Comisia Europeană

Regulamentul nr. 878/2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R0878

Modificări (...)

În vigoare de la 16 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 131,

(1) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

întrucât:

(1) Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilește cerințe privind completarea fișelor cu date de securitate, utilizate pentru a furniza informații privind substanțele chimice și amestecurile de substanțe chimice în Uniune.

(2) Începând cu 1 ianuarie 2020, se aplică Regulamentul (UE) 2018/1881 al Comisiei (2) de modificare a anexelor I, III și VI-XII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Regulamentul (UE) 2018/1881 introduce cerințe specifice pentru nanoformele substanțelor. Deoarece informațiile referitoare la aceste cerințe trebuie incluse în fișele cu date de securitate, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificată în consecință.

(2) Regulamentul (UE) 2018/1881 al Comisiei din 3 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexele I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI și XII, pentru a aborda nanoformele substanțelor (JO L 308, 4.12.2018, p. 1).

(3) Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS), dezvoltat în cadrul Organizației Națiunilor Unite, stabilește criterii armonizate la nivel internațional pentru clasificarea și etichetarea substanțelor chimice, precum și norme privind fișele cu date de securitate. Uniunea și-a confirmat intenția de a include criteriile GHS în dreptul Uniunii.

(4) Instrumentele prevăzute de GHS pentru a comunica pericolele prezentate de substanțe și amestecuri sunt etichetele și fișele cu date de securitate. Dispozițiile GHS referitoare la fișele cu date de securitate sunt incluse în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Prin urmare, cerințele privind fișele cu date de securitate prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui adaptate la normele privind fișele cu date de securitate ale celei de-a șasea și celei de-a șaptea revizuiri ale GHS.

(5) Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3) va permite, printre altele, ca identificatorul unic de formulă să fie indicat numai în fișa cu date de securitate în ceea ce privește amestecurile periculoase furnizate în vederea utilizării în situri industriale. De asemenea, va fi necesar ca, pentru anumite amestecuri care nu sunt ambalate, identificatorul formulei unice să fie indicat în fișa cu date de securitate. Din motive de coerență, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie să reflecte aceste schimbări și să precizeze unde trebuie să apară identificatorul unic de formulă în fișa cu date de securitate.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(6) Conform Comunicării Comisiei din 7 noiembrie 2018 intitulate "Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini" (4), Comisia evaluează modul în care se poate îmbunătăți comunicarea prin intermediul lanțului de aprovizionare în ceea ce privește perturbatorii endocrini în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 în contextul lucrărilor referitoare la fișele cu date de securitate. O serie de cerințe specifice privind fișele cu date de securitate au fost identificate ca fiind relevante pentru substanțele și amestecurile cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin; prin urmare, anexa II la prezentul regulament ar trebui să fie modificată în consecință.

(4) COM(2018) 734.

(7) Limitele de concentrație specifice, factorii multiplicatori și estimările toxicității acute stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sunt relevante pentru utilizarea în siguranță a substanțelor și a amestecurilor și, prin urmare, ar trebui indicate în fișele cu date de securitate, dacă sunt disponibile.

(8) Impunerea obligației ca operatorii economici care au elaborat deja fișe cu date de securitate să le actualizeze imediat în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament ar reprezenta o sarcină disproporționată pentru aceștia. Operatorilor trebuie să li se permită mai degrabă să furnizeze în continuare fișele cu date de securitate pentru o anumită perioadă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830 al Comisiei (5). Acest lucru nu aduce atingere obligației de a actualiza fișele cu date de securitate în conformitate cu articolul 31 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, și nici cazurilor în identificatorul unic de formulă se adaugă la fișele cu date de securitate, astfel cum se prevede în secțiunea 5 din partea A a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(5) Regulamentul (UE) 2015/830 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 132, 29.5.2015, p. 8).

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...