Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Modificări (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 octombrie 2013 până la 12 august 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2012/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al art. 153 și 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7, art. 78 alin. (3) și art. 228 alin. (2) și (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 4;

d) Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor menționate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4. - Modificări (1)

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:

a) data reactivării contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, în cazul contribuabililor declarați inactivi conform prevederilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii privind reluarea activității, în cazul contribuabililor intrați în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului;

c) data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situații decât cele prevăzute la lit. a) și b).

Art. 5. -

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:

a) de la data declarării ca inactivi, în condițiile legii;

b) de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului;

c) de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situația în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situația în care asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

d) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive; Referințe în jurisprudență (1)

e) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 6. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 25 mai 2012, cu modificările ulterioare.

Art. 10. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 17 octombrie 2013.

Nr. 3.331.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2

NOTIFICARE
privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Către:

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . . . . . . . , etaj . . . . . . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere că, potrivit informațiilor și documentelor existente în evidențele organului fiscal, aveați obligația să solicitați înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153/art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru pentru a depune declarația de înregistrare/mențiuni pentru înregistrarea în scopuri de TVA sau pentru a ne prezenta documente din care să rezulte că nu aveți obligația înregistrării.

În cazul în care nu depuneți declarația de înregistrare/mențiuni sau nu prezentați organului fiscal documentele care să justifice că nu aveți obligația de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal va proceda la înregistrarea din oficiu.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod 14.13.07.60/î.o.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 3 Modificări (2)

DECIZIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA, DIN OFICIU, ÎN SCOPURI DE TVA
potrivit prevederilor art. 153 alin. (8) și alin. (91) lit. a)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Către:

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . . . . . . . , etaj . . . . . . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În baza prevederilor art. 153 alin. (8) și alin. (91) lit. a)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . ., și a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . /a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare și/sau a Raportului de inspecție fiscală nr. . . . . . . . . .din . . . . . . . . . . . . . . , a Deciziei de reactivare nr. . . . . . . .din . . . . . . . . . . . . ., emisă de . . . . . . . . . . . . . . . . , sau a înscrierii în registrul comerțului a mențiunii privind încetarea situației de inactivitate temporară din data de . . . . . . . . . . . . . . , vă comunicăm următoarele:

□ Potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal aveați obligația:

□ să vă înregistrați în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 153 din Codul fiscal și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia

SAU

□ să vă înregistrați în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispozițiilor art. 1531 din Codul fiscal.

Întrucât nu ați solicitat înregistrarea până în prezent, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1).

1) Se înscrie data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

□ Având în vedere reactivarea prin decizia organului fiscal/înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind încetarea situației de inactivitate temporară, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de. . . . . . . . . . . . . . . . . .2).

2) Se înscrie data reactivării contribuabilului prin decizie de reactivare emisă de organul fiscal, potrivit Codului de procedură fiscală, sau data primirii de către organul fiscal a informațiilor privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind reluarea activității, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal, după caz.

Ca urmare, veți proceda la aplicarea prevederilor legale, prevăzute de titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

Motivația înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De asemenea, vă înștiințăm că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, sunt înregistrate din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA, potrivit art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.60/î.o.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

DECIZIE PRIVIND ANULAREA, DIN OFICIU, A ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA
potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 1531 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Către:

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., etaj . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În baza prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 1531 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și a Referatului de analiză privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., vă comunicăm că:

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data de . . . . . . . . . ., ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data de . . . . . . . . . ., ca urmare a înscrierii în registrul comerțului a stării de inactivitate temporară;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă/asociații/administratorii are/au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, cu data de . . . . . . . . . ., întrucât nu ați depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, după caz, în funcție de perioada fiscală utilizată;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, cu data de . . . . . . . . . ., întrucât în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în funcție de perioada fiscală utilizată, nu au fost evidențiate operațiuni, realizate în cursul acestor perioade de raportare;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data de . . . . . . . . . ., ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din același Cod fiscal;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată cu data comunicării prezentei decizii, întrucât nu erați persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu aveați dreptul să solicitați înregistrarea în scopuri de TVA.

Motivația anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: . . . . . . . . . .

Vă înștiințăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

De asemenea, vă înștiințăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază și înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari și/sau în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în aceste registre.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.60/a.î.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 5

DECIZIE
pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

Către:

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . . . . . . . , etaj . . . . . . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere dispozițiile art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că:

□ din eroare ați fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desființează Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA, nr. . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., precum și Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca urmare a îndreptării erorii, vă înștiințăm că, începând cu data comunicării prezentei decizii, veți fi scos din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum și din Registrul operatorilor intracomunitari și/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în aceste registre.

Pe perioada cuprinsă între data înregistrării în scopuri de TVA din eroare și data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispozițiile art. 153 alin. (93) din Codul fiscal;

□ din eroare înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desființează Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA nr. . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca urmare a îndreptării erorii, vă înștiințăm că veți fi înregistrat în scopuri de TVA, menținându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară.

Pe perioada cuprinsă între data anulării și data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispozițiile art. 153 alin. (94) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) și art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unități fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.60/e.m.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 6 Modificări (1)

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor

1. "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"

1.1. Denumire "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"

1.2. Cod MFP: 14.13.07.60/î.o.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (două file)

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor care au obligația înregistrării în scopuri de TVA, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.

1.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

1.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"

2.1. Denumire: "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"

2.2. Cod MFP: 14.13.02.60/î.o.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (două file)

2.6. Se difuzează: gratuit.

2.7. Se utilizează:

- pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care aveau obligația înregistrării, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA;

- pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care au fost reactivate prin decizia organului fiscal/care au înscris în registrul comerțului mențiuni privind încetarea situației de inactivitate temporară.

2.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

2.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"

3.1. Denumire: "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"

3.2. Cod MFP: 14.13.02.60/a.î.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (două file)

3.6. Se difuzează: gratuit.

3.7. Se utilizează: pentru anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

3.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

3.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. "Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"

4.1. Denumire: "Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"

4.2. Cod MFP: 14.13.02.60/e.m.

4.3. Format: A4/t1

4.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

4.5. U/M: set (două file)

4.6. Se difuzează: gratuit.

4.7. Se utilizează: pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau pentru îndreptarea erorilor materiale privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

4.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

4.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

4.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...