Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 315/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 octombrie 2013 până la 31 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției buget național nr. 125.556 din 24 aprilie 2013,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat

București, 10 mai 2013.

Nr. 315.

ANEXĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Program 2013
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 10181
1.VENITURI DIN EXPLOATARE totale din care: 02 10163
a)Venituri din activitatea de bază*) 03 6196
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 3967
c) Alte venituri din exploatare 05 -
2. VENITURI FINANCIARE 06 18
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 10022
1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea: 09 9994
a) Bunuri și servicii 10 3628
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 5009
- cheltuieli cu salariile din care: 12 3911
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 65
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 72
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 813
- contribuții de asigurări de șomaj 16 20
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 203
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 11
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 33
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 10
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 -
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 8
- tichete de masă 23 -
- deplasări, detașări 24 8
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 132
d) Cheltuieli de protocol 26 5
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 -
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 -
h) Alte cheltuieli 30 1220
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 28
- cheltuieli privind dobânzile 32 -
- alte cheltuieli financiare 33 28
3. Cheltuieli extraordinare 34 -
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere) 35 159
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 25
V. REZULTATUL NET 37 134
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 134
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39
a) pentru cointeresarea personalului 40 -
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 -
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 -
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care: 43 213
1. Surse proprii 44 -
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 -
3. Credite bancare pentru investiții 46 -
- interne 47 -
- externe 48 -
4. Alte surse 49 213
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 213
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 213
2. Rambursări de rate aferente creditelor ptr. investiții 52 -
- interne 53 -
- externe 54 -
X. DATE DE FUNDAMENTARE -
1. Venituri totale (rd. 01) 55 10181
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 10022
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 159
4. Număr mediu de personal, total instituit, din care: 58 213
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 110
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1483
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 1850
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 1.59
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58) 63 47.80
9. Rata rentabilității financiare (rd. 37 * 100)/capital propriu 64 -
10. Plăți restante 65 20065
11. Creanțe de încasat 66 10000

;
se încarcă...