Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Contractul-cadru de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, din 24.06.2020

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 29 iunie 2020.

În vigoare de la 15 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., cu sediul în Mediaș, piața Constantin I. Motaș nr. 1, județul Sibiu, tel. 0269-803333, 0269-839031, e-mail cabinet@transgaz.ro, număr de ordine J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO13068733, cont virament IBAN RO 09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la B.C.R. Mediaș, reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de prestator al serviciului de transport, denumită în continuare operatorul de transport și de sistem sau OTS, pe de o parte,

și

. . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de utilizator al Sistemului național de transport al gazelor naturale (SNT) și beneficiar al serviciilor de transport, denumit în cele ce urmează utilizator al rețelei sau UR, pe de altă parte, denumite individual partea și împreună părțile, au convenit încheierea prezentului contract de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare ale Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu alte sisteme de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, denumite în continuare punctele de interconectare.

I. Terminologie; legislație și alte documente aplicabile

Art. 1. -

(1) Termenii utilizați în contractul de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, denumit în continuare Contract, sunt definiți în Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările și completările ulterioare, în Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013, în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul rețelei.

(2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013, Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile din Codul civil, din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, din reglementările Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și cu prevederile acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, încheiate între Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. și operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, denumite în continuare acorduri de interconectare, precum și cu prevederile Regulilor de operare ale Platformei regionale de rezervare de capacitate, platformă denumită în continuare PRRC.

II. Obiectul contractului

Art. 2. -

(1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea produselor de capacitate standard de transport în punctele de interconectare, în conformitate cu prevederile acordurilor de interconectare.

(2) În situația în care produsul de capacitate standard de transport adjudecat în punctele de interconectare constă în rezervarea de capacitate de transport pe direcția de ieșire din România, obiectul contractului prevăzut la alin. (1) se completează cu ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu transportul prin Sistemul național de transport al gazelor naturale (SNT) al cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, până la punctele de interconectare.

(3) Capacitatea de transport rezervată în punctele de interconectare este exprimată în kWh/h (25°C/0°C) sau în kWh/zi (25°C/0°C).

(4) Capacitatea alocată UR în urma licitațiilor desfășurate conform Regulilor de operare ale PRRC este cea specificată în mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitației/licitațiilor.

(5) Prevederile prezentului contract se completează cu mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitației/licitațiilor organizate în cadrul PRRC, pus/puse la dispoziție de către operatorul PRRC.

(6) Echilibrarea comercială, facturarea dezechilibrelor, precum și alocarea către UR a diferenței între cheltuielile și veniturile rezultate din acțiunile de echilibrare întreprinse de către OTS se realizează în conformitate cu prevederile Codului rețelei.

III. Durata contractului

Art. 3. -

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți.

(2) Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între zz/ll/aaaa și 1/10/aaaa.

(3) Durata produselor de capacitate rezervate este specificată în mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitației și trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a contractului.

IV. Măsurarea gazelor naturale la punctele de intrare/ieșire în/din SNT

Art. 4. -

(1) Măsurarea cantităților de gaze naturale și determinarea cantităților de energie intrate în/ieșite din SNT prin punctele de interconectare se fac în conformitate cu prevederile acordurilor de interconectare.

(2) Gazele naturale vehiculate prin punctele de interconectare trebuie să respecte condițiile minime de calitate prevăzute în acordurile de interconectare.

V. Tarife aplicabile. Modalități și condiții de facturare și plată

A. Dispoziții generale

Art. 5. -

(1) UR plătește OTS contravaloarea capacității de transport rezervate, stabilită în baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată plus eventuala primă de licitație rezultată în urma derulării licitației. În situația prevăzută la art. 2 alin. (2), UR plătește suplimentar OTS tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil pentru cantitatea de gaze naturale transportată, stabilită în baza alocărilor finale, în perioada în care poate fi utilizată capacitatea rezervată.

(2) După caz, UR plătește suplimentar OTS tarifele prevăzute în Codul rețelei. Plata contravalorii facturilor emise în acest sens se realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(3) Facturarea contravalorii serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prestate se realizează în lei, în baza capacității rezervate, a numărului de ore din perioada de facturare și a cantităților de gaze naturale stabilite în baza alocărilor finale, efectuate în conformitate cu prevederile acordului de interconectare.

(4) Facturarea contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se realizează în lei, în baza capacității rezervate, a numărului de ore din perioada de facturare în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte și a cantităților de gaze naturale, stabilite în baza alocărilor finale, efectuate în conformitate cu prevederile acordurilor de interconectare.

(5) Modalitatea de plată, precum și desemnarea băncilor agreate pentru derularea operațiunilor bancare se stabilesc de comun acord, cu respectarea legislației în vigoare.

