Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4621/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 29 iunie 2020.

În vigoare de la 29 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare, și ale Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Panelurile pe domenii fundamentale, comisiile de specialitate și domeniile arondate sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 4 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 12 iunie 2017, cu modificările ulterioare, și orice alte prevederi contrare.

Art. 4. -

Direcția generală învățământ universitar, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie

București, 23 iunie 2020.

Nr. 4.621.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

ANEXA Nr. 2

Paneluri pe domenii fundamentale, comisii de specialitate și domenii arondate

Paneluri pe domenii fundamentale Comisii de specialitate Domeniile arondate
P1 - Matematică și științe ale naturii Matematică Matematică
Informatică Informatică
Fizică Fizică
Chimie Chimie
Științele pământului Geografie
Geologie
Știința mediului
P2 - Științe inginerești Inginerie civilă și managementul lucrărilor de construcții Inginerie civilă și instalații
Ingineria și știința materialelor Ingineria materialelor
Inginerie chimică Inginerie chimică
Inginerie electrică Inginerie electrică
Inginerie energetică Inginerie energetică
Inginerie electronică și telecomunicații Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze Inginerie geologică
Inginerie geodezică
Mine, petrol și gaze
Inginerie aerospațială, a autovehiculelor și a transporturilor Inginerie aerospațială
Ingineria autovehiculelor
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale și animale Inginerie forestieră
Ingineria produselor alimentare
Biotehnologii
Agronomie
Horticultură
Silvicultură
Zootehnie
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor Calculatoare și tehnologia informației
Ingineria sistemelor
Ingineria și managementul producției Inginerie industrială
Inginerie și management
Inginerie mecanică, mecatronică și robotică și inginerie genistică și de armament Inginerie mecanică
Mecatronică și robotică
Științe inginerești aplicate
Inginerie navală și navigație
Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții
Arhitectură navală
Ingineria mediului Ingineria mediului
P3 - Științe biomedicale Biologie și biochimie Biologie
Biochimie
Medicină Medicină
Medicină veterinară Medicină veterinară
Medicină dentară Medicină dentară
Farmacie Farmacie
P4 - Științe sociale Științe juridice Drept
Sociologie, științe administrative și științe ale comunicării Sociologie
Asistență socială
Științe administrative
Științe ale comunicării
Științe politice, studii de securitate, științe militare, informații și ordine publică Relații internaționale și studii europene
Științe politice
Studii de securitate
Științe militare
Informații și securitate națională
Ordine publică și siguranță națională
Științe economice și administrarea afacerilor Economie
Administrarea afacerilor
Finanțe
Contabilitate
Cibernetică și statistică
Economie și afaceri internaționale
Informatică economică
Management
Marketing
Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport Psihologie
Științe ale educației
Știința sportului și educației fizice
P5 - Științe umaniste Filologie Filologie
Filosofie Filosofie
Istorie și studii culturale Istorie
Studii culturale
Teologie Teologie
Arhitectură și urbanism Arhitectură
Urbanism
Arte vizuale Arte vizuale
Istoria și teoria artei
Artele spectacolului și muzică Teatru și artele spectacolului
Cinematografie și media
Muzică

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...