Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul de organizare și funcționare a pieței intrazilnice de energie electrică din 10.10.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Scop

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește cadrul pentru organizarea și funcționarea pieței intrazilnice de energie electrică, și anume:

a) modul de organizare a sesiunilor de tranzacționare și de stabilire a tranzacțiilor;

b) principiile decontării tranzacțiilor;

c) reguli privind monitorizarea și supravegherea pieței intrazilnice de energie electrică.

Art. 2. -

Prin implementarea pieței intrazilnice de energie electrică se creează un cadru suplimentar de vânzare și cumpărare a energiei electrice pentru participanții la piața angro de energie electrică, necesar pentru facilitarea echilibrării portofoliului de tranzacții de vânzare și cumpărare a energiei electrice cu posibilitățile de producție, necesarul de consum și tranzacțiile transfrontaliere, precum și pentru reducerea dezechilibrelor, asigurând caracterul centralizat, public, transparent și nediscriminatoriu al tranzacțiilor de pe piața concurențială de energie electrică.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare

Art. 3. -

Prezentul regulament se aplică:

a) titularilor de licență de producere/furnizare/transport/distribuție din sectorul energiei electrice și titularilor de autorizații de înființare pentru capacități de producere aflate în perioada de probă; Modificări (1)

b) operatorului pieței intrazilnice de energie electrică.

CAPITOLUL III Definiții și abrevieri

Art. 4. -

Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

NF - notificări fizice;

OPE - operatorul pieței de echilibrare;

OPI - operatorul pieței intrazilnice de energie electrică;

PI - piața intrazilnică de energie electrică;

PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

PRE-OPI - partea responsabilă cu echilibrarea corespunzătoare OPI în calitate de contraparte;

PZU - piața pentru ziua următoare;

SEN - Sistemul electroenergetic național.

Art. 5. -

În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile următoare:

a) anularea unei oferte - ștergerea ofertei din registrul ofertelor active ale unui participant la PI luate în considerare în vederea încheierii tranzacțiilor, oferta rămânând înregistrată în baza de date a platformei pentru prelucrări statistice;

b) banca cont central - banca comercială la care OPI are deschis contul central al PI, prin care acesta își desfășoară rolul de contraparte pentru tranzacțiile pe PI;

c) banca de decontare - banca comercială la care participantul la PI și-a deschis contul prin care se desfășoară acțiunile de debitare directă aferente decontării tranzacțiilor pe PI;

d) banca garantă - banca comercială care emite la ordinul clientului său, participant la PI, o scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPI;

e) compensare - stingerea obligațiilor de plată, egale, reciproce, între două persoane juridice, până la concurența obligației celei mai mici, prin ordine de compensare;

f) condiție de corelare a ofertelor - situația în care prețul unei oferte de cumpărare este mai mare sau cel puțin egal cu prețul unei oferte de vânzare, respectiv prețul unei oferte de vânzare este mai mic sau cel mult egal cu prețul unei oferte de cumpărare, pentru instrumentul standard respectiv;

g) confirmare de tranzacție - raport ce poate fi accesat de către participantul la PI prin intermediul sistemului de tranzacționare administrat de OPI, care confirmă o tranzacție pe PI efectuată de acesta;

h) contraparte - calitatea de vânzător/cumpărător a OPI pe PI, în limita garanțiilor depuse de participanți;

i) convenție de participare la PI - contract standardizat cu caracter public stabilit de OPI, ce prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre OPI și fiecare participant la PI;

j) contractul de mandat privind plata prin debitare directă - document prin care participantul la PI acordă o autorizare permanentă, dar revocabilă OPI pentru a emite instrucțiuni de debitare directă asupra contului său deschis la banca de decontare și băncii de decontare pentru a-i debita contul cu suma prevăzută în instrucțiunile de debitare directă;

