Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în certificarea plății accizelor în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 211 lit. e) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul, conținutul, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a următoarelor formulare:

1. Certificatul de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar, prevăzut în anexa nr. 1; Modificări (1)

2. Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar, prevăzută în anexa nr. 2. Modificări (1)

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) pct. 1, denumit în continuare certificat, se utilizează de către contribuabilii persoane fizice în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculelor achiziționate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h) și i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, și se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Modificări (1)

(3) În vederea eliberării certificatului, contribuabilul însuși sau prin împuternicit depune la organul fiscal la care acesta își are domiciliul fiscal, denumit în continuare organ fiscal competent, cererea prevăzută la alin. (1) pct. 2. La cerere contribuabilul va atașa în mod obligatoriu și o copie a documentelor din care rezultă că suma a fost plătită la bugetul de stat.

(4) Certificatul se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

Art. 2. -

(1) Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidența fiscală a contribuabilului figurează ca achitată acciza datorată pentru produsele provenite din achiziții intracomunitare prevăzute la art. 207 lit. h) și i) din Codul fiscal. Modificări (1)

(2) În situația în care se constată că în evidența fiscală obligația prevăzută la alin. (1) figurează ca fiind stinsă, organul fiscal competent eliberează certificatul în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, iar în caz contrar înștiințează despre acest fapt contribuabilul.

(3) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent transmite acestuia zilnic încasările reprezentând accize aferente vehiculelor achiziționate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h) și i) din Codul fiscal. Modificări (1)

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală regională a finanțelor publice București, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 24 octombrie 2013.

Nr. 3.361.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția generală regională a finanțelor publice . . . . . . . . . .

Administrația județeană a finanțelor publice . . . . . . . . . .

Serviciul fiscal municipal/orășenesc/comunal . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

Data emiterii . . . . . . . . . .

CERTIFICAT
de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar

Ca urmare a cererii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . se atestă faptul că, la data prezentei, dl/dna . . . . . . . . . ., cu domiciliul fiscal în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., a achitat suma de . . . . . . . . . . lei, reprezentând accize aferente vehiculelor achiziționate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h) și i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu documentul de plată nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la înmatricularea vehiculelor și este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S.
Întocmit
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului "Certificat de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar"

1. Denumire: "Certificat de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar"

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se utilizează formularul pus la dispoziție de către organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

4. Se utilizează pentru atestarea plății accizelor aferente vehiculelor achiziționate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h) și i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în scopul efectuării primei înmatriculări în România a acestora.

5. Se întocmește în două exemplare de compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori, în format hârtie pentru comunicare și arhivare.

6. Circulă în format hârtie, semnat și ștampilat, potrivit legii:

- un exemplar la contribuabil, în format hârtie;

- un exemplar la dosarul fiscal, în format hârtie.

7. Se arhivează în format hârtie la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

CERERE
de eliberare a certificatului de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Date privind domiciliul fiscal:
județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul . . . . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . , et. . . . . . . , ap. . . . . . . , codul poștal . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
1. Reprezentare prin împuternicit □
Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . . .
2. Date de identificare a împuternicitului
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . , et. . . . . . . , ap. . . . . . . , codul poștal . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . .
Cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOLICIT:

Confirmarea plății sumei de . . . . . . . . . . lei, reprezentând accize aferente vehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) și i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, achiziționate intracomunitar, achitată cu documentul de plată . . . . . . . . . .*) nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

*) Se menționează felul documentului de plată (OPT, chitanță etc.)

Menționez că certificatul îmi este necesar în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculului/vehiculelor pentru care se atestă plata accizelor.

Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.N.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . /. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . .
Se completează de către organul fiscal.
Denumirea organului fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . ., data înregistrării . . . . ./. . . . . . . . /. . . .
Numele și prenumele persoanei care a verificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Număr de legitimație . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului "Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar"

1. Denumire: "Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar"

2. Format: A4/t1

3. Se tipărește într-un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la eliberarea certificatului.

6. Se întocmește într-un exemplar de contribuabil sau de către împuternicit.

7. Circulă la organul fiscal.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...