

(2) Directorul adjunct exercită atribuțiile directorului C.N.SIS, în lipsa acestuia.

Art. 14. -

(1) Conducerea structurilor C.N.SIS se exercită de șefii acestora, iar în lipsa lor, de către un ofițer desemnat.

(2) Șefii structurilor C.N.SIS răspund de întreaga activitate pe care o desfășoară, în fața conducerii acesteia, potrivit competențelor stabilite.

(3) Șefii structurilor C.N.SIS conduc activitatea pe liniile lor de competență și reprezintă instituția în relațiile cu celelalte structuri ale ministerului și autorități din afara ministerului, conform delegării și dispozițiilor primite.

Art. 15. -

Atribuțiile directorului și directorului adjunct sunt stabilite în fișele posturilor prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Art. 16. -

Șefii serviciilor și biroului din cadrul C.N.SIS se subordonează nemijlocit directorului și răspund în fața acestuia de planificarea, organizarea, desfășurarea și controlul întregii activități pe care o desfășoară personalul din subordine.

Art. 17. -

(1) Personalul compartimentelor din structura organizatorică a C.N.SIS se subordonează direct directorului. Modificări (1)

(2) Activitatea compartimentelor din structura organizatorică a C.N.SIS este condusă nemijlocit de ofițerii/agenții de poliție din cadrul acestora, desemnați prin Dispoziția zilnică pe unitate.

CAPITOLUL V Atribuțiile structurilor componente ale C.N.SIS

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile Serviciului analiză, dezvoltare, testare, instruire și cooperare

Art. 18. -

(1) Serviciul analiză, dezvoltare, testare, instruire și cooperare este structura specializată a C.N.SIS care are ca obiectiv general proiectarea, dezvoltarea, implementarea și operaționalizarea N.SIS și conectarea la sistemul central SIS (C.SIS).

(2) Serviciul analiză, dezvoltare, testare, instruire și cooperare are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) asigură managementul N.SIS și conectarea acestuia la sistemul C.SIS;

b) stabilește protocoalele și procedurile tehnice pentru asigurarea compatibilității N.SIS cu C.SIS;

c) asigură managementul proiectelor a căror realizare este de competența C.N.SIS;

d) asigură compatibilitatea deplină a N.SIS cu C.SIS, în raport cu constrângerile sistemului central;

e) coordonează procesul de conectare a N.SIS cu C.SIS;

f) coordonează activitatea de compatibilizare a sistemelor informatice de la nivelul autorităților naționale cu competențe în domeniul SIS cu N.SIS, respectiv cu sistemul central C.SIS, în condițiile impuse de prevederile Legii nr. 141/2010;

g) coordonează, din punct de vedere tehnic, activitatea de conectare a N.SIS la C.SIS;

h) asigură condițiile tehnice necesare îndeplinirii standardelor în domeniul SIS/SIRENE conform acquis-ului Schengen;

i) asigură managementul dezvoltării N.SIS, ulterior integrării României în Spațiul Schengen, în vederea compatibilizării continue a acestuia cu C.SIS;

j) elaborează specificațiile tehnice necesare dezvoltării ulterioare a N.SIS;

k) evaluează periodic necesarul de resurse informatice pentru realizarea managementului N.SIS la standardele impuse de legislația națională și cea de la nivelul UE în domeniul SIS și prezintă conducerii C.N.SIS propuneri în consecință;

l) asigură elaborarea și implementarea, din punct de vedere tehnic, de proiecte cu finanțare națională sau europeană, dedicate mentenanței și dezvoltării ulterioare a N.SIS în funcție de cerințele C.SIS și/sau cele de la nivel național;

m) asigură cooperarea cu autoritatea de management a C.SIS, precum și cu autoritățile responsabile de managementul și gestionarea componentelor N.SIS ale statelor membre Schengen;

n) asigură cooperarea cu reprezentanții statelor membre Schengen, cu autoritatea de management a C.SIS, precum și cu reprezentanții președinției UE, membri ai grupurilor de lucru tehnice, cu atribuții în domeniul SIS;

o) asigură dezvoltarea de scenarii, ipoteze și cazuri de testare a aplicațiilor aferente N.SIS și stabilește modalitatea de verificare a execuției testelor, urmărind rezultatele testării;

p) asigură configurarea și managementul mediilor de testare;

q) asigură implementarea instrumentelor de testare aferente aplicațiilor N.SIS;

r) asigură participarea la grupurile tehnice ale UE, respectiv la SIS-TECH, SIS/VIS II CM, și, după caz, la grupul SIS-SIRENE și la misiunile de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE;

s) actualizează planul de implementare pentru realizarea N.SIS și avizează, din punct de vedere tehnic, etapele de realizare ale acestuia;

t) asigură proiectarea structurilor bazelor de date, a procedurilor și a fluxurilor de actualizare a acestora pentru N.SIS;

u) informează conducerea M.A.I. cu privire la propunerile legislative promovate în grupurile de lucru ale UE în problematica SIS;

v) asigură specificațiile tehnice necesare compatibilizării informaționale în procesul de modernizare a sistemelor informatice ale autorităților naționale cu competențe în domeniul SIS, în condițiile respectării cerințelor de ordin tehnic stabilite de acquis-ul Schengen;

w) analizează, sintetizează și corelează propunerile privind realizarea și modernizarea sistemelor informatice proprii participante la SINS, formulate de autoritățile naționale cu competență în domeniul SIS, cu respectarea cerințelor de ordin tehnic stabilite de acquis-ul Schengen;

x) oferă suport tehnic instituțiilor care participă, prin furnizarea/consultarea de date la N.SIS;

y) împreună cu furnizorii de servicii, asigură, din punct de vedere tehnic, derularea contractelor privind realizarea, implementarea și dezvoltarea ulterioară a N.SIS;

z) execută activități de control, sprijin și îndrumare în unitățile M.A.I. în scopul asigurării aplicării specificațiilor tehnice ale C.SIS, în cadrul sistemelor informatice care se conectează la N.SIS;

aa) desfășoară activități privind elaborarea documentației specifice de specializare/instruire în vederea utilizării N.SIS, prevăzute de legislația în vigoare, precum și în "Concepția integrată de pregătire a personalului instituțiilor/structurilor implicate în procesul de aderare a României la Spațiul Schengen".

SECȚIUNEA a 2-a Atribuțiile Serviciului monitorizare, administrare, securitate și help-desk

Art. 19. -

(1) Serviciul monitorizare, administrare, securitate și help-desk este structura specializată din cadrul C.N.SIS care are ca atribuție principală asigurarea funcționării continue, 24 ore/7 zile, a N.SIS.

(2) Serviciul monitorizare, administrare, securitate și help-desk are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) asigură funcționarea N.SIS și menținerea continuă a conectării acestuia la C.SIS;

b) asigură transmiterea semnalărilor către C.SIS prin intermediul N.SIS;

c) asigură mentenanța copiei naționale a bazei de date a C.SIS, sincronizarea și consistența dintre datele stocate în copia națională și datele stocate în baza de date a C.SIS;

d) asigură legătura permanentă cu echipa de specialiști ai C.SIS pentru buna funcționare a N.SIS;

e) asigură accesul autorităților naționale competente la N.SIS, în colaborare cu Direcția pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul MAI (DCTI);

f) asigură sincronizarea și consistența dintre datele stocate în bazele de date gestionate de autoritățile naționale cu competență în domeniul SIS și datele stocate în baza de date N.SIS, transmise de acestea;

g) asigură sprijin continuu, 24 ore/7 zile, personalului tehnic al autorităților naționale cu competențe în domeniul SIS, în vederea soluționării incidentelor apărute în legătură cu conectarea și funcționarea propriilor sisteme cu N.SIS;

h) elaborează manualul de proceduri operaționale, de administrare și utilizare a N.SIS și asigură actualizarea acestuia în funcție de modificările intervenite la nivelul N.SIS;

i) elaborează norme de securitate privind gestionarea și utilizarea sistemului de comunicații corespunzător N.SIS, monitorizează aplicarea acestora și le adaptează în funcție de cerințele sistemului;

