Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor - AEPD

Decizia de adoptare a Regulamentului de procedură al AEPD
Număr celex: 32020Q0626(01)³z9

Modificări (...)

În vigoare de la 27 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (1), în special articolul 57 alineatul (1) litera (q), s

(1) JO L 295, 21.11.2018, p. 39.

întrucât:

(1) Articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevăd că respectarea normelor referitoare la protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc face obiectul controlului unei autorități independente.

(2) Regulamentul (UE) 2018/1725 prevede instituirea unei autorități independente numite Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), responsabilă cu asigurarea respectării de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul acestora la protecția datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3) Regulamentul (UE) 2018/1725 prevede, de asemenea, sarcinile și competențele AEPD, precum și numirea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

(4) Regulamentul (UE) 2018/1725 prevede și faptul că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor trebuie să beneficieze de asistența unui secretariat și stabilește o serie de dispoziții privind personalul și aspectele legate de buget.

(5) Alte dispoziții ale dreptului Uniunii prevăd, de asemenea, sarcini și competențe pentru AEPD, în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (3), Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului (4), Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și Regulamentul (UE) 2017/1939 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(2) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(3) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

(4) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

(5) Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (JO L 295, 21.11.2018, p. 138).

(6) Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

(6) După consultarea Comitetului de personal al AEPD,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

TITLUL I MISIUNE, DEFINIȚII, PRINCIPII DIRECTOARE ȘI ORGANIZARE

CAPITOLUL I Misiune și definiții

Articolul 1 AEPD

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...