Parlamentul României

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

2. angajament bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligației de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal;

3. angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice;".

2. La articolul 2, după punctul 31 se introduc două noi puncte, punctele 32 și 33, cu următorul cuprins:

"

32. angajarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare, prin care instituția publică își asumă obligația de a plăti o sumă de bani, rezultată în urma îndeplinirii condițiilor stipulate într-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii și onorarea obligațiilor de plată rezultate în baza legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetară anuală;

33. acțiuni multianuale - acțiuni a căror perioadă de realizare depășește un an bugetar;".

3. La articolul 2, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

5. autorizare bugetară - aprobare dată ordonatorilor de credite de a angaja și/sau de a efectua plăți, într-o perioadă dată, în limita creditelor de angajament și/sau bugetare aprobate;".

4. La articolul 2, punctul 7 se abrogă.

5. La articolul 2, după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 71-73, cu următorul cuprins:

"

71. bugetele centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale - sinteza bugetelor instituțiilor finanțate parțial din bugetele menționate, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol și de titluri de cheltuieli;

72. cadru bugetar - totalitatea dispozițiilor și procedurilor care stau la baza aplicării sistemelor de contabilitate bugetară și de raportare statistică, regulilor și procedurilor privind elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetară, regulilor fiscale numerice cu specific național, procedurilor bugetare pe care se bazează procesul bugetar în toate etapele sale, cadrelor bugetare pe termen mediu, acordurilor de monitorizare și analize independente destinate să mărească transparența procesului bugetar, care se aplică de către instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare;

73. cadru bugetar pe termen mediu - reprezintă un ansamblu specific de proceduri bugetare naționale care extind orizontul elaborării politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual și care includ definirea priorităților în materie de politică și a obiectivelor bugetare pe termen mediu;".

6. La articolul 2, după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 81 și 82, cu următorul cuprins:

"

81. cheltuieli urgente sau neprevăzute - acele cheltuieli generate de situații deosebite nou-apărute în timpul exercițiului bugetar, care necesită finanțare imediată și pentru care fondurile existente în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt insuficiente în raport cu destinația acestora, din motive independente de voința ordonatorilor de credite;

82. cheltuieli de investiții - parte a cheltuielilor publice destinate finanțării obiectivelor/proiectelor de investiții și a celorlalte categorii de investiții, indiferent de subdiviziunea clasificației bugetare la care se încadrează;".

7. La articolul 2, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

9. clasificație bugetară - gruparea veniturilor și cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie și după criterii unitare. Clasificația bugetară nu reprezintă bază legală pentru efectuarea angajamentelor legale și/sau efectuarea plăților;".

8. La articolul 2, punctul 12 se abrogă.

9. La articolul 2, punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

13. compartiment financiar-contabil - denumire generică pentru structura organizatorică - departament, direcție, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice - în cadrul instituției publice, cu atribuții în fundamentarea, elaborarea și execuția bugetului instituției și/sau în care este organizată evidența contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor în baze contabile de numerar și de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situațiile financiare și/sau se elaborează și fundamentează proiectul bugetului instituției, după caz;".

10. La articolul 2, punctele 15 și 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

15. credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;

16. credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare;".

11. La articolul 2, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

"

201. deficit bugetar calculat conform Sistemului european de conturi - indicator ce măsoară impactul administrațiilor publice asupra restului economiei interne sau internaționale, astfel:

a) excedentul exprimă resursele financiare puse la dispoziția altor sectoare instituționale;

b) deficitul bugetar exprimă resursele financiare generate de alte sectoare instituționale și utilizate de sectorul administrației publice;".

12. La articolul 2, după punctul 27 se introduc două noi puncte, punctele 271 și 272, cu următorul cuprins:

"

271. fonduri rambursabile - asistență financiară rambursabilă primită de la instituțiile financiare interne și internaționale și de la alți finanțatori potrivit memorandumurilor/acordurilor/contractelor de finanțare încheiate cu acestea;

272. fonduri externe postaderare și alți donatori - totalitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare primite de România în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilități finanțate conform unor decizii/acorduri/înțelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene și/sau ale altor donatori;".

13. La articolul 2, punctul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

30. instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);".

14. La articolul 2, punctele 33 și 34 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

33. lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare în care ordonatorul de credite verifică existența dreptului creditorului, determină sau verifică realitatea și cuantumul obligației de plată și verifică condițiile de exigibilitate ale obligației de plată pe baza documentelor justificative;

34. ordonanțarea cheltuielilor - fază în procesul execuției bugetare prin care ordonatorul de credite dă dispoziție conducătorului compartimentului financiar-contabil să efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare;".