j) elaborează Planul de securitate a N.SIS, normele de securitate privind gestionarea și utilizarea sistemelor informatice ale C.N.SIS, monitorizează aplicarea acestora și le adaptează în funcție de cerințele sistemelor, cu respectarea cerințelor C.SIS;

k) verifică modalitatea de implementare și respectare a măsurilor de securitate incluse în planul de securitate al N.SIS;

l) asigură administrarea și monitorizarea soluției N.SIS, precum și implementarea cerințelor de securitate aferente acesteia;

m) definește și stabilește procedurile de mentenanță la nivelul bazelor de date aferente N.SIS, cum ar fi: crearea și programarea proceselor automatizate privind verificarea permisiunilor, salvarea și recuperarea datelor etc.;

n) realizează copiile de siguranță ale bazelor de date aferente N.SIS și asigură păstrarea acestora în condițiile stabilite de aquis-ul Schengen în domeniul SIS;

o) asigură configurarea și securizarea rețelei locale de comunicații (LAN);

p) asigură monitorizarea și administrarea LAN, aplicând standarde de securitate, soluțiile de administrare a securității la nivel global, securitatea accesului în Rețeaua de Comunicații Integrate Voce-Date-Video (RCIVDV) a M.A.I., standardele utilizate în infrastructura de chei publice (PKI) a M.A.I. și detectarea intruziunilor; asigură întreținerea și funcționarea nodului de comunicații de date al RCIVDV din cadrul C.N.SIS sub îndrumarea specialiștilor DCTI;

q) asigură menținerea conectivității N.SIS, prin punctul de Acces la rețeaua de comunicații sTESTA aferentă sistemului central C.SIS (TAP), la C.SIS;

r) asigură conectivitatea liniilor de back-up pentru TAP;

s) asigură îndeplinirea atribuțiilor specifice prelucrării datelor cu caracter personal.

SECȚIUNEA a 3-a Atribuțiile Serviciului metodologie, planificare, managementul proiectelor și secretariatul Comitetului tehnic

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Serviciul metodologie, planificare, managementul proiectelor și secretariatul Comitetului tehnic este structura specializată din cadrul C.N.SIS care are ca atribuție principală asigurarea metodologiei, planificarea și gestionarea proiectelor din competența C.N.SIS, precum și asigurarea secretariatului Comitetului tehnic.

(2) Serviciul metodologie, planificare, managementul proiectelor și secretariatul Comitetului tehnic are următoarele atribuții:

a) elaborează și actualizează metodologia privind planificarea și managementul proiectelor aflate în responsabilitatea C.N.SIS;

b) elaborează planul de implementare a metodologiei de management de proiect;

c) identifică etapele procesului de management de proiect care fac obiectul metodologiei;

d) elaborează un set de reguli aprobat la nivelul C.N.SIS, în vederea adaptării metodologiei de management al proiectelor pentru fiecare proiect aflat în responsabilitatea C.N.SIS;

e) supune aprobării conducerii C.N.SIS metodologia privind planificarea și managementul proiectelor aflate în responsabilitatea C.N.SIS;

f) urmărește implementarea metodologiei privind planificarea și managementul proiectelor în cadrul C.N.SIS;

g) asigură îmbunătățirea și optimizarea metodologiei privind planificarea și managementul proiectelor aflate în responsabilitatea C.N.SIS;

h) redactează și supune aprobării conducerii C.N.SIS metodologia privind utilizarea, administrarea și monitorizarea N.SIS, în baza propunerilor serviciilor specializate din cadrul C.N.SIS;

i) monitorizează aplicarea procedurilor și standardelor interne și internaționale în activitatea de implementare a proiectelor aflate în competența C.N.SIS, în conformitate cu reglementările în domeniu;

j) elaborează metodologia și documentele necesare creșterii capacității de acțiune a C.N.SIS;

k) elaborează metodologia privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul C.N.SIS și urmărește aplicarea acesteia;

l) întocmește planificarea serviciilor de zi în cadrul C.N.SIS, documentația aferentă și asigură instruirea personalului care execută aceste servicii;

m) elaborează și supune aprobării/avizării, către unitățile de profil specializate din cadrul M.A.I., fișele de proiect cu finanțare europeană aflate în responsabilitatea C.N.SIS, pe baza propunerilor de proiect întocmite de către serviciile specializate din cadrul C.N.SIS;

n) elaborează și transmite către compartimentul specializat din cadrul C.N.SIS documentele necesare pentru asigurarea finanțării activităților de implementare, dezvoltare și mentenanță a N.SIS, precum și a proiectelor gestionate la nivelul C.N.SIS;

o) asigură planificarea și gestionarea proiectelor, cu finanțare națională sau europeană, dedicate mentenanței și dezvoltării ulterioare a N.SIS în funcție de cerințele C.SIS sau cele de la nivel național;

p) monitorizează derularea și implementarea proiectelor cu finanțare națională sau europeană aflate în competența C.N.SIS;

q) evaluează periodic necesarul de resurse umane, materiale, logistice, informatice, financiare pentru realizarea managementului N.SIS, pe baza propunerilor serviciilor C.N.SIS, la standardele impuse de legislația națională și cea de la nivelul UE în domeniul SIS și prezintă conducerii C.N.SIS propuneri în consecință;

r) întocmește și actualizează permanent Registrul riscurilor C.N.SIS;

s) asigură corelarea procedurilor de la nivelul C.N.SIS cu procedurile aferente M.A.I., naționale și europene, incidente atribuțiilor legale ale C.N.SIS;

t) desfășoară activități specifice pentru întocmirea documentațiilor necesare organizării procedurilor de achiziție;

u) evaluează stadiul de implementare a proiectelor aflate în competența C.N.SIS și elaborează rapoarte tehnice de progres și rapoarte financiare, apoi le transmite către autoritatea responsabilă, spre analiză și aprobare;

v) colaborează cu alte servicii din cadrul C.N.SIS și/sau cu alte structuri din cadrul M.A.I., în vederea implementării, gestionării și raportării stadiului de implementare a programelor/proiectelor și contractelor corespunzătoare N.SIS, finanțate din fonduri naționale și europene;

w) întreprinde demersurile necesare pe care le presupune exercițiul de programare, în vederea asigurării eligibilității proiectelor aferente N.SIS, propuse spre finanțare din fonduri europene, precum completarea sau modificarea fișelor de proiect, redimensionarea bugetului solicitat etc., în colaborare cu serviciile din cadrul C.N.SIS, unitățile și instituțiile implicate;

x) întocmește, în colaborare cu serviciile specializate din cadrul C.N.SIS și celelalte unități de profil specializate din cadrul M.A.I., documentele subsecvente aprobării fișelor de proiect pentru derularea efectivă a acestora;

y) monitorizează/gestionează activitățile îndeplinite de către contractanți în acord cu prevederile contractuale;

z) asigură atestarea realității certificatelor de acceptanță și facturile emise de contractanți, în vederea efectuării plății de către C.N.SIS;

aa) ține legătura cu autoritatea responsabilă, autoritatea delegată și autoritatea de certificare, în ceea ce privește raportarea periodică a datelor și informațiilor solicitate, conform procedurilor și legislației în vigoare;

bb) prezintă directorului C.N.SIS, documentele și informațiile specifice N.SIS, necesare pentru participarea la întâlnirile care au ca obiect proiectele gestionate și derulate la nivelul C.N.SIS, precum și pentru participarea la reuniunile naționale și internaționale cu relevanță pentru obiectul de activitate al C.N.SIS;

cc) asigură asistența de specialitate la redactarea și derularea contractelor și acordurilor/protocoalelor a căror aplicare este de competența C.N.SIS;

dd) formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidență cu domeniul de activitate al C.N.SIS în colaborare cu serviciile C.N.SIS, după caz; asigură implementarea la nivelul unității a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern al M.A.I.;

ee) îndeplinește atribuțiile specifice privitoare la securitatea și sănătatea în muncă la nivelul C.N.SIS;

