Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 884/2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în legătură cu pandemia de COVID-19
Număr celex: 32020R0884

Modificări (...)

În vigoare de la 29 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 62 alineatul (1) și articolul 64 alineatul (6),

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (2), în special articolele 37, 53 și 173 coroborate cu articolul 227,

(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

întrucât:

(1) Din cauza pandemiei de COVID-19 și a amplelor restricții de circulație instituite în contextul acesteia, toate statele membre și fermierii din întreaga Uniune se confruntă cu dificultăți excepționale în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare a schemelor de ajutor prevăzute la articolele 32-36 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru sectorul fructelor și legumelor și la articolele 39-52 din același regulament pentru sectorul vitivinicol. Din cauza problemelor logistice și a deficitului de forță de muncă, fermierii respectivi sunt vulnerabili la perturbarea economică provocată de pandemia de COVID-19. Se confruntă, în special, cu dificultăți financiare și cu probleme de flux de numerar. Situația a creat o întrerupere și o perturbare a funcționării lanțului de aprovizionare în sectoarele menționate.

(2) Date fiind aceste circumstanțe fără precedent, este necesară atenuarea dificultăților respective, prin acordarea de derogări de la anumite dispoziții din regulamentele delegate aplicabile în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol.

(3) Toate statele membre se confruntă cu dificultăți excepționale în ceea ce privește planificarea, gestionarea și punerea în aplicare a programelor operaționale ale organizațiilor de producători recunoscute și ale asociațiilor de organizații de producători recunoscute din sectorul fructelor și legumelor. Această situație ar putea provoca întârzierea punerii în aplicare a acestor programe operaționale și deci organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători riscă să nu îndeplinească cerințele juridice ale Uniunii prevăzute pentru respectivele programe operaționale în special în Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei (3). De asemenea, organizațiile de producători sunt vulnerabile la perturbarea și întreruperile cauzate de pandemia de COVID-19 și se confruntă cu dificultăți financiare și cu probleme de flux de numerar cauzate de perturbările lanțurilor de aprovizionare și de închiderea anumitor puncte de vânzare, în special la nivelul comerțului angro și în sectorul ospitalității. Se confruntă cu probleme logistice și dificultăți în ceea ce privește recoltarea producției, din cauza deficitului de forță de muncă și a dificultății de a ajunge la consumatori, din cauza perturbării lanțului de aprovizionare. Acest lucru are un impact direct asupra stabilității financiare a organizațiilor de producători și asupra capacității lor de a-și pune în aplicare programele operaționale nu doar în anul 2020, ci și în anii următori, deoarece valoarea producției comercializate în anul 2020 are un impact asupra calculării asistenței financiare din partea Uniunii pentru anii următori. În plus, acest lucru influențează capacitatea organizațiilor de producători de a întreprinde măsuri și acțiuni care vizează efectele crizei. Totodată, reducerea valorii producției comercializate provocată de pandemia de COVID-19 are un impact negativ asupra continuității viitoare și a fezabilității programelor operaționale ale organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, deoarece valoarea producției comercializate în anul 2020 are, de asemenea, un impact asupra calculării asistenței financiare din partea Uniunii pentru anii următori.

(3) Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sancțiunile care trebuie aplicate în sectoarele menționate și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (JO L 138, 25.5.2017, p. 4).

(4) Organizațiile de producători recunoscute și asociațiile de organizații de producători recunoscute trebuie să îndeplinească criteriul de recunoaștere legat de răspunderea democratică, îndeplinind cerințele de la articolul 17 din Regulamentul delegat (UE) 2017/891. În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) primul paragraf din regulamentul menționat, procentajul maxim de drepturi de vot și de participații sau de capital al oricărei persoane fizice sau juridice trebuie să fie mai mic de 50 % din totalul drepturilor de vot și mai mic de 50 % din participații sau din capital. Din motive legate de pandemia de COVID-19, se poate întâmpla ca unii membri producători să își încheie activitatea și, din acest motiv, unele organizații de producători sau asociații de organizații de producători ar putea să nu mai îndeplinească acest criteriu în anul 2020. O astfel de neconformitate ar putea duce la suspendarea sau pierderea recunoașterii, la suspendarea plăților ajutoarelor, la sancțiuni financiare și la recuperarea asistenței financiare din partea Uniunii. Având în vedere acest risc, trebuie să se prevadă că, în anul 2020, procentajul de drepturi de vot și de participații sau de capital al oricărei persoane fizice sau juridice poate depăși 50 % din totalul drepturilor de vot și 50 % din participații sau din capital în cadrul organizației de producători. Totuși, pentru a se evita abuzurile de putere ale persoanelor fizice sau juridice care depășesc temporar aceste limite referitoare la drepturile de vot și la participații sau capital, statele membre trebuie să ia măsuri pentru protejarea organizațiilor de producători și a asociațiilor de organizații de producători împotriva abuzurilor de putere. Măsurile respective pot viza decizii referitoare la utilizarea asistenței financiare din partea Uniunii și la modificări ale programelor operaționale care ar favoriza în mod disproporționat persoanele fizice sau juridice individuale.