15. La articolul 2, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371, cu următorul cuprins:

"

371. redistribuire de credite - operațiunea de realocare de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și între proiecte și programe cu finanțare din fonduri externe între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetelor fondurilor speciale, în condițiile prezentei legi;".

16. La articolul 2, punctul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

39. conducătorul compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupă funcția de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum și altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, cu studii economice superioare și care răspunde, împreună cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor în baze contabile de numerar și de angajamente, de plata cheltuielilor, de întocmirea situațiilor financiare și de elaborarea și fundamentarea proiectului bugetului instituției, după caz. În situația în care instituția publică nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil, contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;".

17. La articolul 2, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 401, cu următorul cuprins:

"

401. trimestrializarea veniturilor și cheltuielilor bugetare - operațiune privind repartizarea bugetului aprobat pe trimestre care, de regulă, se realizează până la finele lunii următoare celei în care a fost aprobat bugetul;".

18. La articolul 2, punctul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

43. virare de credite - operațiune prin care se diminuează creditul de angajament și/sau creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificației bugetare și/sau program/proiecte și programe cu finanțare din fonduri externe, care prezintă disponibilități, și se majorează corespunzător o altă subdiviziune și/sau program/proiecte și programe cu finanțare din fonduri externe la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozițiilor legale de efectuare a operațiunilor respective, în cadrul bugetului aceluiași ordonator principal de credite."

19. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Termenii «buget general consolidat», «cadrul fiscal-bugetar» și «strategie fiscal-bugetară» au înțelesul prevăzut de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

(3) Termenii «economicitate», «eficacitate», «eficiență», «legalitate», «regularitate» au înțelesul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

20. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Autorizarea bugetară/Angajarea și utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare

Art. 4. -

(1) Legea bugetară anuală prevede și autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar.

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament și creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.

(3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se face numai în limita creditelor de angajament și în scopurile pentru care au fost aprobate.

(4) Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament și utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovați, în condițiile legii.

(5) Pentru acțiunile anuale și multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament și creditele bugetare.

(6) În vederea realizării acțiunilor anuale și multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv."

21. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Legile de rectificare bugetară sunt elaborate cu respectarea regulilor și a condițiilor prevăzute de Legea nr. 69/2010.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul înrăutățirii semnificative a prognozei indicatorilor macroeconomici poate fi promovată o rectificare bugetară în primul semestru al anului."

22. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"

Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi

Art. 71. -

Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi se raportează potrivit metodologiei europene de către instituțiile abilitate în acest scop."

23. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Principiul unității

Art. 10. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă și monitorizarea fondurilor publice.

(2) Este interzisă elaborarea de acte normative prin care se creează cadrul legal pentru constituirea de venituri care pot fi utilizate în sistem extrabugetar, cu excepția prevederilor art. 67.

(3) În cazul în care, prin acte normative la nivel de lege, se aprobă ca instituțiile publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. a) să obțină venituri proprii, acestea vor fi considerate instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz."

24. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

"

Contribuția României la bugetul Uniunii Europene

Art. 141. -

Cheltuielile bugetare reprezentând contribuția României la bugetul Uniunii Europene se cuprind în bugetul de stat, la valoarea stabilită potrivit reglementărilor Uniunii Europene."

25. La articolul 15, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage micșorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, se va întocmi o fișă financiară, care va respecta condițiile prevăzute de Legea nr. 69/2010. În această fișă se înscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă în vedere:

a) schimbările anticipate în veniturile și cheltuielile bugetare pentru anul curent și următorii 4 ani;

b) estimări privind eșalonarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament, în cazul acțiunilor anuale și multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor;

c) măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării cheltuielilor sau a minusului de venituri pentru a nu influența deficitul bugetar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) După depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative/măsuri/politici numai în condițiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare, aferente exercițiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul."

26. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) bugetele centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial de la bugetele prevăzute la lit. a), prin lege, ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol și de titluri de cheltuieli; aprobarea bugetelor pe instituții și detalierea acestora la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat se realizează de ordonatorul principal de credite, în termenul prevăzut la alin. (2)."

27. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Parlamentul va lua în dezbatere numai amendamentele prin care se propun modificări sau completări la proiectul legii bugetare anuale și la anexele la acesta, la creditele bugetare și/sau de angajament prezentate de Guvern în structura prevăzută de art. 36 alin. (1)."

28. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Modificarea creditelor bugetare și/sau de angajament, ca urmare a amendamentelor propuse potrivit prevederilor alin. (21), se face numai prin redistribuiri de sume între subdiviziuni ale clasificației bugetare."

29. La articolul 19, după litera b) se introduc trei noi litere, literele b1)-b3), cu următorul cuprins:

"

b1) elaborează previziuni bugetare bazate pe previziunile macroeconomice elaborate și comunicate de către Comisia Națională de Prognoză;

b2) participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil este condiționată de deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum și de cunoașterea reglementărilor europene în domeniu; modul de dobândire sau retragere a certificatului va fi stabilit prin norme metodologice. Pentru conducătorii compartimentelor financiar-contabile aflați în funcție, cursurile și atestarea se fac gratuit, prin intermediul Școlii de Finanțe Publice și Vamă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin organizarea de cursuri în fiecare reședință de județ;

b3) dobândirea și menținerea certificatului de atestare reprezintă condiție specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite având obligația modificării corespunzătoare a fișelor de post respective;".

30. La articolul 19, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) emite norme metodologice, precizări și instrucțiuni prin care se stabilesc practicile și procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, activitățile de control intern și audit intern privind modul de gestionare a acestora, încheierea exercițiului bugetar anual, contabilizarea și raportarea acestuia;".

31. La articolul 19, litera k) se abrogă.

32. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Categorii de ordonatori de credite

Art. 20. -

(1) Ordonatorii de credite sunt de 3 categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari și ordonatori terțiari.

(2) Ordonatorii principali de credite sunt miniștrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, conducătorii altor autorități publice și conducătorii instituțiilor publice autonome.

(3) Conducătorii instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz.

(4) Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu excepția conducătorului compartimentului financiar-contabil. Prin actul de delegare, ordonatorii de credite vor preciza competențele delegate și condițiile delegării acestora.

(5) În cazurile prevăzute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi."

33. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Rolul ordonatorilor de credite

Art. 21. -

(1) Ordonatorii principali de credite repartizează creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

(2) Ordonatorii principali de credite transmit bugetele instituțiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetare anuale.

(3) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele de angajament și bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terțiari de credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

(4) Ordonatorii terțiari de credite angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament repartizate și utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituțiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale.

(5) Pentru asigurarea unei execuții bugetare prudente, ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele de angajament și creditele bugetare după reținerea a 10% din prevederile aprobate acestora.

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) următoarele:

a) cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile de personal care se regăsesc în structura altor subdiviziuni ale clasificației bugetare;

b) cheltuielile acordate în bani, de natura asistenței sociale și asigurărilor sociale, precum și a contribuțiilor de asigurări sociale aferente, cheltuielile cu bursele acordate din fonduri publice, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

c) cheltuielile cu datoria publică;

d) cheltuielile care decurg din obligații internaționale;

e) sumele alocate ordonatorilor principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, care vor fi repartizate integral.

(7) Repartizarea sumelor reținute în proporție de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situația economică și bugetară și a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta.

(8) Ordonatorii de credite prevăzuți la alin. (1) și (3) au obligația de a fundamenta, justifica și utiliza, în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, creditele bugetare repartizate din bugetele lor instituțiilor subordonate și altor beneficiari ai acestor fonduri."

34. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Ordonatorii de credite au obligația de a angaja cheltuieli în limita creditelor de angajament și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale."

35. La articolul 22 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit prevederilor art. 21;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) angajarea și utilizarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;".

36. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Controlul financiar preventiv propriu

Art. 24. -

(1) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății.

(2) Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu și a controlului financiar preventiv delegat, după caz, potrivit dispozițiilor legale."

37. La articolul 26, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) la cheltuieli, creditele de angajament și creditele bugetare determinate de autorizările conținute în legi specifice, în structură funcțională și economică a acestora;".

38. La articolul 28, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"

b1) legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar prevăzute la art. 18 din Legea nr. 69/2010;".

39. Articolul 282 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele instituțiilor publice

Art. 282. -

În situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. b) și c) în ultimii 2 ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, aceste instituții fundamentează veniturile proprii pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent anului curent."

40. După articolul 282 se introduc trei noi articole, articolele 283-285, cu următorul cuprins:

"

Obligațiile de plată înregistrate la nivelul unui an

Art. 283. -

Obligațiile de plată înregistrate la nivelul unui an trebuie să fie cel mult egale cu creditele bugetare aprobate, cu excepția serviciilor privind furnizarea de utilități și a drepturilor salariale la care obligațiile înregistrate pot depăși creditul bugetar, cu diferența dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent și cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum și a altor cauze independente de voința ordonatorilor de credite.

