Guvernul României

Hotărârea nr. 828/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2013 al Departamentului pentru Energie

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 noiembrie 2013 până la 12 iunie 2014, fiind înlocuit prin Hotărâre 487/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificările și completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2013 al Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Departamentului pentru Energie reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. -

Departamentul pentru Energie reține permanent la dispoziția sa, conform legii, din veniturile încasate din vânzarea acțiunilor emise de societățile și companiile naționale, precum și de către societățile comerciale la care acesta, în numele Ministerului Economiei, își exercită drepturile ce decurg din calitatea de acționar, precum și din alte venituri incluse potrivit legii în bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare, o sumă ce reprezintă jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pentru asigurarea finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Contravenția se constată și amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Andrei Dominic Gerea
p. Ministrul delegat pentru energie,
Maricel Popa,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 25 octombrie 2013.

Nr. 828.

ANEXĂ

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
aferent activității de privatizare, pe anul 2013

UM mii lei
Nr.
crt.
Denumire indicatori Cod
indicator
Prevederi
anuale
I VENITURI - TOTAL, din care: 817.262
1 Venituri curente 97.262
1.1 Venituri din dividende 30.10.08 87.068
1.2 Alte venituri, din care: 36.10.50 10.194
- Venituri din dobânzi 31.10.03 34
2 Venituri din capital 720.000
2.1 Venituri din privatizare 39.10.04 720.000
II CHELTUIELI - TOTAL, din care: 817.262
1 Cheltuieli curente, din care: 1 817.262
1.1 Cheltuieli administrare, privatizare 20 75.331
1.1.1 Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanți, agenți de privatizare sau firme de avocatură și cele pentru pregătirea și realizarea privatizării societăților comerciale 52.270
1.1.2 Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare și postprivatizare pentru: expertize, cauțiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătorești, documentații pentru obținerea avizului de mediu, precum și alte asemenea cheltuieli. 1.011
1.1.3 Costuri implicate de dizolvarea voluntară și lichidarea societății comerciale 2.050
1.1.4 Cheltuieli destinate cofinanțării proiectelor PHARE
1.1.5 Sumele cu care instituția publică implicată participă la majorarea capitalului social al unor societăți comerciale în cazurile prevăzute de lege
1.1.6 Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituția publică implicată ca urmare a garanțiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni și/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretențiilor formulate de cumpărator, precum și despăgubirile acordate potrivit art. 27-29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;
1.1.7 Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform art. 5 alin (3) din OUG nr. 75/2013 cu modificările și completările ulterioare. 20.000
1.2 Transferuri - total, din care: 741.931
1.2.1 Vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului 51.01.20 644.669
1.2.2 Vărsăminte la bugetul statului din dividende 51.01.41 87.068
1.2.3 Vărsăminte la bugetul statului din alte venituri din care: - vărsăminte din dobânzi 51.01.41 10.194
34
Excedent/Deficit (I. - II.)
III Informații privind disponibilul, din care:
1. Disponibil la începutul perioadei conform art. 6 din OUG nr. 75/2013; 25.191
2. Disponibil constituit în cursul anului, conform OUG nr. 75/2013 cu modificările și completările ulterioare; 12.474
3. Total disponibil la sfârșitul anului, conform OUG nr. 75/2013 cu modificările și completările ulterioare (1+2) 37.665

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...