(6) Plata contravalorii facturilor emise în conformitate cu prevederile alin. (3) și (4) se face în termenele prevăzute în prezentul contract. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(7) Plata în avans a contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se realizează până la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în acest sens.

(8) Obligația de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OTS.

B. Produs anual, trimestrial și lunar

Art. 6. -

(1) Plata contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

(2) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se realizează după cum urmează:

a) în situația în care UR nu optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în conformitate cu prevederile prezentului contract;

b) în situația în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite și transmite UR:

(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacității rezervate calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adaugă, în situația prevăzută la art. 2 alin. (2) din contract, valoarea componentei volumetrice calculată la nivelul contractual al capacității pentru aceeași perioadă;

(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plății, întocmită în baza alocării lunare.

C. Produs zilnic și intrazilnic

Art. 7. -

(1) Plata contravalorii facturilor emise conform alin. (2) lit. a) se face în termen de 5 zile, iar a celor emise conform alin. (2) lit. b) în termen de 15 zile de la data emiterii facturilor.

(2) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se realizează după cum urmează:

a) în ziua următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, OTS emite și transmite UR o factură aferentă capacității rezervate la care se adaugă valoarea componentei volumetrice calculată la nivelul alocării zilnice, întocmită în conformitate cu prevederile prezentului contract;

b) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de prestare a serviciilor, OTS emite și transmite UR o factură de regularizare aferentă serviciilor de transport prestate, întocmită în baza alocării finale.

VI. Drepturile și obligațiile OTS

Art. 8. -

OTS are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate și a majorărilor de întârziere;

b) să execute garanția financiară de plată depusă de UR în caz de neplată la scadență a facturilor emise;

c) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport cu un preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract;

d) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile de la cap. VIII "Garanții";

e) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu notificarea UR cu cel puțin 3 zile anterior limitării/întreruperii;

f) să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condițiile minime de calitate prevăzute în legislația specifică;

g) să factureze UR contravaloarea serviciilor de transport prestate în conformitate cu obiectul prezentului contract, cu respectarea tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată plus eventualul comision rezultat în urma derulării licitației și a tarifului volumetric aplicabil pentru perioada în care poate fi utilizată capacitatea rezervată, pentru cantitatea de gaze naturale transportată, inclusiv eventualele majorări de întârziere;

h) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul realizării lucrărilor de mentenanță neplanificate, cu notificarea UR în maximum 6 ore de la luarea la cunoștință de către OTS;

i) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul realizării lucrărilor de mentenanță planificate, cu notificarea UR cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii;

j) toate celelalte drepturi prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).

Art. 9. -

(1) OTS, acționând corect și prudent, are dreptul să limiteze/întrerupă capacitatea întreruptibilă de transport rezervată de UR, în scopul asigurării funcționării SNT în condiții de siguranță și de echilibru, în situația în care totalul nominalizărilor depășește cantitatea de gaze naturale care poate trece prin punctele de interconectare.

(2) Motivele întreruperilor pot include, fără a se limita la, următoarele: calitatea gazelor naturale, presiunea, temperatura, profilul de curgere, utilizarea contractelor ferme, lucrările de mentenanță, restricțiile în amonte sau în aval.

(3) OTS notifică UR cu privire la limitarea/întreruperea capacității întreruptibile de transport, dispusă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) și cu respectarea prevederilor acordului de interconectare; notificarea va preciza motivul/motivele care a/au stat la baza întreruperii.

Art. 10. -

OTS are următoarele obligații:

a) să anunțe UR în legătură cu eventualele limitări sau, după caz, întreruperi în prestarea serviciilor de transport în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată;

b) să reia prestarea serviciilor de transport în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligațiilor de plată ale UR;

c) să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii, în situația în care acesta contestă factura emisă;

d) să preia, să transporte și să predea UR cantitățile confirmate, exprimate în unități de energie, în conformitate cu acordul de interconectare și cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute în acesta;

e) să răspundă și să soluționeze sesizările UR, referitoare la prestarea serviciilor de transport, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

f) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia;

g) toate celelalte obligații prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).

VII. Drepturile și obligațiile UR

Art. 11. -

UR are următoarele drepturi:

a) să refuze preluarea la punctele de ieșire din SNT a gazelor naturale care nu respectă condițiile de calitate prevăzute în legislația specifică;

b) să conteste facturile emise de OTS și să solicite acestuia accesul la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii;

c) să solicite OTS să modifice prezentul contract în cazul modificării circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia;

d) să transfere către alți UR fie dreptul de utilizare a capacității rezervate, fie să transfere complet drepturile și obligațiile aferente capacității rezervate;

e) toate celelalte drepturi prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).

