Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii

Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Reviste (1), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică a României și de stimulare a mediului de afaceri, prin dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și prin îmbunătățirea accesului acestora la finanțare,

având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce privește reducerea numărului de operatori activi pe piață, înăsprirea condițiilor de creditare și accesul limitat al întreprinderilor mici și mijlocii la creditare și garantare și, în general, gradul scăzut de capitalizare a întreprinderilor mici și mijlocii,

pentru menținerea activității și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, dar și pentru menținerea și crearea de locuri de muncă pentru populație, în condițiile unei rate a șomajului îngrijorătoare, în scopul reducerii numărului falimentelor în rândul acestora, cauzate de dificultățile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criză economică, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate în vederea desfășurării activității,

ținând cont că unele sectoare din economie, cum ar fi construcțiile și serviciile, sunt grav afectate de condițiile economico-financiare actuale,

diminuarea creditelor care se acordă de către bănci întreprinderilor mici și mijlocii se impune a fi stopată urgent, astfel încât acestea să își poată continua finanțarea activității și plata obligațiilor către bugetul general consolidat.

Considerând că situația economică este una excepțională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul întreprinderilor mici și mijlocii la garantare și creditare, în cadrul unui program de sprijinire a acestora prin acordarea unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată în procent de maximum 50% de către stat, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, plafon disponibil începând cu anul 2013, așa cum a rezultat din negocierile purtate cu Fondul Monetar Internațional.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se aprobă Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, denumit în continuare programul, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituțiile de credit. Modificări (1)

(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, pe o perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Programul constă în acordarea întreprinderilor mici și mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioadă de maximum 24 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea rambursării liniei de credit.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) beneficiarul programului - operatorul economic care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență;

b) credit - linia de credit pe care instituția de credit finanțatoare o pune la dispoziția beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii și în baza unui contract de credit;

c) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituția de credit finanțatoare și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de instituția de credit finanțatoare și beneficiarul își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit finanțatoare, în cazul producerii riscului de credit;

d) garant - statul, prin Ministerul Finanțelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;

e) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanția de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului;

f) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 50%, din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției;

g) riscul de credit - neplata parțială sau integrală a creditului, principal, de către beneficiarul programului;

h) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit finanțatoare de către Ministerul Finanțelor Publice în cazul producerii riscului de credit;

i) primă de garantare - suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget; Reviste (1)

j) comision de risc - suma datorată de beneficiarul programului destinată acoperirii riscului de garantare și finanțării anuale a capitalului necesar programului;

k) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul programului care acoperă costurile de evaluare, acordare și administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) I.M.M.-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârâți, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;

c) nu figurează cu credite în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) sau figurează cu credite de categoria A sau B;

d) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți (C.I.P.);

e) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

f) prezintă instituției de credit finanțatoare garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat acordată prin prezentul program, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;

g) au cel puțin 3 ani de la înființare și au realizat bunuri și/sau servicii și au întocmit bilanțuri contabile în ultimele două exerciții financiare consecutive încheiate;

h) înregistrează profit din exploatare în ultimul exercițiu financiar încheiat;

i) nu înregistrează restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat.

(2) Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului.

(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Art. 4. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului în favoarea instituțiilor de credit care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor eligibile în cadrul programului.

(2) În exercitarea atribuțiilor delegate potrivit prezentei ordonanțe de urgență, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să mandateze filialele sale în scopul derulării programului.

(3) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul programului este Fondul de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii.

(4) Modalitatea de alocare a plafonului menționat la art. 1 alin. (1), precum și condițiile de emitere a garanțiilor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. -

Mecanismul de garantare inclus în program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții (2008/C 155/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.

CAPITOLUL III Finanțarea și garantarea Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) Creditul prevăzut la art. 1 alin. (3) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit, în condițiile unei garanții emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Linia de credit, cu garanție de stat, se acordă pe o perioadă de maximum 24 de luni. Perioada și modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituția de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.

(3) Valoarea maximă a unei linii de credit care poate fi acordată unui I.M.M. este de 5.000.000 lei.

(4) Linia de credit se poate prelungi cu maximum 12 luni, urmând ca, în anul de prelungire, linia de credit să fie rambursată în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Garanțiile se acordă în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.

