Parlamentul României

Legea nr. 97/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 26 iunie 2020.

În vigoare de la 29 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 5 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut;

b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice."

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În cazul în care, în urma publicării anunțului prevăzut la alin. (1) și/sau a listei prevăzute la alin. (2), proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului îl revendică, acestuia i se aduce la cunoștință faptul că refuzul de a prelua vehiculul constituie contravenție și se sancționează."

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Restituirea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predareprimire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul:

a) calității de proprietar sau deținător legal al acestuia;

b) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculului;

c) plății la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări;

d) deținerii inspecției tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv."

4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) În cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea agenților constatatori prevăzuți la art. 3, îl somează pe proprietarul sau deținătorul legal al acestuia, prin poștă și/sau curierat rapid, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat în locul special amenajat în care a fost depozitat conform art. 3 alin. (3).

(2) În cazul în care procedura de comunicare nu este îndeplinită și somația este restituită emitentului, agenții constatatori prevăzuți la art. 3 au obligația de a comunica documentul respectiv prin afișare la domiciliul sau sediul proprietarului ori al deținătorului legal al vehiculului.

(3) Procedura de comunicare a somației se supune prevederilor de comunicare prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv în cazul citării ori comunicării actului de procedură efectuat prin poștă sau curierat rapid procedura se socotește îndeplinită la data semnării de către parte a confirmării de primire ori a consemnării, de către funcționarul poștal sau de către curier a refuzului acesteia de a primi corespondența sa în cazuri excepționale prevăzute la alin. (2) la data afișării la adresa de domiciliu."

5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Dacă, în termen de 10 zile de la data comunicării somației, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primite sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și, în funcție de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor."

6. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației prevăzute la art. 9 alin. (1) sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat și revendicat potrivit art. 6 alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei."

Art. II. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică și completează în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2003, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 26 iunie 2020.

Nr. 97.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...