Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 873/2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește anumite ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R0873

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

(1) JO C 180, 29.5.2020, p. 4.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

(2) Avizul din 10 iunie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziția Parlamentului European din 18 iunie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 iunie 2020.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește, împreună cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5), cadrul de reglementare prudențială pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (denumite în continuare "instituțiile") care își desfășoară activitatea în Uniune. Adoptat în urma crizei financiare din perioada 2007-2008 și bazat în mare parte pe standardele internaționale convenite în 2010 de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS), cunoscut drept cadrul Basel III, acest cadru de reglementare prudențială a contribuit la creșterea rezilienței instituțiilor care își desfășoară activitatea în Uniune și la o pregătire mai bună a acestora pentru a face față eventualelor dificultăți, inclusiv dificultăților cauzate de posibile crize viitoare.

(4) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(5) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(2) De la intrarea sa în vigoare, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a fost modificat de mai multe ori pentru a aborda deficiențele rămase în cadrul de reglementare prudențială și pentru a pune în aplicare unele elemente restante ale reformei globale a serviciilor financiare care sunt esențiale pentru a asigura reziliența instituțiilor. Printre modificările respective, Regulamentul (UE) 2017/2395 al Parlamentului European și al Consiliului (6) a introdus în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 măsuri tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al introducerii Standardului Internațional de Raportare Financiară - Instrumente financiare (IFRS 9). Regulamentul (UE) 2019/630 al Parlamentului European și al Consiliului (7) a introdus în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 o cerință privind acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante, așa-numitul mecanism de protecție prudențial.

(6) Regulamentul (UE) 2017/2395 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al introducerii IFRS 9 și pentru tratamentul expunerilor mari al anumitor expuneri din sectorul public denominate în moneda națională a oricărui stat membru (JO L 345, 27.12.2017, p. 27).

(7) Regulamentul (UE) 2019/630 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (JO L 111, 25.4.2019, p. 4).

(3) În plus, Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului (8) a introdus în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 unele dintre elementele finale ale cadrului Basel III. Elementele respective includ, printre altele, o nouă definiție a indicatorului efectului de levier și un amortizor pentru indicatorul efectului de levier, ambele împiedicând instituțiile să sporească în mod excesiv efectul de levier, precum și dispoziții pentru tratamentul prudențial mai favorabil pentru anumite programe informatice și pentru tratamentul mai favorabil pentru anumite împrumuturi garantate cu pensii sau salarii, un factor de sprijinire revizuit pentru împrumuturile acordate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) (denumit în continuare "factorul de sprijinire a IMM-urilor"), precum și o nouă ajustare a cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit pentru expunerile față de entități care operează sau finanțează structuri fizice sau facilități, sisteme și rețele care oferă sau sprijină servicii publice esențiale (denumit în continuare "factorul de sprijinire a infrastructurii").

(8) Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...