Consecințe ale neachitării arieratelor

Art. 284. -

(1) În situația în care instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, înregistrează arierate la sfârșitul lunii anterioare lunii pentru care solicită efectuarea de plăți, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să nu opereze plăți din conturile acestora, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum și pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente datoriei publice.

(2) Măsura încetează la data la care instituțiile publice prevăzute la alin. (1) nu mai înregistrează arierate în contabilitate.

Programe bugetare

Art. 285. -

(1) Programele se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

(2) În scopul întăririi calității politicilor publice, Guvernul va aproba, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, metodologia de elaborare și execuție a programelor bugetare, prin care va preciza forma de prezentare a programelor bugetare, conținutul acestora și modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat și/sau eficiență, precum și modul de monitorizare a execuției programelor bugetare."

41. La articolul 29, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Numărul maxim de posturi finanțat și fondul aferent salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite. Numărul maxim de posturi aprobat prin legea bugetară anuală nu poate fi depășit."

42. La articolul 29, alineatul (6) se abrogă.

43. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Prin actele normative prevăzute la alin. (2), Guvernul poate aproba introducerea în bugetele ordonatorilor principali de credite a acelor subdiviziuni ale clasificației bugetare necesare reflectării destinației sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, dacă acestea nu existau anterior actelor normative în cauză în bugetul aprobat ordonatorului principal de credite."

44. După secțiunea 1 a capitolului III se introduce o nouă secțiune, secțiunea 11 "Cadrul bugetar", cuprinzând articolele 301-305, cu următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA 11 Cadrul bugetar

Cadrul bugetar al României

Art. 301. -

Cadrul bugetar al României în calitate de stat membru al Uniunii Europene respectă cerințele cadrului bugetar al Uniunii Europene, în vederea întăririi supravegherii bugetare la nivelul Uniunii și asigurării obligației prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și alte tratate privind Uniunea Europeană, ratificate de România, pentru a evita deficitele publice excesive.

Planificarea bugetară

Art. 302. -

(1) Planificarea bugetară elaborată de Ministerul Finanțelor Publice se bazează pe previziuni macroeconomice și bugetare.

(2) Previziunile macroeconomice și bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai recente ale Comisiei Europene și, după caz, cu cele ale altor organisme independente internaționale.

(3) Diferențele semnificative față de previziunile Comisiei Europene sunt descrise și motivate, în special dacă nivelul sau creșterea variabilelor din ipotezele externe se îndepărtează în mod semnificativ de valorile menționate în previziunile Comisiei Europene.

Publicarea previziunilor macroeconomice și bugetare

Art. 303. -

Ministerul Finanțelor Publice și Comisia Națională de Prognoză publică pe site, conform competențelor lor legale, previziunile macroeconomice și bugetare oficiale elaborate pentru planificarea bugetară.

Evaluarea previziunilor macroeconomice și bugetare

Art. 304. -

(1) Previziunile macroeconomice și bugetare utilizate pentru planificarea bugetară fac obiectul unor evaluări periodice, imparțiale și cuprinzătoare, bazate pe criterii obiective, inclusiv al unei evaluări ulterioare de către Consiliul Fiscal/organele abilitate în acest scop.

(2) Consiliul Fiscal/Organele abilitate în acest scop publică rezultatele evaluărilor pe site-ul propriu al instituției.

(3) Rezultatele acestei evaluări sunt luate în considerare, în mod adecvat, în viitoarele previziuni macroeconomice și bugetare.

Cadrul bugetar pe termen mediu

Art. 305. -

(1) Cadrul bugetar pe termen mediu constituie baza pentru elaborarea proiectului de buget anual.

(2) Ministerul Finanțelor Publice motivează, în anexă separată la raportul la legea bugetară anuală, orice abatere a previziunilor și priorităților privind veniturile și cheltuielile care rezultă din cadrul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1).

(3) În caz de schimbare a Guvernului, noul Guvern, în cadrul mandatului său, poate actualiza cadrul bugetar pe termen mediu, pentru a ilustra noile sale priorități, și va evidenția diferențele față de cadrul bugetar pe termen mediu anterior."

45. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Elaborarea prognozelor indicatorilor macroeconomici

Art. 31. -

Prognozele indicatorilor macroeconomici și sociali, în conformitate cu prevederile art. 28 lit. a), se elaborează de către Comisia Națională de Prognoză, până la data de 1 iunie a anului curent. Aceste prognoze vor fi actualizate, după caz, pe parcursul desfășurării procesului bugetar și vor fi publicate pe site-ul Comisiei Naționale de Prognoză."

46. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Limitele de cheltuieli

Art. 32. -

Ministerul Finanțelor Publice va înainta Guvernului, până la data de 31 iulie a fiecărui an, limitele de cheltuieli pentru anul bugetar următor, precum și estimările pentru următorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de credite."

47. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Scrisoarea-cadru

Art. 33. -

(1) Ministrul finanțelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru, care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum și limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

(2) Limitele de cheltuieli aprobate și stabilite pe ordonatori principali de credite potrivit alin. (1) pot fi redimensionate de către Ministerul Finanțelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naționale de Prognoză sau în cazul modificării ulterioare a legislației din domeniu, în funcție de specificul ordonatorului principal de credite, cu informarea Guvernului."

48. La articolul 34, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, să depună la Ministerul Finanțelor Publice propunerile pentru proiectul de buget și anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli și estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, însoțite de documentații și fundamentări detaliate.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) În situația în care ordonatorii principali de credite nu își aliniază propunerea de buget la strategia fiscal-bugetară și metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, Ministerul Finanțelor Publice va proceda în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69/2010.

(5) Proiectele de buget și anexele la acesta, refăcute, se depun la Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 15 septembrie a fiecărui an."

49. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite și a bugetului propriu, întocmește proiectele legilor bugetare și proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pentru prima lectură, până la data de 30 septembrie a fiecărui an."

50. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Ministerul Finanțelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naționale de Prognoză, definitivează proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite și al bugetului propriu și proiectele legilor bugetare anuale, pe care le depune la Guvern, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an."

51. La articolul 35, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) După însușirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare și de buget, prevăzute la alin. (31), acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai târziu până la data de 15 noiembrie a fiecărui an."

52. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Aprobarea bugetului de către Parlament

Art. 36. -

(1) Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate, după caz, și pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum și creditele de angajament pentru acțiuni anuale și multianuale.

(2) Creditele bugetare și creditele de angajament estimate pentru următorii 3 ani sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.

(3) Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informații privind necesarul de finanțare pe termen mediu și nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi."

53. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Prezentarea investițiilor publice în proiectul de buget

Art. 38. -

(1) Cheltuielile de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programelor de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.

(2) În programele de investiții publice, ordonatorii principali de credite vor include obiectivele/proiectele de investiții stabilite pe baza criteriilor de evaluare și selecție a acestora."

54. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:

"

Structura programelor de investiții publice

Art. 381. -

(1) În programele de investiții, cheltuielile de investiții se prezintă grupate pe următoarele poziții:

A. obiective/proiecte de investiții în continuare;

B. obiective/proiecte de investiții noi;

C. alte cheltuieli de investiții.

(2) Poziția C «Alte cheltuieli de investiții» se detaliază pe următoarele categorii de investiții:

a) achiziții de imobile, inclusiv terenuri;

b) dotări independente;

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege;

d) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege;

e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții;

f) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege.

(3) Cheltuielile de investiții cuprinse la alin. (2) se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.

(4) Obiectivele/Proiectele de investiții în continuare și obiectivele/proiectele de investiții noi cuprinse în programele de investiții ale instituțiilor publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională a căror detaliere conține informații clasificate potrivit legii se prevăd în poziții globale, care se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite."

55. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Informații privind programele de investiții publice

Art. 39. -

(1) Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investiții publice pe surse de finanțare, pe capitole de cheltuieli și, detaliat, pe clasificația economică.

(2) Ordonatorii principali de credite vor transmite, pentru fiecare obiectiv/proiect de investiții inclus în programul de investiții, informații financiare și nefinanciare, conform formularelor aferente programelor de investiții publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite."

56. Articolul 40 se abrogă.

57. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Aprobarea proiectelor de investiții publice

Art. 42. -

(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către:

a) Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei;

b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane lei și 30 milioane lei;

c) ceilalți ordonatori de credite, pentru valori până la 5 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea și oportunitatea investiției.

(2) Reaprobarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investiții, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» se face potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Aprobarea sistării execuției unui obiectiv/proiect de investiții sau a lucrărilor de intervenții, precum și a unor obiecte sau capacități din cadrul acestora se face de către autoritatea care a aprobat/reaprobat documentația tehnico-economică.

(4) Limitele valorice privind competențele de aprobare prevăzute la alin. (1) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicilor de prețuri."

58. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Condiții pentru includerea proiectelor de investiții în proiectul de buget

Art. 43. -

(1) Obiectivele/Proiectele de investiții și celelalte categorii de investiții se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

(2) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv potrivit prevederilor art. 23 și 25.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru lucrările de intervenție efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, cuprinse la art. 381 alin. (2) lit. d), până la aprobarea documentației de avizare, potrivit legii, se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ și valoric.

(4) Pentru lucrările executate prevăzute la alin. (3), decontarea se va face pe baza situațiilor de lucrări însușite de beneficiar.

(5) În termen de 6 luni de la deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor prevăzute la alin. (3), ordonatorul de credite are obligația elaborării documentației tehnicoeconomice și aprobării acesteia potrivit competențelor prevăzute la art. 42 alin. (1).

(6) Ordonatorilor principali de credite li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziționarea și/sau elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții, în oricare dintre următoarele situații:

a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite și înregistrate în contabilitate studii având același obiect; în această situație se procedează la actualizarea studiilor existente;

b) dacă obiectivul de investiții publice nu va putea fi inclus în programul de investiții publice în anul bugetar următor, în condițiile prevăzute la alin. (9).

(7) În cazuri temeinic justificate, achizițiile prevăzute la alin. (6) se pot realiza cu aprobarea Guvernului.

(8) Sunt exceptate de la prevederile alin. (6) și (7) studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, precum și cele finanțate din fonduri externe rambursabile.

(9) În programul de investiții publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investiții noi a căror finanțare poate fi asigurată integral, conform documentațiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu și/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii nr. 69/2010, cu excepția obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investiții a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum și din fonduri externe rambursabile."

59. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu următorul cuprins:

"

Obligația ordonatorilor de credite de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiții publice la credite bugetare

Art. 431. -

(1) Ordonatorii de credite au obligația de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiții publice la credite bugetare, în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea legilor bugetare anuale/rectificărilor bugetare anuale.

(2) În funcție de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligația de a întocmi și de a actualiza, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de execuție/livrare, atât fizice, cât și valorice, anexe la contract. Ordonatorii de credite au obligația de a recepționa servicii, lucrări și produse, în limita creditelor bugetare anuale și trimestriale aprobate cu această destinație, în măsura în care au fost executate/livrate servicii, lucrări sau produse, în conformitate cu prevederile contractuale."

60. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiții

Art. 44. -

(1) Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii principali de credite vor urmări derularea procesului investițional, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, și vor întocmi rapoarte lunare de monitorizare, pe care le vor transmite centralizat, în format electronic, la Ministerul Finanțelor Publice, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, detaliate în structura aprobată potrivit programelor de investiții publice, anexe la bugetele acestora.

(2) În cazul în care, pe parcursul derulării procesului investițional, apar probleme în implementarea unui obiectiv/proiect de investiții sau a unei categorii de investiții, ordonatorul principal de credite va consemna, în raportul de monitorizare, cauza și măsurile ce se impun pentru remedierea acestui lucru.

(3) Pe parcursul întregului an, în situația în care implementarea unui obiectiv/proiect de investiții sau a unei categorii de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finanțelor Publice virarea creditelor bugetare și/sau a creditelor de angajament neutilizate, între obiectivele/proiectele și categoriile de investiții înscrise în programul de investiții anexă la buget, în condițiile respectării prevederilor alin. (4).

(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau ale creditelor de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiții noi, la poziția «Alte cheltuieli de investiții», cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora, cu excepția proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau din fonduri externe rambursabile.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pe tot parcursul anului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fișele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții, în urma modificării/actualizării indicatorilor tehnico-economici sau a derulării procesului investițional, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate anual.

(6) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor/proiectelor de investiții și categoriilor de investiții incluse în programele de investiții publice."

61. Articolul 46 se abrogă.

62. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

"

Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe postaderare/ale altor donatori și la fonduri rambursabile

Art. 461. -

(1) Prevederile prezentei legi se aplică și fondurilor externe postaderare/ale altor donatori, precum și fondurilor rambursabile, cu excepția art. 47 alin. (8)-(10).

(2) Prin legile bugetare anuale se pot stabili dispoziții derogatorii de la prezenta lege referitoare la programarea bugetară, execuția și/sau controlul proiectelor finanțate din fonduri externe postaderare/alți donatori, precum și al celor finanțate din fonduri rambursabile."

63. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Principii în execuția bugetară

Art. 47. -

(1) Prin legile bugetare anuale se prevăd și se aprobă creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exercițiu bugetar, precum și structura funcțională și economică a acestora.