ff) asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin C.N.SIS pe linie de management resurse umane și management operațional;

gg) execută activități specifice pregătirii și desfășurării ședințelor de tragere;

hh) elaborează raportările periodice către Direcția Generală Anticorupție privind prevenirea corupției;

ii) asigură secretariatul Comitetului tehnic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2010;

jj) asigură legătura permanentă dintre autoritățile reprezentate în Comitetul tehnic;

kk) transmite informări referitoare la modificările tehnice intervenite la nivelul C.SIS, primite de la serviciile specializate din cadrul C.N.SIS, către autoritățile naționale reprezentate în Comitetul tehnic;

ll) asigură organizarea și desfășurarea ședințelor Comitetului tehnic;

mm) asigură difuzarea agendei și a materialelor aferente acesteia;

nn) informează conducerea M.A.I cu privire la deciziile adoptate în cadrul Comitetului tehnic și al grupurilor de lucru;

oo) asigură păstrarea și arhivarea documentației privind lucrările desfășurate și deciziile adoptate în cadrul Comitetului tehnic, precum și a grupurilor de lucru;

pp) elaborează și transmite autorității delegate cereri de fonduri însoțite de documente justificative;

qq) asigură publicitatea acțiunilor realizate și a bunurilor achiziționate, conform prevederilor europene în vigoare, și transmite spre aprobare materialele de promovare autorității responsabile.

rr) elaborează norme procedurale proprii de lucru aplicabile proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.

SECȚIUNEA a 4-a Atribuțiile Biroului monitorizare site de recuperare în caz de dezastru

Art. 21. -

(1) Biroul monitorizare site de recuperare în caz de dezastru este structura specializată din cadrul C.N.SIS care are ca atribuție principală asigurarea întreținerii și funcționării continue, 24 ore/7 zile, a site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS.

(2) Biroul monitorizare site de recuperare în caz de dezastru are următoarele atribuții:

a) asigură funcționarea N.SIS în site-ul de recuperare în caz de dezastru, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal, în condițiile de disponibilitate, securitate și performanță ale C.SIS; Modificări (1)

b) asigură interconectarea N.SIS cu C.SIS la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal;

c) asigură interconectarea între N.SIS și sistemele informatice ale autorităților naționale cu atribuții în SIS la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal;

d) asigură accesul autorităților naționale competente la N.SIS operațional în site-ul de recuperare în caz de dezastru, în colaborare cu DCTI; Modificări (1)

e) asigură interconectarea permanentă între site-ul de recuperare în caz de dezastru al N.SIS și site-ul principal al sistemului în vederea realizării sincronizării în timp real a celor două medii operaționale ale N.SIS; Modificări (1)

f) asigură transmiterea la C.SIS a semnalărilor naționale de interes Schengen prin intermediul N.SIS din site-ul de recuperare în caz de dezastru, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal;

g) asigură securitatea N.SIS, din site-ul de recuperare în caz de dezastru, în deplină concordanță cu cerințele de securitate ale C.SIS și cu reglementările naționale în domeniu;

h) asigură monitorizarea funcționării tuturor componentelor din arhitectura sistemelor SINS și copiei naționale a bazei centrale SIS, componente ale N.SIS, operațional în site-ul de recuperare în caz de dezastru;

i) asigură monitorizarea funcționării interfețelor N.SIS, din site-ul de recuperare în caz de dezastru, cu sistemul central C.SIS și cu sistemele informatice ale autorităților naționale cu atribuții în SIS, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal; Modificări (1)

j) asigură mentenanța infrastructurii IT&C și a software-ului de bază din arhitectura mediilor de producție, preproducție, testare, dezvoltare și instruire ale N.SIS; Modificări (1)

k) asigură monitorizarea funcționării interfeței de conectare a site-ului de recuperare în caz de dezastru cu site-ul principal al N.SIS;

l) asigură monitorizarea funcționării sistemului de control acces, de protecție și stingere a incendiilor și a sistemului de climatizare al N.SIS, de la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

m) asigură derularea activităților care vizează comutarea traficului N.SIS, din site-ul principal în site-ul de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

n) asigură derularea activităților de comutare a traficului din site-ul de recuperare în caz de dezastru în site-ul principal al N.SIS;

o) asigură derularea activităților de verificare a sincronizării și consistenței datelor între site-ul principal și site-ul de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

p) asigură legătura permanentă cu echipa de specialiști ai C.SIS pentru buna funcționare a N.SIS, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal al N.SIS;

q) asigură asistență tehnică pentru utilizatorii finali ai N.SIS, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal al N.SIS;

r) asigură implementarea procedurilor operaționale de realizare a comutării fluxurilor de date ale N.SIS de la nivelul site-ului principal al sistemului la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru al acestuia; Modificări (1)

s) asigură configurarea și securizarea rețelei LAN, de la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

t) asigură monitorizarea și administrarea rețelei LAN, de la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS, aplicând standarde de securitate, soluțiile de administrare a securității la nivel global, securitatea accesului în sistemul RCIVD, standardele utilizate în infrastructura PKI a M.A.I. și detectarea intruziunilor;

u) asigură menținerea conectivității N.SIS, din site-ul de recuperare în caz de dezastru, prin TAP, la C.SIS;

v) îndeplinește atribuții date în competență prin lege sau dispoziții ale conducerii C.N.SIS.

w) asigură sprijin Serviciului de administrare, monitorizare și help-desk în derularea activităților de mentenanță și dezvoltare a sistemului N.SIS.

SECȚIUNEA a 5-a Atribuțiile Compartimentului financiar-contabilitate

Art. 22. -

(1) Compartimentul financiar-contabilitate este structura specializată din cadrul C.N.SIS care are ca atribuție principală asigurarea planificării și execuției bugetare necesare pentru buna desfășurare a activităților C.N.SIS.

(2) Compartimentul financiar-contabilitate are următoarele atribuții:

a) asigură organizarea și conducerea contabilității proprii și cantitativ-valorice a C.N.SIS, a cheltuielilor finanțate din mijloace bugetare și din fonduri externe nerambursabile, prin care se asigură evidența plăților de casă, precum și a cheltuielilor efective pe structura clasificației bugetare;

b) organizează și desfășoară controlul financiar preventiv propriu pentru toate operațiunile financiar-contabile desfășurate;

c) organizează evidența veniturilor și a cheltuielilor unității, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

d) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al C.N.SIS;

e) raportează lunar situațiile privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, situația efectivelor și a realizării fondului de salarii, pe elemente componente;

f) propune modificarea alocațiilor bugetare, pe care le înaintează Direcției Generale Financiare (D.G.F.);

g) organizează activitatea de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor pentru toate drepturile de natură salarială, precum și evidența angajamentelor bugetare legale, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

h) asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului C.N.SIS prin casieria unității sau prin virament;

i) asigură elaborarea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, pentru personalul propriu și transmiterea acesteia către autoritatea fiscală;

j) asigură elaborarea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, pentru personalul propriu și transmiterea acesteia către autoritatea fiscală;

k) propune și ia măsuri potrivit legii, pentru rezolvarea cererilor, reclamațiilor și sesizărilor referitoare la calcularea și plata drepturilor bănești cuvenite, urmărind virarea la termen și în cuantumul stabilit a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligații către alte persoane juridice și fizice;

l) întocmește și prezintă la termen situațiile financiare asupra execuției bugetare și răspunde de exactitatea datelor și legalitatea operațiunilor financiar-contabile realizate;

m) urmărește îndeplinirea atribuțiilor în vederea recuperării operative a pagubelor și a altor debite;

n) prezintă conducerii C.N.SIS propuneri pentru raționalizarea și simplificarea lucrărilor din domeniul financiar, precum și pentru automatizarea prelucrării datelor, în vederea înaintării acestora unităților M.A.I. abilitate;

o) întocmește balanțe de verificare analitice și sintetice și bilanțul contabil astfel încât să se reflecte în orice moment realitatea patrimoniului unității;

p) verifică încadrarea în bugetul aprobat și acordă viza de control financiar preventiv propriu în toate fazele execuției bugetare;

q) completează și depune declarațiile lunare privind obligațiile de plată la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale;

r) eliberează adeverințe de venit pentru personalul C.N.SIS, la cerere;

s) întocmește și înaintează situațiile financiare lunare și trimestriale către D.G.F.;

t) întocmește registrul-jurnal, cererea de credite, situația monitorizării cheltuielilor de personal conform indicatorilor aprobați, situația execuției bugetare lunare a creanțelor și datoriilor, situații financiar-contabile trimestriale și anuale, registrul inventar, registrul numerelor de inventar, situația privind valorificarea rezultatelor inventarierii.