Art. 7. -

(1) Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanțiilor în cadrul programului, precum și pentru finanțarea anuală a capitalului se constituie Fondul de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare fondul de risc. De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele existente în Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, constituit potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011 pentru aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderile mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, se transferă în fondul de risc constituit conform prezentei ordonanțe de urgență, care funcționează ca fond de risc unic pentru ambele programe.

(2) Sursele fondului de risc sunt:

a) comisionul de risc încasat de la beneficiarii Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și de la beneficiarii Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, denumite în continuare programe;

b) sumele recuperate de Agenția Națională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garanțiilor plătite de către Ministerul Finanțelor Publice în cadrul programelor;

c) obligațiile fiscale accesorii la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale, aplicate creanțelor rezultate din plata garanțiilor în cadrul programelor, calculate și recuperate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală;

d) dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programelor;

e) în cazul în care disponibilul fondului de risc nu acoperă valoarea de executare a garanțiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat prin alocațiile bugetare anuale pe perioada 2013-2018 prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale. Modificări (1)

(3) Sumele aflate în fondul de risc constituit în cadrul programelor sunt destinate achitării de către Ministerul Finanțelor Publice a obligațiilor de plată a valorii de executare a garanțiilor către instituțiile de credit.

(4) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranța, lichiditatea și rentabilitatea fondurilor. Modul de gestionare a fondului de risc, precum și înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget, care modifică și completează în mod corespunzător Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului.

(5) Disponibilitățile fondului de risc existente în contul curent general al Trezoreriei Statului sunt purtătoare de dobândă. Nivelul ratei dobânzii se stabilește la nivelul dobânzii la vedere practicate de Trezoreria Statului.

(6) Disponibilitățile aflate în fondul de risc la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul de stat, în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitățile rămase în fondul de risc la sfârșitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeași destinație, pe perioada derulării programelor.

(7) Disponibilitățile aflate în fondul de risc la sfârșitul anului 2018 se fac venit la bugetul de stat. Modificări (1)

(8) Începând cu anul 2019 sumele recuperate la fondul de risc de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garanțiilor plătite de către Ministerul Finanțelor Publice, precum și al obligațiilor fiscale accesorii aferente se vor face venit la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea acestora. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu garanție de stat. Puneri în aplicare (1)

(2) Beneficiarul programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

(3) Contractul de ipotecă mobiliară prevăzut la alin. (2) va fi înscris la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare de către instituția de credit finanțatoare, care va primi un mandat special în acest sens, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(4) Între instituția de credit finanțatoare, beneficiarul programului și statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se încheie o convenție prin care se stabilește că instituția de credit finanțatoare, fără a solicita consimțământul beneficiarului, va urma instrucțiunile prin care statul român dispune de sumele aflate în cont.

Art. 9. -

(1) Administratorii și acționarii/asociații deținând cel puțin 50% din capitalul beneficiarului programului, precum și întreprinzătorul persoană fizică ce desfășoară activități economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, vor garanta prin cel puțin un angajament personal creanțele rezultate din plata garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului, cu renunțarea la beneficiul de discuțiune și diviziune.

(2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

CAPITOLUL IV Executarea garanțiilor, recuperarea creanțelor

Art. 10. -

(1) Instituția de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanției în cazul producerii riscului de credit, în condițiile programului.

(2) Sumele rezultate din executarea garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele și în contul statului, se plătesc finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice din fondul de risc prevăzut la art. 7, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 11. -

(1) După efectuarea plății prevăzute la art. 10 alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plății și la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța rezultată prin plată.

(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanțării garantate.

(3) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare și de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contractele de garantare constituie titluri executorii. Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(5) Pentru sumele prevăzute la art. 10 alin. (2) se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției și până la data stingerii inclusiv.

(6) Garanțiile prevăzute la art. 8 și 9 se execută de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Convenția prevăzută la art. 8 alin. (4) va fi dusă la îndeplinire de către organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală aplicând în mod corespunzător prevederile art. 149 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare și, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și cele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de ipotecă mobiliară prevăzut la art. 8 se fac venit la fondul de risc.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 13. -

În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va elabora și va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul economiei,
Bogdan Nicolae Badea,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii,
mediul de afaceri și turism,
Maria Grapini
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 9 octombrie 2013.

Nr. 92.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ordinul MFP nr. 9/2014 privind nivelul primei de garantare datorate de către un IMM în cadrul Programului de garantare a creditelor
;
se încarcă...