Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA din 17.10.2013

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 octombrie 2013 până la 12 august 2016, fiind abrogat prin Ordin 2012/2016 și înlocuit de Procedură 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se aplică de către compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, după caz.

3. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unității fiscale se înțelege, după caz:

a) directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;

b) șeful administrației județene a finanțelor publice;

c) șeful administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București;

d) șeful serviciului fiscal municipal;

e) șeful serviciului fiscal orășenesc;

f) șeful biroului fiscal comunal;

g) șeful administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București;

h) șeful administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București.

4. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unității fiscale se înțelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activității de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;

b) șeful administrației adjunct - colectare sau șeful administrației adjunct - colectare contribuabili mijlocii din cadrul administrației județene a finanțelor publice, după caz;

c) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București;

d) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii de la Direcția generală regională a finanțelor publice București.

5. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă este cea definită la art. 127 din Codul fiscal.

6. Prezenta procedură se aplică în următoarele situații:

a) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 1531 alin. (4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 1531 alin. (1), după caz, din Codul fiscal și care nu solicită înregistrarea;

b) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit dispozițiilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, dacă au încetat situațiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru situațiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) și b) din Codul fiscal;

c) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 1531 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispozițiilor art. 781 din Codul de procedură fiscală;

d) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 1531 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului;

e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situația în care asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna și care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, precum și a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;

g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;

h) pentru anularea înregistrării, pentru achiziții intracomunitare, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 1531 din Codul fiscal, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal;

i) pentru anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei care nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situațiile prevăzute la pct. 6 lit. a) și b), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, și în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, conform art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal. Modificări (2)

8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situațiile prevăzute la pct. 6 lit. c)-g) și i), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost anulată și aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari și/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. Modificări (1)

CAPITOLUL II Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

SECȚIUNEA 1 Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și care nu solicită înregistrarea

1. Când se constată că o persoană impozabilă îndeplinește condițiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori art. 1531 alin. (1), după caz, din Codul fiscal, și nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.

2. Prin excepție, organul fiscal nu notifică persoana impozabilă în situația în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuții de inspecție fiscală, cu respectarea dispozițiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice. În această situație, decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 8, se emite pe baza deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare și/sau a raportului de inspecție fiscală care cuprind constatări privind neîndeplinirea obligației de înregistrare în scopuri de TVA.

3. Notificarea se întocmește de compartimentul de specialitate în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului în condițiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4. Dacă în urma notificării contribuabilul se prezintă, în termen de 15 zile, și depune declarația de mențiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declarația de înregistrare potrivit art. 1531 din Codul fiscal, după caz, organul fiscal competent prelucrează declarația și procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor legale în vigoare.

5. În situația prevăzută la pct. 4, compartimentul de specialitate emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA fiind valabilă începând cu data prevăzută la pct. 66 alin. (1) lit. a) sau c) ori la pct. 67 alin. (2) din normele metodologice, după caz.

6. Dacă declarația de mențiuni sau declarația de înregistrare potrivit art. 1531 din Codul fiscal, după caz, se depune după începerea procedurii de înregistrare din oficiu, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea în scopuri de TVA efectuându-se în baza declarației de mențiuni a contribuabilului.

7. În cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal competent documente din care rezultă că nu are obligația de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizează documentația depusă și întocmește un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul unității fiscale. Sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, se aduce, de îndată, la cunoștința contribuabilului.

8. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, în baza datelor deținute, întocmește următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) proiectul deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

9. Referatul și decizia se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează, împreună cu documentația pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

10. Decizia se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

11. Împotriva deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

12. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.

13. După comunicarea deciziei, compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, pe care îl comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

14. Odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică și sancțiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală sau de mențiuni, prevăzute de art. 219 din Codul de procedură fiscală.

15. Compartimentul de specialitate transmite, lunar, compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile înregistrate, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru cuprinderea în programul de inspecție fiscală. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispozițiile pct. 2.

SECȚIUNEA a 2-a Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, a persoanelor impozabile, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal

1. Potrivit dispozițiilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, organul fiscal înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, persoanele impozabile, dacă au încetat situațiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) sau b) din Codul fiscal, după caz, respectiv dacă persoanele impozabile declarate inactive fiscal au fost reactivate sau dacă persoanele impozabile au înscris în registrul comerțului mențiuni privind încetarea suspendării temporare a activității.