u) organizează și desfășoară evidența cantitativ-valorică pentru bunurile materiale din dotarea proprie;

v) organizează evidența cheltuielilor de bunuri și servicii din cadrul unității, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

w) organizează activitatea de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor de bunuri, servicii și active nefinanciare;

x) organizează evidența angajamentelor bugetare și legale, conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare;

y) urmărește legalitatea și asigură decontarea tuturor sumelor angajate prin contractele încheiate cu operatorii economici;

z) realizează împreună cu directorul C.N.SIS/șefii serviciilor de specialitate, după caz, studii și analize care să conducă la creșterea eficienței folosirii mijloacelor financiare puse la dispoziția C.N.SIS, limitarea cheltuielilor la strictul necesar, eliminarea cheltuielilor nejustificate și a celor care nu sunt necesare, oportune și economicoase, precum și la identificarea și valorificarea tuturor resurselor de venituri bugetare;

aa) asigură ținerea corectă și la zi a evidenței mijloacelor financiare;

bb) organizează efectuarea inventarierii la termenele stabilite și în conformitate cu dispozițiile legale și ia sau propune, potrivit legii, măsurile corespunzătoare, în raport cu constatările făcute de comisiile de inventariere;

cc) organizează evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin unității din contracte, acorduri, convenții, protocoale și alte acte asemănătoare încheiate de unitate în nume propriu sau de eșalonul ierarhic superior și urmărește realizarea la timp a acestora;

dd) asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative și contabile, precum și folosirea și evidența formularelor cu regim special, conform dispozițiilor legale în vigoare;

ee) întocmește balanțe de verificare analitice și sintetice cantitativ-valorice;

ff) organizează și desfășoară activitățile de pregătire de specialitate în cadrul compartimentului;

gg) participă la activitățile de pregătire generală și de specialitate planificate de conducerea C.N.SIS;

hh) stabilește și actualizează permanent lista riscurilor, modalitățile de diminuare a acestora, elaborează procedurile de lucru și le supune aprobării conducerii unității;

ii) întocmește bazele de calcul defalcat pe titluri și articole bugetare pentru stabilirea necesarului de fonduri pentru realizarea planului de relații internaționale;

jj) întreprinde demersuri către D.G.F., pentru asigurarea finanțării activităților de implementare, dezvoltare și mentenanță a N.SIS, precum și a proiectelor gestionate la nivelul C.N.SIS;

kk) participă, în colaborare cu serviciile specializate din cadrul C.N.SIS și celelalte unități de profil specializate din cadrul M.A.I., la elaborarea documentelor subsecvente aprobării fișelor de proiect pentru derularea efectivă a acestora;

ll) pune la dispoziția serviciului specializat din cadrul C.N.SIS date și documente privind raportarea periodică a datelor și informațiilor solicitate de către autoritatea responsabilă, autoritatea delegată și autoritatea de certificare, conform procedurilor și legislației în vigoare;

mm) organizează evidența cheltuielilor referitoare la achizițiile de bunuri și servicii finanțate din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

nn) organizează activitatea de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor de bunuri, servicii și active nefinanciare finanțate din fonduri externe nerambursabile;

oo) asigură specialiști în cadrul comisiilor de evaluare privind achiziția de bunuri și servicii finanțate din bugetul de stat și fonduri externe nerambursabile;

pp) asigură specialiști în cadrul echipelor de proiect finanțate din fonduri externe nerambursabile;

qq) întocmește proiectul propriu de Nomenclator arhivistic, respectiv arhivează și depune la depozitul de arhivă a dosarelor și documentelor preconstituite;

rr) întocmește și transmite la D.G.F. situația privind monitorizarea numărului de posturi și a cheltuielilor de personal, respectiv situația privind execuția cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare;

ss) elaborează și actualizează procedurile scrise pentru operațiunile economice în care este implicat Compartimentul financiar-contabilitate;

tt) întocmește și transmite la termenele stabilite situațiile financiar-contabile solicitate de D.G.F.

SECȚIUNEA a 6-a Atribuțiile Structurii de securitate/CSTIC

Art. 23. - Modificări (1)

Structura de securitate este structura specializată a C.N.SIS care are următoarele atribuții:

a) elaborează normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării Departamentului de Informații și Protecție Internă, denumit în continuare D.I.P.I., iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;

c) colaborează cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

d) asigură aplicarea normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;

e) realizează analiza vulnerabilităților și riscurilor existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și elaborează măsuri pentru înlăturarea acestora;

f) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;

g) asigură relaționarea cu D.I.P.I.;

h) realizează pregătirea specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;

i) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;

j) actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;

k) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de C.N.SIS, pe clase și niveluri de secretizare;

l) elaborează propuneri privind stabilirea locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate;

m) efectuează controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;

n) implementează și asigură măsurile de securitate pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;

o) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate ale direcției;

p) elaborează măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate;

q) verifică condițiile de securitate ale spațiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informațiile clasificate;

r) participă la activitatea de pregătire și executare a programelor de inspecție a măsurilor de securitate fizică în cadrul direcției;

s) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecție fizică a informațiilor clasificate;

t) asigură punerea în aplicare a normelor legale în vigoare privind protecția informațiilor clasificate în domeniul INFOSEC;

u) elaborează Programul de pregătire a personalului care are acces la informații clasificate, a temelor de pregătire și de întocmire a fișelor individuale de pregătire;

v) participă la activitatea de control intern periodic privind modul de gestionare a informațiilor clasificate;

w) participă la inventarierea documentelor clasificate ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe an conform normelor legale în vigoare;

x) participă la activitatea de analizare periodică a documentelor în vederea păstrării, declasificării, trecerii la un nivel inferior de clasificare sau distrugerii;

y) asigură aplicarea procedurilor și normelor de securitate pentru protecția informațiilor clasificate în cadrul direcției, pentru toate domeniile de securitate reglementate.

SECȚIUNEA a 7-a Atribuțiile Compartimentului documente clasificate, secretariat și administrativ Modificări (1)

Art. 24. -

Compartimentul documente clasificate, secretariat și administrativ este structura specializată a C.N.SIS care are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) asigură relația funcțională a C.N.SIS cu celelalte structuri ale M.A.I.;

b) ține evidența lucrărilor cu termen și raportează conducerii unității stadiul soluționării acestora;

c) primește, înregistrează și ține evidența lucrărilor, pe care le prezintă conducerii C.N.SIS, precum și corespondența neclasificată și clasificată adresată unității, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit dispozițiilor rezolutive înscrise pe fiecare dintre acestea;

d) asigură consultarea informațiilor clasificate de către personalul autorizat, în baza aprobării funcționarului de securitate, cu respectarea normelor legale în vigoare, inclusiv respectarea normelor legale de curierat pentru această categorie de informații; Modificări (1)

e) expediază la destinație corespondența și lucrările neclasificate și a celor clasificate, elaborate de personalul unității, după semnarea sau avizarea acestora de către persoanele abilitate în acest sens;

f) asigură multiplicarea documentelor, potrivit dispozițiilor rezolutive ale conducerii C.N.SIS, cu respectarea prevederilor legale; Modificări (1)

g) constituie unitățile arhivistice la nivelul compartimentului;

h) întocmește inventarele pentru unitățile arhivistice create la nivelul C.N.SIS;

