Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 871/2020 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Lituania (Numai textul în limba lituaniană este autentic)
Număr celex: 32020D0871

Modificări (...)

În vigoare de la 25 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 20 litera (p),

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

întrucât:

(1) Secțiunea B.IV punctul 1 din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că, pentru clasificarea carcaselor de porc, conținutul de carne macră trebuie să fie estimat prin metode de clasificare autorizate de Comisie, putând fi autorizate doar metodele de estimare confirmate statistic care se bazează pe măsurători fizice ale uneia sau mai multor părți anatomice ale carcasei de porc. Autorizarea metodelor de clasificare trebuie să fie condiționată de respectarea unei toleranțe maxime de eroare statistică în estimare. Această toleranță este definită în partea A din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2017/1182 al Comisiei (2).

(2) Regulamentul delegat (UE) 2017/1182 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine și în ceea ce privește raportarea prețurilor de piață ale anumitor categorii de carcase și animale vii (JO L 171, 4.7.2017, p. 74).

(2) Decizia 2008/364/CE a Comisiei (3) autorizează utilizarea a patru metode de clasificare a carcaselor de porc în Lituania.

(3) Decizia 2008/364/CE a Comisiei din 28 aprilie 2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Lituania (JO L 125, 9.5.2008, p. 32).

(3) Modificările aparatului sau ale metodelor de clasificare nu trebuie să fie permise, cu excepția cazului în care ele sunt autorizate în mod explicit printr-o decizie de punere în aplicare a Comisiei.

(4) Lituania a solicitat Comisiei să retragă autorizația pentru metodele "Hennessy Grading Probe (HGP7)" și "IM-03" din lista metodelor autorizate pentru clasificarea carcaselor de porc pe teritoriul său, deoarece aceste metode nu mai sunt utilizate pe teritoriul său.

(5) De asemenea, Lituania a solicitat Comisiei să autorizeze o nouă metodă (Fat-O-Meat'er II). În acest scop, în protocolul prevăzut la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1182, Lituania a prezentat o descriere detaliată a testului de disecție, indicând principiile pe care se bazează această nouă metodă, rezultatele testului său de disecție și ecuațiile utilizate pentru estimarea procentului de carne macră. Lituania a solicitat, de asemenea, Comisiei să autorizeze formule actualizate pentru două metode (Fat-O-Meat'er S70 și metoda manuală ZP) deja autorizate prin Decizia 2008/364/CE pentru clasificarea carcaselor de porc pe teritoriul său.

(6) Din examinarea solicitării menționate a reieșit că sunt îndeplinite condițiile de autorizare a noii metode de clasificare și de actualizare a ecuațiilor pentru celelalte două metode. Prin urmare, metodele de clasificare și formulele în cauză trebuie să fie autorizate în Lituania.

(7) În consecință, din motive de claritate și de securitate juridică, Decizia 2008/364/CE trebuie să fie abrogată.

(8) Pentru a se acorda operatorilor suficient timp în vederea adaptării la cerințele tehnice legate de introducerea unor noi dispozitive și ecuații, metodele de clasificare a carcaselor de porc autorizate în temeiul Deciziei 2008/364/CE trebuie să continue să se aplice până la 30 aprilie 2021.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...