k) debitare directă - modalitate de plată a unei sume de bani convenite între participantul la PI și OPI, care constă în debitarea preautorizată a contului participantului la PI de către banca de decontare în baza prevederilor mandatului de debitare directă, la solicitarea OPI, respectiv creditarea corespunzătoare a contului OPI de către banca cont central în baza angajamentului privind debitarea directă. Această modalitate de plată nu necesită autorizarea prealabilă de către participantul la PI a fiecărei instrucțiuni de debitare directă trasă asupra contului său;

l) garanția de validare calculată - valoarea scrisorii de garanție bancară de plată diminuată cu obligațiile de plată neîncasate în contul central al PI, față de care se validează ofertele de cumpărare introduse pe PI;

m) instrucțiune de debitare directă - instrucțiune de plată prin debitare directă emisă de OPI și trasă asupra contului participantului la PI deschis la banca de decontare;

n) instrument standard - contract definit în cadrul sistemului de tranzacționare al PI având ca obiect vânzarea/cumpărarea de energie electrică într-un anumit interval orar al unei anumite zile de livrare;

o) nota de decontare zilnică - raport emis în cadrul sistemului de tranzacționare pentru fiecare participant la PI în care sunt specificate, orar și cumulat la nivel de zi de livrare, cantitățile de energie electrică tranzacționate la vânzare/cumpărare și valorile totale și nete ale drepturilor de încasare/obligațiilor de plată;

p) notificare fizică - informare pusă la dispoziția PRE-urilor ce dețin responsabilitatea echilibrării pentru participanții la PI, privind cantitățile de energie electrică agregate, tranzacționate pe PI pe fiecare interval orar de către membrii PRE-ului respectiv. OPI transmite această informare și la OPE, în calitate de contraparte pentru tranzacțiile pe PI;

q) ofertă de energie electrică - oferta de cumpărare sau oferta de vânzare de energie electrică introdusă de un participant la PI pentru un singur interval orar al zilei de livrare, conținând prețul și cantitatea de energie electrică oferite;

r) oferte active - oferte introduse în sistemul de tranzacționare, validate, luate în considerare în vederea încheierii tranzacțiilor;

s) operatorul pieței intrazilnice de energie electrică - persoana juridică ce asigură cadrul organizatoric în vederea tranzacționării angro de energie electrică pe PI; operatorul pieței intrazilnice de energie electrică este Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "Opcom" - S.A., denumit în continuare Opcom - S.A., în calitate de operator al pieței de energie electrică, conform legii;

t) participant la PI - titular de licență sau titular de autorizație de înființare pentru capacități de producere aflat în perioada de probe, înregistrat de către OPI și semnatar al Convenției de participare la PI; Modificări (1)

u) perioada de probe - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a recepției la terminarea lucrărilor pentru un grup/o centrală electrică și maximum 60 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune a acestei capacități de producere;

v) piața intrazilnică de energie electrică - piața centralizată de energie electrică, organizată și administrată de operatorul pieței de energie electrică, care oferă participanților la piață posibilitatea de a-și îmbunătăți echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacții efectuate în sesiuni desfășurate după încheierea tranzacțiilor pe PZU și înainte cu un anumit interval de timp de începerea livrării;

w) proces de corelare - proces transparent de întâlnire a unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare care determină încheierea unei tranzacții;

x) schimb bloc - schimb de energie electrică între două PRE-uri, rezultat din agregarea pe vânzare, respectiv pe cumpărare a tuturor tranzacțiilor dintre participanții dintr-un PRE și cei din celălalt PRE, într-un interval de dispecerizare;

y) scrisoare de garanție bancară de plată - document prin care banca garantă se angajează în mod irevocabil și necondiționat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPI, orice sumă până la concurența unei sume maxime stabilite de către participantul la PI în calitate de ordonator al garanției. Este emisă pe o perioadă limitată de timp conform "Procedurii privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la PI";

