Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 851/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R0851

Modificări (...)

În vigoare de la 12 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 20 martie 2020 (JO C 139, 28.4.2020, p. 1). Poziția Parlamentului European din 17 iunie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește un cadru legal comun și comparabil pentru statisticile europene din domeniul migrației și protecției internaționale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, p. 23).

(2) Pentru a răspunde unor nevoi noi în Uniune în domeniul statisticilor privind migrația și protecția internațională, și deoarece caracteristicile mișcărilor migratorii se schimbă rapid, este necesară stabilirea unui cadru care să permită un răspuns rapid la nevoile în schimbare în ceea ce privește statisticile din domeniul migrației și protecției internaționale.

(3) Pentru a sprijini Uniunea în efortul său de a răspunde în mod eficace provocărilor reprezentate de migrație și de a elabora politici care au la bază drepturile omului, este necesară colectarea pe bază subanuală a datelor privind migrația și protecția internațională.

(4) Statisticile din domeniul migrației și protecției internaționale sunt fundamentale pentru studierea, formularea și evaluarea unui spectru larg de politici, îndeosebi în ceea ce privește răspunsurile la sosirea persoanelor care solicită protecție în Europa, cu scopul de a defini și de a aplica cele mai bune politici.

(5) Statisticile din domeniul migrației și protecției internaționale sunt esențiale pentru formarea unei imagini de ansamblu asupra mișcărilor migratorii din cadrul Uniunii și pentru a permite o aplicare adecvată a dreptului Uniunii de către statele membre, cu respectarea drepturilor fundamentale astfel cum sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare "carta") și în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

(6) Pentru a asigura calitatea și, în special, comparabilitatea datelor furnizate de statele membre și pentru a permite redactarea unor sinteze fiabile la nivelul Uniunii, datele utilizate ar trebui să se bazeze pe aceleași concepte și să se refere la aceleași date sau perioade de referință.

(7) Datele furnizate în materie de migrație și protecție internațională ar trebui să fie în concordanță cu statisticile relevante colectate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 862/2007.

(8) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește un cadru de referință pentru statisticile europene din domeniul migrației și protecției internaționale. În special, acesta impune statelor membre respectarea principiilor de independență profesională, imparțialitate, obiectivitate, fiabilitate, confidențialitate statistică și eficiență a costurilor, precum și a criteriilor de calitate specificate.

(3) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

(9) Rapoartele privind calitatea sunt esențiale pentru evaluarea, îmbunătățirea și comunicarea cu privire la calitatea statisticilor europene. Comitetul Sistemului Statistic European a aprobat un standard al Sistemului Statistic European (SSE) pentru structura rapoartelor de calitate, în conformitate cu dispoziția privind calitatea statisticilor prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Acest standard al SSE ar trebui să contribuie la armonizarea raportării privind calitatea în temeiul Regulamentului (CE) nr. 862/2007.

(10) Pentru a îmbunătăți eficiența producerii statisticilor, autoritățile naționale de statistică au dreptul de a accesa și de a utiliza, cu promptitudine și gratuit, toate registrele administrative din cadrul propriilor sisteme administrative publice, precum și de a integra respectivele registre administrative în statistici, în măsura în care acest lucru este necesar pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea de statistici europene în conformitate cu dispozițiile referitoare la accesarea, utilizarea și integrarea registrelor administrative prevăzute la articolul 17a din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...