i) însoțește, în baza dispoziției conducerii C.N.SIS, persoanele cărora li se permite accesul în sediul C.N.SIS;

j) întocmește, până la data de 5 a fiecărei luni, situația orelor efectuate de personalul C.N.SIS în luna precedentă, în vederea acordării drepturilor salariale;

k) întocmește și prezintă conducerii C.N.SIS proiectul Dispoziției zilnice pe unitate; Modificări (1)

l) participă la ședințele de conducere desfășurate la nivelul direcției, redactează procesul-verbal și îl supune aprobării conducerii C.N.SIS, conform dispozițiilor primite;

m) prezintă mapele de corespondență conducerii C.N.SIS și se asigură de respectarea circuitului documentelor la nivelul unității;

n) asigură deplasarea personalului C.N.SIS care desfășoară activități în afara unității; Modificări (1)

o) ține evidența și distribuie literatura de specialitate și pregătire generală, ordinele, instrucțiunile și dispozițiile primite de către C.N.SIS;

p) raportează ierarhic evenimentele, datele și informațiile obținute, precum și rezultatele unor misiuni și activități executate de personalul C.N.SIS;

q) primește și distribuie rechizitele și alte consumabile necesare desfășurării activității unității;

r) ține evidența concediilor efectuate de personalul C.N.SIS, precum și a orelor suplimentare efectuate de acesta și prezintă informația relevantă conducerii C.N.SIS sau personalului îndrituit să o cunoască; Modificări (1)

s) asigură activitățile specifice de secretariat pentru Comitetul tehnic;

t) îndeplinește și alte atribuții specifice, date în competență prin dispoziții ale conducerii C.N.SIS.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 25. -

Întregul personal al C.N.SIS are obligația de a cunoaște și aplica, în părțile ce-l privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 26. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament Modificări (1)

ORGANIGRAMA
Centrului național SIS

ANEXA Nr. 2 la regulament

DIAGRAMA DE RELAȚII
a Centrului național SIS

ANEXA Nr. 3 la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Centrul Național SIS

FIȘA POSTULUI

A. Identificarea postului

1. Unitatea - Centrul național SIS

2. Denumirea postului: director

3. Poziția postului în statul de organizare: 1

4. Relații cu alte posturi:

4.1. Relații ierarhice:

- este subordonat nemijlocit secretarului de stat/ subsecretarului de stat și direct conducerii Ministerului Afacerilor Interne cu privire la planificarea, organizarea, desfășurarea și controlul întregii activități a Centrului Național SIS (C.N.SIS)

4.2. Relații funcționale:

- conduce întreaga activitate a C.N.SIS;

- directorul adjunct i se subordonează nemijlocit;

- în calitate de președinte, conduce activitatea Comitetului tehnic constituit în baza art. 4 alin. (2) din Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen.

4.3. Relații de control:

- exercită controlul ierarhic al activității serviciilor, biroului și compartimentelor din structura C.N.SIS;

- participă, în baza dispozițiilor primite, la activități de control, sprijin și îndrumare în unitățile Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), ce au ca scop respectarea normelor în vigoare în domeniul de competență al C.N.SIS.

4.4. Relații de colaborare:

- colaborează cu șefii celorlalte unități ale M.A.I. în probleme specifice atribuțiilor legale ale C.N.SIS;

- asigură colaborarea C.N.SIS cu instituțiile din cadrul Sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională (S.A.O.P.S.N.) pe probleme specifice domeniului de activitate al unității, în conformitate cu legislația națională, precum și cu actele normative cu caracter intern care reglementează activitatea în domeniu;

- colaborează cu autoritățile naționale competente, precum și cu structurile U.E. care coordonează problematica integrării în Spațiul Schengen a țărilor candidate.

4.5. Relații de reprezentare:

- în conformitate cu prevederile legale și dispozițiile primite, în limita mandatelor încredințate, reprezintă unitatea sau, după caz, M.A.I., în relațiile cu organismele internaționale, cu instituțiile din cadrul S.A.O.P.S.N., cu celelalte instituții publice, precum și cu agenți economici autohtoni sau străini, cu privire la dezvoltarea și funcționarea N.SIS și conectarea acesteia cu sistemul central C.SIS.

5. Definirea sumară a postului - directorul C.N.SIS conduce:

- activitatea de asigurare a funcționării N.SIS și conectarea la C.SIS, pentru schimbul de date cu acesta;

- activitatea de mentenanță și de dezvoltare ulterioară a N.SIS, conform cerințelor acquis-ului Schengen în domeniul SIS, precum și asistența pentru utilizatorii finali;

- activitatea de implementare și operaționalizare a site-ului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS;

- activitatea de monitorizare a modernizării proiectelor adiacente N.SIS (sistemele informatice ale structurilor care vor furniza și/sau vor consulta baza de date N.SIS), în vederea compatibilizării acestora cu N.SIS;

- activitatea de elaborare a normelor de securitate privind gestionarea și utilizarea sistemelor informatice ale C.N.SIS, monitorizarea aplicării acestora și adaptarea lor în funcție de cerințele sistemelor;

- activitatea de reprezentare a României/M.A.I. la activitățile grupurilor tehnice ale UE, respectiv la SIS-TECH, SISVIS II CM și, după caz, la grupul de lucru SIS-SIRENE și la misiunile de evaluare în domeniul SIS/SIRENE;

- activitatea privind informarea autorităților naționale competente și a structurilor M.A.I. cu competențe în domeniu, cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale UE în domeniul SIS;

- activitățile de control, sprijin și îndrumare în unitățile M.A.I. în scopul asigurării aplicării întocmai a normelor cuprinse în legislația în vigoare din domeniul prelucrării datelor, în cadrul sistemelor informatice aferente SIS.

B. Cerințele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul - ofițer de poliție

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului - minimum inspector principal de poliție

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență - ciclul I Bologna, cu diplomă de licență;

3.2. de specialitate: studii de master/postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în automatică, cibernetică sau management;

3.3. alte cunoștințe: studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management;

3.4. autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor:

- autorizație de acces la informații clasificate naționale, nivel "Strict Secret"; autorizație de acces la informații clasificate NATO și UE, nivel SECRET NATO și, respectiv, SECRET UE;

3.5. limbi străine:

- limba engleză - citit/scris/vorbit nivel Foarte bine.

4. Experiență:

4.1. În muncă: în muncă/din care în M.A.I.: minimum 7 ani/5 ani;

4.2. În specialitate: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

4.3. Managerială: 4 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.

4.4. Perioada pentru acomodarea la cerințele postului: 6 luni.

5. Aptitudini și abilități necesare:

- să dețină aptitudinile necesare pentru organizarea, coordonarea, planificarea și controlul activităților desfășurate la nivelul C.N.SIS;

- să fie apreciat ca foarte bun manager și un bun specialist în domeniul IT&C;

- să fie în măsură să elaboreze documente de sinteză și studii de specialitate privind toate aspectele activității informatice privitoare la dezvoltarea și mentenanța N.SIS și conectarea acesteia la C.SIS;

- să aibă capacitatea fizică și psihică pentru a face față eforturilor prelungite, în condițiile unui nivel de stres ridicat;

- să fie în măsură să reprezinte unitatea în relațiile cu instituții militare sau civile, în domeniul specific de activitate;

- să cunoască problematica organizării și funcționării sistemelor informatice aferente SIS;

- să aibă calități de bun negociator;

- să fie analitic și eficient;

- să aibă discernământ și spirit de observație;

- să cunoască terminologia și procedurile utilizate în domeniul de competență.

6. Atitudini necesare/comportament/calități psihologice:

- să fie devotat instituției unde activează;

- sociabilitate, comportament adecvat postului, inteligență, flexibilitatea gândirii, exigență, obiectivitate, spirit critic, organizat în activități, fermitate, consecvență, motivație;

- să aibă o conduită morală ireproșabilă și spirit de inițiativă;

- să fie un bun manager al resurselor umane, să imprime colectivului spiritul lucrului în echipă, iar prin exemplul personal să-i motiveze pe subalterni;

- să urmărească cu atenție domeniul de preocupări și responsabilități în scopul realizării sarcinilor de serviciu și al formulării de propuneri pentru creșterea performanțelor și a randamentului activității.

