Ministerul Transporturilor - MT

Regulamentul privind înființarea, organizarea, funcționarea și componența Comisiei centrale medicale și psihologice în siguranța transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București din 10.10.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Comisia centrală medicală și psihologică în siguranța transporturilor, denumită în continuare Comisia centrală, este organizată și funcționează în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting și are ca atribuții rezolvarea contestațiilor pentru avizele medicale și psihologice de apt cu restricții/inapt elaborate de comisiile medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor.

Art. 2. -

Comisia centrală este formată din:

a) medici șefi de secție sau medici cu grad de medic primar din următoarele specialități medicale: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, medicina muncii;

b) 3 psihologi principali;

c) un secretar.

Art. 3. -

(1) Componența Comisiei centrale este propusă de Direcția medicală din cadrul Ministerului Transporturilor și aprobată prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Comisia centrală este coordonată de un președinte, desemnat prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 4. -

Comisia centrală se întrunește în afara orelor de program, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 5. -

Comisia centrală prezintă Direcției medicale din Ministerul Transporturilor rapoartele de activitate lunară conținând:

- numărul total de reexaminări;

- numărul de reexaminări pe mod de transport;

- numărul de reexaminări pe tipuri (școlarizare, angajare, schimbarea funcției, examinare periodică etc.);

- numărul de inapți, cu precizarea specialității medicale care l-a declarat inapt, modul de transport;

- numărul de avize restrictive, cu precizarea specialității medicale care l-a declarat apt cu restricții, a modului de transport și a perioadei de restricționare.

Art. 6. -

Principalele atribuții ale Comisiei centrale sunt:

a) efectuează reexaminarea medicală și psihologică a personalului care a primit avizul de inapt sau avizul restrictiv de la comisiile medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor, în baza:

- aprobării Direcției medicale din Ministerul Transporturilor valabilă 6 luni;

- dosarului medical și/sau psihologic al solicitantului, transmis de către comisia medicală și/sau psihologică la care solicitantul a fost declarat inapt sau restricționat medical ori psihologic;

b) emite avize de aptitudine/inaptitudine/restrictive care devin obligatorii atât pentru persoana examinată, cât și pentru unitatea angajatoare;

c) are dreptul să urmărească evoluția/dispensarizarea cazurilor din punct de vedere medical și psihologic, inclusiv prin programarea personalului la o reexaminare ulterioară;

d) elaborează semestrial sinteze cu privire la starea medicală și psihologică a personalului examinat și le transmite direcției de specialitate din Ministerul Transporturilor;

e) elaborează propuneri metodologice pentru îmbunătățirea activității de examinare medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor pe care le înaintează Direcției medicale din Ministerul Transporturilor;

f) verifică, la dispoziția conducerii ministerului, corectitudinea completării fișelor medicale și psihologice personale tip siguranța transporturilor, a avizelor medicale, a certificatelor medicale și psihologice, eliberate de comisiile medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor;

g) verifică, la dispoziția conducerii ministerului, concluziile comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor.

Art. 7. -

În cazul în care persoana declarată inaptă necesită internare, după externare aceasta va reveni la Comisia centrală pentru închiderea fișei de siguranța transporturilor.

Art. 8. -

(1) Avizul medical se stabilește de Comisia centrală și se semnează de președintele acesteia.

(2) Avizul psihologic se stabilește de psihologul examinator și se contrasemnează de președintele Comisiei centrale.

(3) După reexaminarea cazului la Comisia centrală, avizul medical și/sau psihologic definitiv va fi completat în 5 exemplare autocopiante. Originalul avizului va fi transmis unității angajatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, al doilea exemplar va fi înmânat persoanei fizice examinate, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fișierul de siguranța transporturilor, al patrulea exemplar se va transmite Direcției de sănătate publică județeană sau a municipiului București, după caz, în vederea transmiterii acestuia medicului de familie, iar al cincilea exemplar se va transmite autorității de control din domeniul transporturilor.

(4) Avizele medicale și psihologice eliberate de Comisia centrală vor avea aplicate ștampila unității lângă semnătura președintelui Comisiei centrale, precum și ștampila cu timbru sec aplicată în partea dreaptă sus a avizului. Conținutul și forma ștampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ștampilei cu tuș.

Art. 9. -

Avizul stabilit de Comisia centrală, semnat de președintele acesteia, se transmite comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor, precum și persoanelor fizice sau juridice interesate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea examinării, de secretariatul Comisiei centrale. Avizele de inaptitudine și restrictive pentru funcțiile în siguranța transporturilor vor fi comunicate, prin fax sau prin corespondență, în maximum 24 de ore de la emiterea acestora.

Art. 10. -

Ultimul aviz de inaptitudine, emis de Comisia centrală, rămâne definitiv, neputând fi contestat, și are valabilitate conform avizului emis.

Art. 11. -

Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei centrale, membrii acesteia vor primi o indemnizație de participare la comisie de 15% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, iar președintele, o indemnizație de participare la comisie de 25% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...