z) sesiune de tranzacționare - program de derulare a procesului de tranzacționare în care se pot introduce, modifica, anula sau suspenda oferte pentru un instrument standard și se pot încheia tranzacții, dacă se îndeplinesc condițiile de corelare;

aa) sistem de tranzacționare al PI - sistem informatic implementat de OPI în scopul realizării tranzacțiilor pe PI conform prevederilor prezentului regulament;

bb) suspendarea unei oferte - ștergerea unei oferte de către participant din lista ofertelor sale active în piață. O ofertă suspendată poate fi reactivată de participantul la PI oricând în timpul sesiunii de tranzacționare pentru instrumentul standard pentru care a fost introdusă;

cc) titular de licență/titular de autorizație de înființare - operator economic deținător al unei licențe/autorizații de înființare pentru capacități de producere eliberate în domeniul energiei electrice de ANRE;

dd) tranzacție - convenție legală ferm încheiată între două părți pentru livrarea de energie electrică în concordanță cu prevederile legislației specifice în vigoare;

ee) tranzacționare prin corelare continuă - mecanism de tranzacționare în care, pe tot parcursul sesiunii de tranzacționare, se pot încheia tranzacții de îndată ce, prin introducerea unei oferte noi sau modificarea unei oferte existente în sistemul de tranzacționare al PI, se creează condițiile de corelare cu o ofertă de sens contrar existentă în sistemul de tranzacționare al PI;

ff) zi de livrare - ziua calendaristică pentru care a fost încheiată o tranzacție.

CAPITOLUL IV Prevederi generale

Art. 6. -

OPI organizează și dezvoltă piața centralizată intrazilnică de energie electrică pe baza principiilor de nediscriminare, transparență, caracter public și centralizat, stabilite de lege, și a prevederilor din prezentul regulament.

Art. 7. -

Detalierea modului de organizare a PI se realizează în proceduri publice elaborate de OPI și avizate de ANRE, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 8. -

Înregistrarea participanților la PI se face la solicitarea acestora adresată OPI, realizată în condițiile prevăzute într-o procedură realizată conform art. 7 și prin semnarea Convenției de participare la PI; un participant la PI se poate retrage din proprie inițiativă de pe PI, în condițiile specificate în aceeași procedură.

Art. 9. -

OPI poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la PI în oricare dintre următoarele cazuri, detaliate într-o procedură realizată conform art. 7:

a) dacă participantul la PI nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile necesare pentru înregistrarea ca participant la PI;

b) dacă participantul la PI nu respectă Convenția de participare la PI și prevederile procedurilor realizate conform art. 7.

Art. 10. -

OPI stabilește conținutul-cadru al Convenției de participare la PI, care cuprinde drepturile și responsabilitățile reciproce ale OPI și ale fiecărui participant la această piață. După parcurgerea unui proces de consultare publică, OPI face publică Convenția de participare la PI pe pagina sa de internet.

Art. 11. -

După semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a Convenției de participare la PI, înregistrarea ca participant la PI devine efectivă începând cu data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 12. -

PI cuprinde piețe independente pentru fiecare interval orar al zilei de livrare.

Art. 13. -

Tranzacțiile efectuate pe PI determină obligațiile ferme ale respectivului participant la PI de a livra energia electrică, respectiv de a achiziționa energia electrică în intervalul orar respectiv, în conformitate cu specificațiile tranzacțiilor confirmate.

Art. 14. -

Livrarea energiei electrice se consideră că a fost realizată de către fiecare parte prin transmiterea de NF pentru tranzacțiile încheiate pe PI de către PRE-urile din care acestea fac parte și de către OPI pentru PRE - OPI.

Art. 15. -

OPI este contraparte pentru fiecare participant la PI, în tranzacțiile încheiate de acesta pe PI.

Art. 16. -

Ofertarea și tranzacționarea se desfășoară între participanți anonimi.