(5) Pierderile cauzate de pandemia de COVID-19 în ceea ce privește valoarea producției comercializate în sectorul fructelor și legumelor vor avea un impact major asupra cuantumurilor ajutoarelor din partea Uniunii primite de organizațiile de producători în anul următor, deoarece cuantumul ajutorului din partea Uniunii se calculează ca procentaj din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații de producători. Dacă în 2020, din motive legate de pandemia de COVID-19, s-ar înregistra o pierdere semnificativă în ceea ce privește valoarea producției comercializate, organizațiile de producători ar risca să își piardă recunoașterea ca organizații de producători, deoarece unul dintre criteriile pe care se bazează recunoașterea respectivă este ca valoarea producției comercializate să atingă un anumit nivel minim stabilit la nivel național. Acest lucru ar periclita stabilitatea pe termen lung a organizațiilor de producători. Așadar, dacă, din motive legate de pandemia de COVID-19, în 2020 s-ar înregistra o diminuare cu cel puțin 35 % a valorii unui produs, iar acest lucru nu ar ține de responsabilitatea și controlul organizațiilor de producători, valoarea producției comercializate ar putea fi stabilită, pentru 2020, la 100 % din valoarea producției comercializate în perioada precedentă. Pragul de 65 % din valoarea producției comercializate în perioada precedentă, prevăzut la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2017/891, este insuficient pentru ca organizațiile de producători care au suferit o astfel de pierdere a valorii producției comercializate să fie stabile din punct de vedere economic și financiar în circumstanțele create de pandemia de COVID-19. Având în vedere impactul economic de mare amploare al pandemiei de COVID-19 asupra sectorului fructelor și legumelor, pragul respectiv trebuie majorat, pentru anul 2020, la 100 % din valoarea producției comercializate în perioada precedentă.

(6) În vederea îmbunătățirii strategiei, planificării, gestionării și aplicării programelor operaționale aprobate, astfel încât sectorul fructelor și legumelor să facă față efectelor pandemiei de COVID-19, statele membre trebuie să își poată modifica, în 2020, strategiile naționale menționate la articolul 27 din Regulamentul delegat (UE) 2017/891, chiar și după prezentarea spre aprobare a programelor operaționale. Statele membre trebuie să se asigure că nu sunt perturbate continuitatea și aplicarea operațiunilor multianuale și în curs care fac parte din programele operaționale aprobate.

(7) De asemenea, statele membre trebuie să fie scutite, în 2020, de obligația, prevăzută la articolul 27 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2017/891, de a stabili în strategia națională procentajele maxime din fondul operațional care pot fi cheltuite pentru fiecare măsură individuală sau tip de acțiune. Astfel, organizațiilor de producători trebuie să le fie asigurată o flexibilitate sporită pentru a lua măsuri în scopul gestionării efectelor pandemiei de COVID-19 în sectorul fructelor și legumelor.

(8) Având în vedere durata și gravitatea impactului pandemiei de COVID-19 în sectorul fructelor și legumelor și cu condiția aprobării de către statele membre, organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători își pot modifica programele operaționale pentru anii următori sau chiar pe parcursul anului de implementare, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul delegat (UE) 2017/891. Pentru a face față efectelor pandemiei de COVID-19, în 2020, organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători trebuie să își poată suspenda temporar programele operaționale, în întregime sau parțial.

(9) În temeiul articolului 36 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/891, dacă o organizație de producători sau o asociație de organizații de producători încetează implementarea programului său operațional înainte de încheierea duratei programate, nu se efectuează nicio plată ulterioară către respectiva organizație sau asociație pentru acțiunile realizate după data încetării respectivului program operațional. Pentru a se asigura stabilitatea financiară a organizațiilor de producători, ajutoarele primite pentru acțiunile eligibile desfășurate înainte de încetarea programului operațional nu se recuperează dacă organizația de producători sau asociația de organizații de producători demonstrează autorității competente din statul membru că respectivul program operațional a încetat în anul 2020 din motive legate de pandemia de COVID-19 și nu a ținut de responsabilitatea și controlul organizației de producători.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...