Guvernul României

Hotărârea nr. 827/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 octombrie 2013 până la 31 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Electrica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul delegat pentru energie,
Maricel Popa,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

București, 25 octombrie 2013.

Nr. 827.

ANEXĂ*)

MINISTERUL ECONOMIEI

Departamentul pentru Energie

S.C.D.F.E.E. "Electrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat
0 1 2 3 7
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) 1 749.274
1 Venituri din exploatare 2 405.930
2 Venituri financiare 3 343.344
3 Venituri extraordinare 4 0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) 5 713.832
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 555.367
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 328.275
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 3.022
C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 34.425
C1 ch. cu salariile 10 12.950
C2 bonusuri 11 2.243
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 14.942
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 6.500
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 588
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 3.702
D. alte cheltuieli de exploatare 16 189.646
2 Cheltuieli financiare 17 158.464
3 Cheltuieli extraordinare 18 0
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 35.442
IV IMPOZIT PE PROFIT 20 10.766
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 24.676
1 Rezerve legale 22 1.772
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25
5 Alte repartizări prevăzute de lege 26
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26. 27 22.904
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 1.079
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 20.386
a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 20.386
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31 2.518
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33
a) cheltuieli materiale 34
b) cheltuieli cu salariile 35
c) cheltuieli privind prestările de servicii 36
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 37
e) alte cheltuieli 38
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 390.098
1 Alocații de la buget 40
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 390.098
X DATE DE FUNDAMENTARE 42
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 172
2 Nr. mediu de salariați total 44 202
3 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care: 45 15.193
a) cheltuieli cu salariile 46 12.950
b) bonusuri 47 2.243
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 * 1000 48 5.342,4
5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile in lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 * 1000 49 6.267,8
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 2/rd. 44) 50 2.009,6
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 * ICP) 51 2.009,6
8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 52
9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 53 952,7
10 Plăți restante, în prețuri curente 54 0
11 Creanțe restante, în prețuri curente 55 685.900

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...