7. Vârsta: -

8. Parametri privind starea sănătății somatice - apt pentru funcția de director;

9. Trăsături psihice și de personalitate - stabilitate comportamentală și emotivă, tact și stăpânire de sine.

C. Condiții specifice de muncă

1. Locul de muncă: la sediul unității.

2. Programul de lucru: 8 ore/zi.

3. Deplasări curente: când se dispune.

4. Condiții deosebite de muncă - stres, activitate statică de birou, lucru la ecrane fluorescente și în câmp electromagnetic, ritm alert de lucru, prezența în unitate și, în funcție de dispozițiile primite, după orele de program, în zilele libere sau sărbătorile legale, în funcție de situația operativă.

5. Riscuri implicate de post - oboseală fizică și psihică, afecțiuni ale ochilor și ale coloanei vertebrale.

6. Compensări:

- indemnizație de conducere;

- spor pentru condiții speciale de muncă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști, cu modificările ulterioare, pentru care la stabilirea pensiei se iau în calcul un an și șase luni pentru fiecare an lucrat în asemenea condiții;

- spor pentru condiții grele de muncă, periculoase și vătămătoare - 10%;

- concediu de odihnă suplimentar plătit - 6 zile.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului

1. Sarcini și îndatoriri:

Munca de fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar:

• Organizează și conduce întreaga activitate a C.N.SIS și răspunde de executarea, întocmai și la timp, a atribuțiilor, sarcinilor și misiunilor ce revin C.N.SIS, potrivit legislației în vigoare specifică domeniului, precum și dispozițiilor primite de la șefii ierarhici;
• asigură planificarea, organizarea, desfășurarea, îndrumarea, analiza și controlul îndeplinirii atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților de către personalul unității;
• soluționează lucrări cu grad ridicat de complexitate și dificultate, individual sau în calitate de șef de colectiv;
• identifică și aplică la nivelul unității strategii, obiective, acțiuni și măsuri de creștere a eficienței activității în scopul realizării obiectivelor;
• dispune măsurile necesare și stabilește prioritățile în derularea activităților privitoare la asigurarea funcționării și mentenanței N.SIS și conectarea acesteia la C.SIS;
• coordonează activitatea privind dezvoltarea ulterioară a N.SIS, în vederea compatibilizării continue a acestuia cu C.SIS;
• coordonează activitatea de implementare și operaționalizare a site-ului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS;
• coordonează activitatea de compatibilizare a sistemelor informatice aparținând autorităților naționale competente cu N.SIS, respectiv cu C.SIS;
• coordonează activitatea de interconectare permanentă a N.SIS cu C.SIS și a N.SIS cu sistemele informatice ale autorităților naționale cu competențe în SIS.
• cooperează cu:

- autoritățile responsabile de managementul și gestionarea componentelor N.SIS ale statelor membre Schengen;

- reprezentanții statelor membre Schengen, cu autoritatea de management a C.SIS, precum și cu reprezentanții președinției UE, membri ai grupurilor de lucru tehnice, cu atribuții în domeniul SIS;

- autoritatea de management a sistemului central C.SIS.

• participă la grupurile tehnice ale UE, respectiv la SIS-TECH,, SISVIS II CM și, după caz, la grupul de lucru SIS-SIRENE și la misiunile de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE;
• asigură organizarea, planificarea, coordonarea și controlul activităților privind integrarea proiectelor necesare dezvoltării N.SIS;
• participă nemijlocit la elaborarea unor proiecte de acte normative interne în vederea transpunerii acquis-ului Schengen în domeniul SIS și se implică în analizarea și definitivarea inițiativelor legislative din domeniu promovate de M.A.I.;
• asigură executarea măsurilor și dispozițiilor stabilite în ședințele Colegiului ministerului, precum și a celor dispuse de secretarul de stat/subsecretarul de stat;
• participă, în baza dispozițiilor primite, la activități de control, sprijin și îndrumare în unitățile M.A.I. în scopul asigurării respectării prevederilor legale care reglementează funcționarea N.SIS;
• organizează, îndrumă și controlează activitatea privind asigurarea păstrării secretului de stat și de prevenire a scurgerii de informații, modul de întocmire, multiplicare, evidență, mânuire, păstrare, distrugere și transport al documentelor clasificate;
• coordonează demersurile întreprinse pentru asigurarea finanțării activităților de dezvoltare și mentenanță a N.SIS;
• coordonează elaborarea de studii și prognoze privind realizarea de aplicații informatice și software de bază, necesare pentru dezvoltarea și funcționarea N.SIS, în concordanță cu cerințele C.SIS;
• dispune măsurile necesare pentru derularea corespunzătoare a activităților din domeniul resurselor umane privitoare la personalul unității;
• coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine și verifică modul de însușire a cunoștințelor transmise;
• dispune măsuri, conform competențelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare a C.N.SIS, aflate în competență de numire;
• îndeplinește atribuțiile conducătorului unității prevăzute de art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, de pct. 298 și 299 din Normele privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, de prevederile în materie, stipulate în Normele-cadru privind securitatea informațiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, precum și în normele legale stabilite la nivelul MAI, asigurând în acest sens păstrarea și controlul difuzării informațiilor clasificate conform procedurilor în vigoare;
• asigură aplicarea măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul C.N.SIS;
• dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare și evacuare, precum și pentru actualizarea documentelor specifice de muncă;
• asigură organizarea și conducerea contabilității financiare;
• asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial;
• asigură realizarea unei bune gestiuni financiare prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public;
• asigură organizarea controlului financiar preventiv propriu și evidența angajamentelor în cadrul structurii financiar-contabile;
• solicită persoanelor fizice sau juridice de la care primesc fonduri bănești în lei, reprezentând donații și/sau sponsorizări, virarea sumelor respective la bugetul de stat și solicită ordonatorului de credite ierarhic superior majorarea bugetului de venituri și cheltuieli, în termenul legal, de la virarea sumelor în lei sau a echivalentului în lei al sumelor în valută primite în conturile de venituri bugetare sau de disponibilități;
• asigură un regim intern de numerotare a formularelor financiar-contabile;

• asigură înregistrarea și evidența curentă a tuturor lucrărilor întocmite, primite sau expediate, stabilirea și evidența responsabililor de păstrarea acestora, evidența tuturor reconstituirilor de documente, precum și păstrarea dosarelor de reconstituire, pe toată durata de păstrare a documentului reconstituit;
• asigură păstrarea în arhivă a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum și a documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate.

Săptămânal:

• organizează și conduce ședințe de lucru cu șefii serviciilor, biroului și ai compartimentelor din cadrul C.N.SIS, aflate în subordine;
• prezintă secretarului de stat/subsecretarului de stat stadiul de realizare a obiectivelor activității C.N.SIS și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității și creșterea eficienței muncii;
• desfășoară cu personalul C.N.SIS activități de perfecționare a pregătirii profesionale și asigură, împreună cu șefii serviciilor/biroului/compartimentelor din subordine, integrarea socioprofesională a personalului nou-încadrat în unitate;
• primește personalul în audiență și rezolvă, în limitele de competență stabilite, petițiile acestuia.

Ocazional:

- participă la sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, expoziții și alte activități organizate de instituții din afara M.A.I., în țară și în străinătate, în cadrul cărora sunt prezentate informații din domeniul SIS și/sau conexe acestuia.

2. Responsabilități:

- de planificare:

1. elaborează studii și prognoze cu privire la software-ul de bază și de aplicație, echipamente hardware și de comunicații necesare funcționării, mentenanței și dezvoltării N.SIS;

2. coordonează activitățile întreprinse pentru actualizarea planurilor de implementare a sistemelor care concură la realizarea și funcționarea N.SIS, în vederea respectării termenelor impuse pentru aderarea României la Spațiul Schengen;

3. coordonează activitatea de implementare și operaționalizare a site-ului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS;

4. coordonează activitățile de elaborare a planurilor de alcătuire a structurii organizaționale și a planurilor proiectelor gestionate în cadrul unității și dispune măsurile necesare pentru derularea corespunzătoare a acestora.

