Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 891/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 în ceea ce privește dispozițiile specifice de aliniere a dispozițiilor pentru punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), cu măsuri specifice ca răspuns la pandemia de COVID-19
Număr celex: 32020R0891

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) (1), în special articolul 12,

(1) JO L 77, 15.3.2014, p. 11.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 33 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei (2), se aplică normele aplicabile obiectivului de cooperare teritorială europeană (CTE) prevăzut în Regulamentele (UE) nr. 1303/2013 (3) și (UE) nr. 1299/2013 (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) (JO L 132, 3.5.2014, p. 32).

(3) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...