Art. 17. -

Participanții la PI au obligația să constituie o garanție financiară în favoarea OPI, în condițiile specificate într-o procedură realizată conform art. 7, care să acopere contravaloarea ofertelor de cumpărare introduse pe PI.

Art. 18. -

Participanții la PI au obligația să plătească OPI contravaloarea tarifului de participare la PI, conform reglementărilor în vigoare și prevederilor Convenției de participare la PI.

CAPITOLUL V Tranzacționarea

Art. 19. -

Pentru fiecare interval orar al zilei de livrare, OPI definește, în cadrul sistemului de tranzacționare, un instrument standard, ce constituie obiectul unor tranzacții independente.

Art. 20. -

O ofertă este definită pentru un singur instrument standard.

Art. 21. -

Ofertele sunt formate dintr-o pereche prețcantitate.

Art. 22. -

Participantul la PI poate introduce mai multe oferte de vânzare și/sau mai multe oferte de cumpărare pentru fiecare instrument standard.

Art. 23. -

Ofertele pot fi introduse doar în timpul sesiunii de tranzacționare corespunzătoare instrumentului standard respectiv.

Art. 24. -

O ofertă introdusă de către un participant la PI poate fi anulată/modificată/suspendată de acesta în orice moment din sesiunea de tranzacționare, pentru partea din oferta respectivă care nu a fost corelată până la acel moment, în conformitate cu procedura realizată conform art. 7.

Art. 25. -

Sistemul de tranzacționare va acorda marca de timp și va lua în considerare ultima modificare a ofertei.

Art. 26. -

OPI organizează câte o sesiune de tranzacționare pentru fiecare instrument standard.

Art. 27. - Derogări (1)

Fiecare sesiune de tranzacționare aferentă unui instrument standard începe după intervalul de transmitere a ofertelor zilnice pe piața de echilibrare (ora de închidere a pieței de echilibrare) pentru ziua respectivă de livrare, la ora stabilită printr-o procedură realizată conform art. 7, și se încheie cu două ore înainte de începutul intervalului orar respectiv al zilei de livrare.

Art. 28. -

Prin excepție de la prevederile art. 27, la sfârșitul fiecărei zile se alocă un interval de timp pentru desfășurarea procesului de mentenanță a sistemului de tranzacționare și pentru actualizarea garanțiilor de validare în sistemul de tranzacționare; în acest interval de timp nu se pot introduce oferte și nu se pot încheia tranzacții, iar sesiunile de tranzacționare al căror termen final se situează în acest interval se încheie la începutul acestuia. Durata intervalului de mentenanță și duratele sesiunilor de tranzacționare pentru instrumentele standard afectate sunt stabilite într-o procedură realizată conform art. 7.

Art. 29. -

În timpul sesiunii de tranzacționare, participanții la PI pot introduce oricând oferte, corelarea realizându-se automat la introducerea acestora, dacă se îndeplinesc condițiile de corelare.

Art. 30. -

Procesul de corelare asigură tranzacționarea tuturor ofertelor compatibile respectând următoarele principii:

a) sistemul de tranzacționare al PI ordonează ofertele în funcție de preț, iar la prețuri egale, după marca de timp;

b) ofertele de cumpărare se corelează în ordinea descrescătoare a prețului ofertat, respectiv prima ofertă de cumpărare tranzacționată este oferta de cumpărare cu prețul cel mai mare;

c) ofertele de vânzare se corelează în ordinea crescătoare a prețului ofertat, respectiv prima ofertă de vânzare tranzacționată este oferta de vânzare cu prețul cel mai mic;

d) corelarea a două oferte se realizează la cantitatea minimă a celor două oferte. Oferta rămasă după corelarea parțială rămâne în sistemul de tranzacționare pentru eventualele corelări ulterioare;

e) prețul la care se încheie tranzacțiile, conform regulilor de corelare aplicate automat de către sistemul de tranzacționare al PI, este prețul ofertei de răspuns la oferta de sens contrar existentă în sistemul de tranzacționare care îndeplinește condiția de corelare;

f) procesul de corelare se încheie în momentul în care nu mai există oferte care îndeplinesc condiția de corelare sau la expirarea sesiunii de tranzacționare.

