Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 130/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 29 iunie 2020.

În vigoare de la 15 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 99 lit. e), l) și m), precum și cele ale art. 130 alin. (1) lit. d), d1) și q) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 10 alin. (1) lit. j), lit. o) pct. 2 și lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare punctele de interconectare, se efectuează prin intermediul licitațiilor organizate în cadrul Platformei regionale de rezervare de capacitate, denumită în continuare PRRC, operată de "Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag" - FGSZ Ltd., cu respectarea Regulilor de operare a PRRC și a calendarului de licitație publicat anual de către Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale - ENTSOG.

Art. 2. -

(1) Produsele de capacitate standard oferite de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. prin intermediul licitațiilor organizate în cadrul PRRC în punctele de interconectare, pe ambele direcții de transport al gazelor naturale, sunt cele definite la art. 9 din Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013.

(2) Prețul de rezervă aferent fiecărui produs de capacitate standard licitat pe PRRC se obține prin aplicarea factorilor de transformare pentru condițiile de referință, conform SR ISO 13443:2005 - "Gaz natural. Condiții de referință standard", la tarifele de rezervare în vigoare în perioada de utilizare a capacității rezervate, aferente fiecărui produs de capacitate standard în punctele de interconectare, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 3. -

Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, contractul-cadru de transport al gazelor naturale încheiat pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare între Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. și utilizatorii rețelei este cel prevăzut în anexă și se completează cu mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitației/licitațiilor organizate în cadrul PRRC, pus/puse la dispoziție de către operatorul PRRC.

Art. 4. -

(1) În vederea rezervării de capacitate, utilizatorul rețelei (UR) are obligația de a încheia cu OTS un contract-cadru de transport al gazelor naturale în baza căruia poate accesa unul sau mai multe produse de capacitate standard oferite.

(2) Contractul-cadru se încheie cu cel puțin 14 zile înainte de data primei participări a UR la o licitație pentru rezervare de capacitate.

Art. 5. -

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. are obligația de a publica pe pagina sa de internet, în limba română și în limba engleză, prezentul ordin, Regulile de operare a PRRC, precum și prevederile acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, încheiate între aceasta și operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, relevante pentru derularea contractelor de transport.

Art. 6. -

Participarea unui UR în cadrul fiecărei licitații organizate în conformitate cu Regulile de operare a PRRC, în vederea alocării de capacitate în punctele de interconectare, este supusă procesului de validare de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., în măsura în care UR depune, cu cel puțin 24 de ore înainte de deschiderea licitației, în cazul licitațiilor pentru produsele de capacitate zilnice și intrazilnice, respectiv cu cel puțin 5 zile înainte de deschiderea licitației, în cazul celorlalte licitații, o garanție financiară de participare, constituită în favoarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., în vederea stabilirii limitei de credit ce urmează a fi acordată acestuia în vederea participării la licitația pentru rezervarea capacității.

Art. 7. -

(1) Nivelul garanției financiare de participare este apreciat, pe propria răspundere, de către UR, pe baza estimărilor sale referitoare la prețul de adjudecare a licitației ce ar urma să fie asumat de către acesta, astfel:

a) pentru produsul de capacitate standard intra-zilnic/zilnic/lunar, nivelul garanției este egal cu valoarea capacității solicitate;

b) pentru produsul de capacitate standard trimestrial/anual, nivelul garanției este egal cu valoarea medie lunară a capacității solicitate.

(2) Garanția financiară de participare poate fi constituită în numerar, virament bancar în contul bancar al operatorului de transport și de sistem (OTS), în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua încasării garanției, sub formă de cont garantat (depozit colateral) și/sau de scrisoare de garanție bancară, în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției.

(3) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. acceptă scrisori de garanție bancară eliberate de către bănci care au rating emis de una dintre agențiile de rating: Standard & Poors, Moody's sau Fitch, cel puțin la nivel de "investment grade". Echivalența dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenții este publicată pe pagina de internet a OTS.

(4) Garanția financiară de participare este valabilă cel puțin 75 de zile calendaristice de la data de începere a perioadei de utilizare a capacității aferente produsului standard de capacitate solicitat.

(5) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. are dreptul de a reține garanția financiară de participare atunci când UR nu constituie garanția financiară de plată în condițiile menționate în contractul-cadru.

(6) Garanția financiară de participare este returnată UR în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constituirii garanției financiare de plată sau de la data efectuării plății în avans, în cazul în care UR a optat pentru această modalitate de plată, respectiv în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii licitației pentru rezervarea de capacitate, în cazul în care, în urma licitației, UR nu i-a fost alocată capacitate de transport.

