Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituții aflate în subordinea și, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 29 iunie 2020.

În vigoare de la 29 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, este beneficiarul proiectului de investiții "Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)" - axa prioritară 5, "Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor", obiectivul specific 5.1 - Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră, finanțat prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, proiect de o importanță deosebită,

luând în considerare că Administrația Națională "Apele Române" este instituția responsabilă pentru gestionarea problemelor specifice zonei costiere a Mării Negre, fiind unicul beneficiar al proiectelor promovate în cadrul axei prioritare 5 "Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor", obiectivul specific 5.1 - Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră, din cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020", iar Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, este beneficiarul proiectului de investiții "Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)", iar prin proiect este prevăzută și reabilitarea stăvilarelor Edighiol și Periboina, împreună cu gurile de vărsare în Marea Neagră, stăvilare care sunt amplasate pe terenuri care nu sunt în administrarea beneficiarului proiectului, ci sunt terenuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării",

în considerarea faptului că pentru promovarea proiectelor europene deținerea terenurilor reprezintă o condiție obligatorie, iar realizarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, cu precădere în domeniul reducerii eroziunii costiere, este absolut necesară întrucât există studii de teren actuale și modelări morfodinamice realizate pe baza acestor studii, care ar putea fi modificate de fenomenul de degradare continuă a zonei costiere,

ținând cont că întârzierea emiterii autorizației pentru construire intră sub incidența prevederilor contractuale și va da antreprenorului dreptul de a emite revendicări, atât pentru prelungirea termenului contractului de proiectare și execuție, cât și revendicări de costuri suplimentare pentru perioada în care, independent de voința sau demersurile sale, nu și-a putut desfășura activitatea,

ținând cont că în absența actului normativ nu se poate implementa proiectul de către beneficiar, având consecințe negative pentru statul român, care ar putea pierde oportunitatea obținerii finanțării europene pentru proiectul de investiții "Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)",

având în vedere faptul că neimplementarea proiectului are consecințe imediate atât pe plan economic prin scăderea gradului de absorbție a fondurilor europene și pierderea fondurilor europene în valoare de 3.432.342 mii lei inclusiv TVA, aferente proiectului "Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)", cât și în planul dezvoltării infrastructurii de turism,

în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului, în vederea implementării proiectului "Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)", din administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituții aflate în subordinea și, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. -

Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" și Administrația Națională "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 3. -

În cazul în care proiectul prevăzut la art. 1 nu va fi implementat terenurile vor reveni de drept Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Art. 4. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Pentru terenurile prevăzute la art. 1 se menține regimul de arie naturală protejată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu obligația respectării măsurilor de protecție și conservare a acestor arii naturale protejate de interes comunitar.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 25 iunie 2020.

Nr. 102.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor terenuri proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Națională Apele Române"

