Guvernul României

Hotărârea nr. 605/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului de Politici Sociale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iunie 2002 până la 28 iunie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 64/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Departamentul de Politici Sociale, în subordinea primului-ministru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

(2) Departamentul de Politici Sociale are ca obiect principal de activitate elaborarea și coordonarea integrată a politicilor sociale în aplicarea Programului de guvernare.

Art. 2. -

(1) În realizarea obiectului său de activitate Departamentul de Politici Sociale îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) identifică, în colaborare cu ministerele și organele de specialitate ale administrației centrale și locale, efectele sociale ale politicilor publice aflate în derulare;

b) efectuează studii și analize asupra impactului social al schimbărilor intervenite în plan legislativ, al deciziilor și măsurilor de politică socială și economică, precum și cu privire la mesajele transmise în acest sens prin mass-media;

c) evaluează și analizează calitatea proceselor sociale importante induse în societate prin aplicarea politicilor publice și a altor evoluții conexe;

d) asigură, în vederea fundamentării deciziilor Guvernului, identificarea problemelor sociale principale în determinarea curentelor de opinie publică, în identificarea nevoilor de comunicare, precum și în elaborarea mesajelor guvernamentale;

e) efectuează studii și analize cu privire la modul în care populația percepe activitatea Guvernului, a organelor de specialitate ale administrației centrale, precum și cu privire la măsurile propuse sau adoptate în domeniul reformei economice și al integrării în structurile europene și euroatlantice;

f) colaborează cu Ministerul Integrării Europene și cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației centrale și locale la derularea procesului de adoptare a acquisului comunitar în domeniul social;

g) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul aparatului celor două Camere ale Parlamentului, ale Administrației Prezidențiale, cu ministerele, precum și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în vederea fundamentării și elaborării studiilor și analizelor asupra problemelor sociale;

h) examinează propunerile partenerilor sociali cu privire la starea socială, în vederea elaborării unor noi proiecte de politici sociale;

i) prezintă periodic primului-ministru rapoarte în legătură cu stările, procesele și evoluțiile sociale în curs, precum și proiecte de politici de calitate socială;

j) elaborează și prezintă primului-ministru analize și situații comparative în legătură cu politicile altor țări în domeniul social;

k) propune Guvernului măsuri de îmbunătățire a transparenței deciziilor de politică socială, precum și de respectare a termenelor asumate, în scopul creșterii eficienței actului de guvernare;

l) încheie, în condițiile legii, convenții și înțelegeri de colaborare cu instituții, organisme și asociații, în scopul promovării strategiilor și politicilor sociale guvernamentale;

m) participă la producția de materiale destinate informării exacte a opiniei publice cu privire la politicile sociale (broșuri, programe etc.).

(2) Departamentul de Politici Sociale îndeplinește orice alte atribuții conferite prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin decizie a primului-ministru.

Art. 3. -

(1) Departamentul de Politici Sociale își desfășoară activitatea în strânsă colaborare cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu asociațiile profesionale, cu sindicatele, cu agenții economici din sectorul public sau privat, cu alte instituții de specialitate, guvernamentale și neguvernamentale.

(2) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice sunt obligate să furnizeze Departamentului de Politici Sociale toate datele și informațiile solicitate pentru realizarea atribuțiilor sale.

Art. 4. -

(1) Departamentul de Politici Sociale este condus de un secretar de stat, ajutat în activitatea sa de un subsecretar de stat.

(2) Secretarul de stat și subsecretarul de stat sunt numiți prin decizie a primului-ministru.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

Art. 5. -

(1) Structura organizatorică a Departamentului de Politici Sociale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Atribuțiile și sarcinile direcțiilor din cadrul Departamentului de Politici Sociale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Departamentului de Politici Sociale se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare.

(4) Numărul maxim de posturi ale Departamentului de Politici Sociale se stabilește prin decizie a primului-ministru și se asigură în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 6. -

Resursele financiare necesare în vederea funcționării Departamentului de Politici Sociale se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 iunie 2002.

Nr. 605.

ANEXĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Departamentului de Politici Sociale

            -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
            -Secretar de stat+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ Cabinet -
            L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                 -
           -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬
           -Subsecretar de stat-
           L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-
                 -
     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-  Direcția de  - -  Direcția de  - -Direcția de elaborare-
- informatică și - -  evaluare și  - -  și coordonare  -
-  documentare  - -  analizare a  - -  a proiectelor  -
-         - -politicilor sociale- - de politici sociale -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...