- de raportare:

1. urmărește realizarea coerenței informaționale în cadrul C.N.SIS, prin respectarea și încadrarea în prevederile și termenele prevăzute de Planul de măsuri pentru soluționarea problemelor de ordin tehnic de la nivelul N.SIS, aplicației SIRENE și sistemelor informatice ale autorităților naționale, actualizat cu măsurile privind compatibilizarea N.SIS cu noua versiune a sistemului central SIS, implementat pe baza specificațiilor ICD 3.0 și DTS 3.0., precum și prin alinierea la standardele cerute de integrarea în Spațiul Schengen și elaborează rapoartele de informare destinate conducerii M.A.I., după consultarea inspectoratelor generale și a unităților din aparatul central al M.A.I., după caz;

2. coordonează elaborarea rapoartelor solicitate de conducerea instituției, pe parcursul etapelor de implementare a proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanțare comunitară.

- financiar-contabilă:

1. coordonează angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate de ordonatorul de credite ierarhic superior;

2. urmărește realizarea veniturilor, dacă este cazul;

3. coordonează angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

4. asigură integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;

5. coordonează organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;

6. coordonează organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice, pe linia de competență;

7. coordonează organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

8. coordonează organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale.

- de lucru cu publicul: - nu;

- de luare a deciziilor:

1. prezintă secretarului de stat/subsecretarului de stat, spre aprobare, materialele informative destinate conducerii M.A.I.;

2. hotărăște, cu respectarea prevederilor legale, premierile, recompensele, precum și măsurile cu caracter disciplinar la nivelul personalului C.N.SIS;

3. hotărăște modalitatea de alocare a resurselor umane aflate la dispoziție astfel încât să asigure îndeplinirea atribuțiilor legale ce revin unității.

E. Standarde de performanță asociate postului

1. Indicatori cantitativi - îndeplinește, în egală măsură, toate atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile ce revin postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi - execută corect, complet și viabil dispozițiile primite și asigură realizarea eficientă și la termen a obiectivelor, măsurilor și acțiunilor stabilite, corespunzător strategiei de reformă a instituției, prin aplicarea unitară a normelor legale în vigoare.

3. Costuri - planifică, organizează și urmărește desfășurarea tuturor activităților în condițiile încadrării stricte în limitele resurselor materiale și financiare pe care le are la dispoziție.

4. Timp - se încadrează în termenele dispuse de conducerea instituției pentru îndeplinirea sarcinilor și a atribuțiilor ce-i revin, în timpul programului de lucru.

5. Utilizarea resurselor - dispune măsurile corespunzătoare care să conducă la gestionarea eficientă a resurselor alocate unității; adoptă măsurile manageriale care să asigure lucrul în echipă în scopul îmbunătățirii activităților de concepție, analiză și sinteză, precum și a deciziilor adoptate.

6. Mod de realizare - individual sau în colectiv de conducere.

Aprob,
Secretar de stat
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rog aprobați!
SUBSECRETAR DE STAT
Chestor șef de poliție
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titularul postului
Numele și prenumele: . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Centrul național SIS

FIȘA POSTULUI

A. Identificarea postului

1. Unitatea - Centrul național SIS

2. Denumirea postului - director adjunct

3. Poziția postului în statul de organizare: 2

4. Relații cu alte posturi:

4.1. Relații ierarhice:

- este subordonat nemijlocit directorului Centrului național SIS (C.N.SIS);

- are în subordine nemijlocită șefii structurilor pe care le coordonează, potrivit dispozițiilor directorului C.N.SIS;

- prin dispoziția directorului i se pot delega, potrivit prevederilor legale, competențe și responsabilități privind conducerea C.N.SIS;

- este șeful Structurii de securitate.

4.2. Relații funcționale:

- conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează.

4.3. Relații de control:

- controlează activitatea structurilor C.N.SIS cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

- participă, în baza dispozițiilor primite, la activități de control, sprijin și îndrumare în unitățile Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), ce au ca scop respectarea normelor în vigoare în domeniul de competență al C.N.SIS.

4.4. Relații de colaborare:

- colaborează cu șefii celorlalte unități ale M.A.I. în probleme specifice atribuțiilor legale ale C.N.SIS, în lipsa directorului C.N.SIS;

- asigură colaborarea C.N.SIS cu instituțiile din cadrul Sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională (S.A.O.P.S.N.) pe probleme specifice domeniului de activitate al unității, în conformitate cu legislația națională, precum și cu actele normative cu caracter intern care reglementează activitatea în domeniu, în lipsa directorului C.N.SIS;

- colaborează cu autoritățile naționale competente, precum și cu structurile U.E. care coordonează problematica integrării în Spațiul Schengen a țărilor candidate, în lipsa directorului C.N.SIS.

4.5. Relații de reprezentare:

- în conformitate cu prevederile legale și dispozițiile primite de la directorul C.N.SIS, în limita mandatelor încredințate, reprezintă unitatea sau, după caz, M.A.I., în relațiile cu organismele internaționale, cu instituțiile din cadrul S.A.O.P.S.N., cu celelalte instituții publice, precum și cu operatorii economici autohtoni sau străini, cu privire la dezvoltarea și funcționarea N.SIS și conectarea acesteia cu sistemul central C.SIS.

5. Definirea sumară a postului:

- furnizează sprijinul necesar directorului direcției în exercitarea atribuțiilor specifice, în condițiile legii;

- asigură fundamentarea, elaborarea și coordonarea aplicării politicilor și procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit;

- asigură organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activităților desfășurate de structurile pe care le coordonează nemijlocit;

- efectuează acțiuni de control, sprijin și îndrumare în domeniul de competență;

- îndeplinește atribuțiile specifice șefului Structurii de securitate a C.N.SIS.

B. Cerințele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul - ofițer de poliție

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului - minimum inspector principal de poliție

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență - ciclul I Bologna, cu diplomă de licență;

3.2. de specialitate: studii de master/postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în automatică, cibernetică sau management;

3.3. alte cunoștințe: studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management;

3.4. autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor:

- autorizație de acces la informațiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel STRICT SECRET;

3.5. limbi străine

- limba engleză - citit/scris/vorbit nivel B.

4. Experiență:

4.1. în muncă: în muncă/din care în M.A.I.: minimum 7 ani/5 ani;

4.2. în specialitate: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

4.3. managerială: 4 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerințele postului: 6 luni.

5. Aptitudini și abilități necesare:

- să dețină aptitudinile necesare pentru organizarea, coordonarea, planificarea și controlul activităților desfășurate la nivelul C.N.SIS;

- să fie apreciat ca foarte bun manager și un bun specialist în domeniul IT&C;

- să fie în măsură să elaboreze documente de sinteză și studii de specialitate privind toate aspectele activității informatice privitoare la dezvoltarea și mentenanța N.SIS și conectarea acesteia la C.SIS;

- să aibă capacitatea fizică și psihică pentru a face față eforturilor prelungite, în condițiile unui nivel de stres ridicat;

- să fie în măsură să reprezinte unitatea în relațiile cu instituții militare sau civile, în domeniul specific de activitate;

- să cunoască problematica organizării și funcționării sistemelor informatice aferente SIS;

- să aibă calități de bun negociator;

- să fie analitic și eficient;

- să aibă discernământ și spirit de observație;

- să cunoască terminologia și procedurile utilizate în domeniul de competență.