Art. 31. -

După încheierea fiecărei tranzacții, participanții la PI au acces, prin intermediul sistemului de tranzacționare al PI, la confirmările de tranzacții proprii.

CAPITOLUL VI Decontare și garanții

Art. 32. -

În vederea participării la sesiunile de tranzacționare organizate pe PI cu oferte de cumpărare, participantul la PI trebuie:

a) să depună contractul de mandat de debitare directă la OPI, înainte de ziua de tranzacționare în care dorește să introducă oferte de cumpărare;

b) să întreprindă măsurile necesare pentru a fi transmisă de către banca cont central la OPI scrisoarea de garanție bancară de plată în favoarea OPI înainte de ziua de tranzacționare în care dorește să introducă oferte de cumpărare.

Art. 33. -

Participanții la PI pot utiliza o scrisoare de garanție bancară de plată, unică pentru PZU și PI; în acest caz, scrisoarea de garanție bancară unică pentru PZU și PI va avea specificat în conținutul ei că se utilizează pentru cele două piețe de energie electrică, iar repartiția valorii între cele două piețe este comunicată OPI de către participantul la PI și poate fi actualizată lunar.

Art. 34. -

Scrisoarea de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPI în calitate de beneficiar este utilizată pentru acoperirea integrală a obligațiilor de plată ale participantului la PI neîncasate încă în contul central, precum și pentru validarea ofertelor de cumpărare.

Art. 35. -

La introducerea în sistemul de tranzacționare al PI, ofertele de cumpărare a căror valoare este mai mare decât garanția de validare calculată diminuată cu valoarea tranzacțiilor de cumpărare realizate, respectiv cu valoarea ofertelor de cumpărare active, sunt invalidate de către sistemul de tranzacționare al PI, iar participantul respectiv este notificat prin mesaj transmis automat de și prin intermediul sistemului de tranzacționare al PI.

Art. 36. -

După încheierea sesiunilor de tranzacționare aferente unei zile, OPI elaborează nota de decontare zilnică, pe care o pune la dispoziția participantului la PI, în care sunt înregistrate, orar și cumulat, la nivelul zilei de livrare, cantitățile de energie electrică aferente tranzacțiilor de cumpărare/vânzare și valorile totale și nete ale obligațiilor de plată/drepturilor de încasare.

Art. 37. -

Încasările/Plățile aferente valorilor nete ale drepturilor de încasare/obligațiilor de plată pentru tranzacțiile încheiate zilnic pe PI se realizează prin intermediul contului central al PI, deschis la banca cont central de către OPI în calitate de contraparte, prin mecanismele de debitare directă/ordine de plată, conform prevederilor unei proceduri realizate conform art. 7.

Art. 38. -

În cazul în care banca de decontare a participantului la PI a comunicat refuzul la plată a instrucțiunii de debitare directă, OPI solicită executarea scrisorii garanției bancare de plată a acestuia.

Art. 39. -

În situația în care în luna de livrare participantul la PI înregistrează la nivel de zi de livrare atât tranzacții de vânzare pe PI, cât și tranzacții de cumpărare pe PI, drepturile sale de încasare, respectiv obligațiile sale de plată față de OPI, comunicate prin facturi reciproce, sunt supuse mecanismului de compensare a acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL VII Comunicări

Art. 40. -

După încheierea fiecărei tranzacții, PRE-urile care și-au asumat responsabilitatea echilibrării pentru participanții la PI au acces, prin intermediul sistemului de tranzacționare al PI, la schimburile bloc pe fiecare interval de dispecerizare cu PRE - OPI, aferente tranzacțiilor pe PI, din cadrul NF proprii.