(7) La solicitarea UR, garanția financiară de participare poate fi păstrată de către OTS în scopul constituirii limitei de credit pentru participarea acestuia la alte licitații de capacitate.

(8) Limita de credit acordată UR în vederea participării la licitație pentru rezervarea capacității este egală:

a) cu valoarea garanției financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru produsul de capacitate standard intrazilnic/zilnic/lunar;

b) cu valoarea garanției financiare prevăzute la alin. (1) lit. b), multiplicată cu numărul de luni aferente produsului de capacitate standard solicitat, pentru produsul de capacitate standard trimestrial/anual.

Art. 8. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 49-62 din Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, procedurile de nominalizare/renominalizare a cantităților de gaze naturale în punctele de interconectare sunt stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz și se aplică în baza contractului-cadru și a acordurilor de interconectare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 69-693 din Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, procedurile de corelare, regulile de alocare ale cantităților de gaze naturale și de echilibrare operațională, precum și procedurile de comunicare în caz de evenimente excepționale în punctele de interconectare sunt stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 703/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind interoperatibilitatea și schimbul de date și se aplică de către OTS în baza prevederilor acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, încheiate între Societatea Națională de Transport al Gazelor Naturale "Transgaz" - S.A. și operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României.

(3) Înainte de încheierea/modificarea acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, UR își pot prezenta observațiile cu privire la procedurile de corelare, regulile de alocare a cantităților de gaze naturale și de echilibrare operațională, precum și procedurile de comunicare în caz de evenimente excepționale, în cadrul consultărilor publice comune organizate de OTS adiacenți în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 703/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind interoperatibilitatea și schimbul de date.

Art. 9. -

(1) UR are dreptul fie să transfere către alți UR dreptul de utilizare a capacității rezervate, fie să transfere complet drepturile și obligațiile aferente capacității rezervate, ce decurg din contractul-cadru de transport al gazelor naturale.

(2) Transferurile prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate doar între UR care au în derulare un contract-cadru de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate la punctele de interconectare, încheiat cu OTS.

(3) Natura capacității care face obiectul transferului - fermă, întreruptibilă - și tipul acesteia - grupată, negrupată - nu se schimbă prin transfer.

(4) Doar UR care deține capacitatea rezervată are dreptul să inițieze un transfer. Transferurile se realizează prin intermediul PRRC, conform Regulilor de operare ale PRRC.

(5) Capacitatea rezervată de UR care poate face obiectul transferului este cea aferentă produselor de capacitate anuale, trimestriale și lunare.

(6) Cererile de transfer, pentru o perioadă începând cu ziua gazieră D, se transmit în PRRC până cel târziu în ziua gazieră D-1, ora 12,00.

(7) OTS refuză transferul, dacă "UR inițial" a nominalizat această capacitate pentru o zi gazieră din perioada pentru care se solicită transferul.

Art. 10. -

(1) Un UR denumit "UR inițial" poate transfera, cu acordul OTS, către alt UR denumit "UR beneficiar" dreptul de utilizare a capacității rezervate, în integralitatea acesteia sau a unei părți din aceasta.

(2) "UR beneficiar" își asumă toate drepturile și obligațiile ce decurg din transferul dreptului de utilizare a capacității, cu excepția obligației de plată a capacității pentru care a obținut dreptul de utilizare.

(3) "UR inițial" își asumă obligația de plată a capacității care a făcut obiectul transferului dreptului de utilizare către UR beneficiar.

Art. 11. -

(1) Un UR denumit "UR inițial" poate transfera complet, cu acordul OTS, către alt UR denumit "UR beneficiar" drepturile și obligațiile aferente capacității rezervate, ce decurg din contractul-cadru de transport al gazelor naturale, pentru întreaga capacitate rezervată sau pentru o parte din aceasta.

(2) "UR beneficiar" își asumă toate drepturile și obligațiile ce decurg din transfer, inclusiv obligația de plată a capacității care face obiectul acestui transfer.

(3) OTS aprobă transferul complet al drepturilor și obligațiilor cu condiția ca "UR beneficiar" al transferului să constituie garanția financiară de plată în conformitate cu prevederile contractului-cadru, până la ora 12,00 a zilei gaziere D-1.

(4) OTS modifică în mod corespunzător capacitatea rezervată de UR în baza contractelor-cadru încheiate atât cu UR inițial, cât și cu UR beneficiar.

Art. 12. -

Se aprobă contractul-cadru de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 noiembrie 2016, și Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2013 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 15 martie 2013.

Art. 14. -

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. și UR duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 15. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 15 iulie 2020.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 24 iunie 2020.

Nr. 130.

ANEXĂ

CONTRACT-CADRU
de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...