(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercițiului bugetar.

(3) Alocațiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite și, în cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate și nu pot fi virate și utilizate la alte articole de cheltuieli.

(4) Alocațiile pentru cheltuielile de investiții aprobate pe ordonator principal de credite nu pot fi virate și utilizate pentru alte naturi de cheltuieli.

(5) Ordonatorii principali de credite au obligația să întreprindă toate măsurile necesare pentru încadrarea în alocațiile de cheltuieli de personal și în numărul maxim de posturi aprobate prin legile bugetare anuale.

(6) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate și utilizate pentru finanțarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanțarea altui capitol.

(7) În condițiile prezentei legi, pentru creditele de angajament și creditele bugetare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate.

(8) Virările de credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor subordonate, și se pot efectua în limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor.

(9) Pe baza justificărilor corespunzătoare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, precum și între programe se pot efectua, în limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, și, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.

(10) Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin. (9), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virările de credite bugetare pot influența creditele bugetare aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe trimestrele încheiate, numai în situația în care creditele bugetare aprobate cumulat de la începutul anului sunt mai mari decât creditele bugetare deschise din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeași perioadă și decât plățile efectuate în limita acestora.

(11) Sunt interzise virările de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului.

(12) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare.

(13) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile de la închiderea lunii, situația virărilor de credite bugetare aprobate conform alin. (8), potrivit instrucțiunilor aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

(14) Virările de credite bugetare aprobate pentru asigurarea plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar.

(15) Ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, în cursul întregului an, pentru asigurarea plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene.

(16) În cursul anului, în funcție de situațiile specifice apărute, ordonatorul principal de credite poate introduce, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole și alineate noi, altele decât cele prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume care se asigură prin virări de credite și/sau fonduri alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului."

64. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

"

Virări de credite de angajament

Art. 471. -

(1) În condițiile prezentei legi, sunt permise virări de credite de angajament numai pentru creditele pentru care nu au fost încheiate angajamente legale.

(2) Virările de credite de angajament se realizează concomitent cu virările de credite bugetare, dacă nu contravin prevederilor alin. (1) și legilor bugetare. Prevederile art. 47 se aplică în mod corespunzător și virărilor de credite de angajament."

65. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Transferurile între ordonatorii principali de credite

Art. 50. -

În situațiile în care, în timpul exercițiului bugetar, pe baza dispozițiilor legale, au loc treceri de unități, acțiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau în cadrul aceluiași ordonator principal de credite, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora și în structura bugetului de stat, inclusiv în execuția bugetară, fără afectarea echilibrului bugetar și a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului."

66. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Execuția bugetară

Art. 52. -

(1) În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajare, lichidare, ordonanțare, plată.

(2) Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de conducător al compartimentului financiar-contabil.

(3) Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituției publice.

(4) Plata cheltuielilor se efectuează de conducătorul compartimentului financiarcontabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății în baza ordonanțării acestora, în limita creditelor bugetare aprobate și a fondurilor disponibile cu această destinație.

(5) Instrumentele de plată trebuie să fie însoțite la ordonatorul de credite de ordonanțarea la plată, la care se anexează documentele privind recepția cantitativă și calitativă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate, care certifică sumele de plată.

(6) Efectuarea plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, și numai după ce acestea au fost lichidate și ordonanțate potrivit prevederilor art. 24 și 25, după caz.

(7) Plata cheltuielilor la instituțiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un număr de personal mai mic de 5 persoane se realizează de către ordonatorul de credite și de persoana împuternicită cu atribuții financiar-contabile.

(8) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans de până la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum și limitele care se vor folosi în acest scop.

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), pentru proiectele de cercetare științifică obținute prin competiții naționale se pot efectua plăți în avans de maximum 90%, din fonduri publice, la începutul fiecărei etape de cercetare.

(10) Sumele reprezentând plăți în avans, efectuate potrivit alin. (8) și (9) și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului, în condițiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituția publică ce a acordat avansurile și se vor restitui bugetului din care au fost avansate. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor și serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către instituția publică se face cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat și până s-au recuperat.

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (10):

a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea asistenței financiare nerambursabile postaderare, altele decât cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finanțare;

b) sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea proiectelor și acțiunilor finanțate în cadrul Programului operațional sectorial Transport și a unor proiecte și acțiuni finanțate în cadrul Programului operațional sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanțare și, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut;

c) proiectele și acțiunile finanțate în cadrul Programului operațional sectorial Mediu pentru care se aplică prevederile lit. b), precum și condițiile de aplicare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(12) În cazurile prevăzute la alin. (11), sumele reprezentând plăți în avans și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit în condițiile prevederilor contractuale vor fi recuperate de către instituțiile publice care au acordat avansurile și se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului și data recuperării sumelor restante."

