Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 879/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 în ceea ce privește dispoziții specifice în scopul alinierii dispozițiilor pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului european de vecinătate cu măsuri specifice ca răspuns la pandemia de COVID-19
Număr celex: 32020R0879

Modificări (...)

În vigoare de la 27 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (1), în special articolul 12 alineatul (1),

(1) JO L 77, 15.3.2014, p. 27.

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe (2), în special articolul 6 alineatul (2),

(2) JO L 77, 15.3.2014, p. 95.

întrucât:

(1) Implementarea programelor de cooperare transfrontalieră atât în cadrul Instrumentului european de vecinătate, cât și al obiectivului de cooperare teritorială europeană (CTE) în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei (3) a fost afectată de consecințele pandemiei de COVID-19 într-un mod fără precedent. Această situație excepțională trebuie abordată prin măsuri specifice, care să permită programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului european de vecinătate să contribuie la răspunsul la nevoile care apar în ritm rapid într-un mod flexibil și eficace în ceea ce privește sectoarele cele mai afectate, precum sănătatea, sectorul afacerilor - incluzând întreprinderile mici și mijlocii - și piața forței de muncă, precum și să susțină redresarea socioeconomică în zonele în care se aplică programul.

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate (JO L 244, 19.8.2014, p. 12).

(2) Programelor de cooperare transfrontalieră în cadrul Instrumentului european de vecinătate trebuie să li se aplice măsuri comparabile cu cele introduse prin Regulamentele (UE) 2020/460 (4) și (UE) 2020/558 (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului, care trebuie să se aplice în prezent programelor de cooperare transfrontalieră în cadrul obiectivului CTE.

(4) Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus) (JO L 99, 31.3.2020, p. 5).

(5) Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19 (JO L 130, 24.4.2020, p. 1).

(3) În vederea atenuării cheltuielilor bugetare cu care se confruntă țările participante sau beneficiarii asistenței UE în contextul pandemiei de COVID-19, regula privind cofinanțarea nu se aplică contribuției Uniunii în ceea ce privește cheltuielile suportate și plătite ca incluse conturile anuale ale programului pentru anul contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021.

(4) Din cauza acumulării de întârzieri la începutul perioadei de programare și a încetinirii și mai mari a ritmului de implementare a proiectelor din cauza pandemiei de COVID-19, trebuie amânat cu încă un an termenul de 31 decembrie 2021 pentru semnarea tuturor contractelor, cu excepția proiectelor de infrastructură de amploare deja încheiate, și anume până la 31 decembrie 2022. Din aceleași considerente, nu este de așteptat ca activitățile proiectului finanțate din programe să se încheie la 31 decembrie 2022. În consecință, acest termen trebuie amânat cu încă un an, până la 31 decembrie 2023.

(5) Din cauza diverselor măsuri de limitare a răspândirii bolii puse în aplicare în țările participante, ar putea fi dificil sau chiar imposibil pentru autoritățile de audit să desfășoare audituri la fața locului și să aplice o metodă de eșantionare statistică pe o anumită perioadă. Prin urmare, în ceea ce privește anul contabil cuprins între 1 iulie 2019 și 30 iunie 2020, trebuie să se permită autorităților de audit să recurgă la o metodă de eșantionare nestatistică.

(6) Selectarea proiectelor se poate face printr-o atribuire de contracte fără o cerere de propuneri în cazuri excepționale și cu o justificare adecvată în contextul pandemiei de COVID-19. Etapele procedurale pe care trebuie să le parcurgă Comisia trebuie reduse prin eliminarea cerinței de a depune la Comisie o cerere completă de finanțare a proiectului pentru evaluarea proiectului.

(7) În Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014, termenul "rapoarte finale" este utilizat în două contexte diferite. Prin urmare, regulamentul de punere în aplicare menționat trebuie să facă distincția clară între rapoartele finale care se referă la program, pe de o parte, și rapoartele finale care se referă la implementarea unui proiect specific, pe de altă parte.

(8) Trebuie permisă în mod excepțional, începând cu 1 februarie 2020, eligibilitatea cheltuielilor care sprijină capacitățile de răspuns în situații de criză în contextul pandemiei de COVID-19.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...