2. Pentru persoanele impozabile declarate inactive fiscal care se reactivează, compartimentul de specialitate întocmește, pe baza proiectului deciziei de reactivare a persoanei impozabile emise potrivit procedurii aplicabile în materie, următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care se reactivează, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

3. Pentru persoanele impozabile care și-au înscris în registrul comerțului mențiuni privind încetarea suspendării temporare a activității, compartimentul de specialitate întocmește, la data primirii informațiilor de la oficiul registrului comerțului privind înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind încetarea situației de inactivitate temporară, documentele prevăzute la pct. 2.

4. Referatul și decizia prevăzute la pct. 2 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează, împreună cu documentația pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

5. Decizia se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

6. Pentru persoanele impozabile declarate inactive fiscal care se reactivează, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data reactivării, respectiv data comunicării deciziei de reactivare, potrivit procedurii aplicabile în materie.

7. Pentru persoanele impozabile care și-au înscris în registrul comerțului mențiuni privind încetarea suspendării temporare a activității, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data reluării activității din mențiunea înscrisă la registrul comerțului. Modificări (1)

8. Dispozițiile pct. 11 și 13 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

SECȚIUNEA 1 Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispozițiilor art. 781 din Codul de procedură fiscală

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispozițiilor art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 1531 alin. (11), după caz, din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost declarate inactive potrivit dispozițiilor art. 781 din Codul de procedură fiscală.

2. După comunicarea deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie, compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente:

a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

3. Referatul și decizia se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează, împreună cu o copie a deciziei de declarare în inactivitate, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

4. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data declarării ca inactivă a persoanei impozabile, respectiv data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie. Cu aceeași dată se anulează și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

6. Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

7. În cazul contribuabililor declarați inactivi ca urmare a unei erori materiale și pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate, compartimentul de specialitate întocmește un referat prin care propune desființarea actelor emise ca urmare a declarării inactivități fiscale și anularea scoaterii din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

8. După aprobarea referatului de către conducătorul unității fiscale, compartimentul de specialitate desființează actele întocmite ca urmare a declarării inactivități fiscale și anulează scoaterea din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, contribuabilul păstrându-și calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate și data comunicării deciziei de anulare a acesteia.

9. Compartimentul de specialitate emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menține data inițială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

SECȚIUNEA a 2-a Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului

1. În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 1531 alin. (11) din Codul fiscal, după caz, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal selectează, pe baza informațiilor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoanele impozabile din sfera de administrare, înregistrate în scopuri de TVA, pentru care a fost înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară.

2. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecărui organ fiscal competent întocmește pentru fiecare persoană selectată potrivit pct. 1 următoarele documente:

a) referatul prin care propune anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA și anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

3. Documentele prevăzute la pct. 2 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

4. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerțului a mențiunii privind inactivitatea temporară. Cu aceeași dată se anulează și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Dispozițiile pct. 5 și 6 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 3-a Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au fapte înscrise în cazierul fiscal

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispozițiilor art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situația în care asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

2. Compartimentul de specialitate anulează înregistrarea în scopuri de TVA, în condițiile prezentei secțiuni, dacă persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal aflate în administrarea organului fiscal sau asociații/administratorii acestora, indiferent de domiciliul fiscal al acestora, au înscrise în cazierul fiscal:

a) infracțiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; și/sau

b) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

3. În acest sens, lunar până pe data de 10 a fiecărei luni, compartimentul de specialitate selectează cu ajutorul aplicației informatice:

a) persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2;

b) contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 și care au calitatea de asociați/administratori ai persoanei impozabile. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și înregistrate în scopuri de TVA se selectează administratorii și asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2.

4. După identificarea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA care au fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 înscrise în cazierul fiscal sau ai căror asociați/administratori au astfel de fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal întocmește următoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA și anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

5. Pentru societățile comerciale care îndeplinesc condiția de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, datorită faptului că asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic ori administratorii au fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerțului electronic (RECOM) dacă asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic ori administratorii dețin această calitate la data aplicării procedurii. Documentele prevăzute la pct. 4 se întocmesc după verificarea menținerii condițiilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Documentele se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală. Cu aceeași dată se anulează și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

7. Dispozițiile pct. 5 și 6 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 4-a Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive sau aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic.