Art. 12. -

UR are următoarele obligații:

a) să plătească integral și la termen facturile emise de OTS în concordanță cu prevederile prezentului contract și ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) să accepte limitarea/întreruperea serviciului de transport în condițiile prevăzute de prezentul contract;

c) să constituie întocmai garanțiile prevăzute la art. 13 și 14;

d) toate celelalte obligații prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).

VIII. Garanții

A. Dispoziții generale

Art. 13. -

(1) UR poate fi exceptat de la obligația de a constitui garanția financiară de plată prevăzută la art. 14 în favoarea OTS dacă:

a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agențiile de rating: Standard&Poors, Moody's sau Fitch, cel puțin la același nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării prezentului contract;

b) plătește în avans contravaloarea serviciilor de transport conform art. 5 alin. (7).

(2) În situația în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de rating acordat UR, fie agenția emitentă a ratingului în raport cu prevederile alin. (1) lit. a), UR este obligat să notifice OTS în termen de 3 zile de la producerea modificării și să facă dovada respectării prevederilor contractuale cu privire la modalitatea de constituire a garanțiilor financiare de plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii modificării.

Art. 14. -

(1) Garanția financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:

a) scrisoare de garanție bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; și/sau

b) virament bancar în contul bancar al OTS în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua încasării garanției; și/sau

c) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; și/sau

d) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției.

(2) OTS acceptă scrisoare de garanție bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre agențiile de rating: Standard&Poors, Moody's sau Fitch, cel puțin la nivel de "investment grade". Echivalența dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenții este publicată pe pagina de internet a OTS.

Art. 15. -

(1) În situația în care UR face dovada bonității conform art. 13 alin. (1) lit. a), OTS poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanții financiare de plată în conformitate cu prevederile art. 14 sau plata în avans a obligațiilor de plată care decurg din relația comercială cu UR. Cerințele pentru o garanție sau plată în avans se vor solicita și explica UR în formă scrisă.

(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situația în care UR este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puțin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligațiilor de plată parțiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.

Art. 16. -

(1) OTS poate executa garanțiile prevăzute în prezentul capitol dacă UR nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale sau le îndeplinește cu întârziere.

(2) Anterior executării garanției, OTS are obligația de a notifica UR, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(3) Notificarea privind executarea garanției este transmisă de către OTS, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de plată a facturilor emise pentru prestarea serviciilor de transport.

(4) În situația executării garanției parțial sau total, UR are obligația de a reconstitui garanția la nivelul și în termenele prevăzute în contract.

B. Produs anual și trimestrial

Art. 17. -

(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data închiderii licitației.

(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR este egal cu de două ori valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare. În cazul mai multor produse de capacitate anuale sau în cazul mai multor produse de capacitate trimestriale, rezervate, succesive, UR va constitui garanția financiară de plată pentru prima perioadă aferentă primului produs/primelor produse de capacitate rezervată. Pentru următoarele produse de capacitate, UR va constitui/ajusta garanția financiară de plată cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de utilizare a respectivelor produse.

(3) În cazul în care nivelul garanției financiare de plată:

a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la alin. (2), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanției financiare în mod corespunzător;

b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la alin. (2), OTS este obligat să restituie UR diferența dintre nivelul efectiv al garanției și cel precizat la alin. (2).

(4) Ajustarea nivelului garanției de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea față de nivelul stabilit conform alin. (2).

(5) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 45-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

Art. 18. -

(1) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data închiderii licitației, opțiunea de plată în avans.

(2) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare, emisă în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) pct. (i).

(3) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(4) În cazul în care plata în avans nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.

(5) UR poate renunța la opțiunea privind plata în avans, situație în care trebuie să constituie o garanție financiară de plată în condițiile art. 13 alin. (1) lit. a) sau ale art. 14 din contract.

C. Produs lunar

Art. 19. -

(1) UR are obligația să prezinte OTS garanția financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data închiderii licitației.

(2) Nivelul garanției financiare de plată constituite de UR este egală cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.

(3) În cazul în care nivelul garanției financiare de plată:

a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la alin. (2), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanției financiare în mod corespunzător;

b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la alin. (2), OTS este obligat să restituie UR diferența între nivelul efectiv al garanției și cel precizat la alin. (2).

(4) Ajustarea nivelului garanției financiare de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea față de nivelul stabilit conform alin. (2).

(5) Garanția financiară de plată constituită conform alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 45-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

Art. 20. -

(1) UR poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data închiderii licitației, opțiunea de plată în avans.

(2) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare, emisă în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) pct. (i).

(3) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.

(4) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferența este plătită de către UR la data scadentă a facturii.

D. Produs zilnic și intrazilnic

Art. 21. -

Garanția financiară de participare la licitație devine garanție financiară de plată.