Cod de clasificație Nr. MFP Persoana juridică ce predă bunul Tip bun (mobil/ imobil) Denumire Persoana juridică ce preia în administrare bunul Datele de identificare Situația juridică
Descrierea tehnică (pe scurt) Suprafață teren - mp - Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa Anul dobândirii/ dării în folosință Valoare de inventar - lei - Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8.08.06 165025 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării" Cod fiscal 3722040
imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -
"Administrația Națională Apele Române"
Cod fiscal RO24326056
S = 1.153 mp CF nr. 103756,
UAT Mihai Viteazu HS 864, extravilan,
lot 1
Zona-tampon Zmeica-Sinoie,
zona-tampon marină Rezervația Biosferei Delta Dunării
Țara: România; Județ: Constanța; Comuna Mihai Viteazu; Nr. -; 1994 982 Hotărârea Guvernului nr. 587/2019 În administrare
8.08.06 165027 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării" Cod fiscal 3722040
imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -
"Administrația Națională Apele Române"
Cod fiscal RO24326056
S = 10.668 mp CF nr. 103780,
UAT Mihai Viteazu NNS 859, extravilan,
lot 1
Zona-tampon Zmeica-Sinoie,
zona-tampon marină Rezervația Biosferei Delta Dunării
Țara România; Județ: Constanța; Comuna Mihai Viteazu; Nr. -; 1994 9.088 Hotărârea Guvernului nr. 587/2019 În administrare
8.08.06 165028 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării" Cod fiscal 3722040
imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -
"Administrația Națională Apele Române"
Cod fiscal RO24326056
S = 3.144 mp CF nr. 103800,
UAT Mihai Viteazu HS 862, lot 1,
extravilan
Zona-tampon Zmeica-Sinoie,
zona-tampon marină Rezervația Biosferei Delta Dunării
Țara România; Județ: Constanța; Comuna Mihai Viteazu; Nr. -; 1994 2.678 Hotărârea Guvernului nr. 587/2019 În administrare
8.08.06 165030 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării" Cod fiscal 3722040
imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -
"Administrația Națională Apele Române"
Cod fiscal RO24326056
S = 1.132 mp CF nr. 103778,
UAT Mihai Viteazu CC 862/1, lot 1, extravilan
Zona-tampon Zmeica-Sinoie,
zona-tampon marină Rezervația Biosferei Delta Dunării
Țara: România; Județ: Constanța; Comuna Mihai Viteazu; Nr. -; 1994 964 Hotărârea Guvernului nr. 587/2019 În administrare
8.08.06 165031 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării" Cod fiscal 3722040
imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -
"Administrația Națională Apele Române"
Cod fiscal RO24326056
S = 92.656 mp CF nr. 103812,
UAT Mihai Viteazu HB 866,
Lacul Sinoie, lot 1, extravilan
Zona-tampon Zmeica-Sinoie,
zona-tampon marină Rezervația Biosferei Delta Dunării
Țara: România; Județ: Constanța; Comuna Mihai Viteazu; Nr. -; 1994 78.929 Hotărârea Guvernului nr. 587/2019 În administrare
8.08.06 165032 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării" Cod fiscal 3722040
imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -
"Administrația Națională Apele Române"
Cod fiscal RO24326056
S = 732 mp CF nr. 103267,
UAT Istria DR 464, lot 1,
extravilan
Zona-tampon Zmeica-Sinoie,
zona-tampon marină Rezervația Biosferei Delta Dunării
Țara: România; Județ: Constanța; Comuna Istria; Nr. -; 1994 624 Hotărârea Guvernului nr. 587/2019 În administrare
8.08.06 165033 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării" Cod fiscal 3722040
imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -
"Administrația Națională Apele Române"
Cod fiscal RO24326056
S = 3.891 mp CF nr. 103263,
UAT Istria HB 462, Lacul
Sinoie, lot 1, extravilan
Zona-tampon Zmeica-Sinoie,
zona-tampon marină Rezervația Biosferei Delta Dunării
Țara: România; Județ: Constanța; Comuna Istria; Nr. -; 1994 3.315 Hotărârea Guvernului nr. 587/2019 În administrare
8.08.06 165036 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării" Cod fiscal 3722040
imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -
"Administrația Națională Apele Române"
Cod fiscal RO24326056
S = 1.458 mp CF nr. 103261,
UAT Istria NNS 463, lot 1,
extravilan
Zona-tampon Zmeica-Sinoie,
zona-tampon marină Rezervația Biosferei Delta Dunării
Țara: România; Județ: Constanța; Comuna Istria; Nr. -; 1994 1.242 Hotărârea Guvernului nr. 587/2019 În administrare
8.08.06 165037 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării" Cod fiscal 3722040
imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -
"Administrația Națională Apele Române"
Cod fiscal RO24326056
S = 25.220 mp CF nr. 103277,
UAT Istria Gura de vărsare Edighiol, extravilan
Zona-tampon Zmeica-Sinoie,
zona-tampon marină Rezervația Biosferei Delta Dunării
Țara: România; Județ: Constanța; Comuna Istria; Nr. -; 1994 21.484 Hotărârea Guvernului nr. 587/2019 În administrare
8.08.06 165038 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Rezervației Biosferei
"Delta Dunării" Cod fiscal 3722040
imobil Zona-tampon Zmeica-Sinoie Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -
"Administrația Națională Apele Române"
Cod fiscal RO24326056
S = 19.531 mp CF nr. 103759,
UAT Mihai Viteazu NNS 865, lot 1,
extravilan
Zona-tampon Zmeica-Sinoie,
zona-tampon marină Rezervația Biosferei Delta Dunării
Țara: România; Județ: Constanța; Comuna Mihai Viteazu; Nr. -; 1994 16.637 Hotărârea Guvernului nr. 587/2019 În administrare
Total valoare de inventar (lei): 135.943

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...