2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârșitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situația persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.

3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicația informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care, pentru 6 luni consecutive sau două trimestre calendaristice consecutive, nu au depus niciun decont - formular (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" și întocmește următoarele documente:

a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toți contribuabilii selectați, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA și anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;

b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuța corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.

4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.

5. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive.

7. Începând cu data prevăzută la pct. 5 sau 6, după caz, se anulează și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

8. Dispozițiile pct. 5 și 6 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 5-a Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidențiate operațiuni realizate în cursul perioadelor de raportare

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârșitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situația persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.

3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicația informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care utilizează luna sau trimestrul ca perioade fiscale pentru TVA și care, în deconturile de TVA aferente celor 6 luni consecutive sau celor două trimestre calendaristice consecutive, după caz, nu au evidențiat nicio achiziție de bunuri/servicii și nicio livrare de bunuri/prestare de servicii.

4. Compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente:

a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toți contribuabilii selectați, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA și anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;

b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuța corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.

5. Documentele prevăzute la pct. 4 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, dacă nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

7. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

8. Începând cu data prevăzută la pct. 6 sau 7, după caz, se anulează și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

9. Dispozițiile pct. 5 și 6 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 6-a Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situația în care persoana înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 1531 alin. (9) lit. a) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare, efectuată în condițiile art. 1531 din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal.

2. Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare conform art. 1531 din Codul fiscal se aplică, potrivit prezentei secțiuni, ori de câte ori persoana impozabilă înregistrată potrivit art. 1531 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal sau organul fiscal înregistrează, din oficiu, respectiva persoană impozabilă în scopuri de TVA, în condițiile prevăzute de art. 153 din Codul fiscal.

3. Pentru contribuabilii care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sau pentru care s-a emis decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente:

a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA efectuate conform art. 1531 din Codul fiscal și anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 1531 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexă;

b) proiectul deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

5. Dispozițiile pct. 5 și 6 din secțiunea 1 sunt aplicabile în mod corespunzător.

6. După emiterea deciziei de anulare, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare și anulează certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise potrivit art. 1531 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.

7. Data anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare este data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

CAPITOLUL IV Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

1. Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA ca urmare a unei erori sau din eroare a fost anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente:

a) referatul prin care detaliază situația constatată și propune îndreptarea erorii;

b) proiectul deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin.

2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

3. Decizia pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Împotriva deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

5. După emiterea deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor efectele îndreptării erorii, după cum urmează:

a) în situația în care se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, din eroare, această înregistrare se anulează și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit se radiază, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii.

Pe perioada cuprinsă între data înregistrării și data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art. 153 alin. (93) din Codul fiscal;

b) în cazul în care se constată că persoanei impozabile i-a fost anulat, din oficiu, codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, din eroare, aceasta va fi înregistrată de organele fiscale competente. În această situație se emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menține data inițială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Pe perioada cuprinsă între data anulării și data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art. 153 alin. (94) din Codul fiscal.

6. În ipoteza în care, la data constatării erorii, persoana impozabilă înregistrată, din eroare, în scopuri de TVA este înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari și/sau Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de radiere, din oficiu, din aceste registre ca urmare a îndreptării erorii.

7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari și/sau Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de înregistrare, din oficiu, în aceste registre ca urmare a îndreptării erorii. Modificări (1)

ANEXĂ la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . . . . .

Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . . .

Aprobat.
Conducătorul unității fiscale,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avizat.
Șef compartiment specialitate,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REFERAT

Nr. crt. Denumirea persoanei impozabile Cod de înregistrare în scopuri de TVA Domiciliul fiscal Propunere: Î/A1) Data înregistrării/ Data anulării Informații și documente care stau la baza propunerii:

1) Se înscrie propunerea compartimentului de specialitate, după cum urmează:

Î - pentru propunerea de înregistrare în scopuri de TVA

A - pentru propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA

Întocmit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...