IX. Clauza de confidențialitate

Art. 22. -

(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor, documentelor și a informațiilor obținute din derularea prezentului contract.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente și informații care:

a) au fost cunoscute părții contractante înainte ca ele să fi fost primite de la cealaltă parte contractantă; sau

b) au fost dezvăluite după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) fac obiectul unei obligații legale de informare.

(3) Prevederile prezentului articol produc efecte pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor contractuale.

(4) Nerespectarea obligațiilor care decurg din alin. (1) - (3) atrage răspunderea părții culpabile, stabilită în conformitate cu prevederile legale.

X. Răspundere contractuală

Art. 23. -

(1) Neîndeplinirea obligației de plată la termen a facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere:

(i) începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, în cazul neîndeplinirii obligației de plată la data scadenței;

(ii) începând cu a 6-a zi calendaristică de la data emiterii facturii pentru capacitatea rezervată, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plății, în cazul neîndeplinirii obligației de plată la data scadenței, în cazul produselor de capacitate zilnică și intrazilnică;

b) reținerea, din garanția financiară constituită, a sumei necesare pentru a acoperi neplata totală sau parțială a facturilor emise;

c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii integrale sau parțiale a obligațiilor de plată;

d) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care suma aferentă dezechilibrelor UR depășește valoarea garanțiilor pentru echilibrare.

(2) În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.

Art. 24. -

(1) Ca efect al neîndeplinirii, în tot sau în parte, a obligațiilor contractuale asumate de UR, altele decât obligația de plată, OTS are dreptul de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Neîndeplinirea, în tot sau în parte, a obligațiilor contractuale asumate de OTS conferă dreptul UR de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Debitorul obligației este de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenelor stabilite pentru executarea obligațiilor contractuale, cu excepția cazurilor anume stipulate în prezentul contract.

XI. Forța majoră/Caz fortuit

Art. 25. -

(1) Forța majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care exonerează părțile de răspundere, în condițiile art. 1.351 din Codul civil.

(2) În situația în care forța majoră nu încetează în termen de 15 zile, în cazul contractelor lunare, respectiv în termen de 30 de zile, în cazul contractelor trimestriale și anuale, părțile au dreptul să invoce încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să aibă dreptul de a pretinde daune-interese.

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, prin notificare în maximum 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore se comunică în maximum 30 de zile de la apariție.

Art. 26. -

(1) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs în condițiile art. 1.351 din Codul civil.

(2) Părțile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligații a devenit imposibilă datorită unor circumstanțe care nu îi sunt imputabile părții care trebuia să o îndeplinească.

XII. Încetarea contractului

Art. 27. -

(1) Prezentul contract încetează:

a) prin ajungerea la termen a prezentului contract, conform prevederilor art. 3;

b) prin executarea obligațiilor contractuale;

c) de drept, în cazul rezilierii contractului de echilibrare și acces la punctul virtual de tranzacționare (PYT) încheiat între OTS și UR;

d) prin acordul părților;

e) prin denunțare unilaterală, în caz de faliment, dizolvare sau lichidare, după caz, a partenerului contractual, în baza unei notificări prealabile;

f) prin denunțare unilaterală, în condițiile art. 25 și 26;

g) prin reziliere, în condițiile art. 1.552 din Codul civil.

(2) Încetarea prezentului contract nu produce efecte asupra obligațiilor contractuale născute în mod valabil pe parcursul derulării prezentului contract, indiferent de momentul scadenței acestora.

(3) În cazul încetării contractului înainte de expirarea termenului de valabilitate, conform alin. (1) lit. c), UR este obligat să plătească OTS contravaloarea produselor de capacitate contractată pentru perioada rămasă până la expirarea termenului de valabilitate a contractului.

XIII. Notificări

Art. 28. -

(1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc, la sediul prevăzut în preambulul prezentului contract, orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia.

(2) În sensul prezentului contract, prin modificare de circumstanțe se înțelege intrarea în vigoare, modificarea sau abrogarea unui act normativ al cărui obiect de reglementare vizează, în tot sau în parte, prezentul contract.

(3) Termenul de notificare este de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanțe, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.

(4) Notificările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

(5) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

XIV. Legea contractului și soluționarea litigiilor

Art. 29. -

(1) Prezentul contract este guvernat de legea română.

(2) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea și încetarea prezentului contract să fie soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reușește soluționarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe teritoriul României.

XV. Cesionarea contractului

Art. 30. -

(1) Niciuna dintre părți nu va putea ceda unui terț, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile și/sau obligațiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul scris al celeilalte părți, care nu poate fi refuzat nemotivat.

(2) Notificarea intenției de cesionare se înaintează celeilalte părți cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate.

(3) Partea notificată are obligația de a răspunde motivat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.

XVI. Clauze finale

Art. 31. -

Prezentul contract se încheie în limba română și poate fi modificat sau completat prin act adițional în formă scrisă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...