6. Atitudini necesare/Comportament/Calități psihologice:

- să fie devotat instituției unde activează;

- sociabilitate, comportament adecvat postului, inteligență, flexibilitatea gândirii, exigență, obiectivitate, spirit critic, organizat în activități, fermitate, consecvență, motivație;

- să aibă o conduită morală ireproșabilă și spirit de inițiativă;

- să fie un bun manager al resurselor umane, să imprime colectivului spiritul lucrului în echipă, iar prin exemplul personal să-i motiveze pe subalterni;

- să urmărească cu atenție domeniul de preocupări și responsabilități în scopul realizării sarcinilor de serviciu și al formulării de propuneri pentru creșterea performanțelor și a randamentului activității.

7. Vârsta: -

8. Parametri privind starea sănătății somatice:

- apt pentru funcția de director.

9. Trăsături psihice și de personalitate:

- stabilitate comportamentală și emotivă, tact și stăpânire de sine.

C. Condiții specifice de muncă

1. Locul de muncă: la sediul unității

2. Programul de lucru: 8 ore/zi

3. Deplasări curente: când se dispune.

4. Condiții deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou, lucru la ecrane fluorescente și în câmp electromagnetic, ritm alert de lucru, prezența în unitate și, în funcție de dispozițiile primite, după orele de program, în zilele libere sau sărbătorile legale, în funcție de situația operativă.

5. Riscuri implicate de post: oboseală fizică și psihică, afecțiuni ale ochilor și ale coloanei vertebrale.

6. Compensări:

- indemnizație de conducere;

- spor pentru condiții speciale de muncă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști, cu modificările și completările ulterioare, pentru care la stabilirea pensiei se iau în calcul un an și 6 luni pentru fiecare an lucrat în asemenea condiții;

- spor pentru condiții grele de muncă, periculoase și vătămătoare: 10%;

- concediu de odihnă suplimentar plătit - 6 zile.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului

1. Sarcini și îndatoriri

Munca de fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar:

• furnizează sprijin nemijlocit directorului în exercitarea atribuțiilor legale;
• îndeplinește atribuțiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcției;
• organizează, îndrumă și controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, conform prevederilor legale;
• avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează și le supune aprobării directorului direcției;
• acționează pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de conducerea M.A.I. sau de director, potrivit competențelor directe sau delegate;
• reprezintă M.A.I., conform mandatelor încredințate;
• aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează și întocmește fișele de evaluare anuală a activității profesionale desfășurate de șefii acestor structuri;
• identifică nevoile de pregătire profesională și dispune măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitățile de perfecționare a pregătirii profesionale;
• participă la coordonarea elaborării strategiilor, politicilor și procedurilor în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a C.N.SIS, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naționale;
• ori de câte ori este nevoie, analizează cu șefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă și disciplinare și stabilește măsuri pentru eficientizarea activității acestor structuri;
• acordă sprijin directorului C.N.SIS în coordonarea activităților privind asigurarea funcționării și mentenanței N.SIS și conectarea acesteia la C.SIS;
• acordă sprijin directorului C.N.SIS în coordonarea activității privind dezvoltarea ulterioară a N.SIS, în vederea compatibilizării continue a acestuia cu C.SIS;
• acordă sprijin directorului C.N.SIS în coordonarea activității de compatibilizare a sistemelor informatice aparținând autorităților naționale competente cu N.SIS, respectiv cu C.SIS;
• acordă sprijin directorului C.N.SIS în coordonarea activității de implementare și operaționalizare a site-ului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS;
• acordă sprijin directorului C.N.SIS în coordonarea demersurilor privind asigurarea finanțării activităților de dezvoltare și mentenanță a N.SIS;
• cooperează cu:

- autoritățile responsabile de managementul și gestionarea componentelor N.SIS ale statelor membre Schengen;

- reprezentanții statelor membre Schengen, cu autoritatea de management a C.SIS, precum și cu reprezentanții președinției UE, membri ai grupurilor de lucru tehnice, cu atribuții în domeniul SIS;

- autoritatea de management a sistemului central C.SIS;

• participă, în baza dispozițiilor primite, la activități de control, sprijin și îndrumare în unitățile M.A.I. în scopul asigurării respectării prevederilor legale care reglementează funcționarea N.SIS;
• organizează, îndrumă și controlează activitatea privind asigurarea păstrării secretului de stat și de prevenire a scurgerii de informații, modul de întocmire, multiplicare, evidență, mânuire, păstrare, distrugere și transport al documentelor clasificate;
• îndeplinește atribuțiile șefului structurii de securitate:

- elaborează și supune aprobării directorului C.N.SIS normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

- întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării instituțiilor abilitate, iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

- asigură relaționarea cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea direcției în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;

- informează conducerea direcției despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;

- organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;

- asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;

- actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;

- întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de C.N.SIS, pe clase și niveluri de secretizare;

- prezintă directorului propuneri privind stabilirea locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul instituțiilor abilitate;

- efectuează, cu aprobarea directorului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;

- exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii;

- este responsabil pentru implementarea și asigurarea măsurilor de securitate pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;

- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate ale direcției;

- pune la dispoziția directorului C.N.SIS lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la documente clasificate deținute de către personalul C.N.SIS;

- inițiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate din dispoziția directorului C.N.SIS;

- stabilește măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate;

- verifică condițiile de securitate ale spațiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informațiile clasificate;

- coordonează activitatea de pregătire și executare a programelor de inspecție a măsurilor de securitate fizică în cadrul direcției și îi informează pe directorul C.N.SIS și pe secretarul de stat care coordonează Departamentul de Informații și Protecție Internă cu privire la vulnerabilitățile constatate;

- realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecție fizică a informațiilor clasificate;

- coordonează activitatea de punere în aplicare a normelor legale în vigoare privind protecția informațiilor clasificate în domeniul INFOSEC;

- coordonează activitatea de elaborare a Programului de pregătire a personalului care are acces la informații clasificate, a temelor de pregătire și de întocmire a fișelor individuale de pregătire;

- coordonează activitatea de control intern periodic privind modul de gestionare a informațiilor clasificate;

- urmărește asigurarea inventarierii documentelor clasificate ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe an conform normelor legale în vigoare;

- urmărește activitatea de analizare periodică a documentelor în vederea păstrării, declasificării, trecerii la un nivel inferior de clasificare sau distrugerii;

- răspunde de aplicarea procedurilor și normelor de securitate pentru protecția informațiilor clasificate în cadrul direcției, pentru toate domeniile de securitate reglementate.

2. Responsabilități:

a) de planificare:

- coordonează activitatea de elaborare a planurilor de măsuri și activități legate de domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a C.N.SIS;

b) de raportare:

- prezintă directorului rapoarte și informări pe probleme de specialitate;

c) de lucru cu publicul: - nu;

d) de luare a deciziilor:

- la nivelul de competență proprie/permanent.

E. Standarde de performanță asociate postului

1. Indicatori cantitativi - îndeplinește, în egală măsură, toate atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile ce revin postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi - execută corect, complet și viabil dispozițiile primite și asigură realizarea eficientă și la termen a obiectivelor, măsurilor și acțiunilor stabilite, corespunzător strategiei de reformă a instituției, prin aplicarea unitară a normelor legale în vigoare.

3. Costuri - planifică, organizează și urmărește desfășurarea tuturor activităților în condițiile încadrării stricte în limitele resurselor materiale și financiare pe care le are la dispoziție.

4. Timp - se încadrează în termenele dispuse de conducerea instituției pentru îndeplinirea sarcinilor și a atribuțiilor ce-i revin, în timpul programului de lucru.

5. Utilizarea resurselor - dispune măsurile corespunzătoare care să conducă la gestionarea eficientă a resurselor alocate unității; adoptă măsurile manageriale care să asigure lucrul în echipă în scopul îmbunătățirii activităților de concepție, analiză și sinteză, precum și a deciziilor adoptate.

6. Mod de realizare - individual sau în colectiv de conducere.

Aprob
Secretar de stat,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rog aprobați!
SUBSECRETAR DE STAT
Chestor șef de poliție,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aprob
Directorul C.N.SIS,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat
DEPARTAMENTUL DE INFORMAȚII ȘI PROTECȚIE INTERNĂ
Secretar de stat
Chestor de poliție,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titularul postului
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...