Guvernul României

Hotărârea nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2002 până la 25 septembrie 2006, fiind abrogat prin Hotărâre 1217/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se constituie Comisia anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS, denumită în continuare Comisie, organism fără personalitate juridică, sub autoritatea primului-ministru.

(2) Comisia se organizează și funcționează pe lângă aparatul de lucru al primului-ministru.

Art. 2. -

(1) Comisia are următoarele atribuții principale:

a) supune Guvernului spre aprobare Planul național antisărăcie și promovare a incluziunii sociale, prin Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;

b) constituie un sistem de monitorizare a sărăciei și incluziunii sociale și a implementării Planului național antisărăcie și promovare a incluziunii sociale;

c) sprijină autoritățile publice locale în elaborarea și aplicarea unor programe anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale;

d) promovează formarea unei culturi a acțiunii sociale: capacitatea de a identifica și de a soluționa problemele sociale.

(2) Comisia îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau dispuse de primul-ministru.

Art. 3. -

(1) Comisia are următoarea componență:

a) președinte - primul-ministru;

b) coordonator guvernamental - ministrul muncii și solidarității sociale;

c) coordonator tehnic - consilierul primului-ministru pentru probleme sociale;

d) membri reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, cu atribuții și responsabilități în domeniu, ai organizațiilor reprezentative ale sindicatelor și patronatului, ai organizațiilor și organismelor internaționale și ai societății civile.

(2) Numărul de membri și componența nominală a Comisiei se aprobă prin decizie a primului-ministru, la propunerea instituțiilor reprezentate.

(3) La lucrările Comisiei pot participa în calitate de invitați și reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, altele decât cele nominalizate potrivit alin. (2), specialiști și reprezentanți ai societății civile.

Art. 4. -

(1) Comisia se întrunește trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau, în lipsa acestuia, a coordonatorului guvernamental.

(2) Activitatea executivă și de secretariat a Comisiei este asigurată de personalul din aparatul de lucru al primului-ministru.

Art. 5. -

Procedura de lucru a Comisiei se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de Comisie.

Art. 6. -

Comisia prezintă periodic Guvernului rapoarte de monitorizare a implementării Planului național antisărăcie și promovare a incluziunii sociale și evaluări ale dinamicii problemelor sociale, precum și alte informări cerute de Guvern.

Art. 7. -

Comisia va realiza cu sprijinul și în colaborare cu Institutul Național de Statistică cercetări cu privire la dinamica sărăciei și a excluziunii sociale.

Art. 8. -

Cheltuielile de funcționare a Comisiei se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului în limita sumelor alocate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Ion Moraru,
secretar de stat
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 3 iulie 2002.

Nr. 705.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...