67. La articolul 53, alineatul (3) se abrogă.

68. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Monitorizarea exercitată de Ministerul Finanțelor Publice

Art. 55. -

Ministerul Finanțelor Publice solicită ordonatorilor principali de credite, atât în cursul anului, cât și cu ocazia încheierii execuției bugetare, rapoarte de audit intern prevăzute în actele normative în vigoare, precum și alte rapoarte periodice privind utilizarea fondurilor publice, care se publică pe site-ul ordonatorilor principali de credite."

69. La articolul 56, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte anuale de performanță, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate."

70. La articolul 57, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) la cheltuieli: credite de angajament inițiale; credite de angajament definitive; credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate."

71. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale și Contul general al datoriei publice locale."

72. La articolul 59, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Cu excedentele definitive rezultate după încheierea exercițiului bugetar și cu alte surse prevăzute de lege se diminuează deficitele din anii precedenți și, după caz, datoria publică guvernamentală."

73. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Deficitul bugetului de stat se finanțează temporar din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului și definitiv prin împrumuturi de stat."

74. La articolul 61, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Creditele de angajament pentru care nu au fost încheiate angajamente legale și creditele bugetare neutilizate la sfârșitul anului bugetar sunt anulate de drept."

75. La articolul 61, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"

(8) Subvențiile, transferurile și alte forme de sprijin financiar din partea statului, neutilizate până la închiderea anului, pentru care a fost instituită obligația restituirii prin temeiurile legale de acordare și nerestituite până la data de 31 decembrie, se vor supune calculului accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, pentru perioada cuprinsă între data de 31 decembrie și data restituirii sumelor la buget."

76. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Excedentele bugetelor instituțiilor publice

Art. 66. -

(1) Excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice, finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. b), se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care sunt finanțate, în limita sumelor primite de la acesta, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor, cu aceeași destinație."

77. La articolul 68, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor, cu aceeași destinație."

78. La articolul 70, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Instituțiile publice au obligația de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unității teritoriale a Trezoreriei Statului, în termen de 10 zile de la aprobare, în condițiile legii."

79. La articolul 70, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care instituțiile publice nu transmit unităților Trezoreriei Statului bugetul aprobat în termenul prevăzut la alin. (3), pot efectua plăți în limita a 1/12 din ultimul buget aprobat, cu excepția plăților aferente acțiunilor și obiectivelor de investiții noi, pentru o perioadă de 45 de zile de la data expirării termenului de depunere.

(5) Termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit la solicitarea fundamentată a instituției publice, cu aprobarea ministrului finanțelor publice.

(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3), (4) sau (5), după caz, unitățile Trezoreriei Statului nu vor mai accepta la decontare documente de plată ale instituțiilor publice."

80. La articolul 72 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (2) și (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 47 alin. (13) și ale art. 63 alin. (2)-(5);

b) nerespectarea dispozițiilor art. 24 alin. (2), art. 47 alin. (3) și (8)-(11), art. 52 alin. (2)-(6) și (10), art. 53 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) și ale art. 69 alin. (2);".

81. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 731, cu următorul cuprins:

"

Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice

Art. 731. -

Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata și până s-au recuperat sumele."

82. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 751, cu următorul cuprins:

"

Virarea veniturilor cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementează

Art. 751. -

Toate veniturile cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementează se virează la aceste bugete, în termen de 30 de zile de la data încasării acestora."

Art. II. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice va emite norme metodologice, aprobate de Guvern, prin care va stabili condiții, criterii de acordare/alocare a sumelor din fondurile la dispoziția Guvernului, tipurile/categoriile de cheltuieli care pot fi finanțate din aceste fonduri, precum și rolul și responsabilitățile Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice și ordonatorilor principali de credite beneficiari.

(2) În aplicarea prevederilor art. 19 lit. b2) și b3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va emite norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) În aplicarea prevederilor art. 284 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va emite norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. III. -

În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 19 lit. b2) și b3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, conducătorii compartimentului financiar-contabil din instituțiile publice aflați în funcție trebuie să obțină certificatul de atestare, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Modificări (1)

Art. IV. -

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. -

Art. I pct. 20, 37, 40 - referitoare la art. 285, 52 și 70 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Modificări (2)

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 15 octombrie 2013.

Nr. 270.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...