Art. 41. -

NF ale PRE - OPI și ale PRE-urilor partenere sunt actualizate și retransmise de OPI și de către celelalte PRE-uri către OPE până la sfârșitul fiecărei ore ulterioare celei în care s-au încheiat tranzacțiile.

CAPITOLUL VIII Transparență

Art. 42. -

Sistemul de tranzacționare al PI asigură anonimatul ofertanților pe întreg parcursul sesiunii de ofertare.

Art. 43. -

Ecranele sistemului de tranzacționare sunt accesibile în timp real publicului, într-o locație anunțată pe site-ul OPI.

Art. 44. -

(1) OPI publică în timp real cele mai bune 10 oferte de cumpărare și cele mai bune 10 oferte de vânzare.

(2) Tranzacțiile încheiate pe PI, caracterizate prin preț, cantitate, numele participantului la PI și calitatea acestuia (vânzător sau cumpărător), sunt publicate pe pagina web a OPI în maximum 24 de ore de la încheierea lor.

CAPITOLUL IX Situații de avarie

Art. 45. -

Prevederile referitoare la situațiile de avarie se aplică, fără a fi limitative, atunci când:

a) din cauza unor probleme tehnice localizate la nivelul căilor de comunicație proprii, OPI nu poate pune confirmările de tranzacții la dispoziția participanților la PI, respectiv NF la dispoziția PRE-urilor care dețin responsabilitatea echilibrării pentru participanții la PI și/sau nu poate transmite NF ale PRE - OPI către OPE;

b) are loc o întrerupere accidentală a sistemului de tranzacționare al PI, respectiv când un eveniment sau un complex de evenimente împiedică funcționarea sistemului de tranzacționare al PI.

Art. 46. -

Situațiile de avarie care au dus la întreruperea unor sesiuni de tranzacționare, precum și motivarea acestora se publică pe site-ul OPI.

Art. 47. -

În cazul întreruperii sesiunilor de tranzacționare conform art. 45, Opcom - S.A. nu poate fi ținută responsabilă pentru eventuale daune materiale invocate de participanții la PI.

Art. 48. -

În cazul situațiilor de avarie privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și a căilor de comunicație ale OPI se va întrerupe tranzacționarea până la refacerea sistemului, iar comunicările absolut necesare se vor desfășura prin sisteme alternative, în conformitate cu prevederile unei proceduri realizate conform art. 7.

Art. 49. -

De la momentul reluării funcționării sistemului de tranzacționare al PI, desfășurarea sesiunilor de tranzacționare are loc conform orarului normal.

CAPITOLUL X Monitorizare

Art. 50. -

OPI supraveghează funcționarea PI în conformitate cu prevederile prezentului regulament și legislației incidente și publică rapoarte periodice privind rezultatele acestei piețe.

Art. 51. -

Opcom - S.A. actualizează, în conformitate cu prevederile art. 7, procedura ce are ca obiect supravegherea piețelor administrate.

Art. 52. -

În vederea asigurării rolului ANRE de monitorizare a pieței de energie electrică, OPI transmite ANRE rapoarte periodice privind performanța PI și indicatorii specifici. În conformitate cu procedura ce are ca obiect supravegherea piețelor administrate, OPI va atenționa ANRE cu privire la orice aspect care conduce la o funcționare inadecvată a PI, precum și la orice comportament anticoncurențial sau inadecvat al participanților la PI, prezentând soluții posibile pentru remedierea situației constatate.

Art. 53. -

OPI transmite zilnic, într-un format electronic ușor prelucrabil (Excel), convenit cu ANRE, ofertele orare ale participanților la PI, tranzacțiile orare încheiate de către participanți și prețurile aferente acestora.

Art. 54. -

La solicitarea ANRE, OPI transmite acesteia date istorice din baza de date deținută, precum și analize specifice cu privire la funcționarea PI.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...